Ubungakanani beMarian yeNkqwithela

 

Imiphefumlo ekhethiweyo kuya kufuneka ilwe neNkosana yoBumnyama.
Iya kuba sisiqhwithi esoyikisayo - hayi, hayi isaqhwithi,
kodwa inkanyamba yonakalisa yonke into!
Ufuna nokuchitha ukholo kunye nokuzithemba kwabanyuliweyo.
Ndiza kusoloko ndisecaleni kwakho kwisaqhwithi esisele ngoku.
NdinguMama wakho.
Ndingakunceda kwaye ndiyafuna!
Uya kubona kuyo yonke indawo ukukhanya kweLangatye lam loLuthando
Uhluma okombane
ukhanyisa iZulu nomhlaba, endiya kuthi ngawo ndivuthe
nditsho nemiphefumlo emnyama nebandezelekileyo!
Kodwa lusizi olunjani kum ukuba ndibukele
baninzi abantwana bam abaziphosa esihogweni!
 
-Umyalezo osuka kwiNtombi Enyulu kaMariya usiya kuElizabeth Kindelmann (1913-1985);
yamkelwe nguKhadinali Péter Erdö, intshayelelo yaseHungary

 

PHA “abaprofeti” abaninzi abanyanisekileyo nabanyanisekileyo kwiicawa zamaProtestanti namhlanje. Kodwa ayothusi into yokuba kukho imingxunya kunye nezikhewu kwamanye “amazwi esiprofeto” ngeli lixa, ngokuchanekileyo kuba kukho imingxunya nezikhewu kwizakhiwo zabo zobufundisi. Ingxelo enjalo ayenzelwanga ukuba ivuselele okanye iphumelele, ngokungathi "thina maKatolika" sinembombo kuThixo, ngokungathi kunjalo. Hayi, inyani kukuba, uninzi lwamaProtestanti (amaVangeli) namhlanje anothando olukhulu kunye nokuzinikela kwiLizwi likaThixo kunamaKatolika amaninzi, kwaye ahlakulele inzondelelo enkulu, ubomi bokuthandaza, ukholo, kunye nokuvuleleka ngokuzimela koMoya oyiNgcwele. Kwaye ke, uKhadinali Ratzinger wenza isiqinisekiso esibalulekileyo sobuProtestanti bangoku:

Uqhekeko, kwiZibhalo nakwiCawa yokuqala, kubandakanya umbono wesigqibo somntu ngokuchasene nomanyano lweCawa, kunye noqhekeko luphawu pertinacia, inkani yalowo uqhubeka ngendlela yakhe yangasese. Oku, nangona kunjalo, akunakuthathwa njengenkcazo efanelekileyo yemeko yokomoya yamaProtestanti. Kwimbali yeenkulungwane ezadlulayo, ubuProtestanti benze igalelo elibalulekileyo ekufezekisweni kokholo lobuKristu, bezalisekisa umsebenzi oncomekayo kuphuhliso lomyalezo wobuKristu, kwaye ngaphezulu kwako konke, buhlala bukhokelela kwinkolo enyanisekileyo neqinisekileyo. umntu ongenguye umKatolika, okwahlukana kwakhe nesiqinisekiso samaKatolika akunanto yakwenza noku pertinacia Isiphelo asinakuphepheka, emva koko: ubuProtestanti namhlanje yinto eyahlukileyo kunkohliso ngokwesiko, into leyo indawo yayo yokwenene yezakwalizwi ingekagqitywa. -Cardinal Ratzinger (POPE BENEDICT XVI), Intsingiselo yobuzalwana bobuKristu, I-87-88

Mhlawumbi kungakhonza umzimba kaKristu ngcono ukushenxisa iindidi ezizibekele "zesiprofeto samaProtestanti" vs "isiprofeto samaKatolika." Ilizwi lesiprofeto eliyinyani elivela kuMoya oyiNgcwele alilo "Katolika" okanye "iProtestanti", kodwa lilizwi kubo bonke abantwana bakaThixo. Oko kwathethi, asinakukuphelisa ngokulula ukwahlulwahlulwa ngokwenyani kobuthixo okuqhubeka ngamanye amaxesha kube yingozi enkulu kubucala nakwisiTyhiliso sikaRhulumente, nokuba kukuphosa iLizwi likaThixo kutoliko olungelulo okanye ukulishiya lihlwempuzeke kakhulu. Kukho imizekelo embalwa ethi qatha engqondweni, enjengezo “ziprofeto” zibonisa iCawa yamaKatolika njengehenyukazi laseBhabheli, uPopu “njengomprofeti wobuxoki,” noMariya njengothixokazi wobuhedeni. Oku kukugqwetha okungekuko, okukhokelele ekubeni imiphefumlo emininzi iyeke nenkolo yayo yamaKatolika ukuze iye kumava enkolo (kwaye ke ayingozi), kwaye ndiyakholelwa ukuba Ukuzamazama okukhulu leyo izayo iza kudunga konke okwakhiwe esantini, okungasekelwanga kuyo USihlalo weLiwa.[1]I-Matt 16: 18 ]

Ngapha koko, oku kugqwetha, kwiimeko ezininzi, kushiye eyona miba ibaluleke kakhulu yeSaqhwithi esiKhulu esiphezu kwethu: uloyiso uyeza. Ewe, amanye amazwi anyanisekileyo kummandla weVangeli aphantse agxile ngokupheleleyo "kumgwebo" ozayo waseMelika kunye nehlabathi. Kodwa kuninzi kakhulu, kakhulu ngakumbi! Kodwa awuyi kuva ngayo kwizangqa zeVangeli ngokuchanekileyo kuba uloyiso oluzayo lujikeleza "umfazi owambethe ilanga", iNtombikazi enguMariya.

 

INTLOKO AND UMZIMBA

Ukususela ekuqaleni, kwiGenesis, sifunda ngendlela uSathana aza kulwa ngayo nalo “mfazi.” Kwaye inyoka iya koyiswa 'ngembewu' yakhe.

Ndiya kubeka ubutshaba phakathi kwakho [Sathana] nomfazi, naphakathi kwembewu yakho nembewu yakhe; ziya kukubetha entlokweni yakho, ngelixa wena ubetha kuzo heel. (IGenesis 3:15)

Inguqulelo yesiLatin ifundeka ngolu hlobo:

Ndiya kumisa ubutshaba phakathi kwakho nomfazi, nembewu yakho nembewu yakhe; yona iya kukutyumza intloko, wena uya kumlalela isithende. (IGenesis 3:15, IDayay-Rheims)

Kule nguqulo apho uMama wethu abonakaliswa njengophula intloko yenyoka, uPopu John Paul II wathi:

… Le nguqulo [ngesiLatin] ayivumelani nombhalo wesiHebhere, apho ayingomfazi kodwa yinzala yakhe, inzala yakhe, eya kutyumza intloko yenyoka. Esi sibhalo ke asibonisi ukuba uloyiso phezu kukaSathana luye kuMariya kodwa nakuNyana wakhe. Nangona kunjalo, kuba umbono webhayibhile umisela ubumbano olunzulu phakathi komzali kunye nenzala, ukubonakaliswa kwe-Immaculata etyumza inyoka, hayi ngamandla ayo kodwa ngobabalo loNyana wakhe, iyahambelana nentsingiselo yoqobo yenqaku. - "Ukunyaniseka kukaMariya kuSathana kwakungekho nto"; Abaphulaphuli ngokubanzi, nge-29 kaMeyi, 1996; yetn.com 

Ewe, umbhalo osemazantsi kwi IDayay-Rheims iyavuma: “Ingqondo iyafana: kuba ngembewu yakhe, uYesu Kristu, awathi umfazi wayityumza intloko yenyoka.”[2]Umbhalo osemazantsi, iphe. 8; IBaronius Press Limited, eLondon, 2003 Yiyo loo nto, naluphi na ubabalo, isidima, kunye nendima uMama wethu angaphumi kuye, njengoko esisidalwa, kodwa isuka entliziyweni kaKristu, onguThixo noMlamli phakathi komntu noBawo. 

… Impembelelo yeNtombi Enyulu esikelelekileyo emadodeni… iphuma ishiye ubuninzi bokulunga kukaKristu, ixhomekeke kulamlo lwaKhe, ixhomekeke ngokupheleleyo kuyo, kwaye itsala onke amandla ayo kuyo. -IKatekism yeCawa yamaKatolikan. I-970

Ngenxa yoko, ayinakwenzeka ukuba yahlule umama kunye nenzala-uloyiso lomntwana ikwangunina. Oku kufezekiswa kuMariya ezinyaweni zoMnqamlezo xa uNyana wakhe, awamthwala waya ngaye emhlabeni fiat, woyisa amandla obumnyama:

… Echitha oozilawuli noomagunya, wazenza ukuba zibonakale esidlangalaleni, ebakhokelela ekubeni boyise ngayo. (Kol 2:15)

Ukanti, u Yesu wayenza yacaca gca into yokuba abalandeli baKhe, baKhe umzimba, uya kuthi ngokunjalo athathe inxaxheba ekuphangeni izilawuli namagunya:

Yabonani, ndininike amandla 'okunyathela phezu kweenyoka' noonomadudwane naphezu kwawo onke amandla otshaba kwaye akukho nto inokuze ikwenzakalise. (Luka 10:19)

Singakuboni njani oku njengokuzaliseka kweGenesis 3:15 apho kwaprofetwa ukuba imbewu yomfazi iya "kubetha entlokweni kaSathana"? Nangona kunjalo, omnye unokubuza ukuba kunokwenzeka njani ukuba amaKristu namhlanje abe 'yinzala' yalo mfazi? Kodwa ngaba 'asingomntakwabo' okanye 'dade' kaKristu? Ukuba kunjalo, ngaba asinaye umama oqhelekileyo? Ukuba "uyintloko" kwaye "singumzimba" waKhe, ngaba uMariya wazala kuphela entlokweni okanye kumzimba wonke? Vumela uYesu ngokwakhe aphendule umbuzo:

UYesu ngoko, akumbona unina, naye umfundi abemthanda athi kuye, Unina, Mfazi, nanko unyana wakho! Andule athi kumfundi lowo, Nanko unyoko! Wathi kwakwelo lixa, umfundi lowo wamthabatha, wamsa kwikhaya lakhe. (UYohane 19: 26-27)

Nkqu noMartin Luther wayeyiqonda loo nto.

UMariya nguMama kaYesu noMama wethu sonke nangona yayinguKrestu yedwa owaguqa ngamadolo… Ukuba ngowethu, bekufanele ukuba sikwimeko yakhe; Apho akhoyo, nathi kufanele ukuba sibekhona kwaye konke anako kufanele ukuba kube kokwethu, kwaye umama wakhe ukwangumama wethu. —UMartin Luther, Intshumayelo, IKrismesi, 1529.

INgcwele uJohn Paul II ikwaphawula ukubaluleka kwesihloko esithi "Umfazi" uYesu athetha ngaso noMariya-sisincomo sangabom "somfazi" weGenesis- lowo wayebizwa ngokuba nguEva…

… Ngokuba ngunina wabaphilileyo bonke. (Gen. 3:20)

Amagama awathethwa nguYesu emnqamlezweni abonisa ukuba umama wakhe owazala uKrestu ufumana ukuqhubeka "okutsha" eCaweni naseCaweni, okufuziselwa nokumelwa nguYohane. Ngale ndlela, lowo “uzele lubabalo” waziswa emfihlekweni kaKristu ukuze abe nguMama wakhe aze ke ngoko abe nguMama oyiNgcwele kaThixo, ngeCawe uhlala kule mfihlakalo njengo “mfazi” ekuthethwa ngaye ngu tIncwadi yeGenesis (3: 15) ekuqaleni kunye ne-Apocalypse (12: 1) ekupheleni kwembali yosindiso. —UAPOPE JOHN PAUL II, I-Redemptoris Mater, n. I-24

Ewe, kwicandelo lesiTyhilelo 12 lichaza "umfazi owambethe ilanga", sifunda oku:

Wayekhulelwe kwaye elila ngokuvakalayo ziintlungu njengoko wayesebenza ngokuzala… Yaza inamba yema phambi komfazi owayeza kuzala, ukuba imdle imgqibe umntwana wakhe. Wazala unyana, umntwana oyinkwenkwe, omiselwe ukulawula zonke iintlanga ngentonga yentsimbi. (ISityhi. 12: 2, 4-5)

Ngubani lo mntwana? Ewe kunjalo, ngoYesu. Kodwa ke uYesu unale nto ayithethayo:

Lowo weyisayo ogcina iindlela zam kude kube sekupheleni, ndiya kumnika igunya phezu kweentlanga. Uya kubalawula ngentonga yentsimbi… (ISityhi 2: 26-27)

"Umntwana" lowo lo mfazi amzalayo, ke, inguye uKristu intloko kwaye Umzimba wakhe. Umama wethu uzala i lonke Abantu bakaThixo.

 

UMFAZI USASEBENZA

Ndingenza njaniUMariya “wasizala”? Kuyacaca ngaphandle kokuba ukuba ngumama kwakhe kuthi ngokomoya kwindalo.

Icawa yakhulelwa, oko kukuthi, phantsi koMnqamlezo. Kulapho, uphawu olunzulu olwenzekayo olubonisa isenzo somtshato sokugqibela. KuMariya, ngokuthobela ngokugqibeleleyo, "uyivula" ngokupheleleyo intliziyo yakhe ekuthandeni kukaThixo. Kwaye uYesu, ngokuthobela ngokugqibeleleyo, "uyivula" intliziyo yakhe ngosindiso lomntu, okuyintando kaBawo. Igazi namanzi liphuma ngokungathi "lihlwayela" entliziyweni kaMariya. Iintliziyo ezimbini zinye, kwaye kule manyano inzulu kwiNtando kaThixo, iBandla liyakhulelwa: “Mfazi, nanko unyana wakho.” Kukwangoko ke, ngePentekoste- emveni kokusebenza nzima kokulinda kunye nomthandazo- apho iCawe ikhoyo wazalwa ebusweni bukaMariya ngamandla kaMoya oyiNgcwele:

Kwaye ke, kuqoqosho lokuhlangula lobabalo, oluziswa kukusebenza kukaMoya oyiNgcwele, kukho unxibelelwano olwahlukileyo phakathi komzuzu wokuzalwa kukaLizwi kunye nomzuzu wokuzalwa kweCawe. Umntu odibanisa la maxesha mabini nguMariya: uMariya eNazarete noMariya kwigumbi eliphezulu eJerusalem. Kuzo zombini iimeko ukuqonda kwakhe kodwa kubalulekile Ubukho bubonisa indlela "yokuzalwa ngoMoya oyiNgcwele." Yiyo ke le nto ukhona kwimfihlelo kaKrestu njengoMama esiba-ngentando yoNyana namandla oMoya oyiNgcwele-ebekhona kwimfihlelo yeCawa. Nasecaweni uyaqhubeka nokuba ngumama, njengoko kubonisiwe ngamazwi athethwe eMnqamlezweni: "Mfazi, nanko unyana wakho!"; Nanku unyoko. ” —YINGCWELE UJOHANE PAUL II, I-Redemptoris Mater, n. I-24

Ngokwenene, iPentekoste yi ngokuqhubeka Yokubhengezwa xa uMariya wayegqunywe nguMoya oyiNgcwele okokuqala ukuze akhulelwe kwaye azale uNyana. Ngokunjalo, oko kwaqala ngePentekoste kuyaqhubeka nanamhlanje njengoko imiphefumlo emininzi "izalwa ngokutsha" ngoMoya nangamanzi—amanzi oBhaptizo Oko kwaphuma entliziyweni kaKrestu ngentliziyo kaMariya "ezele lubabalo" ukuze aqhubeke nokuthatha inxaxheba ekuzalweni kwaBantu bakaThixo. Imvelaphi yoKuzalwa iyaqhubeka njengendlela yokuzalwa kukaMzimba kaKristu:

Leyo yindlela uYesu ahlala ekhawulwe ngayo. Yindlela azalwe ngayo kwakhona emphefumlweni. Uhlala esisiqhamo sezulu nomhlaba. Amagcisa amabini kufuneka avumelane nomsebenzi lowo ububugcisa bukaThixo kunye nemveliso ebalaseleyo ebantwini: uMoya oyiNgcwele kunye neyona ntombi ingcwele uMariya… kuba ngabo bodwa abanokuzala uKristu. —IArch. ULuis M. Martinez, UMngcwalisi, iphe. 6

Iziphumo zobukho obunzulu bukaMariya-ngoyilo lukaThixo nenkululeko yokuzikhethela-zibeka lo mfazi ecaleni kukaNyana wakhe embindini wembali yosindiso. Oko kukuthi, ukuba uThixo akafuni kuphela ukungena kwixesha kunye nembali ngomfazi, kodwa uzimisele epheleleyo Ukuhlawulelwa ngendlela efanayo.

Kule nqanaba lehlabathi, ukuba uloyiso luza kuza noMariya. U-Kristu uza koyisa ngaye kuba ufuna uloyiso lweCawe ngoku nakwixesha elizayo luxhumeke kuyo. —UAPOPE JOHN PAUL II, Ukuwela uMda weThemba, iphe. 221

Kungoko kutyhilwa "umsantsa" kwisiprofeto samaProtestanti, kwaye loo nto kukuba lo mfazi unendima yakhe ekuzaleni bonke abantu bakaThixo ukuze aqhubele phambili ulawulo lukaThixo emhlabeni, ulawulo lwentando kaThixo. “Emhlabeni njengasezulwini” ngaphambi kokuphela kwembali yoluntu. [3]cf. Ukuza okuNtsha kunye nobuNgcwele obuNgcwele Kwaye oku koko kwachazwa kwiGenesis 3:15: ukuba imbewu yomfazi iya kutyumza intloko yenyoka-nguSathana, “isisu” sokungathobeli. Yiyo kanye le into eyabonwa nguSt. John kwisiphelo sehlabathi sokugqibela:

Ndabona ingelosi isihla ivela ezulwini, iphethe isitshixo senzonzobila kunye nomxokelelwane onzima ngesandla sayo. Wayibamba inamba, inyoka yakudala enguMtyholi, uSathana ke, wayibopha iminyaka eliwaka, wayiphosa enzonzobileni, wayitshixela, wayitywina, ukuze ingabi nakuzilahlekisa iintlanga ade Iminyaka eliwaka igqityiwe. Emva koko iya kukhutshwa ithutyana. Ndabona iitrone; abo babehleli phezu kwabo babephathiswa izigwebo. Ndabona nemiphefumlo yabo babenqunyulwe iintloko ngenxa yobungqina babo kuYesu nangenxa yelizwi likaThixo, nababengalinqulanga irhamncwa nomfanekiso walo, abangalwamkelanga uphawu lwalo ebunzini nasesandleni. Babuyela ebomini baza balawula kunye noKristu iminyaka eliwaka. (ISityhi. 20: 1-4)

Ke, isitshixo sokuqonda "amaxesha okuphela" silele ngokuqonda indima kaMariya, ongumzekelo kunye nesipili seCawe.

Ulwazi lwemfundiso yokwenene yamaKatolika ngokubhekisele kwiNtombi Enyulu kaMariya iya kuhlala iyinto ephambili ekuqondeni ngqo imfihlakalo kaKristu neyeCawa. -UPOPU PAUL VI, Ingxoxo ye-21 kaNovemba 1964: AAS 56 (1964) 1015

Umama osikelelweyo uba ngumqondiso kuthi kwaye uyinyani Ithemba lento siyiyo iCawe, kwaye eliya kuba yiyo:

Kwangoko eyintombi enyulu nomama, uMariya uluphawu nokufezekiswa kweCawe ngokugqibeleleyo: “Icawe ngenene. . . ngokwamkela ilizwi likaThixo ngokholo uba ngumama yena. Ngokushumayela nangobhaptizo uzala oonyana, abakhawulwe ngoMoya oyiNgcwele nabazelwe nguThixo, kubomi obutsha nokungafiyo. Uyintombi enyulu, egcina ngokupheleleyo nangokunyaniseka ukholo ayelithembise iqabane lakhe. ” -Katekisiki yeCawa yamaKatolika, n. I-507

Ke ngoko, uloyiso oluzayo lukaMariya kwangoko loloyiso lweCawa. [4]cf. Uloyiso lukaMariya, Uloyiso lweCawa Ukuphulukana neli qhosha, kwaye ulahlekelwe kukuzaliseka komyalezo wesiprofeto uThixo afuna ukuba abantwana bakhe bawuve namhlanje- amaProtestanti kunye namaKatolika.

Isibini kwisithathu sehlabathi siphelile kwaye elinye icala kufuneka lithandaze kwaye lenze imbuyiselo ukuze iNkosi ibe nosizi. UMtyholi ufuna ukulawula ngokupheleleyo phezu komhlaba. Ufuna ukutshabalalisa. Umhlaba usengozini enkulu… Ngale mizuzu lonke uluntu luxhomekeke kumsonto. Ukuba umsonto uqhawukile, baninzi bayakuba ngabo bangafikeleli kusindiso… Khawuleza kuba ixesha liphelile; Akuyi kubakho ndawo yabo balibazisayo ukuza!… Isixhobo esinempembelelo enkulu kokubi kukutsho iRosari… -Inenekazi lethu ku-Gladys Herminia Quiroga waseArgentina, livunyiwe nge-22 kaMeyi, ngo-2016 ngu-Bishop Hector Sabatino Cardelli

 

Ukupapashwa kokuqala kuka-Agasti 17, 2015. 

 

KUFUNDWA NGOKUBA

Uloyiso - Icandelo I, Icandelo II, Icandelo le-III

Kutheni uMariya?

Isitshixo kuMfazi

Isipho Esikhulu

Umsebenzi wobugcisa

AmaProtestanti, uMariya, kunye neTyeya yokubalekela

Wamkelekile uMary

Uya kubamba isandla sakho

Ityeya enkulu

Ityeya Iya Kubakhokela

Ityeya kunye noNyana

 

  
Uyathandwa.

 

Ukuhamba noMark kwi The Ngoku iLizwi,
cofa kwibhena engezantsi ukuya rhuma.
I-imeyile yakho ayizokwabelwana naye nabani na.

  

Print Friendly, PDF & Email

Imihlathi

Imihlathi
1 I-Matt 16: 18
2 Umbhalo osemazantsi, iphe. 8; IBaronius Press Limited, eLondon, 2003
3 cf. Ukuza okuNtsha kunye nobuNgcwele obuNgcwele
4 cf. Uloyiso lukaMariya, Uloyiso lweCawa
exhonyiweyo EKHAYA, UMARIYA.