Ukuza okuPhakathi

IPentecôte (IPentekoste), nguJean II Restout (1732)

 

NYE Iimfihlakalo ezinkulu 'zamaxesha okugqibela' ezityhilwa ngeli lixa yinyani yokuba uYesu Krestu uza, engengokwenyama, kodwa ngoMoya Ukuseka uBukumkani bakhe nokulawula phakathi kwazo zonke iintlanga. Ewe, nguYesu ngeke Ukuza kwinyama yaKhe enobuqaqawuli ekugqibeleni, kodwa ukuza kwaKhe kokugqibela kugcinelwe loo "mhla wokugqibela" wokoqobo emhlabeni xa ixesha liphela. Ke, xa iimboni ezininzi kwihlabathi liphela ziqhubeka zisithi, "Uyeza uYesu kungekudala" ukuzokumisa uBukumkani baKhe "kwiXesha loXolo," kuthetha ntoni oku? Ngaba ibhayibhile kwaye ikwiNkcubeko yamaKatolika? 

 

IINJONGO EZINTATHU

Ewe, kukho oko Abaseki beCawe yasekuqaleni kunye noogqirha abaliqela beCawe babhekise kubo njengokuza "phakathi" kukaKristu okuzisa ulawulo oluqinisekileyo lokomoya eBandleni, ngeenjongo ezintathu. Eyokuqala kukuzilungiselela uMtshakazi ongenachaphaza kumsitho womtshato weMvana.

… Wasinyula kuye, phambi kokusekwa kwehlabathi, ukuba sibe ngcwele, singabi nasiphako phambi kwakhe… isiphako. (Kwabase-Efese 1: 4, 5:27)

Lo Mtshakazi ungenachaphaza kufuneka abe simanyene umtshakazi. Ke oku “kuza phakathi” kuyakuzisa ubunye beQumrhu likaKristu, [1]cf. Igagasi elizayo lobunye KumaJuda nakwiiNtlanga, njengoko iZibhalo zixela kwangaphambili:

Ndinazo nezinye iigusha ezingezizo ezesi sibaya. Nazo ezi kufuneka ndizikhokele, zive ilizwi lam, umhlambi ube mnye, nomalusi abe mnye…. Ukuqaqadeka kufikile kuSirayeli ngenxalenye, de kufike inani elipheleleyo leeNtlanga, kwaye ke wonke uSirayeli uya kusindiswa… (Rom 11: 25-26)

Kwaye injongo yesithathu ibubungqina kuzo zonke iintlanga, a Ukungqinelwa kobulumko:

'Le Vangeli yobukumkani' itsho iNkosi, 'iya kuvakaliswa kulo elimiweyo liphela, ibe bubungqina kuzo zonke iintlanga; kwandule ke ukufika ukuphela. -Ibhunga laseTrent, ukusuka ICatechism yeBhunga laseTrent; icatshulwe kwi Ubungangamsha beNdalo, UMfu Joseph Iannuzzi, iphe. 53

 

KWISIBHALO

Oku kubizwa ngokuba "kukufika okuphakathi" ngenene kuseZibhalweni kwaye, enyanisweni, aBaseki beCawa bayiqonda kwasekuqaleni. Isityhilelo sikaSt. John sithetha ngoYesu esiza "njengomkhweli wehashe elimhlophe" "othembekileyo noyinyaniso" "obetha iintlanga" ngekrele lomlomo wakhe, ebulala "irhamncwa" kunye "nomprofeti wobuxoki" zikhokelele izizwe ekulahlekeni kwaye uninzi lwangena uwexuko (ISityhi 19: 11-21). Emva koko u-Kristu ulawula kwiCawe yaKhe kwihlabathi liphela ixesha lokomfuziselo "leminyaka eliwaka", "ixesha loxolo" (ISityhi 20: 1-6). Ngokucacileyo ayisosiphelo sehlabathi. Ngeli xesha, uSathana ubotshelelwe “enzonzobileni.” Kodwa ke, emva kwelixesha loxolo, uSathana uyakhululwa okwethutyana; ukhokelela izizwe kuhlaselo lokugqibela ngokuchasene "nenkampu yabangcwele"… kodwa isilele ngokupheleleyo. Umlilo uvela ezulwini-kwaye kunjalo ngempela isitshixo - usathana uphoswa esihogweni ngonaphakade ...

… Irhamncwa nomprofeti wobuxoki zaye. (ISityhi. 20:10)

Yiyo loo nto abo bathi Umchasi-Kristu ebonakala kuphela ekupheleni kwehlabathi baphosakele. Iphikisana neZibhalo kunye naBaseki beCawa yokuqala abafundise ukuba "unyana wentshabalalo" uza ngaphambi kweli xesha loxolo, oko bakubiza ngokuba "luphumlo lwesabatha" lweCawa. 

Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba umprofeti u-Isaya unika esi siprofeto ngqo ngoKristu esiza kumgwebo ka Philayo ilandelwa liXesha loXolo:

Uya kuyibetha indlobongela ngentonga yomlomo wakhe, abulale abangendawo ngomoya wemilebe yakhe… Ke yona ingcuka iya kuba lundwendwe lwexhwane, ingwe ibuthe netakane lebhokhwe. Zaliswa kukwazi uYehova, njengamanzi egubungele ulwandle. (UIsaya 11: 4-9)

Kubalulekile ukuba siqaphele ukuba sinobungqina baBaseki beCawa uPapias noPolycarp ukuba ezi zinto zafundiswa ngokuthe ngqo nguSt. John kwisithethe somlomo nangokubhaliweyo:

Kwaye ezi zinto zingqinelwa ngokubhalwa nguPapias, umphulaphuli kaYohane, neqabane likaPolycarp, kwincwadi yakhe yesine; kuba zazintlanu iincwadi ezihlanganisiweyo nguye. —St. UIrenaeus, Ngokuchasene noqhekeko, Incwadi V, Isahluko 33, n. 4

Ndiyakwazi ukuyichaza indawo apho ahlala khona uPolycarp owayesikelelekile njengoko wayethetha, nokuphuma kwakhe nokungena kwakhe, nendlela yobomi bakhe, nembonakalo yakhe yomzimba, kunye neentetho zakhe ebantwini, neengxelo wanikela ngesondo sakhe noJohn kunye nabanye ababeyibonile iNkosi… UPolycarp wabalisa zonke izinto ngokuhambelana nezibhalo. —St. UIrenaeus, osuka kuEusebius, Imbali yeCawa, Ch. 20, n. 6

Yiyo loo nto, uSt. UIrenaeus eshwankathela oko bakufundisayo njengabafundi beSt.

Kodwa xa Umchasi-Kristu etshabalalise zonke izinto kweli hlabathi, uya kulawula iminyaka emithathu neenyanga ezintandathu, ahlale etempileni eYerusalem. INkosi iyakuza isemazulwini ngamafu… ithumele le ndoda nabo bamlandelayo edikeni lomlilo; kodwa ukuzisa amalungisa amaxesha obukumkani, oko kukuthi, okunye, usuku olungcwalisiweyo lwesixhenxe… Oku kuyakwenzeka ngamaxesha obukumkani, oko kukuthi, ngomhla wesixhenxe… iSabatha yokwenene yamalungisa… Abo babona uYohane, umfundi weNkosi, [basixelele] ukuba beva kuye ukuba iNkosi ifundisa kwaye ithetha ngalamaxesha ... —St. UIrenaeus waseLyon, uBawo weCawa (140- 202 AD); IiHerevers Haereses, uIrenaeus waseLyon, V.33.3.4,Ootata beCawe, ICIMA Ukupapasha Co

Ke ngoko, masiqhubekeni siyinyama le “theology” yeli “xesha lizayo”…

 

UKUZA PHAKATHI

Abanye abafundi banokufumanisa kuyinto engaqhelekanga ukuva igama elithi "ukuza phakathi" kuba, ngolwimi lwakudala, sibhekisa ekuzalweni kukaKristu njengowokuqala "ukuza" kunye nokubuya kwakhe ekupheleni kwexesha njengo "kuza okwesibini". [2]cf. Ukuza kweSibini

umhlaba-dawn_FotorNangona kunjalo, njengoko bendibhala kwincwadi yam eya kuPopu, Bawo oyiNgcwele othandekayo… Uyeza, "ukuza phakathi" kunokuqwalaselwa njenge isifingo oko kuyaphuka, oko kukhanya kuza ngaphambi kokuba ilanga liphume. Bayinxalenye yomsitho omnye-ukuphuma kwelanga-Kwaye zizinto ezinxulumene ngokusondeleyo, ukanti iziganeko ezahlukileyo. Yiyo loo nto aBaseki beCawa bafundisa ukuba "imini yeNkosi" ayiloxesha leeyure ezingama-24, kunokuba:

… Ngalo mhla wethu, ohambelana nokuphuma nokutshona kwelanga, ngumfuziselo wosuku olukhulu apho isekethe eliwaka leminyaka lixhoma imida yayo. -Lactantius, Ootata beCawa: Amaziko obuThixo, INcwadi VII, Isahluko se-14, Inzululwazi yamaKatolika; www.newadvent.org

Kwaye kwakhona,

Ewe, imini yeNkosi iya kuba yiminyaka eliwaka. -Ileta kaBharnabhas, Abaseki beCawa, Ch. 15

Bathetha ngeli xesha, emva kokufa 'kwerhamncwa nomprofeti wobuxoki', [3]cf. ISityhi 19:20 kodwa phambi kovukelo lokugqibela oluchasene neCawa ngo "Gogi noMagogi" (ezo ntlanga ziyichasayo iVangeli). [4]cf. ISityhi 20: 7-10 Kungelo xesha apho iSt. John ibhekisa ngokufuziselayo njenge "waka leminyaka "xa uSathana eza kubotshelelwa enzonzobileni.

Kuthetha ixesha, ubude balo abaziwa ngabantu… —Ikhadinali uJean Daniélou, Imbali yeMfundiso yamaKristu okuqala, iphe. 377-378 (njengoko icatshulwe kwi Ubungangamsha beNdalo, iphe. Ngo-198-199, uMfu uJoseph Iannuzzi

Icawe ngelo xesha, ihlanjululwe ngokuyinxenye kukutshutshiswa "komchasi-mthetho", iyakuba namava Ubungcwele obutsha nobutsha ngokuthululwa kukaMoya oyiNgcwele. Iyakuzisa iCawa kubude bobubingeleli bayo basebukhosini, eyona ndawo iphambili kuyo iMini yeNkosi.

… Baya kuba ngababingeleli bakaThixo nabakaKristu, babe ngookumkani kunye naye iminyaka eliwaka. (ISityhi. 20: 6)

Icawe, enabanyulwa abanyuliweyo, ngokufanelekileyo ichwechwe ukuba kukusa okanye kokusa ... Iya kuba yimini epheleleyo xa likhanya ngobuqaqawuli obugqibeleleyo bokukhanya okungaphakathi. —St. UGregory the Great, uPopu; Ubungakanani bamaxesha eeyure, V. III, iphe. 308

USt Cyril ucacisa oku "kuza phakathi" kukaKristu xa eza kulawula in Abangcwele bakhe. Ubhekisa kuyo ngengqondo yomgama njengokuza "kwesibini".

Asishumayeli ngokuza kukaKristu kuphela, kodwa okwesibini ngokunjalo, kunobuqaqawuli ngakumbi kunokuqala. Ukuza kokuqala kwaphawulwa ngumonde; Okwesibini kuya kuzisa isithsaba sobukumkani bobuThixo. -Imiyalelo yeCatechetical nguSt. Cyril waseYerusalem, Isifundo 15; cf. Ubungangamsha beNdalo, Umfu. Joseph Iannuzzi, iphe. 59

INkosi yethu ngokwayo, emva kokuthetha ngemiqondiso yamaxesha, yathetha ngokuza kobukumkani:

… Xa nibona ezi zinto zisenzeka, yazini ukuba ubukumkani bukaThixo bukufuphi. (Luk 21:31)

Esi "sithsaba sobukumkani bobuthixo" kukugqitywa komsebenzi we-redemptikwiQumrhu likaKrestu- “inqanaba lakhe lokugqibela” lokungcwaliswa- xa ukuthanda kukaThixo kulawula eCaweni "emhlabeni njengokuba kusenziwa ezulwini ”- Ubukumkani bokuthanda kukaThixo:

Ukhe wabona ukuba yintoni intando yam?… Kukonwabela, ngeli lixa usemhlabeni, zonke iimpawu zobuthixo… Ngobungcwele abukaziwa, endiza kuthi ndazise, ​​obuya kuthi bubeke umhombiso wokugqibela, eyona intle kwaye inobukhazikhazi phakathi kwazo zonke ezinye izinto ezingcwele, kwaye eso iya kuba sisithsaba kunye nokugqitywa kwazo zonke ezinye izinto ezingcwele. -UMkhonzi kaThixo Luisa Picarretta, Isipho sokuPhila ngentando kaThixo, Mfu Joseph Iannuzzi; n. 4.1.2.1.1 A

Iyakuba luhlobo lomanyano olwalunanditshwa nguAdam noThixo phambi kokuwa, kwaye oko kwakusaziwa yiNkosikazi Yethu, awathi uPopu Benedict XIV wambiza ngokuba "ngumfanekiso weCawe ezayo." [5]Thetha uSalvi, n. 50 Ke, ubungcwele bobungcwele benziwa ngokungenelela koku “Umfazi owambethe ilanga” nokuthululwa kukaMoya oyiNgcwele kuye, ngokungathi kunjalo, "wazala" uYesu ngokupheleleyo eCaweni. Yiyo loo nto iNenekazi lethu likwabizwa ngokuba “kukusa”, lona 'elambethe ilanga', ngokwenjenjalo libhengeza “iLanga”. USt Cyril uyaqhubeka…

Kukho ukuzalwa okuvela kuThixo ngaphambi kwamaxesha, kwaye a ukuzalwa kwintombi engazani nandoda ngexesha elizeleyo. Kukho i ukuza okufihlakeleyo, njengaleyo yemvula eboyeni, kwaye a eza phambi kwamehlo onke, nakwelixa elizayo, xa abuya eze enobuqaqawuli, agwebe abaphilayo nabafileyo. -Imiyalelo yeCatechetical nguSt. Cyril waseYerusalem, Isifundo 15; uguqulelo olusuka Ubungangamsha beNdalo, Umfu. Joseph Iannuzzi, iphe. 59

Oku 'kuza kufihlakeleyo' koko aBaseki beCawa yokuqala baqonda njengokumiselwa kolawulo lukaKristu ngendlela entsha. Njengokuba iPentekoste yafaka iCawa yokuqala isanda kusebenza ngokutsha, ngokunjalo, le "Pentekoste intsha" iya kuthi nayo yenze iBandla.

Siyavuma ukuba ubukumkani buthenjisiwe kuthi emhlabeni, nangona buphambi kwezulu, kuphela kwenye imeko yobukho… -UTertullian (155-240 AD), uNicawe weBandla laseNicene; Adversus Marcion, Ante-Nicene Fathers, uHenrickson Publishers, 1995, Vol. 3, iphe. 342-343)

Oku kungqinwa kwiingxelo zoomantyi ezinjengekhomishini yezakwalizwi yango-1952 eyathi yavelisa Imfundiso yeCawa yamaKatolika. [6]Njengokuba umsebenzi okhankanyiweyo ubonakalisa ukutywinwa kweCawa, okt nangemvume kwaye i hayi obstat, ngumsebenzi weMagisterium. Xa ubishophu ngamnye enikezela ngokusesikweni ngokusesikweni kweCawe, kwaye nokuba uPapa okanye umzimba webhishophu awuchasanga nokunikezelwa kwetywina, sisenzo seMagisterium esiqhelekileyo.

Ukuba ngaphambi kwesiphelo sokugqibela kuya kubakho ixesha, elingaphezulu okanye elingaphantsi, le ubungcwele boyiso, Isiphumo esinjalo asizukuziswa kukuvela kukaKrestu ngobungangamsha kodwa kukusebenza kwaloo magunya okungcwaliswa asebenzayo ngoku, uMoya oyiNgcwele kunye neSakramente zeCawa. -Imfundiso yeCawa yamaKatolika: Isishwankathelo semfundiso yamaKatolika [London: Burns Oates & Washbourne, 1952] iphe. 1140

 

UKUPHUMULA ISABATHA

UYesu wayesoloko ekufundisa oko “Ubukumkani bamazulu busondele.” [7]cf. Mat 3:2 Ngaphezu koko, Wasifundisa ukuba sithandaze, “Mabufike ubukumkani bakho, makwenziwe ukuthanda kwakho nasemhlabeni, njengokuba kusenziwa emazulwini.” Yiyo loo nto iSt. Bernard isinika ukukhanya okungakumbi koku kuza kufihlakeleyo.

Xa umntu enokucinga ukuba le nto siyithethayo malunga nokuza okuphakathi yinto eyindalo iphela, mamela into ethethwa yiNkosi yethu: Ukuba nabani na uyandithanda, uya kuligcina ilizwi lam, kwaye uBawo uya kumthanda, size kuye. —St. UBernard, Ubungakanani bamaxesha eeyure, Vol I, iphe. 169

"Ubukumkani bukaThixo" emva koko, bubotshelelwe ngaphakathi "kwintando kaThixo." Njengoko uPopu Benedict watsho,

… Siyaqonda ukuba "izulu" kulapho intando kaThixo yenziwa khona, kwaye "umhlaba" uba "lizulu" -ie, indawo yobukho bothando, yokulunga, yenyaniso kunye nobuhle bukaThixo-kuphela emhlabeni intando kaThixo yenziwe. —UPOPE BENEDICT XVI, Abaphulaphuli Jikelele, ngoFebruwari 1, 2012, kwisiXeko saseVatican

Kwelinye icala, singakubona ukuza kukaKrestu kuyo yonke iminyaka engama-2000 yeCawa, ngakumbi kwabangcwele baKhe nakwizinto ezitsha ezihlaziyiweyo iifiats izisiwe. Ukuza okuphakathi esijongana nako apha kukungenisa “isigaba soMoya”, ixesha apho, ngokuhlangeneyo njengeQumrhu, iBandla liyakuhlala khona ukuthanda kukaThixo “Emhlabeni njengasezulwini” [8]cf. Ukuza okuNtsha kunye nobuNgcwele obuNgcwele. Iyakusondela eZulwini njengokuba iBandla liya kufumana, ngaphandle kombono obalaseleyo.

Umanyano lwendalo efanayo nolomanyano lwezulu, ngaphandle kokuba kwiparadesi isigqubuthelo esifihla ubuThixo siyanyamalala… -UYesu esiya kuConchita ohloniphekileyo, Ronda Chervin, Hamba Nam Yesu; ikhankanywe kwiThe Crown and Completion of All Sanctities, uDaniel O'Connor, iphe. 12

Kwaye ke, kumanyano olunjalo, aBaseki beCawe babona kwangaphambili ukuba elixesha liyakuba "yindawo yokuphumla" xa abantu bakaThixo, besebenze iintsuku ezintandathu (okt. “Iminyaka engamawaka amathandathu”) bayakuphumla ngomhla wesixhenxe, uhlobo "Isabatha" kwiBandla.

Kuba oku [phakathi] kuza phakathi kwezinye ezimbini, kufana nendlela esihamba ngayo ukusuka kokuqala ukufika kowokugqibela. Okokuqala, uKrestu yayilukhululo lwethu; Ekugqibeleni, uya kubonakala njengobomi bethu; kwesi sigaba siza, ungowethu ukuphumla nentuthuzelo.…. Ekuzeni kwayo okokuqala iNkosi yethu yeza ngokwenyama nangobuthathaka bethu; koku kuphakathi kuza ngoMoya namandla; ekuzeni kokugqibela uya kubonakala esebuqaqawulini nasebuqaqawulini… —St. UBernard, Ubungakanani bamaxesha eeyure, Vol I, iphe. 169

Imfundiso kaBernard iyahambelana naBaseki beCawa yasekuqaleni abaxela kwangaphambili ukuba olu phumlo luya kuza emva ukusweleka “komchasi-mthetho” kungenisa…

… Amaxesha obukumkani, oko kukuthi, ukuphumla, ukungcwaliswa ngomhla wesixhenxe ... Ezi ziya kwenzeka ngexesha lobukumkani, oko kukuthi, ngomhla wesixhenxe ... iSabatha yokwenene yamalungisa. —St. UIrenaeus waseLyon, uBawo weCawa (140- 202 AD); IiNdawo zokuHamba, U-Irenaeus waseLyon, V.33.3.4, Ootata beCawa, i-CIMA Publishing Co.

… Xa uNyana wakhe eya kuza atshabalalise ixesha labangenamthetho kwaye agwebe abangahloneli Thixo, atshintshe ilanga nenyanga neenkwenkwezi — Uya kuthi ke aphumle ngolwesixhenxe… emva kokuba ephumle kuzo zonke izinto, ukuqala kosuku lwesibhozo, oko kukuqala kwelinye ilizwe. -Umhla kaBharnabhas (70-79 AD), owabhalwa nguyise wabapostile wenkulungwane yesibini

 

UBUKUMKANI BUZA EBUMNYAMA

Lutsha olutsha, kuxhomekeke kuwe ukuba ngu abalindi kwangesasa ndibhengeza ngokuza kwelanga ngubani uKrestu ovusiweyo! —UAPOPE JOHN PAUL II, Umyalezo kaBawo Oyingcwele kuLutsha lweHlabathiI-XVII yoSuku loLutsha lweHlabathi, n. 3; (cf. ngaba 21: 11-12)

Kodwa oku kuza, njengoko baninzi ke oopopu abathe, ayisosiphelo sehlabathi, kodwa ukufezekiswa kwezicwangciso zentlawulelo. [9]cf. Iipopu, kunye neXesha lokuKhangela Kungoko ke kufuneka ...

… Abalindi ababhengeza kwihlabathi liphela elitsha ithemba, ubuzalwana noxolo.—UAPOPE JOHN PAUL II, kwidilesi yeGuellielli Youth Movement, nge-20 kaMatshi ngo-2002, www.v Vatican.va

Ukuba uMama wethu "kukusa" okuvakalisa "ilanga lobulungisa" elizayo, iyenzeka nini kanye le "Pentekoste intsha"? Impendulo phantse inzima njengokukhomba xa kuqalisa ukukhanya kwelanga. Emva kwayo yonke loo nto, uYesu wathi:

Ukuza koBukumkani bukaThixo akunakubonwa, kwaye akukho namnye uya kuthi, 'Nabu, nanku,' okanye, 'Nankuya,' Kuba niyabona, ubukumkani bukaThixo buphakathi kwenu. (ULuka 17: 20-21)

Oko kwathethi, izityhilelo ezithile ezivunyiweyo zesiprofeto kunye neZibhalo ngokwazo ziyahlangana ukunika ukuqonda malunga nokuba buqala nini uBukumkani "bethutyana" ukungeniswa — kwaye yalatha kule nkulungwane yesithathu. 

Icawe Lweminyaka Eliwaka Kufuneka ube nolwazi olwandileyo lokuba buBukumkani bukaThixo kwinqanaba labo lokuqala. —UAPOPE JOHN PAUL II, L'Osservatore Romano, IsiNgesi, ngo-Epreli 25, 1988

KwisiTyhilelo 12, sifunda ngongquzulwano phakathi koMfazi kunye nenamba. Usebenza nzima ukuze azale “unyana” — Oko kukuthi, Ukusebenzela ukuza phakathi kukaKristu.

Lo mfazi umele uMariya, uMama woMhlawuleli, kodwa umele kwangaxeshanye iBandla liphela, Abantu bakaThixo bamaxesha onke, iBandla elihlala libuhlungu, libuye lizale uKrestu ngamaxesha onke. -Castel Gondolfo, e-Itali, nge-23 ka-2006; Zenit

Kwakhona, ndibhale ngokweenkcukacha malunga neli dabi phakathi koMfazi kunye nenamba kwiinkulungwane ezine ezidlulileyo kwincwadi yam Imbonakalo yokuGqibela nakwezinye iindawo apha. Nangona kunjalo, inamba, efuna ukuqwenga umntwana, iyasilela.

Wazala unyana, umntwana oyinkwenkwe, omiselwe ukulawula zonke iintlanga ngentonga yentsimbi. Umntwana wakhe wathatyathelwa kuThixo nakwitrone yakhe. (ISityhi. 12: 5)

Ngelixa oku kubhekisa kunyuko lukaKristu, ikwabhekisa kwi ukunyuka ngokomoya weCawa. Njengoko uPaul Paul wafundisa, uBawo uye “Wasivusa naye, wasihlalisa naye emazulwini kuKristu Yesu.” [10]I-Eph 2: 6

Kuba iimfihlakalo zikaYesu azikagqitywa ngokupheleleyo kwaye azalisekiswa. Aphelele, eneneni, ayibubuntu bukaYesu, kodwa hayi kuthi, abangamalungu akhe, okanye eCaweni, umzimba wakhe ongaqondakaliyo. —St. U-John Elies, phatha "kubukumkani bukaYesu", Ubungakanani bamaxesha eeyure, VV IV, iphe. 559

Kanye njengokuba uYesu wazithululela ukuze aphile kuphela kwintando kaYise, ngokunjalo, iBandla kufuneka lizikhuphe ukuze njengeNkosi yakhe, naye aphile kuphela kwiNtando kaThixo:

Ndihle emazulwini, ndingaze kwenza ukuthanda kwam; ndize kwenza ukuthanda kwalowo wandithumayo. (UYohane 6:38)

UKristu usinika amandla okuhlala kuye konke oko wakudlayo, ibe uhleli kuthi. -Katekisiki yeCawa yamaKatolika, n. I-521

Emva kokushwankathela ukungqubana phakathi koMfazi kunye nenamba, iSt. John iya kwiinkcukacha. Ungqina uMichael uMichael kunye neengelosi ezizisa a zigqibo balwa noSathana, bemgxotha “ezulwini” emhlabeni. Apha kwakhona, kwimeko, uSt. John akathethi ngemfazwe yokuqala xa uLusifa wagxothwa ezulwini kwasekuqaleni kwexesha. Endaweni yoko, uSt. Paul ufundisa ukuba "umzabalazo wethu awungowenyama negazi kodwa ngowokuzilawula, nawo amagunya, nabo balawuli beli hlabathi lobumnyama, noomoya abakhohlakeleyo. emazulwini. " [11]I-Eph 6: 12 Oko kukuthi, uSathana ulahlekelwa yindawo ethile yamandla "ezulwini" okanye "emoyeni". Ngaba ayisiyiyo le nto uPopu Leo XIII athe sathandazela yona ngoku ngaphezulu kwenkulungwane kumthandazo oya kwi-St Michael Ingelosi enkulu?

… Wena, Nkosana yomkhosi wasezulwini, ngamandla kaThixo, waphosa esihogweni uSathana, nayo yonke imimoya emdaka ehamba emhlabeni wonke ifuna ukonakala kwemiphefumlo. -Yenziwe nguPOPE LEO XIII emva kokuva ngexesha leMisa incoko, apho uSathana wacela imvume kuThixo yokuvavanya umhlaba inkulungwane enye.

Kodwa nantsi into endifuna ukuyibonisa kwimeko yokubhala. Xa oku Ukukhutshelwa ngaphandle kwenamba kwenzeka, ngequbuliso iSt. John uva ilizwi elikhulu ezulwini lisithi:

Ngoku usindiso namandla afikile, nobukumkani boThixo wethu negunya loMthanjiswa wakhe. Kuba ukhutshiwe ummangaleli wabazalwana bethu, lowo ubamangalelayo emehlweni kaThixo wethu imini nobusuku. Bameyisile ngegazi leMvana, nangelizwi lobungqina babo. Ukuthanda ubomi akuzange kubathintele ekufeni. Ngenxa yoko yibani nemihlali, nina mazulu, nani ninomnquba kuwo. Kodwa yeha, wena mhlaba nalwandle, kuba uMtyholi uhlile weza kuwe enomsindo omkhulu, kuba uyazi ukuba ixesha analo lifutshane. (ISityhi. 12: 10-12)

Izulu ngokwalo libhengeza ukuba oku kukhupha umoya ivula ixesha elitsha: "Ngoku kufika usindiso namandla, nobukumkani bukaThixo wethu…" Ukanti, sifunda ukuba umtyholi "unexesha elifutshane." Ngokwenene, uSathana uthatha nawaphi na amandla ashiyekileyo awangqokelele "kwirhamncwa" kumlo wokugqibela "nxamnye neCawa (jonga iSityhilelo 13). Kodwa ayinamsebenzi: UThixo uyihlangule intsalela yabantu abo bangene uBukumkani kubo. Ndiyakholelwa ukuba yile nto uMama wethu ebethetha ngayo xa ebhekisa kwi "ntsikelelo" ezayo, "iLangatye lothando", "ukukhanya", njl. [12]cf. Ukudibana kunye neNtsikelelo Nguye ukuqaliswa kobabalo oko kuyakuzisa iBandla kwimpikiswano yokugqibela noSathana. Ke nokuba abangcwele bayaphila okanye bayafa ngexesha lokutshutshiswa kwerhamncwa, baya kulawula noKristu.

Ndabona nemiphefumlo yabo babenqunyulwe iintloko ngenxa yobungqina babo kuYesu nangenxa yelizwi likaThixo, nababengalinqulanga irhamncwa nomfanekiso walo, abangalwamkelanga uphawu lwalo ebunzini nasesandleni. Babuyela ebomini baza balawula kunye noKristu iminyaka eliwaka. (ISityhi. 20: 4)

Ubukumkani buza, ke, ngexesha lobumnyama benkohliso yenamba. Kungenxa yoko le nto ndikholelwa ukuba oku Ukukhutshelwa ngaphandle kwenamba inokuba sisiganeko esinye nokwaphulwa kwe- “Itywina lesithandathu” [13]cf. AmaTywina aSixhenxe oHlaziyo okanye oko kubizwa ngokuba "sisilumkiso" okanye "ukukhanyisa isazela", njengoko uAna Anna Maria Taigi (1769-1837) wabiza njalo (bona Inkululeko enkulu).

Ucacisile ukuba oku kukhanya kwesazela kuyakukhokelela ekusindisweni kwemiphefumlo emininzi kuba uninzi luya kuguquka ngenxa yesi “silumkiso”… lo mmangaliso “wokukhanyisa”. —Fr. UJoseph Iannuzzi kwi Umchasi-Kristu kunye namaXesha okuGqibela, Iphe. 36

Ukuba uYesu “ulukhanyiselo lwehlabathi” ngoko ke ukukhanya kokukhanya kubonakala ngathi lubabalo ngoku “Usindiso namandla eza, nobukumkani bukaThixo wethu…” Kwakhona, kwimiyalezo evunyiweyo eya ku-Elizabeth Kindelmann, uMama wethu uthi:

Uyakuba ngummangaliso omkhulu wokukhanya okumfamekisa uSathana… Isikhukula seentsikelelo esiza kuzamazamisa umhlaba kufuneka siqale ngenani elincinci lemiphefumlo ethobekileyo. -Inenekazi lethu ku-Elizabeth, www.theflameoflove.org

Kwaye kudliwanondlebe olunomdla kakhulu malunga neenkangeleko ezaziwayo eMedjugorje, [14]cf. KwiMedjugorje ezifumene uhlobo oluthile lokuvunywa ngu IKomishini yaseRuini, Igqwetha laseMelika, uJan Connell, wabuza uMirjana imboni malunga "nenkulungwane yovavanyo" eyaphefumlela uPopu Leo XIII ukuba abhale umthandazo kuSt. Michael the Archangel.

J: Ngokubhekisele kule nkulungwane, ngaba kuyinyani ukuba uMama osikelelweyo wanxibelelana nawe phakathi koThixo nomtyholi? Kuyo… uThixo wamvumela usathana inkulungwane enye apho asebenzise khona amandla, kwaye uMtyholi wakhetha wona la maxesha.

Umboni uphendule wathi "Ewe", ecacisa njengobungqina besahluko esikhulu esibona ikakhulu kwiintsapho zanamhlanje. UConnell uyabuza:

J: Ngaba ukuzalisekiswa kweemfihlelo zaseMedjugorje kuya kuwaphula amandla kaSathana?

M: Ewe.

J: Njani?

M: Leyo yinxalenye yeemfihlo.

J: Ngaba ungasixelela nantoni na [malunga neemfihlo]?

M: Kuya kubakho imicimbi emhlabeni njengesilumkiso kwihlabathi ngaphambi kokuba umqondiso obonakalayo unikwe uluntu. —P. 23, 21; Ukumkanikazi weCosmos (IParaclete Press, ngo-2005, uHlolo oluHlaziyiweyo)

  

UKULUNGISELELA IPENTEKOSTE

Bazalwane noodade, konke oku kungqinelana nokubiza uMzimba kaKristu ukuba uzilungiselele, hayi kakhulu umchasi-Kristu, kodwa ukuza kukaKristu-ukufika koBukumkani bakhe. Yifowuni yokulungiselela ngale "pneumatic" okanye "yokomoya" ukuza phakathi kweNkosi yethu ngendlela kaMoya oyiNgcwele kunye nokuthethelelwa yiNtombikazi kaMariya. Yiyo loo nto umthandazo weCawa uqhubeka nokubaluleka:

Simbongoza ngokuthobeka uMoya oyiNgcwele, oPhelelweyo, ukuba athi "Anganikela ngobubele kwiCawe izipho zobunye noxolo," kwaye ahlaziye ubuso behlabathi ngokuthululwa kothando nobubele bakhe busindise bonke. -IPOPE BENEDICT XV, I-Pacem Dei Munus PulcherrimumNgomhla wamashumi amabini anesixhenxe ku-23 ka-1920

Lifikile ixesha lokuphakamisa uMoya oyiNgcwele emhlabeni…. Ndinqwenela ukuba lo msebenzi wokugqibela angcwaliswe ngendlela ekhethekileyo kulo Moya ungcwele ... Lixesha lakhe, lithuba lakhe, loloyiso lothando eCaweni yam. , kwindalo iphela. —UYesu ukuze abonakale eMaría Concepción Cabrera de Armida; Fr. UMarie-Michel Philipon, UConchita: Incwadi yedilesi yokomoya kaMama, iphe. 195-196

UPapa Benedict uyakungqinela oku kuhlaziywa kunye nobabalo ngokwendlela "yokuza phakathi" kukaYesu:

Ngelixa abantu ngaphambili babethetha kuphela ngokuza kuka-Kristu ezimbini-kanye eBhetelehem kwaye kwakhona emva kwexesha-uSanta Bernard waseClairvaux wathetha malunga adventus Medius, umntu oze emaphakathi, ebulela ixesha nexesha lokungenelela kwakhe kwimbali. Ndiyakholelwa ukubahluko kukaBernard inqaku nje elifanelekileyo… -I-POPE BENEDICT XVI, Khanyiso lweHlabathi, p.182-183, Incoko noPeter Seewald

Inqaku elichanekileyo lelokuba “ukuza okuphakathi,” utsho uBernard, “yinto efihlakeleyo; yiyo kuphela abanyulwa abayibonayo iNkosi ngaphakathi kwabo, kwaye basindisiwe. ” [15]cf. Unqulo lweyure, Umqulu I, iphe. 169

Kutheni ungamceli ukuba asithumele amangqina amatsha obukho bakhe namhlanje, lowo yena uza kuza kuthi? Kwaye lo mthandazo, ngelixa ungajonganga ngqo kwisiphelo sehlabathi, ukanti a umthandazo wokwenyani wokuza kwakhe; Inobubanzi bomthandazo awasifundisa wona esithi: “Mabufike ubukumkani bakho!” Yiza, Nkosi Yesu! -IPOPE BENEDICT XVI, UYesu waseNazarete, iVeki eNgcwele: Ukusuka ekungeneni ungene eJerusalem ukuya kuvuko, p. 292, Ignatius Cinezela

Kodwa akufuneki ukuba siyijonge le nto njengomsitho wexesha elizayo. Nangoku, ezi zibabalo zinikwa iBandla; nangoku, iLangatye loThando liyandiswa eCaweni. Kwaye ke, "uloyiso lwe-Intliziyo engenasono" ethembiswe eFatima yinkqubo eqhubekayo.

UFatima uselusuku lwesithathu. Ngoku sikwixesha lokumiselwa. Usuku lokuqala yayilixesha lokuvela. Okwesibini yayilithuba lokuvela, ixesha langaphambi kokumiselwa. IVeki yeFatima ayikapheli… Abantu balindele ukuba izinto zenzeke ngokukhawuleza ngexesha labo. Kodwa iFatima iseSuku lwayo lwesithathu. Uloyiso yinkqubo eqhubekayo. —ISk. Lucia kudliwanondlebe kunye noKhadinali Vidal, nge-11 ka-Okthobha ka-1993; Umzamo wokugqibela kaThixo, UJohn Haffert, iSiseko se-101, ngo-1999, iphe. 2; kucatshulwe ku Isityhilelo sabucala: Ukuqonda ngeCawe, UGqr Mark Miravalle, iphepha 65

Yiyo loo nto uPopu Benedict, ethandazela uloyiso lwentliziyo emsulwa…

… Iyalingana nentsingiselo yokuthandazela ukuza kobuKumkani bukaThixo… Ke ungathi uloyiso lukaThixo, uloyiso lukaMariya, luzolile, ziyinyani ... -Ukukhanya kweLizwe, iphe. 166, Incoko noPeter Seewald

Zininzi izinto ezizayo kwiminyaka ezayo. Kodwa ukujonga okukhohlakeleyo "kwimiqondiso yamaxesha" kusixelela ukuba ukungqubana phakathi koMfazi kunye nenamba kuza entlokweni. "Sijongene nengxabano yokugqibela", utshilo uSt. John Paul II. Kwaye kuyo, silindele ukuKhanya okutsha, ukuza kweNkosi yethu.

Ngokokutsho kweNkosi, ixesha langoku lixesha loMoya nelokungqina, kodwa ikwangalixesha elisaxakwe "kukubandezeleka" kunye nokulingwa kobubi okungasindisi iBandla kwaye kungenisa umzabalazo wemihla yokugqibela. Lixesha lokulinda nokubukela. -IKatekism yeCawa yamaKatolika, 672

Emva kococeko ngokusebenzisa ukuvavanywa kunye nokubandezeleka, ukuqala kwexesha elitsha sele liza kuqalisa.-IPOPE ST. UJOHANE PAUL II, Ababukeli ngokubanzi, nge-10 kaSeptemba 2003

Kubantu ngabanye, uKrestu kufuneka abutshabalalise ubusuku besono sokufa kunye nokufika kobabalo kwakhona. Kwiintsapho, ubusuku bokungakhathali kunye nokuphola kufuneka bunike ilanga lothando. Kwimizi-mveliso, ezixekweni, ezizweni, kumazwe okungaqondani kunye nentiyo ubusuku kufuneka bukhanye njengemini, I-nox sicut die illuminabitur, nembambano iya kuphela kwaye kuya kubakho uxolo. -IPOPE PIUX XII, Urbi et Orbi idilesi, Matshi 2, 1957; IVatican.va

 

 

Ukupapashwa kokuqala ngo-Okthobha 23rd, 2015.

 

KUFUNDWA NGOKUBA

Ukujonga kwakhona amaxesha okuGcina

Ngaba nyhani uYesu uyeza?

UYesu Uyeza!

Millenarianism ... Yintoni le kwaye ayikho

Umboniso wento ukuba akukho "xesha loxolo": funda Ungathini ukuba…

Iipopu kunye neXesha lokuKhangela

Ilahlekile i-Era

Ukuza koBukumkani bukaThixo

Inkululeko enkulu

Umchasi-Kristu kwiXesha lethu

Izigwebo zokugqibela

KwiMedjugorje

Medjugorje… Into Ongayaziyo

IMedjugorje kunye neMipu yokuTshaya

  

Enkosi ngothando lwakho, imithandazo kunye nenkxaso!

Ukuhamba noMark kwi The Ngoku iLizwi,
cofa kwibhena engezantsi ukuya rhuma.
I-imeyile yakho ayizokwabelwana naye nabani na.

 
Imibhalo yam iyaguqulelwa kwi French! (UMerci Philippe B.!)
Pour lire mes écrits en français, ehlungwini le drapeau:

 
 
Print Friendly, PDF & Email

Imihlathi

Imihlathi
1 cf. Igagasi elizayo lobunye
2 cf. Ukuza kweSibini
3 cf. ISityhi 19:20
4 cf. ISityhi 20: 7-10
5 Thetha uSalvi, n. 50
6 Njengokuba umsebenzi okhankanyiweyo ubonakalisa ukutywinwa kweCawa, okt nangemvume kwaye i hayi obstat, ngumsebenzi weMagisterium. Xa ubishophu ngamnye enikezela ngokusesikweni ngokusesikweni kweCawe, kwaye nokuba uPapa okanye umzimba webhishophu awuchasanga nokunikezelwa kwetywina, sisenzo seMagisterium esiqhelekileyo.
7 cf. Mat 3:2
8 cf. Ukuza okuNtsha kunye nobuNgcwele obuNgcwele
9 cf. Iipopu, kunye neXesha lokuKhangela
10 I-Eph 2: 6
11 I-Eph 6: 12
12 cf. Ukudibana kunye neNtsikelelo
13 cf. AmaTywina aSixhenxe oHlaziyo
14 cf. KwiMedjugorje
15 cf. Unqulo lweyure, Umqulu I, iphe. 169
exhonyiweyo EKHAYA, IXESHA LOXOLO noqhotyosho , , , , , , .