Ubuhedeni obutsha-Icandelo VI

 

NYE asinakuthetha ngayo yonke into esinayo ukuza kuthi ga ngoku ngaphandle kokubuyela umzuzwana kuyo Fatima apho kulapho isitshixo sokuqonda i isikhathi yokuvuka kwerhamncwa leSityhilelo.

 

UKUKHUSELEKA

Kwakungo-1917 awathi uMama wethu walumkisa ngelithi iimpazamo zale “mibutho ifihlakeleyo” zaziza kusasazeka kwihlabathi lonke neziphumo ezibi.

Ukuba izicelo zam ziyathotyelwa, iRashiya iya kuguqulwa, kwaye kuya kubakho uxolo. Ukuba akunjalo, [iRashiya] izakusasaza iimpazamo zayo kwihlabathi liphela, ibangele iimfazwe kunye nentshutshiso yeCawa. Okulungileyo uza kubulawa; uBawo Oyingcwele uya kuva ubunzima obukhulu; izizwe ezahlukahlukeneyo ziya kutshatyalaliswa. Ukusetyenziswa kweFatima, www.v Vatican.va

Isizathu sokuba uMama wethu abhekise “kwimibutho efihlakeleyo” kule ndawo kungenxa yokuba bona ibingulowo uvelisa, epapasha, okanye ukukhuthaza iimpazamo ezazibekwe eRashiya. Bambalwa abayiqondayo into yokuba uLenin, uJoseph Stalin, noKarl Marx, ababhale i Imanifesto yobuKomanisi, babekuhlawulo lwe-Illuminati, uluntu olufihlakeleyo oludibene ne-Freemasonry.[1]Uya kutyumza intloko yakho nguStephen Mahowald, iphe. 100; 123 Iinkosi zazo zazi…

… Ababhali kunye nabathengi ababecinga iRussia njengeyona ndawo ilungiselelwe ukulinga isicwangciso esacaciswa kumashumi eminyaka eyadlulayo, kwaye ngubani oqhubeka nokusasaza ukusuka kwelinye icala lehlabathi ukuya kwelinye… Amagama ethu ngoku afumana isiqinisekiso esibuhlungu esivela kwiziqhamo ezikrakra zeengcinga zobhukuqo-mbuso, Esazibona kwangaphambili sazixela kwangaphambili, kwaye eneneni zisanda ngokoyikekayo kumazwe asele ehlaselwe, okanye egrogrisa onke amanye amazwe ehlabathi. —I-POPE PIUS XI, I-Divini Redemptoris, n. I-24, 6

Komnye wemibono eFatima, abantwana babona upopu 'eguqe ngamadolo ezinyaweni zoMnqamlezo omkhulu, wabulawa liqela lamajoni amdubula ngeembumbulu kunye neentolo kuye, kwaye ngendlela efanayo kwasweleka omnye emva komnye omnye oBhishophu, abeFundisi, amadoda nabafazi ngokwenkolo, nabantu abahlukeneyo ngokwamanqanaba nezikhundla ezahlukeneyo.'UPopu Benedict ucacisile (apho ngenye imini siya kuqondwa njengesiprofeto):

… Kubonisiwe [embonweni] kukho imfuneko Umnqweno weCawa, ezibonakalisa ngokwendalo ngobuntu bukaPopu, kodwa uPopu useCaweni kwaye ke oko kubhengeziweyo kukubandezeleka kweCawe… —UPOPE BENEDICT XVI, udliwanondlebe neentatheli xa wayebalekela ePortugal; iguqulelwe ukusuka kwisiTaliyane: "Le parole del papa:« Nonostante la famosa nuvola siamo qui… "” Corriere della Sera, Meyi 11, 2010

A imfuno yeCawa yokuPhupha. Ngamanye amagama, iBandla kufuneka lihlanjululwe, ngokuyinxenye, kuba ezi iimpazamo zingene nakwindawo engcwele Ngokusebenzisa ubugcisa bale mihla, ubungqongqo, ubungqiqo, ubufundisi benkolo, njalo njalo. Isixhobo sokuhlanjululwa, ekugqibeleni, "lirhamncwa" okanye umchasi-Kristu…

Icawe iya kungena eluzukweni lobukumkani kuphela ngale pasika yokugqibela, xa iyakulandela iNkosi yakhe ekufeni nasekuvukeni kwakhe. -IKatekism yeCawa yamaKatolika, n. 677

Ngokwenkcubeko kunye neziprofeto ezininzi, olu vavanyo luya kuba nguKristu wobuxoki kunye necawe engeyiyo…

… Ngohlobo lwenkohliso yenkolo enika abantu isisombululo kwiingxaki zabo ngexabiso lokuwexuka enyanisweni… ICatechism yeCawa yamaKatolika, n. I-675

 

Irhamncwa NJENGEMVANA

INgcwele uYohane ibona irhamncwa lesibini liphuma mhlabeni ngubani ngoku Lenza umhlaba, nabo bawumiyo, ukuba balinqule irhamncwa lokuqala, elaphiliswayo inxeba lalo elibanga ukufa. [2]Rev 13: 12 Inyani yokuba irhamncwa lesibini livela kwi mhlabeni mhlawumbi ibonisa indlela unqulo iingcambu zeli rhamncwa. Kuyathakazelisa ukuba eli rhamncwa lenze kungekuphela nje abemi bomhlaba kodwa "umhlaba" ngokwawo ungaphantsi komchasi-Kristu kunye nobukumkani bakhe bukaSathana (irhamncwa lokuqala).

Ngamanye amagama, kule nkohliso, indalo yoqhawule umtshato kwinjongo kaThixo: ukubonakalisa iimpawu zakhe ezingcwele, ngakumbi oko kukhokelwa nguThixo kuthi, bantwana baKhe. Ubume bendalo obungeyonyani bomhla wethu buchaza ukuba umhlaba unabantu abaninzi kwaye abanakukwazi ukugcina ukukhula okungakumbi. Eli bango ide facto Uguqula uThixo abe lixoki owayalela umntu ukuba enze njalo “Qhamani, nande, gcwalisani umhlaba niweyise, nibe nobukhosi ezintlanzini zolwandle, nasezintakeni zezulu, nasezintweni zonke eziphilileyo ezinambuzelayo emhlabeni. ” [3]I-X 1: 28

Yiyo loo nto uThixo esenza ukuba abantu babe nezizathu ezikrelekrele nezikhululekileyo ukuze bagqibezele umsebenzi wokudala, ukuze bagqibelele ukuvumelana kwawo ukuze kulungelwe bona kunye nabamelwane babo. -ICatechism yeCawa, n. I-307

Nangona kunjalo, i-ajenda "eluhlaza" iyasibuyisa isicwangciso sikaThixo ukuze uluntu lube njalo ukuthobela emhlabeni. Indoda ayisekho kwigosa lomhlaba, kodwa "Yena" ngoku uyinkosi yakhe; umntu akasengukumkani kwindalo kodwa eneneni ikhoboka layo ukuba ayilondwendwe olungamkelekanga. Lo ngumxholo oqhelekileyo kwimithandazo yobuhedeni kuMama woMhlaba, njengaleyo ipapashwe kwincwadana kaBhishophu waseAmazon kwi-Amazon Sinodi eya kuPachamama (“Umama weCosmic”):

Pachamama zezi ndawo, usele utye lo mnikelo ngokuthanda, ukuze lo mhlaba uchume. Pachamama, Mama olungileyo, yiba nenceba! Yiba nobabalo! -Iindaba zeHlabathi zamaKatolika.

 

Irhamncwa LOKUQALA

Oku kuguqulwa kweendima, kungqinelwe ngakumbi nangakumbi ngeNew Age kunye neendlela zobuhedeni, sisiqalo sokubuyela kulonqulo olungacacanga lukaMama woMhlaba. Lunqulo-zithixo lwakudala oluya kufikelela kuvutho-ndaba kulawulo lomchasi-Kristu-lowo, ngokwakhe, iba yinto enqulwa njengothixo oyintloko kwindalo iphela.

… Lowo ugwetyelwe intshabalalo, ochasayo, oziphakamisayo ngaphezu kwento yonke ekuthiwa nguthixo, neento zonqulo, ukuze azihlalele etempileni kaThixo, esithi unguthixo (2 Tes. 2: 4-5)

Irhamncwa [lokuqala] lanikwa umlomo, ukuze liqhayise linyelise, lanikwa igunya lokwenza iinyanga ezimashumi mane anesibini. (Izityhilelo 13: 5)

Xa konke oku kuthathelwa ingqalelo kukho isizathu esihle soloyiko hleze obu bugwenxa bukhulu bube ngathi kukungcamla, kwaye mhlawumbi nokuqala kobubi obugcinelwe imihla yokugqibela; nokuba kungade kubekho umhlaba "uNyana wentshabalalo" athetha ngaye uMpostile (2 Tes. 2: 3). Oku kunjalo, enyanisweni, kukuqina kunye nengqumbo esetyenziswa naphina ekutshutshiseni inkolo, kwi Ukulwa neemfundiso zokholo, kumzamo wobhedu wokuncothula kunye nokutshabalalisa lonke ubudlelwane phakathi komntu nobuThixo! Ngelixa, kwelinye icala, kwaye oku ngokwalo mpostile mnye luphawu olwahlula uMchasi-Kristu, umntu unesidima esingenasiphelo uzibeka endaweni kaThixo, eziphakamisa ngaphezu kwayo yonke into ebizwa ngokuba nguThixo; Usisilumko kangangokuba nangona engenakukucima konke ulwazi ngoThixo, ubudelile ubungangamsha bukaThixo, kwaye, ngokungathi kunjalo, wenza indalo iphela ukuba abe yitempile anqulwa kuyo. —IIPOPE ST. IPIUS X, E Supremi, Encyclical on the Restoration of All Things in Christ, n. 3, 5; Nge-4 ka-Okthobha ka-1903

"UKristu", ke, uya kuncitshiswa abe "ngamandla obukristu" angcangcazelisayo. NgokwesiGaba esitsha, “[uKristu] umele elona zinga liphezulu lokugqibelela isiqu sakho.”Ngenxa yoko, asikokuthanda kukaThixo kodwa ukuthanda komntu oko kufuneka kulawule.[4]UYesu Krestu, UMphathi waManzi oBomi, n. I-7.2 E Incopho yolu lawulo, Umchasi-Kristu uya kutyhilwa njenge komzimba yamandla e cosmic nge yakhe Ulawula phezulu. NoYesu? Uya kuthathwa njengomnye wabaphambili bakhe.

Ukuba ukufumanisa kunzima ukukholelwa ukuba ilizwe lethu elinobunkunkqele liya kuqubuda kulo Nyana wentshabalalo, vumela umdla ogqubayo kwihlabathi liphela kubugqi, iWicca, ubusathana, njl. Icandelo II) ube "ngumqondiso wamaxesha" abantu abafuna ngokunyanisekileyo kwakhona ngamandla angaphezu kwendalo—hayi nje kubuKatolika. Ukuzukiswa kobugqwirha, nezithunzela kunye nezinto ezinento yokwenza nobugorha zilungiselela esi sizukulwana “imiqondiso nemimangaliso” yeedemon. Kuba xa irhamncwa lesibini, abathi Abaseki beCawa bababiza ngokuba "ngumprofeti wobuxoki," benza “Imiqondiso emikhulu, kwaneyokwenza ukuba umlilo uhle uphume ezulwini uze emhlabeni phambi kwabantu bonke” uya kuba nayo “Balahlekise abemi bomhlaba” ukunqula irhamncwa. [5]Rev 13: 13-14

Kwaye njengokuba noKrestu enomzimba wakhe oyimfihlakalo, iBandla, ngokunjalo neSilo…

 

BANCEDWA YIBANDLA YOBUXOKI

Kwincwadi yakhe UAthanasius kunye neCawa yeXesha lethu, UBhishophu Rudolph Graber wacaphula uFreemason owavuma wathi, “injongo [yoosomashishini abasebatsha] ayiseyiyo ukutshatyalaliswa kweCawa, kodwa kukuyisebenzisa ngokungena kuyo.”[6]virgosacrata.com

INgcwele uYohane ichaza eli rhamncwa lesibini njengelinalo “Iimpondo ezimbini zifana nezemvana kodwa zithetha njengenamba.” [7]Rev 13: 11 Kwizityhilelo kuFr. UStefano Gobbi, uMama wethu uthi ezi mpondo zimbini zingumfuziselo wentloko kabishophu. Inyaniso irhamncwa lithetha njengenamba-Oko kukuthi, Ichaza iimpazamo ezihanjiswe ngamagnostiki—ichonga irhamncwa njengeUbugcisa Becawa. ” 

Ngo-1954, uGqirha Bella Dodd, inkokeli yeqela lamaKomanisi e-USA, wangqina phambi kwekomiti encinci yeNdlu ukuba ubeke amaKomanisi aselula angama-1000 kubuKrestu bamaKatolika kwiiseminari zaseMelika-kwaye uninzi lwabo anyukele kwizikhundla eziphezulu eCaweni. Ubungqina bakhe buqinisekisiwe lelinye ilungu leqela lakhe kunyaka ophelileyo, uJohn Manning.[8]Ibid. 136

Lo mgaqo-nkqubo wokungena kwiisemina wawusebenza ngempumelelo nangaphaya kolindelo lwamaKomanisi. -Ukungena kwamaKomanisi ngabefundisi bamaRoma Katolika, UGregorian Press, uninzi lweeNtsapho eziNgcwele eziNgcwele (iphamflethi)

Ewe, ithi iNenekazi, “Ubufundisi beenkonzo… busasazeke ingakumbi kumalungu olawulo.” [9]Umama wethu kuthiwa u-Fr. UStefano, KuBabingeleli, Oonyana boMfazi abaziNtanda zethun. 406, g Kweli nqanaba umntu akasikhumbuli njani isililo sikaPopu St. Paul VI?

… Umsi kaSathana ungena ungene kwiCawe kaThixo ngeentanda ezisezindongeni. -Ekuqaleni Homily ngexesha leMisa yeSt. UPeter noPawulos, UJuni 29, 1972

Ngale ndlela, amanye amalungu eCawa awapheliswa ngokungathi afakwa kwi umoya womoya

Ukuba umsebenzi wobuMoni kukukhokelela imiphefumlo entshabalalweni, bangenise kunqulo loothixo bobuxoki, umsebenzi wobuCawe becawa ngakolunye uhlangothi ngulo wokutshabalalisa uKristu kunye neCawe yakhe, ukwakha isithixo esitsha, esibizwa ngokuba nguKrestu wobuxoki kunye ibandla lobuxoki. -Inenekazi lethu lityholwa ku-Fr. UStefano, KuBabingeleli, Oonyana boMfazi abaziNtanda zethun. 406, g

Ngokwabangcwele abaninzi nakwiimfihlakalo, eli bandla lobuxoki liya kuba ngumdibaniso weenkolo ezininzi, zikholelwa kuyo yonke into kodwa zingakholelwa kwanto.

… Bafundisa imposiso enkulu yelixesha — ukuba inkolo kufuneka ithathwe njengomcimbi ongenandaba, kwaye zonke iinkolo ziyafana. Le ndlela yokuqiqa ibalwa ukuzisa ukonakala kwazo zonke iintlobo zenkolo… —I-POPE LEO XIII, Uhlobo lomntu,. n. 16

Ubufundisi boBugqwirha… buvelisa icebo lokuseka iBandla elihlangeneyo lobunye, elenziwe kukudityaniswa kwazo zonke izivumo zobuKristu, phakathi kwazo, iCawa yamaKatolika. -Inenekazi lethu lityholwa ku-Fr. UStefano, KuBabingeleli, Oonyana boMfazi abaziNtanda zethu, n. 406, iphe

Ngamanye amagama, iyakuba yicawe engeyiyo ngokuchasene ngqo noKristu noMmeli wakhe emhlabeni.

 

INTSHAYELELO YOKUGQIBELA YELI XESHA

Ubuhedeni obutsha bamaxesha ethu, ke-obabukhuthazwa kwaye bulungiselelwa iinkulungwane ziimpazamo zemibutho efihlakeleyo, ngakumbi ngokungakholelwa kubukho bukaThixo, ubuSoshiyali, ubuKomanisi kwaye ngoku "zezopolitiko eziluhlaza" - lelinye inyathelo elibalulekileyo eliya "kwidabi lokugqibela" lamaxesha ethu xa Kufuneka ekugqibeleni sikhethe uthixo esiza kumkhonza. Akubalulekanga kangako ukuba uyazi ukuba ngoobani abadlali abasemva kolu ngquzulwano, kodwa ke, ukuba uyiqonde inkohliso kunye novavanyo lokugqibela esijamelene nalo esele luqalisile:

Sijongene nokugqibela ukungqubana phakathi kweCawa nabachasene necawa, phakathi kweVangeli kunye ne-anti-gospel, phakathi kukaKristu nomchasi-Kristu. Olu ngquzulwano luphakathi kwezicwangciso zikaThixo; luvavanyo ekufuneka lulandelwe yiCawe iphela, kunye nePoland, ngokukodwa. Olu luvavanyo lwesizwe sethu kunye neCawa kuphela, kodwa ngandlela-thile kuvavanyo lweminyaka engama-2,000 XNUMX yenkcubeko kunye nenkcubeko yobuKristu, nazo zonke iziphumo zayo kwisidima somntu, amalungelo abantu, amalungelo oluntu kunye namalungelo ezizwe. -Ukhadinali Karol Wojtyla (JOHN PAUL II), kwi-Eucharistic Congress, ePhiladelphia, PA kumbhiyozo weminyaka emibini wokutyikitywa kwesibhengezo senkululeko; cf. Katolika kwi-Intanethi; Nge-13 ka-Agasti, 1976 (amagama aqinisekiswe nguDeacon Keith Fournier owayekhona)

Ngamanye amagama, sisibini esiphakathi izikumkani ezibini: Ubukumkani be Ulwaphulo-mthetho xa kuthelekiswa noBukumkani be Ukuthanda KukaThixo. Ekugqibeleni, uBukumkani bukaKristu buza kulawula emhlabeni njengokuba kusenziwa ezulwini—kwaye yile nto ndinqwenela ukugxila kuyo ngoku kwiintsuku nakwiiveki ezingaphambili (emva kwemva kwangoko). Kuba le nto izayo intle kakhulu, ibaluleke kakhulu, kangangokuba ndiqinisekile ngayo kanye loo nto ithemba izakuqala ukuguqula ubomi bomfundi wam.

Irhamncwa labanjwa, kunye nalo kwabanjwa umprofeti obuxoki, lowo wayenzayo imiqondiso leyo wayilahlekisa ngayo abo balwamkelayo uphawu lwerhamncwa, nabo baqubuda kuwo umfanekiselo walo; Aba babini baphoswa bephila echibini lomlilo elivutha isalfure ... [abo] babengalinqulanga irhamncwa okanye umfanekiselo walo, bengalwamkelanga uphawu lwalo ebunzini nasesandleni… baphila, balawula kunye noKristu iminyaka eliwaka. (Isityhilelo 19:20)

Ngexesha lokuphila kwabo kumkani (izithsaba ezilishumi zerhamncwa; cf. ISityhi. 13: 1) uThixo wezulu uya kumisa ubukumkani obungenakuze bonakaliswe okanye bunikelwe kwabanye abantu ... UkuFunda kokuqala(Dan 2:44)

The IMisa Ukufundwa kwezi veki zimbini zidlulileyo kube sisiqinisekiso esingummangaliso sayo yonke into ebhalwe apha. Ke, ndiqukumbela olu luhlu ngenqaku elihle elivela kwiNcwadi yeeMaccabees zomphefumlo ongavumiyo ukuqubuda kwirhamncwa lomhla wakhe. Le ngwevu yayisongelwa ngokungcungcuthekiswa ngokungatyi inyama ebingelelwe kwizithixo. Abahlobo bakhe bamthabathela bucala bamcebisa ukuba eze nenyama yakhe Ngokulula bezenza Ukutya inyama yehagu engekho mthethweni. Uphendule wathi…

Kule minyaka yethu bekungayi kufaneleka ukwenza ukuzenzisa okunjalo; uninzi lwabantu abancinci lunokucinga ukuba u-Eleazar oneminyaka engamashumi alithoba ubudala wayeye kwinkolo yelinye ilizwe. Ukuba ndithe ndenza ngathi okomzuzwana wobomi, banokulahlekiswa ndim, ngelixa ndizisa ihlazo nehlazo ebudaleni bam. Nokuba, okwangoku, ndiyasiphepha isohlwayo sabantu, ngekhe, nokuba ndiyaphila okanye ndifile, ndisinde ezandleni zikaSomandla.

Xa wayesele eza kufa ngenxa yokubethwa, wancwina wathi: “INkosi ngokwazi kwayo okungcwele iyazi kakuhle ukuba, nangona ndingasinda ekufeni, andinyamezeli nje iintlungu emzimbeni wam, kodwa Ukubandezeleka ngovuyo emphefumlweni wam ngenxa yokuzinikela kwam kuye. ” Yile ndlela wasweleka ngayo, eshiya ekufeni kwakhe umzekelo wobukhalipha kunye nomzekelo ongenakulibaleka wokulunga hayi kulutsha kuphela kodwa kwisizwe siphela. (2 Mc 6: 18-31)

 

… Thandaza… ukuze sihlangulwe kubantu abagwenxa nabakhohlakeleyo,
kuba ukholo alubantwini bonke.
(Ukufundwa kweMisa ngeCawa, nge-10 kaNovemba, 2019; 2 kwabaseTesalonika 3: 1-2)

 

ILizwi ngoku yinkonzo yexesha elizeleyo leyo
iyaqhubeka ngenkxaso yakho.
Usikelele, kwaye enkosi. 

 

Ukuhamba noMark kwi The Ngoku iLizwi,
cofa kwibhena engezantsi ukuya rhuma.
I-imeyile yakho ayizokwabelwana naye nabani na.

Print Friendly, PDF & Email

Imihlathi

Imihlathi
1 Uya kutyumza intloko yakho nguStephen Mahowald, iphe. 100; 123
2 Rev 13: 12
3 I-X 1: 28
4 UYesu Krestu, UMphathi waManzi oBomi, n. I-7.2
5 Rev 13: 13-14
6 virgosacrata.com
7 Rev 13: 11
8 Ibid. 136
9 Umama wethu kuthiwa u-Fr. UStefano, KuBabingeleli, Oonyana boMfazi abaziNtanda zethun. 406, g
exhonyiweyo EKHAYA, UHAMBO OLUSHA.