Ulwandle lweNceba

ILIZWI NGOKU NGOKUFUNDA KWENKOSI
Nge-7 ka-Agasti ka-2017
NgoMvulo weVeki yeshumi elinesibhozo ngeXesha eliQhelekileyo
Khetha. ISikhumbuzo seSt. Sixtus II kunye nabahlobo

Imibhalo yeLigugu Apha

 Ifoto ethathwe nge-30 ka-Okthobha ka-2011 eCasa San Pablo, eSto. Dgo. Iriphabliki yaseDominikha

 

NDISUKE NJE ubuyile e IArcātheos, sibuyele kummandla wasemhlabeni ofayo. Yayiyiveki entle kakhulu kwaye inamandla kuthi sonke kule nkampu yotata / yonyana emi emazantsi eRockies zaseCanada. Kwiintsuku ezizayo, ndiza kwabelana nawe ngeengcinga namagama afike kum phaya, kunye nokudibana okumangalisayo sonke ebesinako no "Nenekazi lethu".

Kodwa andinakugqitha ngale mini ngaphandle kokuthetha malunga nokufundwa kweMisa kunye nefoto evele kutshanje Umoya Yonke imihla. Ngelixa ndingenakuqinisekisa ubunyani befoto (eyayithunyelwe ukusuka komnye umfundisi ukuya komnye), ndiyakuqinisekisa ukubaluleka komfanekiso.

Kwizityhilelo zikaYesu kuSt Faustina apho atyhila ubunzulu benceba yakhe, iNkosi ihlala ithetha "ngolwandle" lothando lwaKhe okanye inceba anqwenela ukuyithulula eluntwini. Ngenye imini ngo-1933, uFaustina ubalisa:

Ukusukela oko ndivuka ekuseni, umoya wam wawuzele ngokupheleleyo kuThixo, kulwandlekazi lothando. Ndaziva ukuba bendintywiliselwe kuye. Ngexesha leMisa eNgcwele, uthando lwam ngaYe lwafikelela kwincopho yamandla. Emva kokuvuselelwa kwezifungo noMthendeleko oNgcwele, ngequbuliso ndayibona iNkosi uYesu, eyathi kum ngobubele obukhulu, Ntombi yam, jonga Intliziyo yam enenceba. Njengokuba bendijonge kweyona Ntliziyo ingcwele, kwa loo mitha yokukhanya, njengoko imelwe kumfanekiso njengegazi namanzi, yaphuma kuyo, ndaye ndaqonda ukuba inkulu kangakanani inceba yeNkosi. Kwaye Wabuya uYesu wathi kum ngobubele, Ntombi yam, thetha nabefundisi ngale nceba yam ingenakwenzeka. Amalangatye enceba ayanditshisa — ekhwaza ukuba achithwe; Ndifuna ukuqhubeka ndibathululela emiphefumlweni; imiphefumlo ayifuni nje ukukholelwa ekulungeni kwam. -Inceba kaThixo kumphefumlo wam, Iidayari, n. 177

Umfanekiso athetha ngawo ngulo wayewupeyintiweyo ngokombono awawubonayo ngaYe, apho imitha yokukhanya ithululela entliziyweni yakhe.

Kwiminyaka embalwa edlulileyo, xa ndandihamba kunye ukuya kuthetha kwinkomfa noFr. USeraphim Michelenko, notolike idayari kaFaustina, undicacisele ukuba uYesu ujonge phantsi, ngokungathi ebeseMnqamlezweni. Kamva uFaustina wabhala lo mthandazo:

Uphelelwe lixesha, Yesu, kodwa umthombo wobomi watyhalela imiphefumlo, kwaye ulwandle lwenceba lwavulelwa umhlaba wonke. O Mthombo woBomi, iNceba kaThixo engenakuthelekiswa nanto, gubungela lonke ilizwe kwaye uzikhuphele kuthi. —N. 1319

UFaustina uqhagamshele ngokucacileyo Intliziyo kaYesu kunye noMthendeleko. Ngenye imini emva kweMisa, ndaziva "ndinzonzobila yenkxwaleko" emphefumlweni wakhe, wathi, "Ndifuna ukuya kuMthendeleko oNgcwele njengomthombo wenceba kwaye ndizitshonise ngokupheleleyo kulwandle lothando." [1]cf. Ibid. n. Ngo-1817

Ngexesha loMthendeleko oNgcwele, xa iNkosi uYesu yavezwa kwiSakramente eNtsikelelo, phambi koMthendeleko oNgcwele ndabona imitha emibini iphuma kuMkhosi oSikelelweyo, kanye njengokuba zipeyintwe emfanekisweni, omnye ubomvu kwaye omnye uluthuthu. —N. 336

Wakubona oku amaxesha amaninzi, kubandakanya ngexesha lokuNqula:

...xa umbingeleli wathatha iSakramente elisikelelekileyo ukusikelela abantu, Ndabona iNkosi uYesu njengoko imelwe emfanekisweni. INkosi yanikela ngentsikelelo Yayo, kwaye imitha yandiswa kuwo wonke umhlaba. —N. 420

Ngoku, bazalwana noodadewethu, nangona mna nawe singaboni, oku kwenzeka ngo zonke IMisa kunye nayo yonke iTabernakele emhlabeni. Ninoyolo, nina ningenako ukukholwa Kodwa, njengefoto engasentla, uThixo ntoni phakamisa isigqubuthelo amaxesha ngamaxesha ukusikhumbuza ukuba Intliziyo yakhe eNgcwele ikhwaza ukuthulula inceba kuthi sonke.

Ndikhumbula ubusuku bokudumisa endabukhokela eLouisiana kwiminyaka eliqela eyadlulayo. Intombazana eneminyaka esibhozo ubudala yaqubuda ngobuso kuyo umhlaba ophambi kwelizwana eliqulathe uMthendeleko, kwaye wabonakala ebambekile kweso sikhundla. Emva kokuba uMthendeleko ubuyiselwe emva kwiTabernakele, umama wakhe wambuza ukuba kutheni engakwazi nokushukuma, yaza intombazana yathi, “Kuba bekukho mawaka Iibhakethi zothando zigalelwa phezu kwam! ” Elinye ixesha, umntu obhinqileyo waqhubela amazwe amathathu ukuya kwenye yeziganeko zam. Sigqibe ngokuhlwa ku-Adoration. Ehleli ngasemva emthandazweni, wavula amehlo akhe ukuba ajonge uMthendeleko ovezwe esibingelelweni. Kwaye Wayelapho… UYesu, emi ngqo emva koMninimzi kangangokuba yayiphezu kwentliziyo yakhe. Ukusuka kuyo, watsho, imitha yokukhanya yanwenwela kulo lonke ibandla. Kwamthatha iveki ngaphambi kokuba athethe ngayo.

Intliziyo kaYesu yi-Ekaristi. NguMzimba waKhe, iGazi, umphefumlo nobuthixo. [2]cf. Ukutya okwenyani, ubukho boqobo Imimangaliso emininzi ye-Eucharist iqinisekisile le nyani intle apho uMamkeli ajike wayinyama yokwenyani. EPoland ngeKrisimesi ngo-2013, uMkhosi we-Ekaristi wawa phantsi. Ukulandela iinkqubo zesiko, umfundisi weparishi wayifaka kwisitya samanzi ukuba inyibilike. UBhishophu waseLegnica wabhala kwincwadi yakhe eya kwisithili sakhe esithi "Kungekudala emva koko, kwavela amabala ombala obomvu." [3]cf. jceworld.blogspot.ca Isiqwenga soMamkeli sathunyelwa kwiSebe lezoNyango lase-Forensic elathi:

Kwafunyanwa iziqwenga zeethambo zesifo se-histopathological eziqulathe icandelo leqhekeza lemisipha…. Wonke umfanekiso… ufana kakhulu ne umsipha wentliziyo… Njengoko ibonakala phantsi kweengxaki zentlungu. -Isuka kwileta kaBhishophu uZbigniew Kiernikowski; jceworld.blogspot.ca

KwiVangeli yanamhlanje, uYesu wondla amawaka awayehlanganisene kuye.

… Ejonge ezulwini, wasikelela, waqhekeza izonka, wanika abafundi, bathi bona babanika ezo zihlwele.

Ngokukodwa, zikhona iingobozi ezilishumi elinambini ishiyekile emva kokuba wonke umntu ehluthi. Ngaba ayingomfuziselo wobuninzi benceba nothando oluphalazwa nguYesu, ngaBapostile abaLishumi elineSibini kunye nabalandelayo, kwiiMisa ezithethiweyo ukuza kuthi ga kulo mhla kwihlabathi liphela?

Baninzi badiniwe, bayoyika, bayagula okanye bayadinwa. Hamba ngoko, uze uzicwilise kwi-Ocean of Mercy. Hlala phambi koMnquba, okanye kungcono kodwa, ufumane iMisa apho unokufumana khona Intliziyo yaKhe kweyakho… emva koko uvumele amaza othando lwaKhe nokuphilisa ukuba ahlambe phezu kwakho. Ngale ndlela kuphela, ngokuza kuMthombo, apho unokuthi ube sisixhobo senceba efanayo kwabo bakungqongileyo.

Ntombi yam, yazi ukuba Intliziyo yam inenceba yona. Ukusuka kolu lwandle lwenceba, ubabalo luphuma luye kwihlabathi liphela. Akukho mphefumlo uye wasondela kum okhe wahamba emka engaxhaswanga. Lonke usizi luyangcwatywa kubunzulu benceba yam, kwaye lonke ugcino kunye nongcwaliso lobabalo luphuma kulo mthombo. Ntombi yam, ndinqwenela ukuba intliziyo yakho ibe yindawo yokuhlala yenceba yam. Ndinqwenela ukuba le nceba iwele emhlabeni wonke ngentliziyo yakho. Makungabikho mntu oza kuwe ngaphandle kokuthembela kwinceba yam endiyinqwenelela kakhulu imiphefumlo. —N. 1777

 

Le yenye yeengoma endizithandayo…. Zigxilise kuLwandle lweNceba yakhe ukuze amaza akhe othando ahlambe phezu kwakho…

 

KUFUNDWA NGOKUBA

Ubukho bokwenyani, Ukutya okwenene

Print Friendly, PDF & Email

Imihlathi

Imihlathi
1 cf. Ibid. n. Ngo-1817
2 cf. Ukutya okwenyani, ubukho boqobo
3 cf. jceworld.blogspot.ca
exhonyiweyo EKHAYA, UKUFUNDA KWENKOSI, IIMPAWU, BONKE.