Indoda endala

ILIZWI NGOKU NGOKUFUNDA KWENKOSI
kaJuni 5, 2017
NgoMvulo weVeki Yethoba ngeXesha eliqhelekileyo
Isikhumbuzo seSt. Boniface

Imibhalo yeLigugu Apha

 

THE AmaRoma amandulo awazange asilele esona sohlwayo sohlwayiso kubaphuli-mthetho. Ukubethwa nokubethelelwa emnqamlezweni kwakuphakathi kweyona nkohlakalo. Kodwa kukho enye… leyo yokubopha isidumbu emhlana wombulali ogwetyiweyo. Ngaphantsi kwesigwebo sokufa, akukho mntu wayevunyelwe ukuba asuse. Kwaye ngenxa yoko, isaphuli-mthetho esigwetyiweyo ekugqibeleni sasizosuleleka kwaye sife. 

Inokuba yayingumfanekiso onamandla nowoyikisayo owathi wafika engqondweni njengoko wabhala uSt.

Beka eyakho indoda endala Leyo yeyamaxesha enu, ize nilawulwe yinkanuko yokulukuhla; nihlaziywe ke kuwo umoya wengqiqo yenu, nimambathe umntu omtsha, othe ngokukaThixo wadalelwa ebulungiseni, nasebungcweleni benyaniso. (Kwabase-Efese 4: 22-24)

Igama lesiGrike apha i-anthropos, igama elithetha ukuthi “umntu.” Iinguqulelo ezintsha zifundeka “indala” okanye “ubuntu obudala.” Ewe, uPawulos wayexhalabe ngokunzulu kuba amaKristu amaninzi ayesahamba ebotshelelwe “kwindoda endala,” eqhubeka etyhefwe yiminqweno yayo ekhohlisayo.

Siyazi ukuba umntu wethu omdala wabethelelwa emnqamlezweni kunye noKrestu, ukuze umzimba wethu onesono upheliswe, ukuze singabi saba ngamakhoboka esono. Kuba umntu ofileyo ukhululwe esonweni. (Roma 6: 6)

Ngokubhaptizwa kwethu, igazi namanzi aphuma entliziyweni ka Yesu "asikhulula" kulwaphulo-mthetho luka UAdam noEva, "besono sokuqala." Asisagwetyelwa ukubotshwa ngamakhamandela obudala, kodwa endaweni yoko, sitywinwe kwaye sizaliswe nguMoya oyiNgcwele.

Ke lowo ukuKristu usisidalwa esitsha: izinto ezindala zidlule; Yabonani, kuza izinto ezintsha. (2 kwabaseKorinte 5:17)

Lo ayisiyombongo nje kuphela. Yinguqu yokwenene nenempumelelo eyenzekayo entliziyweni.

Ndiya kubanika enye intliziyo nomoya omtsha endiza kuwufaka phakathi kwabo. Ndizisuse iintliziyo zamatye emzimbeni wabo, ndibanike iintliziyo zenyama, ukuze bahambe ngokwemimiselo yam, bagcine imimiselo yam. Babe ngabantu bam, ndibe nguThixo wabo; (UHezekile 11: 19-20)

Kodwa uyabona, asiveli kwindawo yokubhaptizwa njengeerobhothi ezincinci ezilungiselelwe ukwenza okuhle kuphela. Hayi, sidalwe ngokomfanekiselo kaThixo, ke ngoko, soloko ukhululekile-Ukukhululeka ukukhetha inkululeko.

Yimani ngoko enkululekweni, athe uKristu wasikhululela kuyo; yima uqinile kwaye ungabuyeli kwakhona kwidyokhwe yobukhoboka. (Gal 5: 1)

Ngamanye amagama, sukuyibophelela indoda endala emqolo kwakhona.

Ngenxa yoko, nani kufuneka nicinge ukuba nifile esonweni, niphilela uThixo kuKristu Yesu. Ke ngoko, isono masingalawuli phezu kwemizimba yenu enokufa ukuze niyithobele iminqweno yayo. (KwabaseRoma 6: 11-12)

Kufundo lokuqala lwanamhlanje, uTobit sele eza kutya isidlo sangokuhlwa esihle kumthendeleko wePentekoste. Ucela unyana wakhe ukuba aye kufuna "indoda elihlwempuzekileyo" ukuba aze nayo etafileni yakhe. Kodwa unyana wakhe ubuya neendaba zokuba omnye wabantakwabo wakrwitshwa wafa emarikeni. UTobit waphuma etafileni, wamsa ekhaya umntu ofileyo ukuba angcwatywe emva kokutshona kwelanga, emva koko, ahlambe izandla, abuyele emthendelekweni.

Lo luphawu oluhle lwendlela thina, abasandula ukubhiyozela i-Ista kunye nePentekoste-imithendeleko yenkululeko yethu ekuthinjweni! -Kufanele nathi siphendule xa sijamelene nesilingo sokubuyela esonweni. UTobit akamzisi umntu ofileyo kuye etafileni, kwaye engavumeli ukufa kwakhe ngaphambi kwexesha ukuba kuphazamise uxanduva lokubhiyozela umthendeleko. Kodwa mangaphi amaxesha esiwenza, silibale Singabantu abakuKristu Yesu, zisa "indoda endala" ofele kuKrestu Siyintoni na isidlo sethu esifanelekileyo? MKristu, oku akuyi kuba sisidima sakho! Kutheni le nto, emva kokuba ushiye indoda endala kwisivumo, uhambe uyokurhuqa esi sidumbu ubuyele ekhaya-iimpukane, iintshulube nazo zonke izinto-ukuze ungcamle nje ubukrakra beso sono siphinda sisikhobokise, sisenze buhlungu, kwaye siphukelwe ngumkhombe, ukuba hayi ubomi bakho bonke?

NjengoTobit, mna nawe kufuneka sihlambe izandla zethu zesono, kube kanye, ukuba sinqwenela ukonwaba ngokwenene kwaye siphile kwisidima nenkululeko esasiyithengelwe ngeGazi likaKristu.

Bhubhisani ngoko amalungu enu asemhlabeni: umbulo, ukungcola, ukuthabatheka okuhlazisayo, inkanuko embi, nokubawa, okuyinkonzo yezithixo kona oko. (KwabaseKolose 3: 5)

Ewe ewe, oku kuthetha ukuba kufuneka umlo. UGrace akakwenzeli yonke into, wenza yonke into nokwenzeka yeyakho. Kodwa kuya kufuneka uzikhanyele, umelane nenyama yakho, kwaye ulwe nokulingwa. Ewe, zilwele! Lwela uKumkani wakho! Lwela ubomi! Yilwele inkululeko yakho! Lwela into eyiyo-isiqhamo soMoya, esigalelwe entliziyweni yakho!

Ke ngoku, nani aba, kulahleni oku konke: ingqumbo, umsindo, ulunya, ukunyelisa; ukuthetha amanyala kungabikho emlonyeni wenu. Yekani ukuxokisana, kuba nambatha umntu omdala kunye nezenzo zakhe, nambatha lowo umtsha, uhlaziyelwa ukwazi, ngokomfanekiso womdali wakhe. (Kwikol 3: 8-10)

Ewe, “indoda entsha”, “umfazi omtsha” —esi sisipho sikaThixo kuwe, ukubuyisela isiqu sakho sokwenene. Ngumnqweno ovuthayo kaBawo ukukubona uba ungulowo wakwenza ukuba ube: ukhululekile, ungcwele, kwaye uxolile. 

Ukuze ube ngcwele, ngoko, ayikho enye into ngaphandle kokuba ungowokwenene kuwe ... imbonakalo emsulwa yomfanekiso kaThixo.

 

KUFUNDWA NGOKUBA

I-Tiger kwi-Cage

  
Uyathandwa.

 

Ukuhamba noMark kwi The Ngoku iLizwi,
cofa kwibhena engezantsi ukuya rhuma.
I-imeyile yakho ayizokwabelwana naye nabani na.

 

Print Friendly, PDF & Email
exhonyiweyo EKHAYA, UKUFUNDA KWENKOSI, UMOYA, BONKE.