Ukukhubazeka kokuphelelwa lithemba

ILIZWI NGOKU NGOKUFUNDA KWENKOSI
kaJulayi 6, 2017
NgoLwesine weveki yeshumi elinesithathu kwiXesha eliQhelekileyo
Khetha. Isikhumbuzo saseSt. Maria Goretti

Imibhalo yeLigugu Apha

 

PHA Zininzi izinto ebomini ezinokusenza siphelelwe lithemba, kodwa akukho nanye, mhlawumbi, njengeziphoso zethu.

Sijonge ngaphezulu kwamagxa ethu "ekhuba," ngokutsho, kwaye asiboni nto ngaphandle kwemigca egoso yokugweba okungafanelekanga, iimpazamo kunye nesono esisilandelayo njengenja elahlekileyo. Kwaye sihendelwa ekuphelelweni lithemba. Ngapha koko, sinokukhubazeka luloyiko, ukuthandabuza, kunye nemvakalelo yokufa yokuphelelwa lithemba. 

Kufundo lokuqala lwanamhlanje, uAbraham ubopha unyana wakhe uIsake, ambeke esibingelelweni ukuba abe lidini elinyukayo, idini elinyukayo. Ngelo xesha, uIsake wayesazi ukuba kuza ntoni, kwaye kumele ukuba kwamothusa kakhulu. Kule meko, "ubawo uAbraham" uba ngumfuziselo womgwebo olungileyo kaTata kaThixo. Siziva, ngenxa yesono sethu, ukuba siza kohlwaywa, mhlawumbi sibotshelelwe emlilweni wesihogo. Njengomthi uIsake awayelele kuwo wahlaba enyameni yakhe kunye neentambo ezazimbophile zamshiya eziva engenakuzinceda, ngokunjalo, izono zethu zihlala zijinga eluxolweni kwaye ubuthathaka bethu busikhokelela ekubeni sikholelwe ukuba imeko yethu ayinakuze itshintshe… siphelelwe lithemba. 

Yiyo i, ukuba sihlala sigxile kububi bethu kunye nemvakalelo yokungabi nathemba. Ngenxa yokuba kukho impendulo kubuyatha bethu; kukho impendulo kaThixo kwisono sethu esiqhelekileyo; kukho iyeza lokuphelelwa lithemba: UYesu, iMvana kaThixo. 

Njengoko uAbraham wajonga, wajonga inkunzi yegusha ebanjwe ziimpondo zayo etyholweni. Waya wayithabatha inkunzi yegusha, wayinyusa ukuba ibe lidini elinyukayo esikhundleni sonyana wakhe. (Ufundo lwanamhlanje lokuqala)

UIsake akabotshwanga kuphela xa omnye umnikelo uthatha indawo yakhe. Kwimeko yobuntu, isono sayo esibeke inzonzobila phakathi kwendalo noMdali, uYesu uthathe indawo yethu. Isohlwayo sezono zakho, ezadlulayo, ezangoku, nezexesha elizayo, zabekwa kuye. 

Siyanikhunga ngenxa kaKristu, manixolelaniswe naye uThixo. Ngenxa yethu wamenza isono ongazani nasono, ukuze kuye sibe bubulungisa bukaThixo. (2 kwabaseKorinte 5: 20-21)

Ke ngoku, kukho indlela eya phambili, nokuba uziva ukhubazekile sisono sakho, ukhubazekile ziimvakalelo zakho, ukhubazeke kukuphelelwa lithemba kangangokuba ungakwazi nokuthetha naye. Kukuvumela uYesu, kwakhona, ukuba athathe indawo yakho-kwaye oku akwenzayo kwiSigramente sokuVuma.

Xelela imiphefumlo apho ifuna ukukhangela intuthuzelo; Oko kukuthi, kwiNkundla yeNceba [iSakramente yoXolelwaniso]. Apho kwenzeka imimangaliso emikhulu [kwaye] iphindaphindwa. Ukuzenza usebenze lo mmangaliso, akuyomfuneko ukuba uhambe uhambo olukhulu okanye wenze umcimbi othile wangaphandle; Kwanele ukuza nokholo kwiinyawo zommeli wam kwaye ndimtyhilele usizi lomntu, kwaye ummangaliso weNceba kaThixo uyakubonakaliswa ngokupheleleyo. Ukuba umphefumlo ubufana nesidumbu esibolayo ukuze ngokwembono yomntu, kungabikho [themba] lokubuyiselwa kwaye yonke into sele ilahlekile, akunjalo kuThixo. Ummangaliso weNceba kaThixo ubuyisela loo mphefumlo ngokupheleleyo. Owu, hayi indlela abalusizi ngayo abo bangayisebenzisiyo imimangaliso yenceba kaThixo! Uya kumemeza ngelize, kodwa kuya kuba lixesha. —UYesu ukuya eSt Faustina, Inceba kaThixo kumphefumlo wam, Iidayari, n. 1448

Akulubona ke uYesu ukholo lwabo, wathi konedumbe, Mntwana wam, yomelela; zixolelwe izono zakho. (IVangeli yanamhlanje)

Ukuba ufumanisa ukuba uwela esonweni ngesiqhelo, ke impendulo kukwenza ukuvuma isono kube yinxalenye yobomi bakho. Ukuba ufumanisa ukuba uyona rhoqo, oko kungunobangela, hayi wokuphelelwa lithemba, kodwa kukuthobeka okukhulu. Ukuba uzibona uhlala ubuthathaka kwaye unamandla amancinci, kuya kufuneka ujike rhoqo emandleni akhe, emthandazweni nakwi-Ekaristi. 

Bazalwane noodade… mna, ndingoyena mncinanana kwabangcwele bakaThixo kwaye ndingoyena moni mkhulu, akukho ndlela yimbi ndiyaziyo. Ithi kwiNdumiso 51 a othobekileyo, otyumkileyo, nentliziyo eyaphukileyo, uThixo akasayi kulahla. [1]I-Ps 51: 19 Kwaye kwakhona, 

Ukuba siyazivuma izono zethu, uthembekile, ulilungisa; uya kuzixolela izono zethu, asihlambulule kuko konke ukungalungisi. (1 Yohane 1: 9)

Kungenxa yokuba iGazi elingcwele liphalazwe ngenxa yakho kunye nam-uThixo ulihlawule ixabiso lolwaphulo-mthetho lwethu. Isizathu ekuphela kwaso ngoku sokuphelelwa lithemba kukuba ngafuni esi sipho ngenxa yekratshi nenkani. UYesu uze ngqo kofe umzimba, umoni, olahlekileyo, abagulayo, ababuthathaka, abaphelelwe lithemba. Ngaba ufanelekile?

Kuba wenjenje uThixo ukulithanda kwakhe ihlabathi ude wancama uNyana wakhe okuphela kwamzeleyo, ukuze bonke abakholwayo kuye bangatshabalali, koko babe nobomi obungunaphakade. Kuba uThixo akamthumanga uNyana wakhe ehlabathini, ukuze aligwebe ihlabathi; wamthuma ukuze ihlabathi lisindiswe ngaye. (UYohane 3:16)

Ithi, “Lowo ukholwayo kuye” ayinguye "nabani na okholelwa kuye." Hayi, imantra yehlabathi yokuzithemba, ukuzanelisa, kunye nokuzenza ngokwakho inethemba lobuxoki, kuba ngaphandle kukaYesu, asinakusindiswa. Malunga noku, isono ngumprofeti. ityhila kuthi kubunzulu bokuba kwethu yinyani eyenzelwe into enkulu; ukuba yimithetho kaThixo kuphela ezisa inzaliseko; ukuba iNdlela yaKhe kuphela kwendlela. Singahamba ngale Ndlela ngokholo kuphela. themba ukuba, ngaphandle kwesono sam, Usandithanda-Lowo wandifelayo. 

Ukho ebomini bakho nokuba wenzani. Ixesha yisakramente yentlanganiso yakho noThixo kunye nenceba yakhe, nothando lwakhe kuwe kunye nomnqweno wakhe wokuba yonke into isebenzele ukulunga kwakho. Emva koko zonke iimpazamo ziba "yimpazamo eyonwabileyo"Felix culpa). Ukuba ujonge ngawo wonke umzuzu wobomi bakho ngale ndlela, umthandazo ozenzekelayo uza kuzalelwa kuwe. Kuya kuba ngumthandazo oqhubekayo kuba iNkosi ihlala inawe kwaye ihlala ikuthanda. —Fr. UTadeusz Dajczer, Isipho Sokholo; icatshulwe kwi Mkhulu, Julayi 2017, iphe. 98

Ke ngoko, mzalwana wam; ke, dade wethu… 

Vuka, uthathe ukhuko lwakho, ugoduke. (IVangeli yanamhlanje)

Oko kukuthi, buyela kwiNdlu kaTata apho akulindele khona ekuvumeni izono ukuphilisa, ukubuyisela, kunye nokuhlaziya kwakhona. Buyela endlwini kaTata apho azokutyisa khona ngeSonka soBomi kwaye aphelise ukunxanelwa kwakho uthando kunye nethemba ngeGazi elixabisekileyo loNyana wakhe.

Kwakhona kwakhona. 

 

My Mntwana wam, zonke izono zakho azilimazanga Intliziyo yam kabuhlungu njengokuba ukungabikho kokuzithemba kwakho kusenza ukuba emva kwemizamo emininzi yothando nenceba yaM, kusafuneka ukuthandabuze ukulunga kwam… —UYesu ukuya eSt Faustina, Inceba kaThixo kuMphefumlo wamIidayari, n. 1486

Akukho mntu ubeka isandla ekhubeni aze ajonge kokuseleyo ubulungeleyo ubukumkani bukaThixo. (ULuka 9:62)

Ukuba awuphumeleli ekusebenziseni ithuba, musa ukuphulukana noxolo lwakho, kodwa zithobe kakhulu phambi Kwam kwaye, ngokuzithemba okukhulu, zitshonise ngokupheleleyo kwinceba yam. Ngale ndlela, uzuza ngaphezulu kokulahlekileyo, kuba uyawongwa umphefumlo othobekileyo kunokuba umphefumlo ucele ...  —UYesu ukuya eSt Faustina, Inceba kaThixo kuMphefumlo wamKwidayari, 1361

 

 

KUFUNDWA NGOKUBA

Ukhubazekile

Umphefumlo Okhubazekileyo

Indawo yokubaleka enkulu kunye neZiko eliKhuselekileyo

Kwabo Bakwisono Sokufa

 

Uyathandwa.
Enkosi ngenkxaso yakho.

 

Ukuhamba noMark kwi The Ngoku iLizwi,
cofa kwibhena engezantsi ukuya rhuma.
I-imeyile yakho ayizokwabelwana naye nabani na.

Print Friendly, PDF & Email

Imihlathi

Imihlathi
1 I-Ps 51: 19
exhonyiweyo EKHAYA, UKUFUNDA KWENKOSI, UKUTSHINTSHWA NGOKOYIKA, BONKE.