Amandla eziGwebo

 

UKUHAMBELA ubudlelwane-nokuba ngumtshato, usapho, okanye amazwe-kubonakala kungakhange kubekho ngxaki. I-rhetoric, umsindo, nokwahlukana kushukumisa uluntu kunye neentlanga zisondele kubundlobongela. Ngoba? Isizathu esinye, ngokuqinisekileyo, ngamandla aleleyo imigwebo. 

Ngomnye wemiyalelo engqalileyo nengqalileyo kaYesu. “Musani ukugweba” (Mat 7: 1). Isizathu kukuba izigwebo zinamandla okwenyani okukhusela okanye okutshabalalisa, ukwakha okanye ukudiliza. Ngapha koko, uxolo kunye nokuvisisana kobudlelwane babantu buxhomekeke kwaye buxhomekeke kwisiseko sobulungisa. Ngokukhawuleza nje ukuba siqonde ukuba omnye usiphatha ngokungenabulungisa, usebenzisa inzuzo, okanye uthatha into engeyonyani, kukho ukungavisisani kwangoko nokungathembani okunokuthi kukhokelele ekuxabaneni kwaye ekugqibeleni kuphume imfazwe. Akukho nto ibuhlungu njengokungekho sikweni. Nditsho nolwazi lokuba umntu ucinga into ebubuxoki kuthi yanele ukugqobhoza intliziyo kwaye idide ingqondo. Kungoko, uninzi lwendlela yengcwele eya ebungcweleni yayixhonywe ngamatye okungekho sikweni njengoko babefunda ukuxolela, amaxesha ngamaxesha. Yayinjalo "iNdlela" yeNkosi uqobo. 

 

Isilumkiso

Ndifuna ukubhala malunga noku kangangeenyanga ezininzi ngoku, kuba ndiyabona indlela izigwebo ezibutshabalalisa ngayo ubomi kuyo yonke indawo. Ngobabalo lukaThixo, iNkosi yandinceda ukuba ndibone ukuba izigwebo zingene njani kwezam iimeko-ezinye zintsha, kwaye ezinye zindala- kwaye nendlela ababecitha ngayo ubudlelwane bam. Kwakungenxa yokuzisa ezi zigwebo ekukhanyeni, echonga indlela yokucinga, aguquke kuyo, acele ukuxolelwa apho kukho imfuneko, aze ke enze iinguqulelo eziphathekayo… apho ukuphilisa nokubuyiselwa kuye kwafika. Kwaye iya kuza nakuwe, nokuba la macandelo akhoyo ngoku abonakala ngathi awunakulinganiswa. Ngokuba akukho nanye into eya kumnqabela yena uThixo. 

Ingcambu yomgwebo, eneneni, kukuswela inceba. Omnye umntu akafani nathi okanye indlela esicinga ukuba kufanele ukuba babe ngayo, kwaye ke, sigweba. Ndikhumbula indoda ehleli kumqolo wangaphambili wenye ikonsathi yam. Ubuso bakhe babunxunguphele ubusuku bonke. Ngaxa lithile ndaye ndacinga ngaphakathi, "Yintoni ingxaki yakhe? Yintoni chip egxalabeni lakhe? ” Emva kwekonsathi, yayinguye yedwa oweza kum. “Enkosi kakhulu,” watsho, ubuso bakhe ngoku bukhazimla. “Ngale ngokuhlwa ndithethe nentliziyo yam.” Ah, kuye kwafuneka ndiguquke. Bendiyigwebile indoda. 

Musani ukugweba ngokwembonakalo; gwebani ngomgwebo olungisayo. (UYohane 7:24)

Sigweba njani ngomgwebo olungileyo? Iqala ngokuthanda enye, ngoku, njengoko injalo. UYesu akazange agwebe umphefumlo omnye oya kuye, nokuba ngumSamariya, umRoma, umFarisi okanye umoni. Wayebathanda nje ngoko nangoko kuba babekho. Yayiluthando ke olwamtsalayo phu laphula. Kuphela kuxa ke, xa wayemamele omnye ngenene, apho uYesu wenza "isigwebo esifanelekileyo" ngokubhekisele kwiinjongo zabo, njl.njl. UYesu uyakwazi ukufunda iintliziyo-asikwazi, kwaye ke uthi: 

Yeka ukugweba kwaye awuyi kugwetywa. Yeka ukugweba, nawe awuyi kugwetywa. Xolela uze uxolelwe. (Luka 6:37)

Oku kungaphezulu kokunyanzelwa kokuziphatha, kuyindlela yokuphilisa ubudlelwane. Yeka ukugweba iinjongo zomnye umntu, kwaye lalela kwicala labo ebalini. Yeka ukugweba omnye kwaye ukhumbule ukuba nawe, ungumoni omkhulu. Okokugqibela, xolela ukwenzakala kwabo, kwaye ucele uxolo kwelakho. Le fomyula inegama: "Inceba".

Yibani nenceba, njengokuba naye uYihlo enenceba. (ULuka 6:36)

Kwaye oku akunakwenzeka ngaphandle ukuthobeka. Umntu onekratshi ngumntu ongenakwenzeka — kwaye hayi indlela ekunokwenzeka ngayo ukuba sonke singabikho amaxesha ngamaxesha! USt.Paul unika eyona nkcazo intle "yentobeko ekusebenzeni" xa ujongene nabanye:

...thandanani kakhulu. lindanani ngokubonisana imbeko. Basikeleleni abanitshutshisayo; sikelelani, ningaqalekisi. Vuyani nabavuyayo, nilile nabalilayo. Yibani nenkathalo omnye komnye. musani ukuzidla, yidlelani ndawonye nabathobekileyo. musani ukuzicingela ukuba niziingqondi. Musani ukubuyekeza ububi ngobubi. xhalabele okubekekileyo emehlweni abo bonke. Ukuba kunokwenzeka, hlalani ngoxolo nabantu bonke. Zintanda, sukufuna ukuziphindezelela, kodwa yishiye ingqumbo; kuba kubhaliwe kwathiwa, Impindezelo yeyam, kuya kubuyekeza mna, itsho iNkosi. Kunoko, “ukuba utshaba lwakho lulambile, luphe ludle; ukuba lunxaniwe, lunike into yokusela; kuba ngokwenza oku, woba ufumba amalahle avuthayo entlokweni yakhe. ” Musa ukoyiswa bububi kodwa boyise ububi ngokulungileyo. (Roma 12: 9-21)

Ukoyisa ubunzima obukhoyo kubudlelwane bakho nabanye, kufanele kubekho ubungakanani bokuthanda okuhle. Kwaye ngamanye amaxesha, konke okufunekayo omnye wenu ukuba nesisa esingazihoyiyo iimpazamo zexesha elidlulileyo, ukuxolela, ukwamkela xa enye ilungile, uvume iziphoso zomnye, kwaye wenze ukuvumelana okufanelekileyo. Olo luthando olunokoyisa nentliziyo elukhuni. 

Bazalwane noodade, ndiyazi ukuba uninzi lwenu luhlangabezana nembandezelo embi emitshatweni nakwiintsapho zenu. Njengoko ndibhale ngaphambili, nkqu nenkosikazi yam uLea kwaye sijamelene nengxaki kulo nyaka apho yonke into ibonakala ingenakulungiswa. Ndithi "kwabonakala" kuba yinkohliso leyo-sisigwebo eso. Nje ukuba sikholelwe ubuxoki bokuba ubudlelwane bethu bungaphaya kokuhlengwa, emva koko uSathana unendawo kwaye unamandla okonakalisa. Oko akuthethi ukuba ayizukuthatha ixesha, ukusebenza nzima, kunye nokuzincama ukunyanga apho singalahli ithemba khona ... kodwa kuThixo, akukho nto ingenakwenzeka.

kunye UThixo. 

 

ISILUMKISO NGOKUBANZI

Sijike ikona kwindawo Uhlaziyo lwehlabathi kuyaqhubeka. Sibona amandla emigwebo eqala ukujika abe yintshutshiso yokwenyani, ebonakalayo nenenkohlakalo. Olu Hlaziyo, kunye noxinzelelo ohlangabezana nalo kwiintsapho zakho, yabelana ngengcambu efanayo: ziluhlaselo olubi kuluntu. 

Ngaphezulu kweminyaka emine eyadlulayo, ndabelana "ngegama" elize kum ngomthandazo: "Isihogo sikhululwe, ” okanye, umntu uzikhuphele isihogo ngokwakhe.[1]cf. Isihogo savulwa Ayisiyonyani kuphela namhlanje, kodwa iyanda bonakala kunanini na ngaphambili. Ngapha koko, kwaqinisekiswa kutsha nje kumyalezo oya kuLuz de Maria Bonilla, imboni ehlala eArgentina kwaye imiyalezo yayo edlulileyo ifumene nangemvume ezivela kubhishophu. Nge-28 kaSeptemba, 2018, iNkosi yethu yathi:

Awuqondanga ukuba xa uthando lukaThixo lusilele ebomini bomntu, okokugqibela kweyela kububi obufaka ububi kuluntu ukuze isono sivunyelwe ukuba silungile. Izenzo zokuvukela kubathathu emnye nakuMama wam zibonisa ukuhambela phambili kobubi ngeli xesha loLuntu oluthathwe yimikhosi kaSathana, owathembisa ukwazisa ububi bakhe phakathi kwabantwana bakaMama. 

Kubonakala ngathi into ehambelana "nenkohliso enamandla" athetha ngayo uSt. Paul isasazeka kwihlabathi lonke njengelifu elimnyama. La “mandla akhohlisayo,” njengokuba enye inguqulelo isitsho, avunyelwe nguThixo…

… Kuba bayalile ukuyithanda inyaniso, ukuze basindiswe. Ke ngoko uThixo ubathumela ulahlekiso olomeleleyo, ukuze babakholelwe ababuxoki, ukuze bagwetywe bonke abangakholwanga yiyo inyaniso, basuka bakholiswa kuko ukungalungisi. (2 Tesalonika 2: 10-11)

UPopu Benedict wabubiza obu bumnyama ngoku ngokuthi "kukufiphala kwesizathu." Umanduleli wakhe wayila "njengempikiswano yokugqibela phakathi kweVangeli kunye nxamnye neendaba ezilungileyo." Kananjalo, kukho inkungu ethile yokudideka eyehlele uluntu ebangela ubumfama bokwenene bokomoya. Ngequbuliso, ngoku kulungile kubi kwaye ububi kulungile. Ngokufutshane, “ukugwetywa” kwabaninzi kuye kwacinywa kwada kwasa kufikelelwa kwisizathu esivakalayo. 

NjengamaKristu, kufuneka silindele ukugwetywa ngokungafanelekanga kwaye sithiywe, senziwe kakubi kwaye sikhutshelwe ngaphandle. Le Revolution yangoku ngusathana. Ifuna ukubhukuqa yonke inkqubo yezopolitiko kunye nenkolo kunye nokuseka umhlaba omtsha-ngaphandle kukaThixo. Yintoni esimele siyenze? Xelisa uKristuOko kukuthi, thanda, kwaye uthethe inyani ngaphandle kokubala iindleko. Thembeka.

Ngenxa yemeko enje, kufuneka ngoku kunakuqala ukuba nesibindi sokujonga inyaniso emehlweni kwaye sibize izinto ngegama labo, ngaphandle kokunikezela kwisilumko esilungileyo okanye kwisilingo sokuzikhohlisa. Kule meko, ungcikivo loMprofeti luthe ngqo: “Yeha ke abo bathi okubi kulungile okulungileyo nokubi, abathi ubumnyama bube kukukhanya nokukhanya endaweni yobumnyama” (Ngaba 5:20). —UPOPU JOHN PAUL II, Evangelium Vitae, "IVangeli yoBomi", n. 58

Kodwa luthando olulungiselela indlela yeNyaniso. Njengokuba uKristu wasithandayo kwada kwaba sekupheleni, nathi kufuneka sixhathise isilingo sokugweba, ukubhala, nokuzithoba abo bangavumelani kuphela, kodwa bafuna ukusithulisa. Kwakhona, iNenekazi lethu likhokela iCawe ngale yure ukuba kufuneka siphendule njani ukuze sikhanye kobu bumnyama ...

Bantwana abathandekayo, ndinibizela ukuba nibe nesibindi kwaye ningadinwa, kuba nolona hlobo lincinci lincinci-uphawu oluncinci lothando-loyisa ububi obubonakala ngakumbi. Bantwana bam, ndiphulaphuleni ukuze kulunge ukuze nilwazi uthando loNyana wam. ubangqongile. Bantwana bam, ihlabathi lifuna abapostile abanothando; Umhlaba ufuna umthandazo omninzi, kodwa umthandazo uthethwe nawo intliziyo nomphefumlo kwaye ayichazwanga kuphela ngemilebe. Bantwana bam, nilangazelele ubungcwele, kodwa ngentobeko, ekuthobekeni okuvumela uNyana wam ukuba enze oko akuthandayo ngani…. -Umyalezo ofakwe kwiLinenekazi lethu laseMedjugorje ukuya eMirjana, nge-2 kaOkthobha 2018

 

KUFUNDWA NGOKUBA

Ungubani na wena ukuba ugwebe?

Ngokucalucalulo

Ukuwa kweNtetho yaBantu

Ukuchaneka kwezopolitiko kunye nowexuko olukhulu

 

 

ILizwi ngoku yinkonzo yexesha elizeleyo leyo
iyaqhubeka ngenkxaso yakho.
Usikelele, kwaye enkosi. 

 

Ukuhamba noMark kwi The Ngoku iLizwi,
cofa kwibhena engezantsi ukuya rhuma.
I-imeyile yakho ayizokwabelwana naye nabani na.

 

Print Friendly, PDF & Email

Imihlathi

Imihlathi
1 cf. Isihogo savulwa
exhonyiweyo EKHAYA, IIMPAWU.