UBukumkani Obuthenjisiweyo

 

BONKE unkwantyo noloyiso olugcobileyo. Lowo yayingumbono womprofeti uDaniyeli wexesha elizayo laxa “irhamncwa elikhulu” liya kuvela ehlabathini lonke, irhamncwa ‘elahluke ngokupheleleyo’ kunamarhamncwa angaphambili awayenyanzelisa ulawulo lwalo. Wathi: “Uya kumqwenga lonke umhlaba, wawuqoba, waza wawutyumza” “ookumkani abalishumi.” Iya kuwubhukuqa umthetho kwaye iguqule nekhalenda. Entloko kwaphuma uphondo lukaMtyholi olunjongo yalo ‘ikukucinezela abangcwele bOyena Uphakamileyo. Kangangeminyaka emithathu enesiqingatha, uDaniyeli uthi, ziya kunikelwa kuye—lowo waziwa ehlabathini lonke ‘njengomchasi-Kristu.

 
UBukumkani Obuthenjisiweyo

Ngoku phulaphula ngenyameko, bazalwana noodade abathandekayo. USathana unqwenela ukuba uphelelwe lithemba kwezi ntsuku xa ii-ajenda ze-globalist zinyanzeliswa emqaleni wethu. Injongo kukusidiliza, ukutyumza amandla ethu, kwaye usiqhubele ekuthuleni okanye ekukhanyeni uKristu.

Uya kuthetha nxamnye noPhezukonke yaye gqiba abangcwele bOsenyangweni bezimisele ukuwaguqula imithendeleko nomyalelo. ziya kunikelwa kuye ixesha, namaxesha amabini, nesiqingatha sexesha. (Dan 7: 25)

Kodwa kanye njengokuba uYesu wanikelwayo kangangexesha elithile ukuze ‘atyunyuzwe’ ngenxa yeMvelelo Yakhe, yintoni eyalandelayo? I Uvuko. Ngokunjalo, iBandla liya kunikelwa okwexeshana, kodwa lizise ekufeni konke okusehlabathini kuMtshakazi kaKristu kwaye limvuse kwakhona ngeNtando yobuThixo (bona Uvuko lweCawa). Oku is Isicwangciso esingundoqo:

. . . side thina sonke sifikelele kubunye bokholo, nasekumazini uNyana kaThixo, ebudodeni obupheleleyo, ebudongeni obupheleleyo bukaKristu. (Kwabase-Efese 4: 13)

Enyanisweni, xa loo mihla yokubandezeleka yayisondela kuYesu, iZibhalo zithi “wabubhekisa ubuso bakhe eYerusalem” nokuba “ngenxa yovuyo olwaluphambi kwakhe wawunyamezela umnqamlezo.”[1]cf. Luka 9:51; Heb 12:2 Ngenxa ye injabulo oko kwakulele phambi Kwakhe! Ngokwenene, eli rhamncwa likhulayo lehlabathi alilolizwi lokugqibela.

. . . olo phondo lwalwa imfazwe nabangcwele lwaza loyisa de wafika uNyangelemihla, kwavakaliswa isigwebo esilungela abangcwele bOyena Uphakamileyo, laza lafika ixesha lokuba abangcwele babudle ilifa ubukumkani. ( Daniyeli 7:21-22 )

Ngaba besingayithandazela yonke imihla?

Ubukumkani bakho mabufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengokuba isenziwa eZulwini.

UYesu waxela kwangaphambili ngoMkhonzi kaThixo uLuisa Piccarreta, “Ndifuna ukubuyisela isidalwa kwimvelaphi yaso ukuba intando yam yaziwe, ithandeke, yenziwe emhlabeni njengokuba isenziwa eZulwini.” [2]Umqulu. 19, Juni 6, 1926 Ude athi ubuqaqawuli beeNgelosi kunye nabaNgcwele baseZulwini "Ayiyi kugqitywa ukuba intando yam ayinalo uloyiso olupheleleyo emhlabeni."

Yonke into yadalelwa ukuzaliseka ngokupheleleyo kweNtando ePhakamileyo, kwaye de iZulu nomhlaba ubuyele kwesi sangqa seVolition engunaphakade, bayayiva imisebenzi yabo, ubuqaqawuli babo kunye nokonwaba kwabo ngokungathi kusisiqingatha, ngenxa yokuba, bengayifumananga inzaliseko yayo epheleleyo kwiNdalo. , Intando yobuThixo ayinako ukunika oko Ikumiseleyo ukunika - oko kukuthi, ukuzala kwempahla Yayo, imiphumo Yayo, uvuyo kunye nolonwabo olukuYo. — Jesus to Luisa, Volume 19, May 23, 1926

Ewe, oko kuvakala ngathi yinto enivuyisa ngayo! Liyinyaniso elokuba: okuzayo asikuko ukuphela kwehlabathi, koko kukupheliswa kweli xesha. Okulandelayo koko uMseki weCawa uTertullian wakubiza ngokuba ‘ngamaxesha oBukumkani.

Siyavuma ukuba ubukumkani buthenjisiwe kuthi emhlabeni, nangona buphambi kwezulu, kuphela kwenye imeko yobukho; kuba kuyakuba semva kovuko iminyaka eliwaka kwidolophu eyakhiwe nguthixo wase Yerusalem… Sithi esi sixeko sanikwa nguThixo ukuba samkele abangcwele eluvukweni lwabo, nokubahlaziya ngentabalala kwako konke. ngokomoya Iintsikelelo, njengembuyekezo kwabo sibajongela phantsi okanye saphulukana nabo. -UTertullian (155-240 AD), uNicawe weBandla laseNicene; Umthengi uMarcion, NguAnte-Nicene Fathers, uHenrickson Publishers, 1995, Vol. 3, iphe. 342-343)

Ukuphepha uqhekeko lwe Millenarianism, U-St Augustine wathetha ngeli xesha elizayo lokuphumla kunye ngokomoya iintsikelelo ezizayo ngaphambi kokuphela kwehlabathi...

... ngokungathi yinto efanelekileyo ukuba abangcwele bafanele ukuba bonwabele uhlobo lokuphumla ngeSabatha ngelo xesha, ulonwabo olungcwele emva kokusebenza iminyaka engamawaka amathandathu emva kokudalwa komntu… (kwaye) kufanele kulandele ukugqitywa kweminyaka emithandathu iwaka leminyaka, njengeentsuku ezintandathu, uhlobo lweSabatha yomhla wesixhenxe kule minyaka ilandelayo ... Kwaye olu luvo alunakuphikiswa, ukuba bekukholelwa ukuba uvuyo lwabangcwele, ngaloo Sabatha, luya kuba lolomoya, kwaye ngenxa yoko Phambi koThixo… —St. UAugustine waseHippo (354-430 AD; Ugqirha weCawa), De Civitate Dei, Bk. I-XX, Ch. I-7, iYunivesithi yamaKatolika yeMelika Press

Ezi ziingcinga ezintle… a Uphumlo lweSabatha ngenxa yeBandla xa uSathana eya kubotshwa enzonzobileni,[3]Rev 20: 1 abangendawo baya kube besusiwe emhlabeni, yaye ubukho bukaKristu buya kulawula kuthi ngendlela entsha ngokupheleleyo.[4]cf. Ukuza okuNtsha kunye nobuNgcwele obuNgcwele

Kodwa kuthekani ngeli xesha lokubandezeleka?

 
Eli xesha Lembandezelo

Kutshanje, iVatican iye yaqinisekisa ukuvalwa kwayo amaKatolika angena kwihlelo leMasonic,[5]ukubona I-Catholic News Agency, NgoNovemba 17, 2023 kwaye ngesizathu esihle. Ngaphezu kweenkulungwane ezimbini ezinesiqingatha, aBameli bakaKristu baye balumkisa, ngokungqalileyo okanye ngokungangqalanga, ngamandla namayelenqe alo mbutho ufihlakeleyo. Usukelo lwawo kudala ‘lukubhukuqa [lonke] ulungelelwaniso lonqulo nolwezobupolitika lwehlabathi’[6]UPAPA LEO XIII, Uhlobo lomntu, Encyclical on Freemasonry, n. 10, Epreli 20, 1884 inkolelo yefilosofi yokuba yonke into ivela kwiimpawu zendalo kunye nonobangela, kwaye ayibandakanyi amandla angaphezu kwawemvelo.

Ke ngoko ukholo lookhokho bethu, usindiso olwazuzwa uluntu ngoYesu Kristu, kwaye, ngenxa yoko iinzuzo ezinkulu zempucuko yobuKristu zisengozini. Inene, lingoyiki nto kwaye lingayekeleli mntu, ihlelo leMasonic liqhubeka ngenkalipho enkulu imihla ngemihla: ngosulelo lwayo olunetyhefu lutyhutyha uluntu luphela kwaye lizama ukuzibophelela kuwo onke amaziko elizwe lethu kwiyelenqe lalo lokuhlutha abantu ... ukholo lwabo lobuKatolika, imvelaphi nomthombo weentsikelelo zabo ezinkulu. —I-POPE LEO XIII, Inimica Vis, Disemba 8, 1892

Ngokungathandabuzekiyo asikho esinye isizukulwana esinokugqalwa ngcono kumbono kaDaniyeli kunewethu. Njengoko ndibhale kwi Imfazwe yeNdalo kwaye Uhlaziyo lokugqibela, zonke iziqwenga zisendaweni yolawulo olupheleleyo nolugqibeleleyo lwehlabathi. Konke okuseleyo kukutshintshela kwimali yedijithali,[7]cf. Ukulungiswa okulungileyo ziwele ezandleni zamadoda ambalwa, mhlawumbi alishumi. Ngoxa uDaniyeli engasichazi ngakumbi isizathu sokuba lo mbono umkhwankqise, kucacile ukuba eli rhamncwa lehlabathi liyakwazi ukucinezela, lifune ukuthotyelwa, lize liyityumze inkululeko ngomlinganiselo ongalindelekanga. Kwaye uYesu usixelela indlela ekwenza ngayo ekuqaleni:

Uhlanga luya kuvukelana nohlanga, nobukumkani buvukelane nobukumkani; Kuya kubakho iinyikima zomhlaba ezinamandla, iindlala, neendyikitya zokufa kwiindawo ngeendawo; kuya kuvela izinto ezoyikekayo, kwanemiqondiso emikhulu evela ezulwini. (Luka 21: 10-11)

Ezi, ubukhulu becala, zizibetho ezenziwe ngabantu. Ukwahlulwa kobukumkani ngokuchasene nobukumkani asiyonto yimbi ngaphandle kongquzulwano oluqhelekileyo lodidi lukaMarxist (oko kukuthi, “iimpazamo ze Rashiya”) - indoda ichasene nomfazi, emnyama ngokuchasene nomhlophe, ihlwempu ngokuchasene nezityebi, iNtshona ichasene neMpuma, njalo njalo. “Izibetho” esizinyamezeleyo ngoku zikwasetyenziswa, njengoko i-COVID-19 yayisisixhobo sebhayoloji ngokungathandabuzekiyo (kwaye ke, kubonakala ngathi, “yayiyi-antidote” yayo). Ngaphezu koko, ingxaki yokutya yehlabathi ezayo ikwayingxaki enkulu eyenziwe ngoorhulumente bethoba isichumisi kwaye beqala ukuthimba iifama; emva koko kukho ukunyuka kweendleko zepetroli, imfazwe e-Ukraine, ikhonkco lobonelelo olonakeleyo, kunye nengcamango yokutshintsha kwemozulu eguqula umhlaba wokufama ube yimizi mveliso yomoya njengoko izama ukuphelisa amafutha efosili.

Abo balawula ukutya, balawula abantu. AmaKomanisi ayekwazi oku ngaphezu kwakhe nabani na. Into yokuqala eyenziwa nguStalin yeza emva kwamafama. Kwaye iiglobalists zanamhlanje zikopa-ukuncamathisela nje eso sicwangciso, kodwa ngeli xesha basebenzisa amagama amahle / alungileyo ukufihla iinjongo zabo zokwenyani. Kunyaka ophelileyo, urhulumente waseDatshi wagqiba ekubeni i-30% yazo zonke imfuyo kufuneka inqunywe ngo-2030 ukuze ihlangabezane neenjongo zemozulu. Kwaye emva koko urhulumente wagqiba kwelokuba oko kuthetha ukuba okungenani iifama ezingama-3000 kufuneka zivalwe kule minyaka imbalwa izayo. Ukuba abalimi bayala ukuthengisa umhlaba wabo kurhulumente ''ngokuzithandela'' kurhulumente ngoku, basengozini yokuhluthwa kamva. —UEva Vlaardingerbroek, igqwetha kunye nomthetheleli wamafama amaDatshi, ngoSeptemba 21, 2023, “Imfazwe yehlabathi kuLimo”

Kukuphakama kobudenge obungakhathaliyo - kodwa yenzelwe ngabom ngokucacileyo. 

Kwaye ewe, kwaneenyikima ezenziwe ngabantu zibonakala zinokwenzeka:

Kukho iingxelo, umzekelo, zokuba amanye amazwe ebezama ukwakha into enjengeNtsholongwane ye-Ebola, kwaye leyo ingayinto enobungozi, ukutsho nje kancinci… ezinye izazinzulu kwiilebhu zazo [zizama] ukwenza iindlela ezithile Izifo ezinokubangela ubuhlanga ezithile ukuze zisuse nje amaqela athile eentlanga; kwaye ezinye ziyila uhlobo oluthile lobunjineli, ezinye iintlobo zezinambuzane ezinokutshabalalisa izityalo ezithile. Abanye babandakanyeka kuhlobo lobunqolobi obunokuthi baguqule imozulu, basuse iinyikima, iintaba-mlilo kude ngokusebenzisa amaza ombane. -Nobhala wezoKhuselo, uWilliam S. Cohen, Epreli 28, 1997, 8:45 AM EDT, iSebe lezoKhuselo; Yabona www.kizinc.gov

Isihendo esikhulu kuyo yonke le nto luhlobo ikamva — kuba ezi zinto zibonakala zingenakuthintelwa, kufuneka sizingele phantsi kwaye silinde iSiqhwithi esikhulu. Kodwa ngaphambi kokuba afe, uBenedict XVI wayikhaba le ngcamango:

Sibona indlela amandla Umchasi ayanda ngayo, kwaye sinokuthandaza kuphela ukuba iNkosi isinike abalusi abomeleleyo abaya kukhusela iBandla lakhe ngeli lixa lesidingo kumandla obubi. —IPOPE EMERITUS BENEDICT XVI, I-American ConservativeNgoJanuwari 10th, 2023

Zimbini izinto ezibonakala apha: enye lubizo lomthandazo. Okwesibini lubizo oluya kubalusi abakhaliphileyo abaya kukhusela iNyaniso. Oku akubandakanyi abefundisi noobhishophu kuphela, kodwa amadoda aziintloko zeentsapho zawo.

Kwi-Encyclical yakhe kwi-Freemasonry, Inimica Vis, UPopu Leo XIII ucaphula owamanduleli wakhe uFeliksi III:

Impazamo engachaswanga iyavunywa; Inyaniso engakhuselwanga iyacinezelwa… Lowo ungabuchasiyo ulwaphulo-mthetho olucacileyo uvulelekile ekukrokreleni ukuba uyabandakanyeka ngokufihlakeleyo. -n. 7, Disemba 9, 1892, IVatican.va

Usenokubuza, “Iyintoni ingongoma yokukhusela inyaniso ukuba ayizukuyiguqula indlela eli rhamncwa lehlabathi lonke elihamba ngayo? Liyinyaniso elokuba, ayinakukunqanda ukuvela kweli rhamncwa oluziswe luluntu kulo. Kodwa inokusindisa umphefumlo omnye ekugwetyweni. Ngaphezu koko, ukuyimela kwethu ngenkalipho inyaniso akusoloko kuphathelele enoba siyaphumelela kusini na kodwa silwe njani. Ngokusisiseko elo libali labafeli-nkolo. Ngemilinganiselo yehlabathi, bona noYesu babonakala belahlekelwe, yaye baphulukene kakubi. Kodwa yayichanekile indlela awabandezeleka ngayo waza wafa loo nto yabachaphazela abo baMngqongileyo.

“Makabethelelwe emnqamlezweni!” Wathi ke [uPilato], Ngoba? enze bubi buni na? (Mat 27: 22-23)

[UYudas] wawabuyisela kubabingeleli abakhulu namadoda amakhulu loo maqhosha esilivere amashumi mathathu, esithi, Ndonile, kuba ndingcatshe igazi elingenatyala.  (Mat 27: 3-4)

“…sigwetywe ngobulungisa, kuba isigwebo esisifumeneyo silingana nezenzo zethu zolwaphulo-mthetho, kodwa lo mntu akenzanga nto yolwaphulo-mthetho.” Wathi ke, Yesu, uze undikhumbule xa uthe weza usebukumkanini bakho. (Luka 23: 41-42)

Umthetheli-khulu, owakubonayo oko kwenzekileyo, wamzukisa uThixo, esithi, Lo mntu umsulwa ngokungenakuthandabuzeka. (Luka 23: 47)

Ke ngoko, umbuzo awukho indlela esiwujika ngayo ubungendawo kodwa yindlela uBawo anqwenela ngayo ukuzukiswa ngathi. Masithembeke kude kube sekupheleni, kwaye iziphumo zokugqibela sizishiyele kuThixo.

 

UBukumkani Obuthenjisiweyo

Yaye xa la maxesha ephelile, iya kuba ngamaxesha oBukumkani nasemhlabeni njengokuba kusenziwa emazulwini. Kwaye unokuqiniseka ukuba nokuba useZulwini okanye useMhlabeni, uvuyo lwaloo mihla luya kuludlula kude usizi lwala maxesha.

Ubukumkani, negunya, nobungangamsha bezikumkani zonke eziphantsi kwezulu, buya kunikwa abantu abangcwele bOsenyangweni, ubukumkani bakhe bubukumkani obungunaphakade, amagunya onke aya kumbusa, amve. (Dan 7: 27)

Fr. U-Ottavio Michelini wayengumfundisi, imimangaliso, kunye nelungu leNkundla kaPopu kaPope St. NgoDisemba 9, 1976, iNkosi yethu yathi kuye:

... kuya kuba ngamadoda axhokonxa imfazwe, axhobele imfazwe, mna ndiwatshabalalise, amandla obubi, ukuba ndirhole okulungileyo kuko konke; kwaye iya kuba nguMama, uMariya ongcwele, oya kutyumza intloko yenyoka, ngaloo ndlela eqalisa ixesha elitsha loxolo; IYA KUBA KUFIKA KOBUKUMKANI BAM EMHLABENI. Iyakuba kukubuya koMoya oyiNgcwele kwiPentekoste entsha. Iya kuba luthando lwam lwenceba oluya koyisa intiyo kaSathana. Kuya kuba yinyaniso nobulungisa obuya koyisa uqhekeko nokungekho sikweni; iya kuba kukukhanya okuya kugxotha ubumnyama besihogo.

Kwaye kwakhona ngoNovemba 7, 1977:

Amahlumela exesha lasentlakohlaza elibhengeziweyo sele ehluma kuzo zonke iindawo, kwaye UKUZA KOBUKUMKANI BAM kunye noloyiso lweNtliziyo eNgenasiphelo kaMama wam iseminyango…

KwiCawe yam ehlaziyiweyo, akusayi kuphinda kubekho imiphefumlo efileyo emininzi kangaka ebalwayo kwiCawe yam namhlanje. Oku kuya kuba kukusondela kwam emhlabeni, ngokufika koBUKUMKANI BAM EMPHEFUMENI, kwaye iya kuba nguMoya oyiNgcwele oya kuthi, ngomlilo wothando lwakhe nangamandla akhe, agcine iBandla elitsha lihlanjululwe eliya kuba luthando olukhulu. , ngeyona ntsingiselo yeli gama... Awunakuchazwa ngumsebenzi walo ngeli xesha liphakathi, phakathi kokufika kokuqala kukaKristu emhlabeni, ngemfihlelo yoMnyamo, nokuBuya kwakhe okweSibini, ekupheleni kwexesha, ukugweba abaphilileyo nabaphilileyo. abafileyo. Phakathi kwezi zinto zimbini zizayo ziya kubonakala: eyokuqala yinceba kaThixo, eyesibini, ubulungisa bukaThixo, ubulungisa bukaKristu, uThixo oyinyaniso nomntu oyinyaniso, njengoMbingeleli, uKumkani, noMgwebi wehlabathi lonke—kukho owesithathu nokuza okuphakathi. leyo engabonakaliyo, ngokungafaniyo neyokuqala neyokugqibela, zombini ziyabonakala. [8]ukubona Ukuza okuPhakathiOku kuza kwaphakathi buBukumkani bukaYesu emiphefumlweni, ubukumkani boxolo, ubukumkani bobulungisa, obuya kuba nobuqaqawuli babo obuzeleyo nobuqaqambileyo emva kokusulungekiswa.

 

Xhasa uMark kwinkonzo yexesha elizeleyo:

 

kunye UNihil Obstat

 

Ukuhamba noMark kwi The Ngoku iLizwi,
cofa kwibhena engezantsi ukuya rhuma.
I-imeyile yakho ayizokwabelwana naye nabani na.

Ngoku kwiTelegram. Cofa:

Landela uMarko kunye "nemiqondiso yamaxesha" yemihla ngemihla kum:


Landela imibhalo kaMarko apha:

Mamela oku kulandelayo:


 

 
Print Friendly, PDF & Email

Imihlathi

Imihlathi
1 cf. Luka 9:51; Heb 12:2
2 Umqulu. 19, Juni 6, 1926
3 Rev 20: 1
4 cf. Ukuza okuNtsha kunye nobuNgcwele obuNgcwele
5 ukubona I-Catholic News Agency, NgoNovemba 17, 2023
6 UPAPA LEO XIII, Uhlobo lomntu, Encyclical on Freemasonry, n. 10, Epreli 20, 1884
7 cf. Ukulungiswa okulungileyo
8 ukubona Ukuza okuPhakathi
exhonyiweyo EKHAYA, IXESHA LOXOLO.