Isiprofeto eRoma

bangxamele

 

 

IT KwakungoMvulo wePentekoste kaMeyi, 1975. Isiprofeto sanikelwa eRoma eSt. Peter's Square ngomnye umntu owayengaziwa kangako ngelo xesha. URalph Martin, omnye wabaseki bento namhlanje eyaziwa ngokuba “luHlaziyo Lwenzondelelo,” wathetha ilizwi elibonakala lisondela ngakumbi kwinzaliseko.

 

Ndambona uRalph ndisengumntwana “kwiRally yoMlilo” eSaskatchewan, eKhanada. Mhlawumbi ndandineminyaka elithoba okanye elishumi ubudala. Wathi akugqiba ukuthetha, kwafuneka ahambe ngoko nangoko ukuze akhwele inqwelo-moya egodukayo. Ndiyakhumbula imvakalelo ngokungathi amandla kaMoya oyiNgcwele ayemkile egumbini lakhe.

Iincwadi zakhe kamva zanamachaphaza abazali bam anezihloko ezinje Intlekele yeNyaniso kwaye Ngaba uYesu Uyeza Kungekudala? Ndandinomdla kwezemidlalo nakumculo ngelo xesha kunokufunda izihloko ezinobuntloko. Kodwa ndeva abazali bam bethetha ngabo xa ndandikwishumi elivisayo, ndaza ndaqonda ukuba uRalph wayengumprofeti ngenene kula maxesha ethu njengoko amazwi akhe ayesenzeka kuthi.

Ndadibana noRalph kwiminyaka yoo-1990 kwenye inkomfa. rm Andikhumbuli kakuhle ukuba sasithetha ngantoni, kodwa ndachukunyiswa yingqalelo yakhe kwimibuzo yam. Emva kwayo yonke loo nto, wayedibene nopopu, kwaye ndandisengumntwana osuka phakathi "Akukho ndawo", eCanada. Kodwa loo ntlanganiso yayisintshayelelo yodliwano-ndlebe endathi kamva ndaluqhuba noRalph xa ndandivelisa inkqubo yam yokuqala (“Yintoni Eqhubekayo Ehlabathini?”) kumabonwakude waseKhanada. Bendivavanya ngokwembono yehlabathi "imiqondiso yamaxesha" engaqhelekanga eyenzekayo kuluntu nakwindalo, kwaye yayiquka icandelo apho ndenza udliwano-ndlebe neenkokeli ezahlukeneyo zamahlelo obuKristu. Ekubeni ndandisazi isipho sikaRalph sokuqonda oko uMoya ukutshoyo eCaweni, ndamkhetha ukuba amele imbono yamaKatolika.

Uthethe izinto ezimbini endizisebenzise kwesi siqwenga. Eyokuqala yayi:

Akuzange kwabakho ukukreqa kubuKrestu ngoluhlobo bekukho ngalo kwinkulungwane edlulileyo. Ngokuqinisekileyo "singumgqatswa" woKreqo olukhulu.

Eyesibini yayikukuba uThixo uzakulinika ihlabathi i ithuba ukuze ndibuyele kuye. (Ngaba wayethetha ngento ebizwa ngokuba “luLukhanyiso?”)

 

ISIPROFETO SIKA-1975

Xa kujongwe konke endikuthethileyo ngasentla, andazi ukuba kwakutheni ukuze “ndiphoswe” sisiprofeto sakhe sika-1975. Ndisakhumbula ndisibona kwindawo ethile, kodwa ngokungacacanga. Xa ndiyifunda kutsha nje, Ndothuswa yindlela iziganeko ezenzeka ngayo eBandleni nakwihlabathi zibonakala ziqinisekisa ngakumbi nangakumbi. (Kwiingcinga zam ezibhaliweyo, ezifana nezikaRalph, ndisebenze nzima kakhulu ukulandela ngocoselelo iSiko leBandla, ndisebenzisa isiprofeto sabucala nesasesidlangalaleni ukusikhanyisela ngakumbi. Ndiyavuma ukuba ngokufuthi bendinengxaki yokuthandabuza malunga nobuthunywa bam Ingongoma yokufuna ukubaleka ngokoyikeka, ndisoyika ukuba ndingalahlekisela imiphefumlo.” Ngokubhekiselele koku, ndiqhubeka ndinikela yonke into kuThixo, ngethemba lokuba umsebenzi wam usenokuwunceda umphefumlo walapha okanye phaya ukuba uzilungiselele ngcono ezi ntsuku utshintsho.) Kuba lukhuthazo olukhulu xa ndibona amadoda namabhinqa anjengoRalph Martin athe uThixo wamphakamisa ukutyhubela iinkulungwane ukuze asilungiselele aze asikhokele kula maxesha.

Eli lilizwi elinamandla namhlanje njengoko ndicinga ukuba lalinjalo ngala mhla wawathethwa phantsi kolawulo lukaBawo oyiNgcwele. Ndiyayiva ngoku nge ngxamiseko, ngokungathi kunjalo bekusemnyango kanye:

Kuba ndiyakuthanda, ndifuna ukukubonisa endikwenzayo emhlabeni namhlanje. Mna Ndifuna ukukulungiselela okuzayo. Imihla yobumnyama iyeza Ihlabathi, imihla yeembandezelo… Izakhiwo ezihleliyo ngoku aziyi kubakho emi. Iisupport ezikhoyo ebantwini bam ngoku azizubakho. Ndifuna ukuba nizimisele, bantu baM, nindazi kuphela, ninamathele kum, nibe nam ngendlela enzulu kunangaphambili. Ndiza kukusa entlango… Ndi Ndiza kukuhluba Yonke into oxhomekeke kuyo ngoku, ke uxhomekeke kum. Ixesha le ubumnyama buyeza ehlabathini, kodwa ixesha lozuko liza kwiCawa yam, a ixesha lozuko liyeza kubantu bam. Ndiya kuthululela phezu kwakho zonke izipho ze-S yamumoya. Ndizokulungiselela umlo wasemoyeni; Ndizokulungiselela ixesha lokushumayela elingazange labonwa lihlabathi…. Kwaye xa ungenanto ngaphandle kwam, uya kuba nayo yonke into: umhlaba, amasimi, amakhaya, abantakwenu kunye noodade nothando kunye uvuyo noxolo kunanini na ngaphambili. Zilungiseleleni, bantu bam, ndifuna ukuzilungiselela wena…

Ewe kubalulekile ukuba uyive kwakhona kuba ndiyakholelwa ukuba ixesha lokulungiselela selisondele.

 

UMPROFETI WAMAXESHA ETHU

Uzibuza ukuba yeyiphi incwadi kaRalph yamva nje? Ibizwa, Ukuzaliseka Kwayo Yonke Iminqweno, mhlawumbi enye yezona ngqokelela zibalaseleyo zokomoya wamaKatolika—incwadi yokwenene ethetha “ngendlela” yokuba ngcwele, edibanisa eyona ngqokelela yezakwalizwi ibalaseleyo eyimfihlelo eye yagcinwa ngaphezu kweminyaka engama-2000. Ngokwenene, abefundisi baqalisa ukusebenzisa le ncwadi ekuyilweni kwabefundisi bexesha elizayo. Ngelixa uRalph engazange enze ibango elinjalo, ndiyakholelwa ukuba le ncwadi ikwasisiprofeto. Icacisa ngokucacileyo into eza kwenzeka eCaweni ngexesha loXolo xa uMzimba kaKristu uya kukhula ube “kwinqanaba elipheleleyo”—kumanyano oluyimfihlakalo noYesu Kristu ukuze ube nguMtshakazi “ongenabala nongenasiphako” (Efe 5: 25, 27) walungiselela ukwamkela uMyeni wakhe ekupheleni kwexesha.

Xa ndanditsalela uRalph ixesha elithile kunyaka ophelileyo, ndabuza ukuba uthini na uMoya kuye malunga namaxesha. Ndamangaliswa ekuqaleni ukumva esithi ebengalandeli nyani into eyenzekayo kodwa ebejolise kakhulu emsebenzini wakhe wokufundisa ezi zinto zobomi bangaphakathi kwabafundisi kunye nabafundi.

Ewe, Ralph, usafundisa.

 

Bukela uthotho: Isiprofeto eRoma Apho uMark esityhila khona lo mgca wesiprofeto ngomgca, ewabeka kwimeko yeZibhalo kunye neNkcubeko.

yiya www.EmbracingHope.tv

 

Print Friendly, PDF & Email
exhonyiweyo EKHAYA, UVAVANYO OLUKHULU.