Abaprofeti bobuxoki bokwenyani

 

Ukuthandabuza okubanzi kwiindawo ezininzi zamaKatolika
ukungena kuvavanyo olunzulu lwezinto ze-apocalyptic zobomi beli xesha,
Ndiyakholelwa, yinxalenye yengxaki abafuna ukuyiphepha.
Ukuba ukucinga nge-apocalyptic kushiyeke ikakhulu kwabo bathotyelwe phantsi
okanye ngubani oye wawa lixhoba le-vertigo yoyikiso lwe-cosmic,
ke uluntu lwamaKristu, ngokwenene lonke uluntu,
ulihlwempu.
Kwaye oko kunokulinganiswa ngokwemiphefumlo yabantu elahlekileyo.

-Author, Michael D. O'Brien, Ngaba siphila kumaxesha eApocalyptic?

 

NDijikile ikhompyuter yam kunye nazo zonke izixhobo ezinokuthi zilushiye uxolo lwam. Ndichithe ixesha elininzi kule veki iphelileyo ndindanda echibini, iindlebe zam zitshone phantsi kwamanzi, ndikhangele phezulu ngokungapheliyo ngamafu ambalwa adlulayo ajonge ngasemva ngobuso babo obonakeleyo. Apho, kuloo manzi acocekileyo aseCanada, ndamamela cwaka. Ndizamile ukungacingi ngayo nantoni na ngaphandle komzuzu wangoku kunye nento awayeyidweba ezulwini, imiyalezo yakhe emincinci yothando kuthi kwindalo. Kwaye ndamthanda kwakhona.

Yayingeyonto enzulu… kodwa ikhefu elibalulekileyo elivela kubulungiseleli bam elaphindaphindeka ngokufunda ngokuhlwa nje emva kokuvalwa kweecawa kobu busika budlulileyo. Ukutshixwa kwempucuko kweza “njengesela ebusuku,” kwaye izigidi zabantu zivukile zakuva into engalunganga eyenzeka ngoku… kwaye zifuna iimpendulo. Kubekho umhlaba wokoqobo kwii-imeyile, imiyalezo, ukufowuna, iitekisi, njl.njl, okokuqala, andisakwazi ukuqhubeka. Ndiyakhumbula kwiminyaka eyadlulayo, ongasekhoyo uStan Rutherford, umfihlelo ongumKatolika waseFlorida, wandijonga ngqo emehlweni wathi, “Ngenye imini, abantu bazokuza beza kuwe kwaye ngekhe ukwazi ukuqhubeka.”Ewe, ndenza konke endinako kwaye ndicela uxolo ngokunzulu kuye nabani na imiyalezo yakhe ndingayiphendulanga. 

 

IIMPAWU EZIKHUSELEKAYO ZIKATHOLIKI

Ukubuya kwam ekuphumeni kwam, ndeva ngokuqhekeka komhlaba-okungothusiyo noko, kuyaqhubeka ukuxakeka. Ngabo, nangona kucacile “Imiqondiso yamaxesha”, ngaphandle kwe Amagama angenakuphikiswa opapa, kwaye ngaphandle kwe imiyalezo yeNkosi noMama wethu ezakha "ukuvumelana okungokwesiprofeto" okuvela kwihlabathi liphela… basakhangela amatye okubaxuluba abaprofeti. Sukundilahlekisa—ukuqonda Isiprofeto sibalulekile (1 Tes 5: 20-21) Kodwa ukuvela ngesiquphe kwamanqaku kwi YamaKatolika Indawo enomdla wokuvakalisa ukugwetywa kwabo bangawufanelanga umthetho wabo wokuba iimboni kufanele ukuba yintoni… okanye abo banokuba nobuganga bokukhupha amagama athi "amaxesha okuphela"… okanye abo banokuthetha ngeziganeko ezizayo ezingalindelanga Isicwangciso sokuhlala umhlala-phantsi… siyadimaza. Ngexesha apho iicawa zithintelwa okanye zivaliwe, xa ezinye zihlaselwa zitshiswa, xa intshutshiso ngokuchasene namaKrestu aseNtshona isondele kakhulu kuthi… AmaKatolika ayayithanda? Ngesiquphe, amazwi kaYesu afana ngendlela emangalisayo namaxesha ethu:

Ngaloo mihla yangaphambi konogumbe, babesidla kwaye besela, betshata benditshata, kude kube ngumhla awangena ngawo uNowa emkhombeni. Abazange bazi de kufike umkhukula kwaye wabakhukulisa bonke. Kuya kuba njalo nokufika koNyana woMntu. (Mat. 24: 38-39)

Ngamanye amagama, abanye abantu bahlala ekukhanyeleni ngokupheleleyo. Bafuna intuthuzelo endaweni yenguquko. Bahlala befumana izizathu zokuba bacebise ukuba izinto aziphantse zababi njengoko zinjalo. Babona kuphela iglasi njengesiqingatha esigcweleyo xa ingenanto. Abanye, phofu, bahlekisa ngoNowa wexesha lethu.

Ngexesha lokugqibela kuya kubakho abagxeki, belandela iinkanuko zabo zokungahloneli Thixo. Aba ngabo bamisela iyantlukwano, abantu behlabathi, abangenaye uMoya. (UYude 1:18)

Kwiminyaka elishumi elinesihlanu eyadlulayo, ndade ndathi "ewe" kwikhwelo likaSt. John Paul II elibhekisa kulutsha kuSuku loLutsha lweHlabathi:

Lutsha olutsha, kuxhomekeke kuwe ukuba ngu abalindi kwangesasa ndibhengeza ngokuza kwelanga ngubani uKrestu ovusiweyo! —UAPOPE JOHN PAUL II, Umyalezo kaBawo Oyingcwele kuLutsha lweHlabathiI-XVII yoSuku loLutsha lweHlabathi, n. 3; (cf. ngaba 21: 11-12)

Hayi indlela othandeka ngayo—UYesu uyeza. Kodwa ngaba amaKatolika akholelwa ngokunyanisekileyo ukuba uyeza ngaphandle kwayo yonke enye into eyandulelayo njengoko kucacisiwe kuMateyu 24, kuMarko 13, kuLuka 21, ku-2 kwabaseTesalonika 2, njl. Kwaye xa sisithi "Uyeza", sibhekisa ku inkqubo ebizwa ngokuba "ngamaxesha okuphela" aphelela ekuzalisekeni kwamazwi ka "Bawo wethu" ngaphambi kokuphela kwehlabathi-xa uBukumkani bakhe buza kufika iyakwenziwa emhlabeni njengasezulwini-Njengokuzaliseka kweSibhalo kunye nokulungiswa kokugqibela kweCawe.

… UBukumkani bukaThixo buthetha uKrestu uqobo, esinqwenela ukuza kuye imihla ngemihla, kwaye ke singathi sofika ngokukhawuleza, sibonakalaliswe kuye. Kuba, njengoko eluvuko lwethu, ekubeni siphi kuye, sisuka sivuke kuye, ukuze ngokunjalo aqondwe ukuba bubukumkani bukaThixo, kuba siyalawula kuye. -IKatekism yeCawa yamaKatolika (CCC), n. Ngo-2816

Kungenxa yoko le nto sayithiya iwebhusayithi yethu entsha “Ukubuyela eBukumkanini"Endaweni yokuba" ukubalwa ukuya kwisiphelo kunye nesigwebo ": sityhalela kwimpumelelo, hayi ukoyiswa. Kodwa imfundiso yeMagisterium icacile:

Ngaphambi kokuza kwesibini kukaKrestu, iBandla kufuneka lidlule kwityala lokugqibela eliya kushukumisa ukholo lwamakholwa amaninzi... ICawa iya kungena eluzukweni lobukumkani kuphela ngale pasika yokugqibela, xa iyakulandela iNkosi yayo ekufeni nasekuvukeni kwayo. -CCC, n. 675, 677

Olu “zuko” (oko kukuthi, unaphakade) lwandulelwa ngu ukungcwaliswa leCawe ukuze uMtshakazi angabi nabala kwaye angabi nasiphako (Eph 5: 27), ukuze ambathe ilinen emhlophe yobunyulu (ISityhi 19: 8). Oku kuhlanjululwa kumele wandule umthendeleko womtshato weMvana. Yiyo loo nto uninzi lweNcwadi yeSityhilelo ingekho malunga nesiphelo sehlabathi kodwa ukuphela kweli xesha, ekhokelela ku "ubungcwele obutsha nobungcwele”Njengokuba iSt. John Paul II yatsho.[1]cf. Ukuza okuNtsha kunye nobuNgcwele obuNgcwele Ngenxa yoko, owangena ezihlangwini zakhe uPopu St. John XXIII wahlanganisa iBhunga leSibini laseVatican elingumfundisi ngale nto: ukuba iXesha loXolo laliza, hayi isiphelo sehlabathi.

Ngamanye amaxesha kufuneka simamele, sizisole kakhulu, kumazwi abantu abathi, nangona betshisa ngenzondelelo, baswele ukuqonda kunye nomlinganiso. Kweli xesha langoku akukho nto banokuyibona ngaphandle kokuthintela kunye nokonakalisa… Siva ukuba masingavumelani nabo baprofeti bentshabalalo abasoloko bexela intlekele, ngokungathi isiphelo sehlabathi sisondele. Kumaxesha ethu, ubonelelo lukaThixo lusikhokelela kulungelelwaniso olutsha lobudlelwane boluntu oluthi, ngomzamo womntu nangaphaya kwako konke okulindelweyo, lujolise ekuzalisekiseni uyilo oluphezulu nolungachazekiyo lukaThixo, apho yonke into, kwanemiqobo yabantu, ikhokelela okulunge ngakumbi kweCawa. —IPOPA ST. UJOHN XXIII, Idilesi yokuVulwa kweBhunga lesiBini laseVatican, nge-11 ka-Okthobha u-1962

UJohn Paul II wayishwankathela ngale ndlela:

Emva kococeko ngokusebenzisa ukuvavanywa kunye nokubandezeleka, ukuqala kwexesha elitsha sele liza kuqalisa.-IPOPE ST. UJOHANE PAUL II, Ababukeli ngokubanzi, nge-10 kaSeptemba 2003

Ewe, “ukulingwa nokubandezeleka” kwandulela eli “xesha loxolo” lizayo. Yiyo le nto “ukutyikitywa kwesidima” kwamaKatolika athi kufuneka sithethe ngethemba, iimaski zoyilo, kunye nezinto "ezilungileyo" zihamba kancinci; Kutheni abo bafuna ukuhlala kwimiphetho bebiyela ukubheja kwabo malunga nala maxesha (ukutsiba kuphela xa kubenza babonakale benomdla kwaye behlakaniphile) bubugwala nje; kwaye kutheni ukuhlasela "njengabantu abakholelwa kwizinto ezisisiseko" kwabo bathi siphila "kumaxesha okugqibela" bubumfama nje. Ngokukrakra, balinde ntoni? Imiphefumlo enjalo ikhangeleka ifuna ukuphinda ihlelele izitulo zalapha kule Titanic endaweni yokunceda abazalwana noodade bazo ukuba bangene kwi-Life Boat (okt. “Umkhombe” we-Intliziyo Engaqondakaliyo) ngenxa yoluqhwithela oluza ngaphambili. Kodwa musa ukulithatha ilizwi lam malunga namaxesha esidlula kuwo:

Kukho ukungonwabi okukhulu ngeli xesha emhlabeni naseCaweni, kwaye into ekuthethwa ngayo lukholo. Kuyenzeka ngoku ukuba ndiphindaphinde ibinzana elingaqondakaliyo likaYesu kwiVangeli ka-St. Luke: 'Xa uNyana woMntu ebuya, ingaba usaya kufumana ukholo emhlabeni?'… Ngamanye amaxesha ndifunda isicatshulwa seVangeli sesiphelo Amaxesha kwaye ndiyangqina ukuba, ngeli xesha, ezinye iimpawu zesi siphelo ziyavela. —UAPOPE PAUL VI, Imfihlo Paul VI, UJean Guitton, iphe. 152-153, Imbekiselo (7), iphe. ix.

… Oyichasayo inyaniso ngobubi aze ayishiye, wona ngokunzulu ngokuchasene noMoya oyiNgcwele. Ngemihla yethu esi sono siye saxhaphaka kangangokuba la maxesha obumnyama abonakala ngathi afikile axelwa kwangaphambili ngu-St. Paul, apho abantu, bemfanyekiswe ngumgwebo olungileyo kaThixo, kufuneka bathathe ubuxoki benyani, kwaye bakholelwe "kwinkosana weli hlabathi, ”olixoki noyise walo, njengomfundisi wenyaniso:“ UThixo uya kubathumela ukusebenza kwesiphoso, ukuze bakholelwe ubuxoki. (2 Tes. Ii., 10). Ngamaxesha okugqibela abanye baya kuphambuka elukholweni, bethobela oomoya abalahlekisayo, neemfundiso zeedemon ” (1 Tim. Iv., 1). —UPOPE LEO XIII, I-Divinum Illud Munus, n. I-10

Xa konke oku kuthathelwa ingqalelo kukho isizathu esihle soloyiko hleze obu bugwenxa bukhulu bube ngathi kukungcamla, kwaye mhlawumbi nokuqala kobubi obugcinelwe imihla yokugqibela; nokuba kungade kubekho umhlaba "uNyana wentshabalalo" athetha ngaye uMpostile. —IIPOPE ST. IPIUS X, E Supremi, I-Encycology on the Return of zonke Izinto kuKristu, n. 3, 5; Ngomhla we-4 ku-Okthobha 1903

Kulabo bahamba bephithizela ukuba yonke le ntetho ye-apocalyptic yinto nje engenamsebenzi kunye nenkohliso engeyiyo, qaphela into ethethwa nguYesu ekuqaleni kweNcwadi yeSityhilelo-isicatshulwa esigcwele iziprofeto zemfazwe, indlala, ukuwa kwezoqoqosho, iinyikima, izibetho. , izaqhwithi ezibulalayo, iimvula ezibetha iimeteor, amarhamncwa, ama-666 kunye nentshutshiso:

Unoyolo lowo uwafundayo ngokuvakalayo amazwi esiprofeto, banoyolo abo bawevayo, bagcine nokubhaliweyo kuyo. kuba ixesha likufuphi. (ISityhi. 1: 3)

Hm. Banoyolo abo bafunda "intshabalalo nobumnyama"? Ewe, ngumgwebo kunye nesithokothoko kwabo basilelayo ukuyibona loo nto “Ngaphandle kokuba ukhozo lwengqolowa luwele emhlabeni luze lufe, luhlala lukhozo nje; kodwa ukuba iyafa, ivelisa isiqhamo esininzi. ” [2]John 12: 24 UYesu ufuna ukuba sifunde kwaye sixoxe ngezi zibhalo zikhathazayo ukuze baqikelele kwaye uzilungiselele, kwaye ukulungela okunjalo kuyinyani intsikelelo. Kodwa apha, andithethi nge "prepping" okanye iindlela zokusinda kodwa ukulungiswa kwentliziyo: apho umntu esiba kude kwihlabathi kangangokuba angangcangcazeliswa yintetho yokohlwaya, abachasi-Kristu kunye nezilingo kuba bayaqonda ukuba akukho nto, ngokuqinisekileyo akukho nto yenzekayo apha emhlabeni engagqityi iza ngesandla sikaBawo. Njengoko isitsho kwiNdumiso yanamhlanje:

Yazini ke ukuba mna ndedwa ndinguThixo, akukho thixo ungendim. Ndim ozisa ukufa nobomi, ndenza inxeba kwaye ndibaphilisa.Indumiso yanamhlanje)

Uxolo lwemiphefumlo enjalo aluzi ngokuncamathela kubutofotofo bobuxoki kunye nokhuseleko olukhohlisayo okanye "ngokucinga okuhle" nokuncamathisela intloko yakho kwisanti engumzekeliso… kodwa ngokufa kweli lizwe nakwizithembiso zalo ezingenanto:

Nabani na onqwenela ukundilandela makazincame, athabathe umnqamlezo wakhe, andilandele. Kuba othe wathanda ukuwusindisa umphefumlo wakhe, wolahlekelwa nguwo; ke othe wawulahla umphefumlo wakhe ngenxa yam, wowufumana. Iyintoni inzuzo umntu anokuyifumana xa ezuze ihlabathi liphela aze aphulukane nobomi bakhe? (IVangeli yanamhlanje)

Ngokwemigangatho yanamhlanje, uYesu wayeza kuthathwa njengomprofeti wobuxoki kwintetho enjalo. Kodwa uyabona, abaprofeti bobuxoki ngabo babexelela abantu oko bakuthethayo wayefuna ukuva; abaprofeti bokwenene ngabo babaxelela le nto Ku funeka ukuba beve-babagibisela ngamatye.

 

ILIZWI ON FR. Amagama omnxeba we MICHEL

Amatye amaninzi aphoswayo ngoku abhekiswa kumboni otyholwayo ovela eQuebec, Canada, Fr. UMichel Rodrigue. Ungomnye wabatyholwa abatyholwa ngokuboniswa Ukubuyela eBukumkanini Kwaye ngubani oye waba yintonga yombane yohlobo. Isenokuba ngenxa yokuba amashumi amawaka abantu angaboni nje iividiyo zakhe apho okanye afunde amagama akhe, kodwa eneneni ukuphendula ukuya ku. Sifumene iileta ezingenakubalwa zokuguqulwa okunamandla kunye nokuvuka okwenzeka ngemiyalezo ka-Fr. UMichel — ezinye zazo ziyamangalisa kwaye ziya kwintsholongwane. 

Kwelam icala, ndibone kuphela iqhezu leevidiyo ekubalweni kwe-Fr. UMichel (khange ndibenalo ixesha lokuphonononga yonke imathiriyeli; endisebenzisana nabo, nangona kunjalo, bagqithile kwiintetho zakhe). Kwinto endiyivileyo, iyahambelana kungekuphela nezibhalo kodwa "ukuvumelana kwesiprofeto" seemboni kwihlabathi liphela. Kule mibuzo yaphakanyiswa “kuvavanyo lwezakwalizwi” nguGqirha Mark Miravalle, ugxa wam uProfesa Daniel O'Connor uphendule ngokucacileyo nangokuqiqayo.[3]ukubona “Impendulo kwiNqaku likaGqr. Miravalle malunga no-Fr. UMichel Rodrigue ” Nangona kunjalo, ndiyaqhubeka "ukubukela ndithandaze" kwaye ndingaqondi uFr. Michel kodwa bonke ababonayo kwi-Countdown. Asikhuthazi "nababonisi; sinika nje iqonga lamazwi esiprofeto kunye nawokwenene ngokwesiprofetho sikaSt Abaprofeti ke, makuthethe babini, mhlawumbi bathathu, abanye bacalule. [4]KwabaseKorinte 1 14: 29

Oko bekuthethile, kukho ukubhideka okwenyani okujikeleze uFr. UMichel. Umlingani wethu, uChristine Watkins, owenze udliwanondlebe noFr. Michel ngencwadi yakhe, wayebhale ukuba uFr. UMichel "uxela yonke into" kubishophu wakhe "owaye wayivuma" imiyalezo yakhe. Ngokuchasene noko, ubishophu wabhala ileta exelela uFr. UMichel ukuba akahambisani nembono "yesilumkiso, ukohlwaya, iMfazwe Yehlabathi yesithathu, iXesha loXolo, nakuphi na ukwakhiwa kwee-refuge, njl." kwaye wabonisa ukuba akakhange abone "yonke into". Akucaci ukuba kwenzeke njani okanye kutheni le nto unxibelelwano olungalunganga lwenzekile. Into enokugqitywa koku kukuba ubishophu akaxhasi imiyalezo yakhe, kodwa nokuba akukho phando lusemthethweni okanye kufundwa ngemiyalezo eyenzekileyo. Ubhishophu unelungelo kuluvo lwakhe, kodwa ngalo mbhalo, khange akhuphe isibhengezo esisemthethweni nesibophelelayo ngokubhekisele kwizityholo zotyhilo lukaFr. UMichel. Ngeso sizathu, imiyalezo ihleli kwi-Countdown to the Kingdom yokuqhubeka kokuqonda.[5]cf. Yabona “Ingxelo ngo-Fr. UMichel Rodrigue ”

Okwesibini, abantu abaninzi bayabhabha kwezinye iziprofeto ezijikeleza ukusuka ku-Fr. UMichel ukuba oku kuwa kuya kubona ukuphakama kweziganeko ezinzulu. Bathi ezo ziprofeto zibubuxoki kuba uYesu wathi: "Asikokwenu ukwazi amaxesha okanye amaxesha uBawo awamise ngegunya lakhe."[6]IZenzo 1: 7 Kodwa iNkosi yethu yayithetha nabapostile kwiminyaka engama-2000 eyadlulayo, hayi esona sizukulwana (kwaye wayecacile ukuba ulungile). Ngaphezu koko, uFr. UMichel ngekhe abe ngumboni wokuqala kwimbali yeCawe ukuthetha ngeziganeko ezizayo. Imiyalezo evunyiweyo kaFatima yayicacisa gca malunga nemisitho ezayo ukuba ikufuphi, ungasathethi ke ngomhla ngqo "wommangaliso welanga." Ekugqibeleni, uFr. UMichel ngale ndlela iyahambelana nezinye iimboni kwihlabathi liphela ezikhomba kwiziganeko eziphambili kungekudala.

Umprofeti ngumntu othetha inyaniso kumandla oqhakamshelwano lwakhe noThixo-inyani yanamhlanje, ethi yona isinike ukukhanya ngekamva. -Khadinali uJoseph Ratzinger (UPAPA BENEDICT XVI), Isiprofeto SobuKristu, Inkcubeko Yasemva KweBhayibhile, Niels Christian Hvidt, intshayelelo, iphe. vii

Ukujonga nje ngesihloko kwezihloko zemihla ngemihla kubonisa ukuba ezi mboni zichanekile kunokuba zinjalo.

Ngokubhekisele kubulungiseleli bam, ndizakuqhubeka nokuhamba neCawe kwezi zinto. Ngaba uFr. UMichel okanye nayiphi na enye imboni ukuba "igwetywe" ngokusesikweni, ndiya kubambelela kuloo nto. Ngokwenyani, ibingayi kuba lolusu emazinyweni am kuba obu bulungiseleli abakhiwanga kwisityhilelo sabucala kodwa isiTyhilwa sikaYesu Krestu eLizwini likaThixo, sigcinwe kwidiphozithi yokholo, kwaye sidluliselwe kwiNkcubeko eNgcwele. Iliwa elo endime kulo, kwaye ndiyathemba ukuba ndiza kugcina abafundi bam nabo, kuba kuphela kwelitye elabekwa nguKristu ngokwakhe.

Ke ngoku, ngaba akufuneki ukuba siqhubeke siliphula-phula kwela Lizwi sithobekile?

Sukudelela amazwi abaprofeti,
kodwa mayivivinywe yonke into.
bambelelani kokulungileyo…

(I-1 Tessional 5: 20-21)

 

KUFUNDWA NGOKUBA

Kutheni le nto ooPopu bengekhwaza?

Kuxulutywa Abaprofeti

Ngaba uyakwazi ukutyeshela isityhilelo sangasese?

Isiprofetho siqondwe ngokufanelekileyo

Isizathu sokuba umhlaba uqhubeke Ubuhlungu

Xa Babephulaphule

Ukuhamba noMark kwi The Ngoku iLizwi,
cofa kwibhena engezantsi ukuya rhuma.
I-imeyile yakho ayizokwabelwana naye nabani na.

 
Imibhalo yam iyaguqulelwa kwi French! (UMerci Philippe B.!)
Pour lire mes écrits en français, ehlungwini le drapeau:

 
 
Print Friendly, PDF & Email
exhonyiweyo EKHAYA, UKUFUNDA KWENKOSI, INYANISO ENZIMA.