Indawo yokubalekela engaphakathi

ILIZWI NGOKU NGOKUFUNDA KWENKOSI
nge-2 kaMeyi, 2017
NgoLwesibini weVeki yesiThathu yePasika
Isikhumbuzo seSt. Athanasius

Imibhalo yeLigugu Apha

 

PHA ngumboniso kwenye yeenoveli zikaMichael D. O'Brien endingazange ndililibale — xa umfundisi engcungcuthekiswa ngenxa yokuthembeka kwakhe. [1]Ukusithwa kwelanga, Cinezela uIgnatius Okwalo mzuzu, umfundisi ubonakala ehlele kwindawo apho abathimbi bakhe bangenakufikelela khona, indawo embindini wentliziyo yakhe apho ahlala khona uThixo. Intliziyo yakhe yayiyindawo yokusabela kuba, nakhona, yayinguThixo.

Kuninzi esele kuthethiwe "ngee-refuge" kumaxesha ethu-iindawo ezibekwe bucala nguThixo apho azakukhathalela khona abantu baKhe kwintshutshiso yomhlaba wonke ebonakala ingaphaya kokunganqandeki kumaxesha ethu.

Akukho ngaphantsi kwamaKatolika aqhelekileyo anokuphila, ke iintsapho eziqhelekileyo zamaKatolika azinakuphila. Abanakukhetha. Kufuneka babe ngcwele-oko kuthetha ukuba bangcwalisiwe-okanye baya kutshabalala. Iintsapho zamaKatolika kuphela eziza kuhlala ziphila kwaye zichuma kwinkulungwane yamashumi amabini ananye ziintsapho zabafeli-nkolo. —UMkhonzi kaThixo, uFr. UJohn A. Hardon, SJ, Intombi Enyulu Ebusisiweyo kunye nokuNgcwaliswa koSapho

Ewe ndibhale indlela ezi ndawo zodwa, zigcinelwe "amaxesha okugqibela", ezandulelayo eSibhalweni kwaye zakhankanywa kwiCawa yokuqala. Indawo zokubalekela ezizayo kunye neziqithi). Kodwa ukufundwa kweMisa yanamhlanje kuthetha ukuba lolunye uhlobo lokubalekela, olungenguwo ugcino okanye ihlathi, okanye umqolomba okanye indawo ephezulu efihliweyo. Endaweni yoko yi indawo yokuhlala yentliziyo, kuba naphina apho akhoyo uThixo, loo ndawo iba yindawo yokuzimela.

Uyabafihla kwindawo ekhuselekileyo yobukho bakho kumayelenqe abantu. (INdumiso yanamhlanje)

Yindawo yokusithela efihlwe kude ngaphantsi kwezithonga zomzimba; indawo apho ukutshintshiselana kothando ngokwalo kuya kuba nzima ukuba ukubandezeleka kwenene kwenyama kuye, ngokungathi kunjalo, kube yingoma yothando kwiNtanda.

Njengokuba babemxuluba ngamatye uStefano, wathi, Nkosi Yesu, wamkele umoya wam. (Ufundo lwanamhlanje lokuqala)

Ngaphambi nje kwalo mthandazo, uStefano wabona uYesu ngamehlo aKhe, emi ngasekunene kukaYise. Oko kukuthi, wayesele eyindawo yokuzimela kaThixo. Umzimba kaStefano awuzange ugcinwe ematyeni, kodwa intliziyo yakhe yakhuselwa kwimipu yotshaba kuba yayi “Bezaliswe lubabalo namandla” [2]IZenzo 6: 8 Yiyo loo nto iNenekazi lethu likubiza kaninzi kunye nam emthandazweni,thandaza, thandaza, thandaza ”, kuba kungomthandazo ukuba nathi sizaliswe lubabalo namandla, kwaye singene kwezona ndawo ziqinisekileyo nezikhuselekileyo: intliziyo kaThixo.

Yiyo ke loo nto, ubomi bomthandazo sisiqhelo sokubukho phambi kukaThixo oyingcwele kathathu nokunxulumana naye… -Katekisiki yeCawa yamaKatolika, n. I-2658

Ukuba kunjalo, eyona ndawo yokusabela emhlabeni makube yi-Eucharist eNgcwele, "uBukho boqobo" bukaKristu ngohlobo lwesakramente loMzimba neGazi lakhe. Ewe, uYesu uyangqina ukuba uMthendeleko, oyiNtliziyo yakhe eNgcwele, uyindawo yokusabela ngokwasemoyeni xa esithi kwiVangeli yanamhlanje:

Ndim isonka sobomi; lowo uzayo kum, akasayi kulamba; lowo ukholwayo kum, akasayi kunxanwa naphakade.

Kwaye ngoku, thina do siyayazi indlala nokunxanwa kwimida yenyama yethu. Ke into uYesu athetha ngayo apha yindawo yokuhlangula nokuhlangulwa kuyo ngokomoya ukubandezeleka-oko kulambela intsingiselo kunye nokunxanelwa uthando; ukulambela ithemba nokunxanelwa inceba; nokulambela izulu nokunxanelwa uxolo. Apha, sibafumana kwi-Ekaristi, "umthombo kunye nentlanganiso" yokholo lwethu, kuba nguYesu ngokwakhe.

Konke oku kukuthi, bazalwana noodade abathandekayo, ukuba andazi ukuba ngawaphi na amalungiselelo omzimba umntu anokuwathatha kwezi ntsuku zingaqinisekanga ngaphaya kobulumko obuqhelekileyo. Kodwa andithandabuzi ukukhwaza:

Ngena kwindawo kaThixo yokuzimela! Umnyango walo lukholo, kwaye undoqo ngumthandazo. Khawuleza ungene endaweni yentliziyo kaThixo apho uya kukhuselwa ekukholekeni lutshaba njengoko iNkosi ikukhusela ngobulumko, ikukhusela ngoxolo lwaYo, ikomeleza ekukhanyeni kwayo.

Lo mnyango ubukho bukaThixo awukude. Nangona ifihliwe, ayiyomfihlo: yiyo ngaphakathi entliziyweni yakho.

… Osenyangweni akahlali ezindlwini ezenziwe ngezandla zomntu… Anazi na ukuba umzimba wenu uyitempile yoMoya oyiNgcwele ongaphakathi kwenu…? Lowo undithandayo uya kuligcina ilizwi lam; wothi noBawo amthande, size kuye, sihlale naye. Yabona, ndimi emnyango ndinkqonkqoza; Ukuba nabani na uva ilizwi lam aze avule umnyango, ndiza kungena endlwini yakhe, ndidle naye, naye adle nam. (IZenzo 7: 48; 1 Kor 6: 19; Yohane 14: 23; ISityhi 3:20)

Kwaye apho uKrestu asentliziyweni yomntu, loo mntu angaqinisekiswa ngamandla nokukhuselwa kwakhe ngumphefumlo wakhe, kuba intliziyo yakhe ngoku seleisixeko sikaThixo. ”

UThixo ulihlathi, uligwiba kuthi; Yiyo ke loo nto singoyiki, nangona umhlaba ushukuma kwaye iintaba zingcangcazela kubunzulu bolwandle… Imilambo yomlambo iyavuya Umzi kaThixo, indawo yokuhlala engcwele yOsenyangweni. UThixo uphakathi kwawo; awuyi kushukunyiswa. (INdumiso 46: 2-8)

Kwaye kwakhona

Musa ukutyumka phambi kwabo; ngokuba ndim lo unje; ndikwenze isixeko esinqatyisiweyo… Baza kulwa nawe, kodwa boyise. ngokuba ndinawe ukuba ndikuhlangule; itsho iNkosi. (Yeremiya 1: 17-19)

Ukuvala, singawaqonda njani ke la mazwi aphambili oMama wethu kaFatima owathi,

Intliziyo yam eNgenasiphelo iya kuba yindawo yakho yokusabela nendlela eya kukusa kuThixo. - Imbonakalo yesibini, ngoJuni 13, 1917, Ukutyhilwa kweentliziyo ezimbini kumaxesha anamhlanje, www.ewtn.com

Impendulo iphindwe kabini: ngubani oyidibanise ngokupheleleyo intliziyo yakhe noThixo kunoMariya kangangokuba yena "sisixeko sikaThixo"? Intliziyo yakhe yayiyikopi yoNyana wakhe.

UMariya: "Kwanga kungenziwa kum ngokwelizwi lakho." (ULuka 1:38)

UYesu: “… hayi ukuthanda kwam kodwa okwakho.” (ULuka 22:42)

Okwesibini, nguye yedwa, kuzo zonke izidalwa ezingabantu, wabizwa njengo "mama" wethu njengoko wayemi phantsi koMnqamlezo. [3]cf. Yohane 19:26 Kananjalo, ngokulandelelana kobabalo, lowo "ugcwele lubabalo" uba kukungena kuKristu: ukungena entliziyweni yakhe kungena kwangoko kungene kuKristu ngenxa yomanyano lweentliziyo zabo "ezimbini" kunye nokuba ngumama ngokomoya. Ke xa esithi "Intliziyo engafezekanga" iya kuba yindawo yethu yokusabela, kungenxa yokuba intliziyo yakhe sele ikwisiphephelo soNyana wakhe.

Isitshixo sentliziyo yakho ukuba ibe yindawo yokusabela ngaphakathi, ke, kukulandela emanyathelweni abo…

Yiba liliwa eliligwiba kum, Indlu yemboniselo yokundisindisa. Iliwa lam nekhusi lam; Ngenxa yegama lakho uya kundikhapha undithundeze. (INdumiso yanamhlanje)

 

KUFUNDWA NGOKUBA

Ityeya enkulu 

Indawo zokubalekela ezizayo kunye neziqithi

 

Nxibelelana: Brigid
I-306.652.0033, i-ext. 223

[imeyile ikhuselwe]

  

UKUDLULELA NGOKUSIHLUNGU KUNYE KRISTU

Ubusuku obukhethekileyo benkonzo noMark
kwabo baphulukene namaqabane.

Ngo-7 ngokuhlwa kulandelwa isidlo sangokuhlwa.

Icawa yamaKatolika iSt
Ubunye, SK, Canada
201-5th Ave. eNtshona

Nxibelelana no-Yvonne kwi-306.228.7435

Print Friendly, PDF & Email

Imihlathi

Imihlathi
1 Ukusithwa kwelanga, Cinezela uIgnatius
2 IZenzo 6: 8
3 cf. Yohane 19:26
exhonyiweyo EKHAYA, UKUFUNDA KWENKOSI, IXESHA LOBABALO, BONKE.