Ukubuya kukaYesu eluzukweni

 

 

ABANTU phakathi kwabaninzi beVangeli kunye namaKatolika athile kulindeleke ukuba uYesu sele eza kubuya enobuqaqawuli, ukuqala uMgwebo wokuGqibela, nokuzisa amazulu amatsha noMhlaba oMtsha. Ke xa sithetha "ngexesha loxolo" elizayo, ngaba oku akuphikisani nengcamango edumileyo yokubuya kukaKristu okuzayo?

 

UQOQOSHO

Oko uYesu wenyukela ezulwini, ukubuya kwakhe emhlabeni kunjalo rhoqo sele ikufuphi.

Ukuza kwe-eschatological kunokufezekiswa nangawuphi na umzuzu, nokuba zombini kunye netyala lokugqibela eliza kwandulela oko "zilibazisekile". -Catechism yeCawa yamaKatolika, n. 673

kunjalo,

Ukuza kukaMesiya ozukileyo kuncitshisiwe ngalo lonke ixesha imbali ade amkelwe ngu “onke uSirael”, kuba “ukuqaqadekiswa kuye kwaba yinxalenye yamaSirayeli” ukungakholelwa kuYesu.  USt. Peter uthi kumaJuda aseJerusalem emva kwePentekoste: “Guqukani ke ngoko, nibuye, ukuze zicinywe izono zenu; amaxesha okuhlaziya unokuza ukusuka ebusweni beNkosi, Kwaye ukuze athumele uKrestu omiselwe nina, uYesu, ekufuneka amazulu amamkele kude kube lixesha Ukumisela konke awakuthethayo uThixo ngomlomo wabaprofeti bakhe abangcwele bakudala.    -CCC, n. 674

 

AMAXESHA OKUHLAZIYA

USt. Peter uthetha nge ixesha lokuhlaziya or Uxolo ithathwe kwi Ubukho beNkosi. "Abaprofeti abangcwele bakudala" babethetha ngeli xesha apho aBaseki beCawa yasekuqaleni babengatolikwa nje ngokwasemoyeni, kodwa nanjengexesha laxa abantu beya kuphila emhlabeni ngobabalo noxolo omnye nomnye ..

Ngoku ke andiyi kuba njengokwemihla yamandulo kumasalela aba bantu; utsho uYehova wemikhosi; ixesha lembewu yoxoloumdiliya wonika isiqhamo sawo, nelizwe linike indyebo yalo, nezulu linike umbethe walo; Zonke ezi zinto ndiya kuzidla ilifa amasalela abantu. (Zek 8: 11-12)

Nini?

Kuya kwenzeka ngomhla wokugqibela intaba yendlu kaYehova iya kuzinziswa ibe yincopho yeentaba, kwaye iya kuphakanyiswa ngaphezu kweenduli kwaye zonke izizwe ziya kuba ngumsinga ukuya kuyo… Kuba eZiyon kuya kuphuma umthetho, nelizwi leNkosi. INkosi ivela eYerusalem. Iya kugweba phakathi kweentlanga, ohlwaye izizwe ezininzi; Ziwakhande amakrele azo abe ngamakhuba, nezikhali zazo zibe zizitshetshe zeediliya; uhlanga lungaphakamiseli uhlanga ikrele, nezizwe zingaphindi zifunde ukulwa. (Isaya 2: 2-4)

La maxesha okuhlaziya, azakuvela emva le iintsuku ezintathu zobumnyama, buza buvela ebusweni beNkosi, okt Ubukho be-Ekaristi eya kuthi emva koko imiselwe jikelele. Njengokuba iNkosi yabonakala kuBapostile baYo emva kokuvuka kwayo, ngokunjalo, inokuvela emhlabeni wonke kwiCawa:

UYehova wemikhosi uya kukwenza oko utyelelo umhlambi wakhe… (Zek 10:30)

Bobabini abaprofeti kunye nabaSeki beCawa bokuqala babona ixesha xa eYerusalem yayiza kuba sisazulu sobuKristu, ize ibe sisiseko seli “xesha loxolo.”

Indoda phakathi kwethu egama linguYohane, omnye wabaPostile bakaKrestu, wamkela waxela kwangaphambili ukuba abalandeli bakaKrestu bazakuhlala eJerusalem iminyaka eliwaka, kwaye emva koko iyonke kwaye, ngamafutshane, uvuko olungunaphakade nomgwebo ziyakwenzeka. —St. UJustin Martyr, Incoko kunye noTraypho, Ootata beCawe, Ilifa lamaKristu

 

Imini yeNkosi

Eli xesha lokuhlaziya, okanye ixesha lokomfuziselo “leminyaka eliwaka” sisiqalo sento iSibhalo esiyibiza ngokuba “ngumhla weNkosi.” 

Kuba imini enye eNkosini injengeminyaka eliwaka, neminyaka eliwaka injengemini enye. (2 Pet 3: 8)

Ukusa kolu Suku lutsha kuqala ngo umgwebo weentlanga:

Ndawabona amazulu evulekile, nalo ihashe elimhlophe; Umkhweli wayo wayebizwa ngokuba "uthembekile, uyinyaniso" ... Emlonyeni wakhe kwaphuma ikrele elibukhali lokuhlasela izizwe… Ndabona ingelosi isihla iphuma ezulwini… Yayibamba inamba, inyoka yakudala enguMtyholi, uSathana ke, sayikhonkxa iminyaka eliwaka. (ISityhi. 19:11, 15; 20: 1-2)

Lo ngumgwebo, hayi wabo bonke, kodwa kuphela Philayo Emhlabeni ovuthayo, ngokweentsomi, kwi iintsuku ezintathu zobumnyama. Oko kukuthi, ayisosigwebo sokugqibela, kodwa sisigwebo esihlambulula bonke ububi elizweni kwaye sibuyisele uBukumkani kulowo uganelwe nguKristu, intsalela ishiywe emhlabeni.

Ehlabathini lonke, utsho uYehova, isahlulo sesithathu kubo siya kunqunyulwa sitshatyalaliswe, esinye isahlulo sesithathu sishiyeke. Ndiza kuzisa isahlulo sesithathu emlilweni, kwaye ndiza kuwasulungekisa njengokucocwa kwesilivere, kwaye ndiza kuwavavanya njengoko kuvavanywa igolide. Baya kunqula igama lam, ndibaphendule; Ndiya kuthi, Bangabantu bam, bathi bona, UYehova nguThixo wam. (Zek 13: 8-9)

 

ABANTU BAKATHIXO

Ithuba "leminyaka eliwaka", ke, lixesha kwimbali apho icebo losindiso indibaniselwano, Sizisa ubunye babantu bakaThixo bonke. Zombini MaYuda kwaye Iintlanga

"Ukubandakanywa okupheleleyo" kwamaJuda kusindiso lukaMesiya, ekuvukeni "kwenani elipheleleyo leeNtlanga", kuya kwenza ukuba abantu bakaThixo bafezekise "umlinganiso wenqanaba lokuzaliseka kukaKristu", apho " UThixo angabakho konke kubo bonke ”. -CCC, n. 674 

Ngeli xesha loxolo, abantu baya kuthintelwa ukuphatha izixhobo, kwaye i-iron iyakusetyenziselwa kuphela ukwenza izixhobo kunye nezixhobo zezolimo. Kwakhona ngeli xesha, umhlaba uya kuba nemveliso kakhulu, kwaye uninzi lwamaJuda, abahedeni nabaqhekeki baya kujoyina iBandla. —St. IHildegard, Isiprofeto samaKatolika, USean Patrick Bloomfield, 2005; p. 79

Aba bantu bamanyeneyo nabodwa baya kucocwa njengesilivere, babatsalele kwi ukugcwala kaKristu,

… Ukuze azimise phambi kwakhe iBandla ngobuqaqawuli, lingenabala okanye mibimbi okanye nayiphi na into enjalo, ukuze libe ngcwele kwaye lingabi nasiphako. (Efese 5:27)

Yi emva Eli xesha lokuhlanjululwa kunye nokudityaniswa, kunye nokuvuka kwemvukelo yokugqibela kaSathana (uGogi noMagogi) ukuba uYesu uza kubuya esebuqaqawulini. Inkqubo ye- Isahluko soxolo, ke, ayisosigaba nje esikhethiweyo kwimbali. Endaweni yoko yi iphepheni ebomvu apho uMtshakazi kaKristu eqala ukunyuka esiya kuMyeni amthandayo.

[UJohn Paul II] ngenene uyalixabisa ulindelo lokuba iwaka leminyaka lamacandelo liza kulandelwa liwaka lemanyano.  -Cardinal Joseph Ratzinger (POPE BENEDICT XVI), Ityiwa yomhlaba, iphe. 237

 

 

ILizwi ngoku yinkonzo yexesha elizeleyo leyo
iyaqhubeka ngenkxaso yakho.
Usikelele, kwaye enkosi. 

 

Ukuhamba noMark kwi The Ngoku iLizwi,
cofa kwibhena engezantsi ukuya rhuma.
I-imeyile yakho ayizokwabelwana naye nabani na.

Print Friendly, PDF & Email
exhonyiweyo EKHAYA, IXESHA LOXOLO.