IScandal

 

Ukupapashwa kokuqala ngo-Matshi 25, 2010. 

 

KUNYE amashumi eminyaka ngoku, njengoko benditshilo Xa uRhulumente esiGweba ngokuXhatshazwa kwabantwana, AmaKatolika kuye kwanyanzeleka ukuba anyamezele umsinga weendaba osasaza iindaba ezivakalisa ubuhlazo emva kwehlazo kububingeleli. “Umbingeleli utyholwa…”, “Vala”, “uMxhaphazi ususwe eParish esiya eParish…” njalo njalo. Kubuhlungu, kungekuphela kwabo bathembekileyo, kodwa nakwabanye ababingeleli. Kukusetyenziswa gwenxa kwamandla okuvela endodeni kumntu Persi—kwi umntu kaKristu-Lowo uhlala eshiyekile ethe cwaka, ezama ukuqonda ukuba ayisiyiyo imeko enqabileyo apha naphaya, kodwa yexesha elininzi kakhulu kunokuba bekucingelwa kuqala.

Ngenxa yoko, ukholo olunjalo alukholeleki, kwaye iBandla alinako ukuzibonakalisa ngokwalo njengomvakalisi weNkosi. -IPOPE BENEDICT XVI, Ukukhanya kweLizwe, Incoko kunye noPeter Seewald, iphe. 25

 

IZISEKO ZILAHLEKILE

Izizathu, ndicinga ukuba zininzi. Ngokusisiseko, kukuqhekeka kungekuphela kwenkqubo yokwamkelwa kwabafundi, kodwa kumxholo wokufundisa apho. Icawe ibixakeke kakhulu isenza abafundi bezakwalizwi kunabangcwele; amadoda anokuqonda ngakumbi kunokuthandaza; iinkokheli zona ezilawula ngaphezu kwabapostile. Lo ayisosigwebo, kodwa inyani enenjongo. Abefundisi abaliqela bandixelele ukuba kwiseminari yabo, kwakungekho kugxininiswa kubumoya. Kodwa esona siseko sobomi bobuKristu sinjalo ukuguqulwa kunye nenkqubo ye inguqu! Ngelixa ulwazi luyimfuneko ukuze "lubekwe engqondweni kaKristu" (Phil 2: 5), lulodwa alwanele.

Kuba ubukumkani bukaThixo abuthethi nganto, buthetha amandla. (1 Kor. 4:20)

Amandla okusikhulula esonweni; amandla okuguqula indalo yethu ephantsi; amandla okukhupha iidemon; amandla okwenza imimangaliso; amandla okutshintsha isonka newayini zibe nguMzimba neGazi likaKristu; amandla okuthetha iLizwi lakhe nokuzisa uguquko lwabo balivayo. Kodwa kwizifundo ezininzi, abefundisi babefundiswa ukuba ukukhankanywa kwesono kuphelelwe lixesha; Olo tshintsho alukho kuguquko lomntu kodwa lolingelo lobufundisi kunye nolwenkonzo; ukuba uSathana akangomntu oyingelosi, kodwa ungumfuziselo; ukuba imimangaliso yaphela kwiTestamente eNtsha (kwaye mhlawumbi yayingeyiyo imimangaliso konke oko); ukuba uMthendeleko umalunga nabantu, hayi iDini eliNgcwele; ukuba amakhaya kufuneka abe zizinto ezithandekayo kunokuba abize uguquko… kwaye uqhubeke njalo.

Kwaye kwenye indawo kuyo yonke, ukwala ukubambelela IHumanae Vitae, imfundiso enzulu ngendima yesini sabantu kwihlabathi lanamhlanje, kwabonakala ngathi ihamba nomkhukula wobufanasini ukuya kububingeleli. Njani? Ukuba amaKatolika ayekhuthazwa ukuba "alandele izazela zawo" malunga nolawulo lokuzalwa (bona O Canada… Uphi na?), kutheni abefundisi bengakwazi ukulandela izazela zabo ngokubhekisele kwimizimba yabo? Ukuziphatha okuhle kuye kwadla kwawona mabandla aseCaweni… umsi kaSathana uvela kwiisemina, kumarhamente, naseVatican, utshilo uPaul VI.

 

ISICELO

Kwaye ke, ukuchasana nabefundisi kufikelela kwinqanaba lokungcungcutheka kwihlabathi lethu. Ukungahoyi inyani yokuba ukuxhatshazwa ngokwesondo asiyongxaki yamaKatolika, kodwa kuxhaphakile kwihlabathi liphela, uninzi lusebenzisa ipesenti encinci yokuxhaphaza abefundisi njengesizathu sokuyikhaba ngawo omane iBandla. AmaKatolika asebenzise amanyundululu njengesizathu sokuyeka ukuya eMthendelekweni okanye ukunciphisa okanye ukuzikhulula kwiimfundiso zeCawa. Abanye basebenzise amanyundululu njengendlela yokupeyinta ubuKatolika njengobubi kwaye bade bahlasele noBawo oyiNgcwele ngokwakhe (ngokungathi uPopu unoxanduva lwezono zomntu wonke.)

Kodwa ezi zizathu. Xa umntu ngamnye emile phambi koMdali xa sidlulile kobu bomi, uThixo akazukubuza, “Ke, ububazi na abefundisi abaxhaphaza abantwana?” Endaweni yoko, uyakuveza indlela ophendule ngayo kumzuzu wobabalo kunye namathuba osindiso awasinika wona phakathi kwazo zonke iinyembezi novuyo, izilingo kunye noloyiso ebomini bakho. Isono somnye asisoze sizithethelele esethu isono, ngenxa yezenzo ezimiselwe ngentando yethu yokuzikhethela.

Inyani yile yokuba iBandla lihlala lingumzimba kaKrestu oyimfihlakalo, umthendeleko obonakalayo wosindiso lwehlabathi… ungxwelerhiwe okanye hayi.

 

ISCANDAL SOMnqamlezo

Xa uYesu wabanjwa egadini; xa wahluthwayo wakatswa; xa wanikwa umnqamlezo awawuthwala emva koko wawuxhoma… Wayesisigculelo kwabo babemlandela. le unguMesiya wethu? Akunakwenzeka! Nokholo loMpostile lwadityaniswa. Bachithachitheka egadini, kwaye inye kuphela ebuyileyo ukujonga "ithemba elibethelelwe".

Kunjalo ke nanamhlanje: umzimba kaKrestu, iBandla laKhe, ligutyungelwe lihlazo lamanxeba amaninzi-ezono zamalungu alo ngamanye. Intloko iphinde yagutyungelwa lihlazo lesithsaba sameva… ukuluka okuxineneyo kwemivalo yesono ehlaba ngokunzulu kwintliziyo yobubingeleli, zona kanye iziseko "zengqondo kaKristu": igunya lakhe lokufundisa nokuthembeka. Iinyawo zikwacandiwe-oko kukuthi, imiyalelo yakhe engcwele, eyayikhe yantle kwaye yomelele kunye nabavangeli, oonongendi, kunye nababingeleli ababedliwe kukuthwala iVangeli bayise ezizweni… bakhubazekile kwaye baphazanyiswa yindlela yala maxesha kunye nokuwexuka. Kwaye iingalo nezandla-abo balala ngamadoda nabafazi abathi ngesibindi bamenze uYesu ukuba abekhona kwiintsapho zabo nakwiindawo zentengiso… baye batyhafiswa kwaye abanabomi ngokuthanda izinto eziphathekayo nokungakhathali.

Umzimba kaKristu xa uwonke ubonakala njengesikrelemnqa phambi kwehlabathi elifuna ngamandla usindiso.

 

UNGA?

Kwaye… uyabaleka nawe? Ngaba uya kubaleka iGadi Yosizi? Ngaba uza kuyishiya iNdlela yeParadox? Ngaba uya kuyala iCalvari yokuChasana xa ujonga umzimba kaKristu kwakhona uzele ngamanxeba?

… Okanye uza kuhamba ngokholo endaweni yokubona? Ngaba uza kubona endaweni yoko inyani yokuba, phantsi kwalo mzimba ubethileyo ulele a intliziyo: Inye, ingcwele, ikatolika, kunye nobupostile. Intliziyo eqhubeka ukubetha isingqisho sothando nenyaniso; Intliziyo eqhubeka nokumpompa iNceba esulungekileyo kumalungu ayo ngeSakramente eNgcwele; Intliziyo ethi, nangona incinci kwinkangeleko yayo, imanyaniswe noThixo ongenasiphelo?

Ngaba uyakubaleka, okanye uza kujoyina isandla sikaMama wakho kule yure yosizi kwaye uphinde i-fiat yobhaptizo lwakho?

Ngaba uyakuhlala phakathi kwabagculeli, uqhanqalazo kunye nokugculelwa kulo mzimba?

Ngaba uya kuhlala xa bekutshutshisa ngenxa yokuthembeka kwakho emnqamlezweni, obuyinto "ebubudenge kwabo batshabalalayo, kodwa kuthi thina basindiswayo, amandla kaThixo"? (1 Kor 1:18).

Uya kuhlala?

Unga?

 

… Phila ngaphandle kokukholelwa okunzulu ukuba iNkosi ayiyilahli iCawe yayo, nokuba isikhephe sithathe amanzi amaninzi kangangokuba sisecicini lokutshona. -I-EMERITUS UPAPA BENEDICT XVI, kumsitho womngcwabo weKhadinali uJoachim Meisner, ngoJulayi 15th, 2017; nguyen-beligsb.com

 

 

KUFUNDWA NGOKUBA:

Upopu: Ithemometha yokuwexuka

Upopu Benedict kunye neentsika ezimbini

Kumsi kaSathana: Umhlonyane

Iigusha zam ziya kulazi ilizwi lam kwisaqhwithi

Funda ukuzithethelela okuthe ngqo kukaPopu Benedict ngokubhekisele kwizityholo abekwa zona: Isigebenga Esikhohlakeleyo?

 

  
Uyathandwa.

 

Ukuhamba noMark kwi The Ngoku iLizwi,
cofa kwibhena engezantsi ukuya rhuma.
I-imeyile yakho ayizokwabelwana naye nabani na.

  

Print Friendly, PDF & Email
exhonyiweyo EKHAYA, IMPENDULO, BONKE noqhotyosho , , , , , , , , , , , , .

Amagqabantshintshi zivaliwe.