Isikolo soThando

P1040678.JPG
Intliziyo Engcwele, NguLea Mallett  

 

NGAPHAMBI iSigramente esikelelekileyo, ndeva:

Hayi indlela endirhalela ngayo ukubona intliziyo yakho igqabhuka! Kodwa intliziyo yakho kufuneka ikulungele ukuthanda njengoko ndibathandayo. Xa umncinci, uphepha ukunxibelelana neli, okanye ukudibana naloo nto, uthando lwakho luyathandwa. Ayiluthando konke konke, kuba ububele bakho kwabanye bunokuphela ukuzithanda.

Hayi, Mntwana wam, uthando luthetha ukuzibhokoxa, nkqu neentshaba zakho. Ngaba ayingomlinganiselo wothando endiwubonakalisileyo emnqamlezweni? Ndithathe isibetho kuphela, okanye ameva-okanye uLuthando uzidinise ngokupheleleyo? Xa uthando lwakho ngomnye lubethelelwe emnqamlezweni ngesiqu sakho; xa ikugoba; xa uvutha njengesibetho, xa uhlaba njengameva, xa ushiya ungakhuselekanga-ke, sele uqalisile ukuthanda.

Ungandiceli ukuba ndikususe kule meko ukuyo. Sisikolo sothando. Funda ukuthanda apha, kwaye uyakulungela ukugqibezela uthando. Vumela Intliziyo yam eNgcwele egqobileyo ukuba ibe sisikhokelo sakho, ukuze nawe ugqabhuke ube lidangatye lothando. Uthando lwakho luqinisa uthando lukaThixo ngaphakathi kwakho, kwaye lwenze intliziyo ibande.

Emva koko ndakhokelelwa kwesi Sibhalo:

Njengokuba nizihlambululile ngokuthobela inyaniso, nithandana ngokunyanisekileyo, thandanani kakhulu ngokusuk 'entliziyweni. (1 Petros 1:22)

 

AMADANGATHA OPHILAYO OTHANDO

Sikulezo mihla xa:

… Ngenxa yokwanda kobubi, luya kuphola uthando lwabaninzi. (Mat. 24:12)

I-antidote yeli themba libandayo ayizizo ezinye iinkqubo.

HAbantu bodwa banokuhlaziya ubuntu. —UAPOPE JOHN PAUL II, Umyalezo kuLutsha lweHlabathi, USuku loLutsha lweHlabathi; n. 7; ICologne eJamani, 2005

"Inkqubo" kukuba ibe lilangatye lothando!Umphefumlo obasa umlilo ezintliziyweni zabanye kuba ebekulungele ukuthatha umnqamlezo wakhe, azikhanyele, kwaye alandele ekhondweni leNkosi yethu. Umphefumlo onjalo uba Ukuphila kakuhle yothando kuba ayisenguye ophilayo (ngentando yakhe), kodwa nguYesu ophila ngaye.

Yintoni umnqamlezo wakho? Ubuthathaka, ukucaphuka, iimfuno, kunye nokuphazamiseka abantu abakungqongileyo abakubonisa kona yonke imihla. Zenza umnqamlezo oza kulala kuwo. Izenzo zabo ezenzakalisayo sisabhokhwe eside esibetha, amazwi abo ngameva ahlaba, ukungahoyi iinzipho ezihlaba. Kwaye umkhonto onenxeba kukubonakala ngathi akukho kaThixo ukukuhlangula kuko konke: "Undishiyelani na?"Ngelo xesha, ukulingwa kubonakala kungenangqondo kwaye kububudenge bokukunyamezela. Ngokwenene, uMnqamlezo bubudenge kwihlabathi, kodwa kwabo balamkelayo, bubulumko bukaThixo. Kulowo unyamezelayo, uvuko lobabalo imilambo ngaphandle, kwaye unokuguqula umhlaba okujikelezileyo.

Awu, sihlala sifana nabaPostile eGadini yaseGetsemane. YayinguYesu owabanjwa ngenkani — kanti ke ngabo baPostile ababaleka ngophawu lokuqala lwembandezelo! Owu Nkosi, yiba nosizi… ndiyawubona umphefumlo wam. Ndingawoyisa njani umoya wam wokubaleka ukubandezeleka?

 

INTLIZIYO YOLUTHANDO

Impendulo ixhomekeke ngqo kulowo wenze njalo hayi balekani — umpostile othandekayo uYohane. Mhlawumbi wabaleka ekuqaleni, kodwa simfumana kamva eme ngenkalipho phantsi koMnqamlezo. Njani?

Omnye wabafundi bakhe, lowo wayethandwa nguYesu, wayelele ecaleni kwesifuba sikaYesu. (UYohane 13:23)

UJohn akazange abaleke kuba wayemamele ukubetha kwentliziyo kukaYesu. Wafunda kwi-Divine Breast ikharityhulam yesikolo sothando: Inceba. Umfundi uJohn weva isandi ngaphakathi komphefumlo wakhe isiphelo esikhulu sabo bonke abadalwe ngokomfanekiselo kaThixo: ukuya Bonakalisa iNceba yeNkosi. Yiyo loo nto, lo Mpostile wayemthanda engazange ahlasele ngekrele kumlindi wombingeleli omkhulu. Endaweni yokuba ubukho bakhe phantsi koMnqamlezo yaba sisenzo sokuqala senceba yeCawe, ukuthuthuzela iNkosi yakhe ebethiweyo neyalahliweyo, ecaleni kukaMama. KaYohane com-uthando ephuma kwisikolo awayefundiswa kuso.

Ewe, kukho iinxalenye ezimbini kwesi sikolo-ulwazi kunye nokusetyenziswa kwaso. umthandazo yidesika apho sifunda khona ikharityhulam, kwaye uMnqamlezo yilabhoratri apho sisebenzisa khona oko sikufundileyo. UYesu walinganisa oku eGetsemane. Apho, waguqa ngamadolo akhe, kwidesika yomthandazo, u-Yesu wayame entliziyweni ka Yise kwaye wacela ukuba indebe yokubandezeleka irhoxiswe. Kwaye uYise waphendula wathi:

Inceba…

Emva koko, uMsindisi wethu waphakama, kwaye ngokungathi kunjalo, wazinikela eLabhoratri yokubandezeleka, isikolo sothando.

 

NGAMANXEBA ETHU.

Emva kokuba ndifumene esi Sibhalo kwi-1 Peter, ndeva igama lokugqibela:

ngokusebenzisa akho amanxeba, xa emanyene naM, abaninzi baya kufumana unyango.

Njani? Ngokusebenzisa yethu ubungqina. Ubungqina bethu butyhila kwabanye amanxeba kunye neempawu zomnwe esazithwala ngenxa kaKristu. Ukuba ubanyamezele ngokuzithandela, ungena ebumnyameni bethuna, emva koko nawe uza kuvela ngamanxeba afana neNkosi yethu ngoku, endaweni yokopha, khanya ngokukhanya kwenyaniso namandla. Abanye ke banako, ngobungqina bakho, ukubeka iminwe yabo yokuthandabuza kwicala ogqobileyo kuyo, kwaye njengoTomas, bakhale, "Nkosi yam, Thixo wam!njengoko befumanisa ukuba uYesu uhleli kuwe, evutha esixhuma ezintliziyweni zabo ilangatye eliphilayo lothando.

 

Ukusuka apha kufuneka kuphume 'intlantsi eya kulungiselela umhlaba ukuza kukaYesu "okokugqibela (Idayari kaSt Faustina, 1732). Le ntlantsi kufuneka ikhanyiswe ngobabalo lukaThixo. Lo mlilo wenceba kufuneka udluliselwe kwihlabathi. -UPOPE JOHN PAUL II, Ukungcwaliswa kwe-Divine Mercy Basilica, eCracow Poland, ngo-2002. 

Bamoyisile [ummangaleli wabazalwana] ngegazi leMvana nangelizwi lobungqina babo; Ukuthanda ubomi akuzange kubathintele ekufeni. (ISityhi. 12:11)

Ngoku ndiyavuya kwiimbandezelo zam ngenxa yenu, kwaye enyameni yam ndizalisa oko kusilelayo kwiintlungu zikaKrestu ngenxa yomzimba wakhe, oyinkonzo .. (Col 1: 24)

Ihlabathi libethelelwe kum, nam ke ndibethelelwe emnqamlezweni. (Gal 6:14)

Sihlala sithwele emzimbeni kaYesu ukufa kukaYesu, ukuze nobomi bukaYesu bubonakalaliselwe emzimbeni wethu. (2 Kor. 4: 8-10)

 

 

Print Friendly, PDF & Email
exhonyiweyo EKHAYA, UMOYA.