Ibhedi yeMbewu yolu Hlaziyo

ILIZWI NGOKU NGOKUFUNDA KWENKOSI
kaNovemba 9, 21, 2015

Imibhalo yeLigugu Apha

 

Bazalwana noodade abathandekayo, oku kunye nokubhala okulandelayo kujongana neRevolution kusasazeka kwihlabathi liphela. Lulwazi, ulwazi olubalulekileyo lokuqonda ukuba kwenzeka ntoni na macala onke kuthi. Njengokuba u Yesu watshoyo, “ezi zinto ndizithethile kuni, ukuze, xa lithe lafika ilixa, nizikhumbule ukuba mna ndandinixelele.”[1]John 16: 4 Nangona kunjalo, ulwazi aluyithathi indawo yokuthobela; ayithathi indawo yolwalamano neNkosi. Ke ngamana le mibhalo ingakukhuthaza ukuba uthandaze ngakumbi, unxibelelane ngakumbi neSigramente, uthande ngakumbi iintsapho zethu kunye nabamelwane, kwaye uphile ngokuthembekileyo ngalo mzuzu wangoku. Uyathandwa.

 

PHA yi Uhlaziyo olukhulu kuyaqhubeka kwilizwe lethu. Kodwa abaninzi abayiqondi loo nto. Kufana nomthi omkhulu wom-oki. Awuyazi indlela obutyalwe ngayo, nokuba ikhule njani na, kwanamanqanaba ayo njengamahlamvu. Awuyiboni iqhubeka ikhula, ngaphandle kokuba uyema ujonge amasebe awo kwaye uwathelekise nonyaka ongaphambili. Nangona kunjalo, yenza ukuba ubukho bayo baziwe njengeenqaba ngaphezulu, amasebe awo athintela ilanga, amagqabi asitha ukukhanya.

Kunjalo ke nangenguquko yangoku. Indlela eyenzeka ngayo, nalapho iya khona, ibonakalisiwe ngokwesiprofeto kwezi veki zimbini zidlulileyo kufundo lweMisa.

 

IMITHI YOBOMI

NgoNovemba 9, sifunda “ngetempile” apho amanzi aphuma njengomlambo, enika ubomi kwimithi yeziqhamo egudle udonga lwayo. Ziya kuthwala iziqhamo ezitsha ngenyanga nganye; ngokuba ziya kunkcenkceshelwa ngamanzi aphuma engcweleni. Le yinkcazo entle yeBandla elithi kwisigaba ngasinye livelisa abangcwele “iziqhamo zabo ziya kuba kukutya, namagqabi abo abe ngamayeza.”

Kodwa xa le mithi ikhula, eminye imithi iyantshula anti-umthi. Ngelixa abangcwele betsala ubomi babo kumlambo woBulumko, imithi echasene nemithi itsalwa kumanzi anomgxobhozo weSophistry—ingqiqo yobuxoki, ephuma kwiNgcwele kaSatana. Abangcwele batsalela kuBulumko bokwenyani, kanti abachasi-ngcwele batsalwa kubuxoki benyoka.

Ke ngoko, ufundo lweMisa luguqukela kwiNcwadi yoBulumko. Sifunda indlela uThixo anokufunyanwa ngayo, hayi emntwini kuphela…

…wamenza ngokomfanekiso wendalo yakhe. (Ufundo lokuqala, ngoNovemba 10)

... kodwa unokubonwa nakwindalo ngokwayo:

Kuba kuyo yonke indalo, ngeendidi zayo, yaphoswa ngokutsha, yasebenza imithetho yayo yasemvelweni, ukuze balondolozwe abantwana benu. (Ufundo lokuqala, ngoNovemba 13; ngoNovemba 14)

Nangona kunjalo, i-seedbed ye-revolution iqala imvukelo kwabo bazityeshelayo izazela zabo baze bajike kubungqina; abathi ngokungento yanto balandela ezabo iintetho.

…anigwebanga ngokufanelekileyo, anawugcina umthetho, ningahambanga ngokuthanda kukaThixo… (Ufundo lokuqala, Nov. 11th)

"Kodwa abo bathembele kuye baya kuqonda inyaniso." [2]Ukufundwa kokuqala, ngoNovemba 10 Kuba “ubulumko bungumoya onengqondo, ongcwele, oyingqayizivele... [3]Ukufundwa kokuqala, ngoNovemba 12 Ngaloo ndlela umandlalo wembewu woBukumkani bukaThixo unjalo thobela, ingqalo yoBulumko.[4]cf. INdumiso 111: 10

Njengoko ezi ndidi zimbini zemithi zikhula ecaleni, njengokhula phakathi kwengqolowa, abangcwele baya bebonakala “njengamakhwebu kaKristu”, njengamadoda nabafazi abakhohlisayo, abangekho nzulu, nababuthathaka, beyinkcitho yobukrelekrele nesakhono. "Izilumko", endaweni yoko, "zinengqondo", "ingqiqo", "inzululwazi." Ngoko,

Amalungisa ke abebonakala efile emehlweni eziziyatha; kwaye ukudlula kwabo kwakucingelwa ukuba yinkxwaleko nokuphuma kwabo kuthi kuyintshabalalo epheleleyo. (Ufundo lokuqala, ngoNovemba 10)

Ukuba i-seedbed ye-revolution ilungiswe ngokufanelekileyo, ukuba iimeko zomhlaba zilungile, ukuba iingcambu zemvukelo zikhuliswa ngomlinganiselo ochanekileyo wokungathandabuzeki, ukuxabana, Ukungakhuseleki kunye nokungaqiniseki, emva koko imithi echasene nemithi iya kukhula ngokwaneleyo ukuba iqalise ukuminxa "imithi yobomi." Yiyo i, uwexuko iqala ukunwenwa eBandleni, kuloo mithi ingazange imiliselwe ngokuqinileyo kumhlaba wentobeko, kodwa iqalise ukuyekelela kumoya wokulalanisa, wokuthobela. ihlabathi.

Masihambe simanyane neentlanga ezisijikelezileyo; okoko sahlukanayo nabo, bubuninzi ububi obusifikelayo. (Ufundo lokuqala, ngoNovemba 16)

Kwaye kumaxesha amaninzi xa imithi ethembekileyo iwela ehlathini leBandla, elo gumbi lenzelwe ke isitshixo yenguqu ukubonakala:

…kwaphuma ihlumelo elinesono, uAntiochus Epiphanies, unyana kaKumkani uAntiochus… (Ufundo lokuqala, ngoNovemba 16)

Kulapho uguquko luba luhlaziyo olukhulu, lusebenzisa ukunyanzeliswa nokunyanzeliswa ukwenza konke kuhambelane “nengcinga yodwa”, ulawulo lukaRhulumente:

Oko kukuthi, ubukho behlabathi obukhokelela kwingcinga eyodwa, kunye uwexuko. Akukho yantlukwano evunyelweyo: zonke ziyalingana. —UPOPA UFRANCIS, eHomily, nge-16 kaNovemba, 2015; ZENIT.org

Ke, iba lixesha lesigqibo, ilixa lokuhluzwa, ukuvavanywa kokholo—intshutshiso, ukuhluzwa ukuphakama yenguquko.

Othe wafunyanwa enencwadi esongwayo yomnqophiso, nokuba uthe wagcina umthetho, wayegwetyelwe ukufa ngommiselo wakomkhulu. Ke kaloku abaninzi kwaSirayeli babezimisele, bazimisela entliziyweni yabo ukuba bangayidli yonke into eyinqambi; bakhetha ukufa kunokuba bazixabhele ngokutya okungcolileyo, okanye bawuhlambele umnqophiso ongcwele; kwaye bafa. (Ufundo lokuqala, ngoNovemba 16)

Lixesha, kungekhona lehlazo labangcwele, kodwa lozuko lwabo xa bethwala esona siqhamo sichumileyo nesiyintabalala. Ngumzuzu we ingqina lobugorha.

Nokuba okwangoku ndithe ndasiphepha isohlwayo somntu, andisayi kuze ndisinde esandleni sikaSomandla, nokuba ndihleli, nokuba ndifile. Apha
ngaphambili, ngokuncama ubomi bam ngobudoda ngoku… ndiza kushiya kwabaselula umzekelo obalaseleyo wendlela yokufa ngokuzithandela nangesisa ngenxa yemithetho ehlonelwayo nengcwele… Andinyamezeleki nje ubuhlungu obumanyumnyezi emzimbeni wam ngenxa yokubethwa, kodwa ndibandezeleka ngovuyo emphefumlweni wam ngenxa yokuzinikela kwam kuye. (Ufundo lokuqala, ngoNovemba 17)

Andiyi kuwuthobela umyalelo wokumkani. Ndiyawuthobela umyalelo owiswe koobawo ngoMosis. Ke nina, nina niwenzele zonke ishwangusha amaHebhere, anisayi kusinda esandleni;fruittree1_Fotor kaThixo. (Ufundo lokuqala, ngoNovemba 18)

Mna noonyana bam, nemizalwane yam, sowugcina umnqophiso woobawo. UThixo makasithintele ukuba siwushiye umthetho nemithetho. Asiyi kuthobela amazwi kakumkani okanye sisuke kwinkolo yethu nakweyiphi na inqanaba. (Ufundo lokuqala, ngoNovemba 19)

 

 

UVUKO NGOKU

Kanye njengokuba bembalwa abakubonayo ukukhula komthi wom-oki omde, kwangokunjalo, bambalwa abaye bayibona iMvukelo Enkulu isenzeka kwixesha lethu eyaqala ngexesha lokuKhanya ngenkulungwane ye-16, nangona isithunzi sayo siye sabeka ubumnyama obukhulu phezu kwehlabathi liphela. Kwaba ngoko, xa umhlaba Ukungoneliseki—ukunganeliseki bubuqhophololo baseCaweni, ngookumkani abonakeleyo, imithetho nezakhiwo ezingalunganga—kwaba ngumhlaba inguquko. Yaqala ngeentsonkotha, ubuxoki bentanda-bulumko neengcamango zokubhukuqa ezazibambe njengembewu emhlabeni. Ezi mbewu ze ihlabathi yaqola yaza yatyatyamba yasuka kwiingcamango nje ezingento yanto, enjengengqiqo, inzululwazi, nokuthanda izinto eziphathekayo, ukusa kwimithi emikhulu yokungakholelwa kubukho bukaThixo, iMarxism, nobuKomanisi obuneengcambu zabo zayitshabalalisayo indawo kaThixo nonqulo. Nangona kunjalo…

Ubuntu obubandakanya ngaphandle kukaThixo bubuntu obungenabuntu. -IPOPE BENEDICT XVI, IiCaritas ezikwiVenisa, n. I-78

Kwaye ke, sifikelele kwinqanaba apho imithi echasene nemithi ngoku iphakamileyo phezu kwehlabathi, iphosa isithunzi sobuntu. inkcubeko yokufa kwihlabathi liphela. Liyure apho okungalunganga kulungile, kwaye okulungileyo kulula ayinyamezeleki.

Lo mzabalazo ungqamana nomlo we-apocalyptic ochazwe kwi (ISityhi 11: 19 - 12: 1-6). Amadabi okufa ngokuchasene noBomi: "inkcubeko yokufa" ifuna ukuzibeka kumnqweno wethu phila, kwaye uphile ngokupheleleyo… Amacandelo amaninzi oluntu abhidekile malunga nokulungileyo nokubi, kwaye akwinceba yabo banamandla “okudala” uluvo nokulunyanzelisa kwabanye… “inamba” (ISityhi. 12: 3), “umlawuli weli hlabathi” (Jo 12:31) kwaye 'nguyise wobuxoki' (Jo 8:44), izama ngokungayekiyo ukususa ezintliziyweni zabantu imvakalelo yombulelo nentlonelo ngesipho santlandlolo esingaqhelekanga nesisisiseko sikaThixo: ubomi bomntu ngokwabo. Namhlanje loo mzabalazo uye waba ngokuthe ngqo. -UAPOPE JOHN PAUL II, Cherry Creek State Park Homily, eDenver, eColorado, ngo-1993

Ngoku lifikelela ilixa laxa loo “mithi yobomi” iya kugqalwa njengokhula olumele luncothulwe luze luncothulwe, nemiyezo eyakhulela kuyo ukuze ilinywe, ikhuliselwe ngengca yasendle, ize igqalwe njengokhula. ulibale.

Kodwa njengoko ukufundwa kweMisa kwezi ntsuku zidlulileyo kusikhumbuza, igazi lengcwele liba yimbewu yeCawa-uloyiso olwaqala eMnqamlezweni kwaye olungenakuze lucinywe.

Kuba nokuba bohlwaywa phambi kwabantu, lisuke ithemba labo lizele kukungafi; bohlwaywa kancinane, bathamsanqeliswe kancinane; ngokuba uThixo wabalinga, wabafumana bemfanele. Wabacikida njengegolide kwiziko, waza wabathabathela kuye njengedini lombingelelo. Ngexesha lokuvelelwa kwabo baya kukhazimla, batyibilike njengeentlantsi kwiindiza; baya kugweba iintlanga, balawule abantu, uYehova abe ngukumkani wabo ngonaphakade. . (Ufundo lokuqala, ngoNovemba 10; ngoNovemba 20)

 

KUFUNDWA NGOKUBA

Uhlaziyo!

Uhlaziyo lwehlabathi

Uhlaziyo olukhulu

Intliziyo yoHlaziyo oluNtsha

AmaTywina aSixhenxe oHlaziyo

 

Enkosi ngothando lwakho, imithandazo kunye nenkxaso yakho.

 

Print Friendly, PDF & Email

Imihlathi

Imihlathi
1 John 16: 4
2 Ukufundwa kokuqala, ngoNovemba 10
3 Ukufundwa kokuqala, ngoNovemba 12
4 cf. INdumiso 111: 10
exhonyiweyo EKHAYA, UKUFUNDA KWENKOSI, UVAVANYO OLUKHULU.