Isilingo seminyaka esixhenxe-I-Epilogue

 


UKrestu liLizwi loBomiNguMichael D. O'Brien

 

Ndiza kukhetha ixesha; Ndiza kugweba ngobulungisa. Umhlaba nabo bonke abemi bawo baya kunyikima, kodwa zona iintsika zabo ndizimisele ngokuqinisekileyo. (INdumiso 75: 3-4)


WE balandele uMdlandla weCawa, behamba emanyathelweni eNkosi yethu ukusuka ekungeneni kwayo yoloyiso eYerusalem ukuya ekubethelelweni emnqamlezweni, ukufa, kunye noVuko. Yi iintsuku ezisixhenxe ukusuka ngeCawa yokuPhuma ukuya kwiCawe yePasika. Ngokunjalo, iCawe iyakufumana "iveki" kaDaniel, iminyaka esixhenxe yokujongana namandla obumnyama, kwaye ekugqibeleni, luloyiso olukhulu.

Nantoni na ekuprofetwe ngayo esiBhalweni iyenzeka, kwaye njengoko isiphelo sehlabathi sisondela, kuvavanya abantu namaxesha. —St. ICyprian yaseCarthage

Apha ngezantsi kukho iingcinga zokugqibela malunga nolu ngcelele.

 

ST. UMFANEKISO KAYOHANE

Incwadi yesiTyhilelo igcwele ngumfuziselo. Ke, amanani afana "newaka leminyaka" kunye no "144, 000" okanye "asixhenxe" afuzisela. Andazi ukuba amaxesha "amathathu anesiqingatha seminyaka" afuzisela okanye ayinto yokoqobo. Banokuba bobabini. Kuyavunywa ngabaphengululi, nangona kunjalo, ukuba "iminyaka emithathu enesiqingatha" -isiqingatha seminyaka esixhenxe-ngumfuziselo wokungafezeki (kuba isixhenxe sibonisa ukugqibelela). Ke, limela ixesha elifutshane lokungafezeki okanye ububi.

Ngenxa yokuba asazi ngokuqinisekileyo ukuba yintoni efuziselayo nengafanelekanga, kufuneka sihlale siphaphile. Kuba yiNkosi yanaphakade kuphela eyazi ngokuchanekileyo ukuba lilixesha liphi abantwana bexesha… 

Icawe ngoku iyakubeka ityala phambi koThixo ophilayo; Uxela izinto ezinxamnye nomchasi-Kristu ngaphambi kokuba bafike. Nokuba azakwenzeka ngexesha lakho thina asazi, okanye nokuba ziya kwenzeka emva kwakho esingazi; kodwa kulungile ukuba, ukwazi ezi zinto, kufuneka uzikhusele ngaphambili. —St. UCyril waseJerusalem (c. 315-386) Ugqirha weCawa, Iintetho zeCatechetical, Isifundo XV, n.9

 

YINTONI?

Kwicandelo II lolu ngcelele, iTywina leSithandathu lesiTyhilelo lizibonakalisa njengomnyhadala onokuba kukuKhanya. Kodwa phambi koko, ndiyakholelwa ukuba amanye amatywina ayakwaphulwa. Ngelixa imfazwe, indlala, kunye nesibetho zifikile kumaza aphindaphindiweyo kwiinkulungwane, ndiyakholelwa ukuba uphawu lwesibini ukuya kwesihlanu lolunye ulwaziso lwezi ziganeko, kodwa lunefuthe elibi kwilizwe liphela. Ngaba imfazwe sele isondele (iTywina leSibini)? Okanye olunye uhlobo lwesenzo, njengobunqolobi, obususa uxolo emhlabeni? NguThixo kuphela owaziyo impendulo, nangona ndisiva isilumkiso entliziyweni yam malunga noku kangangexesha elithile.

Inye kuphela into ebonakala ngathi isondele ngeli xesha lokubhalwa, ukuba sizakukholelwa ezinye zezoqoqosho, kukudodobala koqoqosho, ngakumbi idola laseMelika (apho uninzi lweemarike luboshwe khona.) Ukuphelisa umcimbi onjalo sisenzo sobundlobongela. Inkcazo yeTywina lesiThathu elandelayo ibonakala ichaza imeko yezoqoqosho:

Kwakukho ihashe elimnyama, yaye umkhweli walo wayephethe isikali esandleni sakhe. Ndeva into engathi lilizwi phakathi kwezidalwa eziphilileyo zone. Yathi, “Ukutya kwengqolowa kuxabisa umvuzo wosuku, kwaye iirhasi ezintathu zerhasi zibiza umvuzo wosuku. (ISityhi. 6: 5-6)

Into ebalulekileyo kukuba sazi ukuba sisecicini lotshintsho olukhulu, kwaye kufanelekile ukuba sizilungiselele ngoku ngokwenza lula ubomi bethu, sinciphise ityala lethu naphina apho kunokwenzeka, kwaye sibekele bucala izinto ezimbalwa eziyimfuneko. Ngaphezu kwako konke, kufuneka simcime umabonwakude, sichithe ixesha kwimithandazo yemihla ngemihla, kwaye samkele iiSakramente rhoqo ngokusemandleni. Njengoko uPopu Benedict watsho ngeWorld Youth Day e-Australia, kukho “intlango yokomoya” ethe saa kwilizwe lanamhlanje, “indawo engenanto ngaphakathi, uloyiko olungachazwanga ngegama, umoya opholileyo wokuphelelwa lithemba,” ngakumbi apho kukho ubutyebi bezinto eziphathekayo. Ewe, kufuneka siyigatye le nto yokunyoluka nokuthanda izinto eziphathekayo ezithe saa kwihlabathi lonke — ugqatso lokuba nento yokudlala yakutshanje, ngcono oku, okanye into entsha — size, ngokungathi kunjalo, silula, sithobeke, sihlwempuzeke emoyeni. iintyatyambo. ” Injongo yethu, utshilo uBawo oyiNgcwele…

… Ixesha elitsha apho ithemba lisikhulula khona kukungabi nantlonelo, ukungakhathali kunye nokuzimela okubulala imiphefumlo yethu kwaye konakalise ubudlelwane bethu. —UPOPE BENEDICT XVI, Julayi 20, 2008, WYD Sydney, Australia; IManilla Bulletin kwi-Intanethi

Ngaba eli xesha litsha liya kuba, mhlawumbi, liXesha loXolo?

 

AMAXESHA ESIPROFETO

Amazwi esiprofetho sika-St. John ebekhona, ayenzeka, kwaye azakuzaliseka (bona Isangqa… Umoya). Oko kukuthi, ngaba asikaboni ngandlel 'ithile ukuba aMatywina eSityhilelo ayaphulwa? Inkulungwane edlulileyo iye yabandezeleka ngendlela engathethekiyo: iimfazwe, indlala nezifo. Ixesha leMarian, elaqala izilumkiso ezingokwesiprofeto ezibonakala ngathi zigqibelele kula maxesha ethu, lihlale ngaphezulu kweminyaka engama-170. Kwaye njengoko benditshilo incwadi yam nakwezinye iindawo, idabi eliphakathi koMfazi kunye neNamba laqala ngenkulungwane ye-16. Xa iTyala leMinyaka esixhenxe liqala, kuya kuthatha ixesha elingakanani ukuvela kwaye ngokuchanekileyo Ulandelelwano lweziganeko yimibuzo enokuphendulwa lizulu kuphela.

Ke xa ndithetha ngaMatywina eSityhilelo etyhilwa, mhlawumbi ngu final Inqanaba lokophula kwabo esiza kulibona, kwaye nalapho, sibona iziqulatho zaMatywina ngaphakathi kumaXilongo nasezityeni (khumbula jikeleza!). Kuya kuthatha ixesha elingakanani ukutywinwa kwamatywina angaphambili ngaphambi kokuba iTywina leSithandathu lokuKhanya yinto engekhoyo kuthi owaziyo. Yiyo loo nto kubalulekile, bazalwana kunye noodade, ukuba singagumbi indlu engaphantsi komhlaba sizifihle, koko siqhubeke nokuphila ubomi bethu, sizalisekisa umsebenzi weCawa umzuzu ngamnye: ukushumayela iVangeli kaYesu Krestu (kuba akukho mntu uzifihlayo) isibane phantsi kwebhaskithi yebhaskithi!) Kufuneka singabi ziintyatyambo zasentlango kuphela, kodwa iifama! Kwaye sinokuba njalo kuphela ngokuphila isigidimi sobuKristu. 

 

EMIQATHANGO 

IZibhalo zinento eziyithethayo malunga nemeko yoqeqesho esohlwayo. UKumkani uAhabhi wabanjwa, waza wathimba isidiliya sommelwane wakhe ngokungekho mthethweni. Umprofeti uEliya wavakalisa isohlwayo esifanelekileyo kuAhabhi esabangela ukuba ukumkani aguquke, akrazule iingubo zakhe wambatha irhonya. UNdikhoyo wathi kuEliya:Ekubeni ezithobile ebusweni bam, andiyi kubuzisa ububi ngexesha lakhe. Ndibuzise ububi phezu kwendlu yakhe ebukumkanini bonyana wakhe”(1 Kumkani 21: 27-29). Apha sibona uThixo ebeka ixesha lokuphalazwa kwegazi elaliza kuza endlwini ka-Ahabhi. Ngokunjalo nakulo mhla wethu, uThixo usenokulibazisa, mhlawumbi ixesha elide, oko kubonakala kungaphepheki.

Kuxhomekeke kwinguquko. Nangona kunjalo, ukuba sithathela ingqalelo imeko yokomoya yoluntu, kunokuba yinto elungileyo ukuthi sifikelele kwinqanaba lokuba singabuyi. Njengokuba watsho omnye umfundisi kwikhaya elisandula ukwenziwa, “Kusenokwenzeka ukuba sele kudlule ixesha kakhulu kwabo bangekabikho kwikhondo elilungileyo.” Okwangoku, akukho nanye into engenakwenzeka kuThixo. 

 

UKUQWALASELWA KWISiphelo Sazo Zonke Izinto

Emva kokuba konke kuthethwe kwaye kwenziwe, kwaye iXesha loXolo liza, siyazi kwiZibhalo kunye neNkcubeko ukuba oku kunjalo hayi isiphelo. Sinikwe eyona meko inzima kunazo zonke: ukugqitywa kobubi okokugqibela:

Yakuba igqityiwe iminyaka eliwaka, uSathana uya kukhululwa eluvalelweni. Uya kuphuma aye kulahlekisa iintlanga kwiimbombo zone zomhlaba, uGogi noMagogi, ukubahlanganisela emfazweni; inani labo lingangentlabathi yaselwandle. Bahlasela ububanzi bomhlaba kwaye bajikeleza inkampu yabo bangcwele kunye nesixeko esithandekayo. Kwehla ke umlilo ezulwini, wabadla wabagqiba; UMtyholi lowo ubalahlekisileyo waphoswa edikeni lomlilo nesalfure, apho lalikhona irhamncwa nomprofeti wobuxoki. Apho baya kuthuthunjiswa imini nobusuku ngonaphakade kanaphakade. (ISityhi. 20: 7-10)

Imfazwe yokugqibela yenziwe UGogi noMagogi amela omnye “umchasi-Kristu” ngokomfuziselo, iintlanga eziya kuthi zenze ubuhedeni ngasekupheleni kweXesha Loxolo zize zijikeleze “inkampu yabo bangcwele.” Eli dabi lokugqibela nxamnye neCawa liza ekugqibeleni weXesha loXolo:

Emva kweentsuku ezininzi uya kubalwa (kwiminyaka yokugqibela uya kuza) uhlanga oluthile eliye lasinda kwikrele, Ebuthelene evela kwizizwana ezininzi (ezintabeni zakwaSirayeli ezazikade ziyinkangala), ekhutshwe phakathi kwabantu kwaye bonke bahlala ngoku bekhuselekile. Uya kunyuka njengesiphango, njengelifu ukugubungela umhlaba, wena namahlelo akho onke, nezizwe ezininzi ezinawe. (Hez 38: 8-9)

Ngaphandle kwento endisandula ukuyicaphula apha, asazi ngakumbi malunga nelo xesha, nangona iiVangeli zingabonisa ukuba amazulu nomhlaba ziya kugungqiswa okokugqibela (umz. UMarko 13: 24-27).

Ke ngoko, uNyana kaThixo Osenyangweni kunye namandla… uya kuyitshabalalisa intswela-bulungisa, enze umgwebo wakhe omkhulu, kwaye uya kubakhumbuza ebomini abo balungileyo, abo… abaza kuzibophelela ebantwini iminyaka eliwaka, abalawule ngokona kulungileyo myalelo… Inkosana yeedemon, engumqhubi wabo bonke ububi, iyakubotshwa ngemixokelelwane, kwaye iya kuvalelwa ebudeni beminyaka eliwaka yolawulo lwasezulwini… Phambi kokuba kuphele iwaka leminyaka usathana uza kukhululwa edemon kwaye ahlanganise zonke izizwe ukuba zilwe nxamnye nesixeko esingcwele. “Ke ingqumbo yokugqibela kaThixo mayifikele izizwe, izitshabalalise” Uya kuhla ngomsindo omkhulu. - ngenkulungwane ye-4 umbhali weCawa, uLactantius, “Amaziko KaThixo”, The Ante-Nicene Fathers, Umqu 7, iphe. 211

Abanye uBawo weCawa bacebisa ukuba kuyakubakho umchasi kristu wokugqibela ngaphambi kokuphela kwexesha, nokuba uMprofeti wobuxoki phambi kokuba iXesha loXolo sisandulela salo mchasi-Kristu wokugqibela kunye nabangendawo (kule meko, umprofeti wobuxoki is Umchasi kristu, kwaye irhamncwa lihleli lingumbutho wezizwe nookumkani abangqinelana neCawa). Kwakhona, umchasi-Kristu akanakuthintelwa kumntu omnye. 

phambi kokuba IXilongo leSixhenxe livuthelwa, kukho ukungenelela okungaqondakaliyo okuncinci. Ingelosi inika uSt. John umqulu omncinci kwaye umcele ukuba awuginye. Inencasa emnandi emlonyeni wakhe, kodwa ikrakra esiswini sakhe. Umntu uthi kuye:

Kufuneka uphinde uprofete ngabantu abaninzi, iintlanga, iilwimi, nookumkani abaninzi. (ISityhi. 10:11)

Oko kukuthi, ngaphambi kokuba ixilongo lokugqibela lomgwebo livakale ukuzisa ixesha kunye nembali kwisiphelo salo, amazwi esiprofeto abhalwe nguSt. John kufuneka abhaliswe okokugqibela. Kusekho ixesha elinye elikrakra elizayo ngaphambi kokuba bumnandi ubumnandi belo Xilongo lokugqibela. Yile nto ke abaSeki beCawa bokuqala babebonakala bayiqonda, ngakumbi iSt. Justin obalisa ubungqina ngqo bukaSt.

Indoda phakathi kwethu egama linguYohane, omnye wabaPostile bakaKrestu, wamkela waxela kwangaphambili ukuba abalandeli bakaKrestu bazakuhlala eJerusalem iminyaka eliwaka, kwaye emva koko iyonke kwaye, ngamafutshane, uvuko olungunaphakade nomgwebo ziyakwenzeka. —St. UJustin Martyr, Incoko kunye noTraypho, Ootata beCawa, Ilifa LamaKristu

 

KUTHETHA NTONI NGOKUBA “NGUMDLALO WOKUGQIBELA”

Ndihlala ndiwaphindaphinda amazwi kaPapa John Paul II athi iCawe ijongene "nokujongana okokugqibela" phakathi kweVangeli kunye ne-anti-Gospel. Ndikwacaphule neCatechism ethi:

Ngaphambi kokuza kwesibini kukaKrestu, iBandla kufuneka lidlule kwityala lokugqibela eliya kushukumisa ukholo lwamakholwa amaninzi. -IKatekism yeCawa yamaKatolika, n. I-675

Siyiqonda njani le nto xa kubonakala ngathi zikho Mbini ukujongana okungaphezulu okuseleyo?

Icawa ifundisa ukuba lonke ixesha elisuka eluVukweni lukaYesu kude kube sekupheleni kwexesha "lixesha lokugqibela." Ngale ndlela, ukusukela oko yaqalayo iCawe, sijongane "nokujongana okokugqibela" phakathi kweVangeli kunye ne-anti-Gospel, phakathi kukaKristu kunye no-anti-Christ. Xa siqhubeka nokutshutshiswa ngumchasi-Kristu ngokwakhe, sikwimeko yokugqibela yokulwa, inqanaba eliqinisekileyo lokujongana ixesha elide okuphela emva kweXesha loXolo kwimfazwe eyayiqhutywa nguGogi noMagogi ngokuchasene "nenkampu yabangcwele."

Khumbula oko uMama wethu kaFatima wakuthembisa:

Ekugqibeleni, Intliziyo yam engafezekanga iya koyisa… kwaye nexesha loxolo liya kunikwa kwihlabathi.

Oko kukuthi, uMfazi uya kutyumza intloko yenyoka. Uya kuzala unyana oya kulawula iintlanga ngentonga yentsimbi “ngexesha loxolo” elizayo. Ngaba sikholelwa ukuba uloyiso lwakhe lolwexeshana? Ngokwexolo, ewe, lelokwexeshana, kuba walibiza ngokuba lixesha. Kwaye uSt. John wasebenzisa igama lokomfuziselo "iwaka leminyaka" ukubonisa ixesha elide, kodwa hayi ixesha elingenammiselo ngokwenyama. Naleyo yimfundiso yeCawa:

Ubukumkani buza kuzaliseka, ke, bungabi loloyiso nembali yeCawe ngokunyuka okuqhubayo, kodwa kuphela ngokunqoba kukaThixo ekuvezweni kobubi bokugqibela, obuya kubangela ukuba uMtshakazi wakhe ehle ezulwini. Uloyiso lukaThixo lokoyiswa kobungendawo kuya kuba ngumgwebo woGqibelelo emva kwenyikima yokugqibela yeli lizwe lidlulayo.. -Katekisiki yeCawa yamaKatolika, 677

Uloyiso lukaMama wethu lungaphezulu kokuzisa ixesha lexeshana loxolo. Kukuzisa ukuzalwa kwalo "nyana" uquka oweeNtlanga kunye nomJuda "side sonke sifikelele kubunye bokholo nakulwazi loNyana kaThixo, ebudodeni obupheleleyo, ebukhosini obupheleleyo”(Eph 4: 13) apho uBukumkani buya kulawula khona ngonaphakade, nangona ubukumkani bexeshana buza kuphela ngesidubedube sokugqibela.

Okufikayo yi Usuku lweNkosi. Kodwa njengoko ndibhalile kwenye indawo, lusuku oluqala kwaye luphele ebumnyameni; iqala ngembandezelo yeli xesha, kwaye iphela ngembandezelo ekupheleni kwelandelayo. Ngale ndlela, umntu unokuthi sifikile kwi final "Usuku" okanye ityala. Abaseki beCawa abaliqela babonisa ukuba lo “ngumhla wesixhenxe,” usuku lokuphumla kweCawa. Njengokuba uSt. UPawulos wabhala kumaHebhere, “Kusasele isabatha kubantu bakaThixo”(Heb 4: 9). Oku kulandelwa ngumhla ongunaphakade okanye "umhla wesibhozo": ingunaphakade. 

Abo bathi ngamandla ale ndawo [ISityhi 20: 1-6], ndikrokrela ukuba uvuko lokuqala lungekamva kwaye ngokomzimba, zishukunyisiwe, phakathi kwezinye izinto, ngakumbi ngenani leminyaka eliwaka, ngokungathi yinto efanelekileyo ukuba abangcwele bonwabe ngoluhlobo lokuphumla ngeSabatha ngeloxesha , ixesha lokuphola elingcwele emva kwemisebenzi yamawaka amathandathu eminyaka ukusukela oko umntu adalwa… (kwaye) kufanele kulandelwe ukugqitywa kweminyaka engamawaka amathandathu, njengeentsuku ezintandathu, uhlobo lweSabatha yomhla wesixhenxe kwisithuba seminyaka eliwaka ... Kwaye oku uluvo alunakuphikisa, ukuba bekukholelwa ukuba uvuyo lwabangcwele, ngeSabatha leyo, luya kuba lolwasemoyeni, kwaye lube neziphumo kubukho bukaThixo.  —St. UAugustine waseHippo (354-430 AD; Gqirha weCawe), I-Citizen Dei, Bk. I-XX, Ch. 7 (IYunivesithi yamaKatolika yeMelika Press)

Ke, iXesha loXolo liza kuqala ngomlilo ococekileyo woMoya oyiNgcwele othululelwe emhlabeni njengePentekoste yesibini Iisakramente, ngakumbi uMthendeleko, ziya kuba ngumthombo kunye nengqungquthela yobomi beCawe kuThixo. I-Mystics kunye nabefundisi bezenkolo ngokufanayo basixelela ukuba emva kobusuku "obumnyama" beTyala, iBandla liyakufikelela kwiindawo eziphakamileyo umanyano olungaqondakaliyo xa eza kuhlanjululwa njengoMtshakazi ukuze amkele uKumkani wakhe kwitheko lomtshato likanaphakade. Kwaye ke, ndiyaqikelela ukuba nangona iBandla liza kujongana nedabi lokugqibela ekupheleni kwexesha, alisayi kugungqiswa ngelo xesha njengoko liza kuba njalo ngeTyala leMinyaka esixhenxe ezayo. Kuba obu bumnyama bukhoyo nyhani kukucocwa komhlaba kuSathana nobubi. Ngexesha leXesha loXolo, iBandla liyakuba lihlala kwimeko yobabalo engenakuthelekiswa nanto kwimbali yoluntu. Kodwa ngokungafaniyo neenkolelo zobuxoki malunga neli xesha licetywayo luqhekeko "lwe-millenarianism," eli iya kuba lixesha lokwenza lula kunye nokuphila ngaphezulu kwangoko kwakhona. Mhlawumbi oku nako kuyakuba yinxalenye yenkqubo yokugqibela yokusulungekiswa kweCawe- yinxalenye yetyala lokugqibela.

Bona kwakho Ukuqonda iMfazwe yokuGqibela Apho ndichaza khona ukuba "ukungqubana kokugqibela" kweli xesha kukudibana kokugqibela phakathi kweVangeli yoBomi kunye nevangeli yokufa… ungquzulwano olungasayi kuphinda luphindwe kwiinkalo zalo ezininzi emva kwexesha leXolo.

 

IXESHA LAMANGQINA AMABINI

Kwincwadi yam ebhaliweyo Ixesha lamaNgqina amabini, Ndathetha ngexesha apho intsalela yeCawa eyayilungiselele la maxesha isiya kungqina "ngengubo yesiprofeto" yamangqina amabini, uEnoki noEliya. Njengokuba uMprofeti woBuxoki neRhamncwa balandelwa ngabaprofeti abaninzi bobuxoki kunye noomesiya bobuxoki, ngokunjalo, uEnoki noEliya bangandulelwa ngabaprofeti abaninzi abangamaKristu abafakelwe iintliziyo zikaYesu noMariya. Eli "ligama" elize kuFr. Mna noKyle Dave kwiminyaka embalwa edlulileyo, kwaye enye ingazange indishiye. Ndiyingenisa apha ukuqonda kwakho.

Kuba abanye aBaseki beCawa babelindele ukuba umchasi-Kristu avele emva kweXesha loXolo, kusenokwenzeka ukuba la maNgqina mabini avele kude kube lelo xesha. Ukuba bekunjalo, ngaphambi kweXesha loXolo, ngokuqinisekileyo, iBandla liya kunikwa "ingubo" yesiprofeto saba baprofeti babini. Ewe, sibonile ngeendlela ezininzi umoya omkhulu wokuprofeta eCaweni kwinkulungwane ephelileyo usanda ngokwanda kweemfihlakalo neemboni.

Abaseki beCawa bebengasoloko bemanyene kuba incwadi yeSityhilelo ifuzisela kakhulu kwaye kunzima ukuyitolika. Oko kwathiwa, ukubekwa komchasi-Kristu ngaphambi kunye / okanye emva kweXesha loXolo akuphikisani, nangona omnye uBawo unokugxininisa omnye kunomnye.

 

UMGWEBO WABAPHILAYO, KE ABAFILEYO

Inkolo yethu isixelela ukuba uYesu ubuya esebuqaqawulini ukuze agwebe abaphilayo nabafileyo. Sesiphi isiko ekubonakala ukuba silibonisa, kukuba isigwebo se Philayo—Obungendawo emhlabeni — buqhubeka ngokubanzi phambi kokuba Ixesha loXolo. Umgwebo we abafileyo yenzeka ngokubanzi emva iXesha xa uYesu ebuya njengoMgwebi enyameni:

Kuba iNkosi ngokwayo, ngelizwi lomyalelo, ngelizwi lesiphatha-zingelosi kunye nexilongo likaThixo, iya kuhla ivela ezulwini, kwaye abafileyo kuKrestu baya kuvuka kuqala. Emva koko thina baphilayo, baseleyo, baya kuthathwa kunye nabo emafini, sihlangabeze iNkosi esibhakabhakeni. Ke siyakuhlala sikunye neNkosi. (1 Tes. 4: 16-17)

Ukugwetywa kwabaphilayo (phambi kokuba Ixesha loXolo):

Yoyikani uThixo nimzukise, kuba lifikile ixesha lakhe lokuba agwebe [phezu]… iBhabheli enkulu [kwaye]… nabani na onqula irhamncwa okanye umfanekiselo walo, okanye owamkela uphawu lwalo ebunzini nasesandleni ... Ndawabona amazulu Lavulwa, ndabona nalo ihashe elimhlophe; lowo ke wayehleli phezu kwalo kusithiwa uthembekile, uyinyaniso. Uyagweba enze imfazwe ngobulungisa… Irhamncwa labanjwa kunye nomprofeti wobuxoki… Abanye babulawa ngekrele eliphuma emlonyeni walowo ukhwele ihashe… (ISityhi 14: 7-10, 19:11). (20-21)

Ukugwetywa kwabafileyo (emva Ixesha loXolo):

Emva koko ndabona itrone enkulu emhlophe, nalowo wayehleli kuso. Umhlaba nezulu zasaba zemka ebusweni bakhe, zaza azafunyanelwa ndawo. Ndabona abafileyo, abakhulu nabaphantsi, bemi phambi kwetrone, nemisongo yayivuliwe. Kwavulwa omnye umsongo, incwadi yobomi. Abafileyo bagwetywa ngokwezenzo zabo, ngoko kwakubhalwe kuloo misongo. Ulwandle lwabakhupha abafileyo balo kwaza ukufa neHadesi kwabakhupha abafileyo babo. Bonke abafileyo bagwetywa ngokwezenzo zabo. (ISityhi. 20: 11-13)

 

UTHIXO UYA KUBA NATHI

Ndiyakuqinisekisa, olu ngcelele lwalunzima ukubhala njengoko lwalunjalo uninzi lwenu ukuba nilufunde. Ukonakaliswa kwendalo kunye nobubi obo besiprofeto obuxela kwangaphambili bunokuba bunzima. Kodwa kufuneka sikhumbule ukuba uThixo uza kubangenisa abantu baKhe kolu vavanyo, kanye njengokuba ewangenisile amaSirayeli kwizibetho zase Yiphutha. Umchasi-Kristu uya kuba namandla, kodwa akazukuba namandla onke.

Kwaneedemon zijongwa ziingelosi ezilungileyo, hleze zibenzakalise ngendlela ebebeya kwenza ngayo. Ngendlela efanayo, Umchasi-Kristu akasayi kwenza nto imbi ngendlela anqwenela ngayo. —St. Ngu-Thomas Aquinas, ISumma Theologica, Icandelo I, Q.113, Art. 4

Nangona umchasi-Kristu eya kube enze yonke imizamo yokuphelisa ngokupheleleyo ukunikelwa "kwedini elingapheliyo" leMisa kwihlabathi liphela, kwaye nangona lingazukunikelwa esidlangalaleni naphina, iNkosi ngeke ukubonelela. Baninzi ababingeleli abalungiselela phantsi komhlaba, yiyo ke loo nto siza kuthi sikwazi ukufumana uMzimba neGazi likaKristu, sivume izono zethu kwiiSakramente. Amathuba oku ayinqabile kwaye ayingozi, kodwa kwakhona, iNkosi iya kondla abantu bayo "imana efihliweyo" entlango.

Ngapha koko, uThixo usinike iisakramente eziphethe isithembiso saKhe sobabalo nokhuseleko-amanzi angcwele, ityuwa namakhandlela asikelelweyo, iSplapular, kunye neMedical Miral, ukubala nje abambalwa.

Kuya kubakho intshutshiso enkulu. Umnqamlezo uya kuphathwa ngendelelo. Iya kuphoswa emhlabeni kwaye igazi liya kumpompoza… Yiba nembasa njengoko ubonisiwe ndim. Bonke abayinxibayo baya kufumana ubabalo olukhulu. -Inenekazi lethu eSt. Catherine Labouré (1806-1876 AD). kwiMbasa engummangaliso, UMongameli wethu weThemba leThala leNcwadi leRosari

Ezona zixhobo zethu ziphambili, nangona kunjalo, iya kuba kukudumisa igama likaYesu emilebeni yethu, kunye noMnqamlezo kwesinye isandla kunye neRosari eNgcwele kwesinye. I-St. Louis de Montfort ichaza abaPostile bamaxesha okugqibela njengabo…

… NoMnqamlezo wabasebenzi babo kunye neRosari yesilingi.

Kuya kubakho imimangaliso macala onke kuthi. Amandla kaYesu aya kubonakala. Uvuyo noxolo loMoya oyiNgcwele luya kusixhasa. Umama wethu uya kuba nathi. Ingcwele kunye neengelosi ziya kubonakala zisithuthuzela. Kuya kubakho abanye abasithuthuzelayo, njengokuba abafazi abalilayo bathuthuzela uYesu kwiNdlela yoMnqamlezo, kwaye uVeronica wasula ubuso bakhe. Akuyi kubakho nto iyasilela esiya kuyidinga. Apho isono siphuphuma khona, ubabalo luya kuphuphuma ngakumbi. Into engenakwenzeka emntwini inokwenzeka kuThixo.

Ukuba akaliconganga ihlabathi lakudala, nangona wamgcinayo uNowa, umvakalisi wobulungisa, kunye nabanye abasixhenxe, xa wazisa unogumbe phezu kwelizwe elingenaThixo; kwaye ukuba wazigweba izixeko zaseSodom naseGomora ukuba zitshabalale, azenze ibe luthuthu, ebenza umzekelo kubantu abangamhloneliyo uThixo kwinto ezayo; kwaye ukuba uhlangule uLote, indoda elilungisa ecinezelwe kukuziphatha gwenxa kwabantu abangenasimilo (kuba yonke imihla umntu olilungisa owayehlala phakathi kwabo wayekhathazwa ngumphefumlo wakhe olilungisa ngezenzo zokuchasana nomthetho azibonileyo nazivileyo), ke iNkosi iyayazi indlela ukuhlangula ozinikeleyo esilingweni kunye nokugcina abangalunganga besohlwaywa ngenxa yomhla womgwebo (2 Pet 2: 9)

Print Friendly, PDF & Email
exhonyiweyo EKHAYA, KWIMILILIYONI, ISILINGO SONYAKA WESIXHENXE.