Ukuvavanywa kweminyaka esixhenxe-Icandelo II

 


Isityhilelo, ngu-Michael D. O'Brien

 

Zakuphela iintsuku ezisixhenxe,
amanzi onogumbe abakho ehlabathini.
(IGenesis 7: 10)


I
Ndifuna ukuthetha ngokusuka entliziyweni okomzuzwana ukumisela yonke le ngcelele. 

Iminyaka emithathu edlulileyo ibe luhambo oluphawuleka kakhulu kum, olo bendingazimiselanga kuluthatha. Andizibangi ukuba ndingumprofeti… umthunywa nje olula ova ubizo lokukhanyisa ngakumbi kwimihla esiphila kuyo nakwiintsuku ezizayo. Ngaphandle kokuthetha, lo ibingumsebenzi omkhulu, kwaye wenziwa ngoloyiko olukhulu kunye nokungcangcazela. Ubuncinane ndibelana nabaprofeti! Kodwa kuyenziwa ngenkxaso yomthandazo omkhulu kangangokuba uninzi lwenu lunikele ngesisa egameni lam. Ndiyayiva. Ndiya yidinga. Kwaye ndinombulelo kakhulu.

Iziganeko zamaxesha okuphela, njengoko zatyhilwa kumprofeti uDaniel, zaziza kutywinwa kude kube lixesha lesiphelo. NoYesu akazange awavulele abafundi bakhe la matywina, kwaye wazinqanda ekunikeni izilumkiso ezithile kwaye walatha kwiimpawu ezithile ezizayo. Asiphazami, ke, ngokujonga le miqondiso ukusukela oko iNkosi yethu isiyalele ukuba senze njalo xa isithi, "jonga uthandaze," kwaye kwakhona,

Xa nizibona ezi zinto zisenzeka, yazini ukuba ubukumkani bukaThixo bukufuphi. (ULuka 21:31)

Abaseki beCawa nabo basinika ubalo maxesha olwaluzalise ezo zikhewu ngandlel 'ithile. Kumaxesha ethu, uThixo uthumele abaprofeti abaninzi, kuquka noMama waKhe, ebiza uluntu ukuba luzilungiselele imbandezelo enkulu kwaye ekugqibeleni, uloyiso olukhulu, luqhubeka lukhanyisa "imiqondiso yamaxesha".

Ngomnxeba ongaphakathi oncedwe ngumthandazo kunye nezibane ezithile ezize kum, ndikhe ndenza into ebhaliweyo endiva ukuba iNkosi indicela kum — oko kukuthi, ukubeka uluhlu lweziganeko esekwe kukuKhathazeka kukaKristu, kuba yimfundiso yeCawa ukuba uMzimba waKhe uyakulandela ekhondweni laKhe (ICatechism yeCawa yamaKatolika 677). Olu luhlu lwamaxesha, njengoko ndifumanisileyo, luhamba ngokuhambelana nombono weSt. Okukhulayo kukulandelelana kweziganeko ezivela kwiZibhalo ezihambelana nesiprofeto esinyanisekileyo. Nangona kunjalo, kufuneka siyikhumbule loo nto sibona luzizi njengesipili-kwaye ixesha liyimfihlakalo. Ngapha koko, isiBhalo sinendlela yokuziphindaphinda njengomoya, kwaye ke, inokuchazwa kwaye isetyenziswe kuzo zonke izizukulwana.

Ndiyabona kufiphele. Andizazi ezi zinto ngokuqinisekileyo, kodwa zinikele ngokwezibane endizinikiweyo, njengoko kubonisiwe ngokhokelo lomoya, kwaye ngokuzithoba ngokupheleleyo kubulumko beCawa.

 

IINTLUNGU ZOMSEBENZI

Kanye njengokuba umfazi okhulelweyo efumana umsebenzi wobuxoki ngexesha lonke lokukhulelwa kwakhe, ngokunjalo ke ihlabathi liye lafumana iintlungu zomsebenzi wobuxoki ukusukela ekunyukeni kukaKristu. Iimfazwe, iindlala, kunye nezifo ziye zadlula. Iintlungu zokubeleka ezingezizo, kubandakanya isicaphucaphu kunye nokudinwa, kunokuhlala kuzo zonke iinyanga ezisithoba zokukhulelwa. Ngapha koko, yindlela ende yomzimba yokulungiselela ubunzima be yenene Umsebenzi. Kodwa iintlungu zokwenyani zomsebenzi zihlala kuphela iiyure, ixesha elifutshane noko.

Rhoqo umqondiso wokuba umfazi uqalile ukubeleka okwenyani kukuba “amanzi ayaphuka. ”Ngokunjalo, iilwandle ziqalisile ukunyuka, kwaye namanzi aqhekeze amanxweme ethu ngokubhekisele kwindalo (cinga ngeNkanyamba uKatrina, iAsia Tsunami, iMynamar, umkhukula wamva nje we-Iowa, njalo njalo.) amava omfazi, aya kwenza ukuba umzimba wakhe ungcangcazele kwaye ungcangcazele. Ngokunjalo, umhlaba uqalisa ukushukuma rhoqo ukwanda ngamandla, "ugcuma" njengoko watsho uPaul Paul, elindele "ukutyhilwa kwabantwana bakaThixo" (Rom 8: 19). 

Ndiyakholelwa ukuba iintlungu zokubeleka ezisehlabathini ngoku zizinto zokwenyani, sisiqalo se umsebenzi onzima.  Kukuzalwa kuka “Inani elipheleleyo leeNtlanga. ” Umfazi weSityhilelo uzala lo "mntwana uyinkwenkwe" evula indlela yokuba wonke uSirayeli asindiswe. 

"Ukubandakanywa okupheleleyo" kwamaJuda kusindiso lukaMesiya, ekuvukeni "kwenani elipheleleyo leeNtlanga", kuya kwenza ukuba abantu bakaThixo bafezekise "umlinganiso wenqanaba lokuzaliseka kukaKristu", apho " UThixo angabakho konke kubo bonke ”. -IKatekism yeCawa yamaKatolika, n. I-674

Eli lixesha elibi esithe sangena kulo, ixesha lokuhlala siphaphile kwaye silumkile njengokuba iintlungu zomsebenzi ziya zisomelela kwaye iBandla liqala ukwehla umjelo wokuzalwa. 

 

UMsele WOKUZALWA

Ndiyakholelwa ukuba ukuKhanya kuphawula ukuqala kokuqalwa kwe “Ityala Leminyaka Esixhenxe. ” Izakufika ngexesha lesiphithiphithi, oko kukuthi, ngexesha lomsebenzi onzima we AmaTywina eSityhilelo

Njengoko ndibhalile Ukuqhawulwa Kwamatywina, Ndiyakholwa ukuba iTywina lokuQala selisele liphuliwe.

Ndabona, nalo ihashe elimhlophe; lowo ke wayehleli phezu kwalo enesaphetha. Wanikwa isithsaba, kwaye wakhwela ihashe esoyisa eqhubela phambili noloyiso lwakhe. (ISityhi. 6: 2)

Oko kukuthi, abaninzi sele befumana ukukhanya okanye ukuvuka emiphefumlweni yabo njengoMkhweli, owaziwa nguPopu Pius XII njengoYesu, ohlaba iintliziyo zabo ngeentolo zothando nenceba ebanga uloyiso oluninzi. Kungekudala, lo Mkhweli uya kuzibonakalisa emhlabeni. Kodwa kuqala, amanye amaTywina aya kuqhawulwa ukuqala ngelesibini:

Kwaphuma elinye ihashe, labomvu. Lowo ke wayehleli phezu kwalo wanikwa igunya lokususa uxolo emhlabeni, ukuze abantu babulalane. Kwaye wanikwa ikrele elikhulu. (ISityhi. 6: 4)

Olu qhushululu nobundlongondlongo ngohlobo lwemfazwe kunye novukelo kunye neziphumo zabo emva koko sisohlwayo, azizisela sona umntu, njengoko kwakuxelwe kwangaphambili nguAna Anna Maria Taigi:

UThixo uya kuthumela isohlwayo ezimbini: enye iya kuba semfazweni, kwiimvukelo, nobunye ububi; iya kuvela emhlabeni. Enye iya kuthunyelwa ivela ezulwini. -Isiprofeto samaKatolika, Yves Dupont, Iincwadi zeTan (1970), iphe. 44-45

Kwaye masingatsho ukuba nguThixo osohlwaya ngale ndlela; Ngokuchasene noko ngabantu ngokwabo abazilungiselela isohlwayo sabo. Ngobubele bakhe uThixo uyasilumkisa kwaye usibizele kwindlela elungileyo, ngelixa sihlonipha inkululeko asinike yona; kungoko abantu benoxanduva. —ISk. Lucia, omnye wababonisi bakaFatima, kwileta eya kuBawo oyiNgcwele, nge-12 kaMeyi, ngo-1982.

Amatywina alandelayo abonakala ngathi ziziqhamo zeSibini: iTywina lesiThathu liqhawukile-ukuwa kwezoqoqosho kunye nokwabiwa kokutya; eyesine, isibetho, indlala, nobundlobongela obungakumbi; Okwesihlanu, intshutshiso engakumbi kwiCawa — konke oku kubonakala ngathi ziziphumo zokohloka koluntu emva kwemfazwe. Le ntshutshiso yamaKrestu, ndiyakholelwa, iya kuba sisiqhamo somthetho wemfazwe oza kuthi ubekho kumazwe amaninzi njengenyathelo "lokhuseleko lwesizwe". Kodwa oku kuya kusetyenziswa njengephambili "yokuqokelela" abo badala "ukuphazamiseka kuluntu." Kananjalo, ngaphandle kokungena kwiinkcukacha, umthombo wendlala kunye nezifo zinokuba zendalo okanye imvelaphi ethandabuzekayo, yenziwe ngabo bajonga "ulawulo lwabemi" igunya labo. 

Kuya kubakho iinyikima zomhlaba ezinkulu, iindlala, neendyikitya zokufa kwiindawo ngeendawo; kuya kubakho izinto ezoyikekayo, kwanemiqondiso enamandla evela ezulwini. (Luka 21:11)

Emva koko, iTywina leSithandathu liyaqhawulwa— “imiqondiso evela ezulwini":

Ndabona xa yalivulayo elesithandathu itywina, kwabakho unyikimo lomhlaba olukhulu; Ilanga lajika laba mnyama njengelaphu elimnyama kwaye inyanga yonke yaba ligazi. Iinkwenkwezi esibhakabhakeni zawela emhlabeni njengamakhiwane angavuthwanga ashukunyiswa asuswa emthini ngumoya omkhulu. (ISityhi. 6: 12-13)

 

ITYWINA LESITHANDATHU

Yintoni eyenzekayo ngokuvakalayo izandi kakhulu njengokuKhanya:

Emva koko isibhakabhaka sahlukaniswa njengomsongo oqwengileyo, kwaye zonke iintaba kunye neziqithi zasuswa endaweni yazo. Ookumkani bomhlaba, izidwangube, amagosa omkhosi, izityebi, abanamandla, nawo onke amakhoboka nabantu abakhululekileyo bazifihla emiqolombeni nasemaweni eentaba. Badanduluka ke ezintabeni nasematyeni besithi, Siweleni, nisifihle ebusweni balowo uhleli phezu kwetrone, nasengqumbo yeMvana; ngokuba ufikile umhla omkhulu wengqumbo yabo; ngubani na onokuma phambi kwayo ? ” (ISityhi. 6: 14-17)

Iimfihlakalo zisixelela ukuba kwabanye abantu, oku kuKhanya okanye ukuLumkisa kuya kuba ngathi "ngumgwebo omncinci," ujongene ngokungathi "ngumsindo kaThixo" ukuze ulungise izazela zabo. Umbono woMnqamlezo, obangela uxinzelelo kunye nehlazo kubemi bomhlaba, ngulo "weMvana imile, ngokungathi ibulewe" (ISityhi 5: 6).

Emva koko uphawu olukhulu lomnqamlezo luya kubonakala esibhakabhakeni. Ekuvulekeni apho izandla neenyawo zoMsindisi zabethelelwa khona kuya kuvela izibane ezikhulu. -Idayari yaseSt. Faustina, n. I-83

Ndiya kuthulula phezu kwendlu kaDavide, naphezu kwabemi baseYerusalem, umoya wobabalo nowokubongoza; Kwaye baya kujonga kulowo bamhlabileyo, kwaye baya kumenzela isijwili njengalowo ulilela unyana okuphela kwakhe, kwaye baya kuba lusizi ngaye njengalowo ulilayo ngenxa yamazibulo. (Zekariya 12: 10-11)

Ewe, ukhanyiso ulumkisa ngokusondela Usuku lweNkosi xa uKristu esiza “njengesela ebusuku” eze kugweba Philayo. Njengokuba inyikima ihamba nokufa kukaYesu emnqamlezweni, ngokunjalo ukukhanya koMnqamlezo esibhakabhakeni kuya kuhamba kunye Ukuzamazama okukhulu.

 

UKUGUNGQA KAKHULU 

Sibona oku kushukuma okukhulu kwenzeka xa uYesu engena eJerusalem ngenxa yokuNqwenela kwakhe. Waye wamkelwa ngamasebe esundu kwaye ekhwaza esithi “Hosana kuNyana kaDavide.” Ngokunjalo, iNgcwele uYohane ikwanombono emva kokuba iTywina leSithandathu lityhilwe apho ibona khona isihlwele sabantu sibambe amasebe esundu bedanduluka besithi, Usindiso luvela kuThixo wethu.

kodwa kwada kwayanyikima iYerusalem wonke umntu uphume ezibuza ukuba ngubani le ndoda:

Akungena eYerusalem, wazamazama wonke umzi, bathi, Ngubani na lo? Bathi ke abantu, Lo nguYesu, umprofeti ongowaseNazarete yelaseGalili. (Mat 21:10)

Baninzi kakhulu abantu, xa bevuswe ngulo Khanyiso, baya kothuka badideke kwaye baya kubuza, "Ngubani lo?" Olu luvangelo olutsha esilungiselelwe lona. Kodwa iya kuqala inqanaba elitsha le- amelana. Ngelixa intsalela yamakholwa ikhwaza ukuba uYesu unguMesiya, abanye baya kuthi Ungumprofeti nje. Kwesi sicatshulwa sivela kuMateyu, sibona uthsuphe ngedabi, Ubuxoki obuzayo xa abaprofeti bobuxoki be-New Age beza kuhlwayela amabango obuxoki ngoKristu, kwaye ke, iBandla lakhe. 

Kodwa kuyakubakho umqondiso owongezelelweyo wokunceda amakholwa: Umfazi weSityhilelo.

 

UKUKHANYA NOMFAZI

Njengoko uMariya wayemi phantsi koMnqamlezo okokuqala, ngokunjalo, uya kubakho phantsi koMnqamlezo wokuKhanya. Kungoko iTywina leSithandathu nesiTyhilelo 11:19 kubonakala kuchaza isiganeko esinye kwiindlela ezimbini ezahlukeneyo:

Yavulwa itempile kaThixo ezulwini, kwaza kwabonakala ityeya yomnqophiso wakhe etempileni. Kwabakho imibane, iindudumo, neendudumo, i inyikima, kunye nesichotho esinamandla.

Ityeya yomnqophiso eyakhiwa nguDavide yafihlwa emqolombeni ngumprofeti uYeremiya. Uthe indawo yokuzifihla ayizukutyhilwa kude kube lixesha elithile elizayo: 

Indawo leyo kufuneka ihlale ingaziwa de uThixo abahlanganise abantu bakhe kwakhona kwaye ubenzela inceba. (2 Macc 2: 7)

Ukhanyiso is ilixa leNceba, inxenye yoMhla wenceba ophambi koMhla woBulungisa. Kwaye ngelo lixa lenceba siza kuyibona ityeya kwitempile kaThixo.

UMariya, ehleli kuye iNkosi buqu, uyintombi yaseZiyon ngesiqu, ityeya yomnqophiso, indawo apho kuhlala khona ubuqaqawuli beNkosi. -IKatekism yeCawa yamaKatolika, n. 2676

 

KUTHENI UMARIYA?

Ityeya yomnqophiso omtsha, uMariya, ibonakala etempileni; kodwa ime embindini wayo, ewe, yiMvana kaThixo:

Ndabona emi phakathi kwetrone, nezinto eziphilileyo zone, namadoda amakhulu;, iMvana imi, ngokungathi ixheliwe. (ISityhi. 5: 6)

Kutheni le nto iSt. UYohane ingagxili ngakumbi kwiMvana kuneTyeya? Impendulo kukuba uYesu sele ejongene neNamba kwaye waphumelela. I-St John's Apocalypse ibhalelwe ukulungiselela ICawa Ukuthanda kwakhe. Ngoku uMzimba wakhe iBandla, nalo elifanekiselwa nguMfazi, liza kujongana neli Gongqongqo, liyityumze intloko njengoko kwakuprofetiwe:

Ndiya kumisa ubutshaba phakathi kwakho nomfazi, nembewu yakho nembewu yakhe; yona iya kukutyumza intloko, wena uya kumlalela isithende. (IGen.3: 15; iDouay-Rheims)

Umfazi bobabini nguMariya kunye neCawa. Kwaye uMariya…

… IBandla lokuqala kunye noMfazi onguMthendeleko. -Khadinali Marc Ouellet, Yimagnificat: Ukuvula uMnyhadala kunye nesiKhokelo soMoya yeNgqungquthela ye-Eucharistic yama-49, iphe. 164

Umbono kaSt.

Uloyiso lobukumkani bukaKristu aluyi kwenzeka ngaphandle kokuhlaselwa okokugqibela ngamandla obubi. -CCC, 680

 

UYESU AND UMARIYA 

Ke, sifumana olu phawu lubini lukaMariya kunye noMnqamlezo lubonakaliswe kumaxesha anamhlanje ukusukela oko waqala ukubonakala kuCatherine Labouré kwaye wacela ukuba kubethwe iMedical Mirical (ngezantsi ngasekhohlo). UMary uphambili kwindondo kunye ukukhanya kukaKristu ukumpompoza ezandleni zakhe nasemva kwakhe; ngasemva kwendondo nguMnqamlezo.

Thelekisa indlela ekuthiwa wavela ngayo ku-Ida Peerdeman ngaphezulu kweminyaka engama-50 kamva kumfanekiso (ngasekunene) ofumene imvume yeCawa esemthethweni:

Nanku lo mfanekiso uqingqiweyo uvela kuAkita, eJapan:

Le mifanekiso kaMariya ziimpawu ezinamandla "zokugqibela zokujongana" eziphambi kweCawa: ukuthanda kwakhe, ukufa, kunye nokuzukiswa:

Icawe iya kungena eluzukweni lobukumkani kuphela ngale pasika yokugqibela, xa iyakulandela iNkosi yakhe ekufeni nasekuvukeni kwakhe. -Katekisiki yeCawa yamaKatolika, n. I-677

Ke, ukukhanya kuku uphawu eBandleni Ityala lakhe eliKhulu lifikile, kodwa ngakumbi, ukuba yena isiqinisekiso kuyasa… ukuba yena usisifingo seXesha elitsha.

Icawe, enabanyulwa abanyuliweyo, ngokufanelekileyo ichwechwe ukuba kukusa okanye kokusa ... Iya kuba yimini epheleleyo xa likhanya ngobuqaqawuli obugqibeleleyo bokukhanya okungaphakathi. —St. UGregory the Great, uPopu; Ubungakanani bamaxesha eeyureUmqulu III, iphe. 308 (jonga kwakhona Ikhandlela elitshisayo kwaye Amalungiselelo omtshato Ukuqonda umanyano lwendibaniselwano oluzayo, oluya kwandulelwa “bubusuku obumnyama bomphefumlo” kwiCawe.)

Oku kuchaza ngokufanelekileyo iXesha loXolo, okanye "usuku lokuphumla" xa uKristu elawula ngabangcwele baKhe ngaphakathi kumanyano olunzulu olufihlakeleyo.

Oku kulandelayo kukuKhanya, kwiCandelo III…

 

EZINYE IZIFUNDO:

 

 

Print Friendly, PDF & Email
exhonyiweyo EKHAYA, ISILINGO SONYAKA WESIXHENXE.