Uvavanyo lweMinyaka esixhenxe-Icandelo III


"Iintliziyo ezimbini" nguTommy Christopher Canning

 

ICANDELO III Uvavanya ukuqala kweSilingo seMinyaka esixhenxe emva kokuKhanya.

 

UMQONDISO OMKHULU

Xa ingelosi yehlayo ndabona phezu kwayo umnqamlezo omkhulu okhanyayo emazulwini. Kuyo kwakujinga umSindisi oManxeba akhe adubula imitha eqaqambileyo emhlabeni wonke. Loo manxeba azukileyo ayebomvu… umbindi wawo bubugolide-tyheli… Wayenganxibanga sithsaba sameva, kodwa kuwo onke amanxeba entloko Yakhe ayephuma imitha yemitha. Ezo zaziphuma Ezandleni, ezinyaweni, naseNcaleni Zakhe zazicolekile okweenwele kwaye zikhazimla ngemibala yomnyama; ngamanye amaxesha zonke zazimanyene kwaye ziwela kwiilali, izixeko, kunye nezindlu kwihlabathi liphela… Ndabona nentliziyo ebomvu emenyezelayo idada emoyeni. Ukusuka kwelinye icala kwakuqukuqela umsinga wokukhanya okumhlophe ukuya kwinxeba leCala eliNgcwele, kwaye ukusuka kwelinye umsinga wesibini wawela phezu kweBandla kwiingingqi ezininzi; imitha yayo yatsala imiphefumlo emininzi eyathi, ngeNtliziyo kunye nomsinga wokukhanya, yangena eCaleni likaYesu. Ndaxelelwa ukuba yiNtliziyo kaMariya le. Ecaleni kwale mitha, ndabona ukusuka kuwo onke amanxeba malunga neeleli ezingamashumi amathathu zithotywe emhlabeni. -Usikelelwe u-Anne Catherine Emmerich, Emmerich, Umqu. Mna, iphe. 569  

Intliziyo Engcwele kaYesu ifuna ukuba iNhliziyo kaMariya engafezekanga ihlonishwe ecaleni kwakhe. -ULucia Uyathetha, iMemo ye-III, Umpostile Wehlabathi waseFatima, Washington, NJ: 1976; p. 137

Uninzi lweengqondi zale mihla kunye neemboni zithi “ummangaliso” omkhulu okanye “umqondiso osisigxina” uya kulandela ukuKhanya okuya kuthi emva koko kulandelwe luqeqesho oluvela eZulwini, ubuqatha balo buxhomekeke ekuphenduleni kolu babalo. Abaseki beCawa abakhange bathethe ngokuthe ngqo ngalo mqondiso. Nangona kunjalo, ndiyakholelwa ukuba iSibhalo sinako.

Emva kokubona itempile ivuliwe, uYohane oNgcwele uhlabela mgama ebhala:

Kwabonakala umqondiso omkhulu esibhakabhakeni, umfazi ambethe ilanga, inyanga ingaphantsi kweenyawo zakhe, entloko kuye isisithsaba seenkwenkwezi ezilishumi elinambini. (ISityhi. 12: 1)

UYohane oNgcwele ubhekisela kulo “mqondiso mkhulu” njengoMfazi. Umbono kaCatherine osikelelekileyo ubonakala uchaza ekuqaleni ukuKhanya kunye nophawu lwaseMarian oluncanyathiselwe kuyo. Khumbula ukuba i-Rev 11: 19 (iTyeya) kunye ne-12: 1 (uMfazi) zahlulwe ngokusemthethweni ngekhefu lesahluko apho iSt. Umbhalo ngokwawo uqukuqela ngokwemvelo ukusuka kwiTyeya ukuya kuMqondiso Omkhulu, kodwa ukufakwa kwamanani esahluko seZibhalo eziNgcwele kwaqala kumaXesha Aphakathi. Ityeya kunye noMqondiso Omkhulu inokuba ngumbono omnye.

Abanye ababoni bale mihla basixelela ukuba uMqondiso Omkhulu uya kubonwa kuphela kwimimandla ethile, enje ngeGarabandal, eSpain, okanye eMedjugorje. Oko kufana noko kwabonwa ngu-Anne osikelelekileyo:

Ukusuka kwelinye icala kwakuqukuqela umsinga wokukhanya okumhlophe ukuya kwinxeba leCala eliNgcwele, kwaye ukusuka kwelinye umsinga wesibini wawela phezu kweBandla. imimandla emininzi...

 

ILELI KAYAKOBI

Nokuba uyintoni na uMqondiso oMkhulu, ndiyakholwa ukuba uyakubanjalo UMthendeleko kwindalo—isithunzi solawulo lwe-Ekaristian ngexesha loXolo. Intsikelelo uCatherine wathi:

Ecaleni kwale mitha, ndabona ukusuka kuwo onke amanxeba malunga neeleli ezingamashumi amathathu zithotywe emhlabeni.

Ngaba lo yayingumqondiso uYesu awayethetha ngawo?

Ndithi kuni, niya kulibona izulu livulekile, nezithunywa zikaThixo zinyuka zisihla phezu koNyana woMntu. ( Yohane 1:51 )

Oku kubhekisela kwiphupha likaYakobi apho wabona ileli ifikelela emazulwini neengelosi zinyuka zisihla kuyo. Ibalulekile into ayithethayo xa evuka:

Inene, uYehova ukho kule ndawo, nangona bendingazi. Emangalisiwe, wadanduluka esithi: “Hayi indlela eyoyikeka ngayo le tempile! Le asiyiyo enye indawo ngaphandle kwendawo yokuhlala kaThixo, kwaye lisango lokuya ezulwini. ( Gen 28:16-17 )

Isango eliya ezulwini yi-Ekaristi (Yohane 6:51). Yaye abaninzi, ngokukodwa abazalwana noodade bethu abangabavangeli basemazweni, baya kukhwankqiswa phambi kwezibingelelo zeecawa zethu, besithi, “Inene, iNkosi ikule ndawo, nangona bendingayazi loo nto!” Kuya kubakho iinyembezi zovuyo ezininzi njengoko beqonda ukuba nabo banoMama.

“Umqondiso omkhulu” esibhakabhakeni, uMfazi oyambethe iLanga, kusenokwenzeka ukuba ubhekisela kuMariya nakwiCawa. ehlanjwe ekukhanyeni kwe-Ekaristi—umqondiso obonakalayo wokoqobo kweminye imimandla, mhlawumbi naphezu kwezibingelelo ezininzi. Ngaba iSt. Faustina yaba nemibono yoku?

Ndabona imitha yemitha emibini iphuma kuMbutho, njengakumfanekiso, imanyene ngokusondeleyo kodwa ingadityaniswanga; kwaye badlula ezandleni zomvumisi wam, baza ke badlula ezandleni zabefundisi nakwizandla zabo baya ebantwini, baza ke babuyela kuMkhosi. -Idayari yaseSt Faustina, n. I-344

 

ITYWINA LESIXHENXE

Emva kokuba iTywina leSithandathu livuthululiwe, kubakho unqumamo—lulo Iliso leSiphango. UThixo unika abemi bomhlaba ithuba lokudlula kuMyango weNceba, bangene eTyeya, ngaphambi kokuba abo balayo ukuguquka badlule ngomnyango woBulungisa:

Emva koko ndabona iingelosi ezine zimi kwiimbombo zone zomhlaba, zibambe imimoya yomine yomhlaba ukuze kungabikho moya uvuthuza emhlabeni okanye elwandle okanye nakuwuphi na umthi. Ndabona esinye isithunywa sezulu, sinyuka sivela empumalanga, sinetywina likaThixo ophilileyo. Yadanduluka ngelizwi elikhulu kwiingelosi ezine ezazinikwe igunya lokulonakalisa umhlaba nolwandle, isithi: “Musani ukuwonakalisa umhlaba, nolwandle, okanye imithi, de sibe sibeka itywina emabunzini abakhonzi bakaThixo wethu. ” Ndaliva inani labo babephawulwe ngetywina: ikhulu elinamanci mane anesine lamawaka, kuzo zonke izizwe zoonyana bakaSirayeli. ( ISityhilelo 7:1-4 )

Ekubeni uMariya eluhlobo lweCawa, oko kusebenza kuye kuyasebenza naseCaweni. Ke, xa ndisithi sihlanganiselwa eTyeya, oko kuthetha ukuba kuqala, singeniswa kwindawo engcwele kunye nokhuseleko lwentliziyo kaMama wethu, ngendlela isikhukukazi esiqokelela ngayo amantshontsho aso phantsi kwamaphiko aso. Kodwa usihlanganisela apho, kungekhona ngenxa yakhe, kodwa ngenxa najikelele uNyana wakhe. Ke okwesibini, kuthetha ukuba uThixo uya kubahlanganisa bonke abo basabelayo kweli xesha lenceba kwiTyeya enye, eyinyani, engcwele neyabapostile: iCawa yamaKatolika. Yakhiwe phezu kwe-ROCK. Amaza aya kufika, kodwa akayi koyisa iziseko zayo. Inyaniso, ayilondolozayo nayivakalisayo, iya kukhuselwa yona nehlabathi ebudeni bezaqhwithi ezizayo. Ngaloo ndlela, iTyeya zombini UMariya neCawa—ukhuseleko, indawo yokusabela, nokhuseleko.   

Njengoko ndibhalile Uvavanyo lweMinyaka esixhenxe-Icandelo I, eli xesha emva koKhanya siSivuno esikhulu semiphefumlo nokukhululwa kwabaninzi kumandla kaSathana. Kungelo xesha awathi uSathana waphoswa ezulwini ephoswa emhlabeni nguMikayeli isiphatha-zingelosi esiNgcwele (“amazulu” kwesi sicatshulwa abhekisela kummandla ongasentla kwehlabathi lezinto eziphathekayo, kungekhona iParadisi. Ukukhutshelwa ngaphandle kwenamba, oku kucocwa kwamazulu, kukwanjalo, ndiyakholwa, ngaphakathi kweTywina leSixhenxe. Kwaye ngoko, kukho cwaka ezulwini ngaphambi kokuba iSiqhwithi siqale ukuqumba kwakhona:

Xa yalivulayo elesixhenxe itywina, kwabakho ukuzola emazulwini icala leyure. (ISityhi. 8:1) 

Oku kuthula kuyinyani zombini kwaye uxolo lobuxoki. Kungenxa yokuba kuvela “omnye umqondiso” emva komqondiso omkhulu woMfazi: inamba “eneempondo ezilishumi” (bona Ubuxoki obuzayo). ISityhilelo 17:2 sithi:

Iimpondo ezilishumi ozibonileyo zimela ookumkani abalishumi, abangekathweswa sithsaba; baya kufumana igunya lobukumkani kunye nerhamncwa iyrure enye

Ngaloo ndlela, uxolo lobuxoki luyaqalisa, oluhlala “malunga nesiqingatha seyure” okanye iminyaka emithathu nesiqingatha njengoko ulungelelwaniso olutsha lwehlabathi lumiselwa njengobukumkani… de uMchasi-Kristu athabathe itrone yakhe kwisiqingatha sokugqibela seMinyaka eSixhenxe yoLingo.

 

UMXHOLO

I-Illumination ikwabizwa ngokuba "yiSilumkiso." Ke, izinto ezingqongileyo ezikhapha esi siganeko ziya kufana, kodwa zingabi bukhali njengazo zibonakala kwincopho yolawulo lomchasi-Kristu. Ukhanyiso sisilumkiso somgwebo kaThixo oza kufika kamva ngamandla apheleleyo kwabo bangavumiyo ukudlula kuMcango weNceba, njengoko sifunda kwesi sicatshulwa:

Ewe, Nkosi, Thixo Somandla, imigwebo yakho iyinyaniso, inobulungisa… Eyesixhenxe ingelosi yasiphalaza isitya sayo emoyeni. Kwaphuma izwi elikhulu etempileni, liphuma etroneni, lisithi, Kwenzekile. Kwabakho ke nemibane, nezandi, neendudumo, nenyikima enkulu…UThixo wayikhumbula iBhabheli enkulu, eyinika indebe ezele yiwayini yobushushu bakhe; ( ISityhilelo 16:7, 17-19 )

Kwakhona, imibane, isandi, iindudumo, njl njl, ngokungathi itempile esezulwini iphinde yavulwa. Ewe, uYesu ubonakala, ngeli xesha, kungekhona ngesilumkiso, kodwa ngomgwebo:

Ndalibona izulu livulekile, nalo ihashe elimhlophe; umkhweli wayo wayebizwa ngokuba “uThembekile noNyaniso.” ( ISityhilelo 19:11 )

Ulandelwa ngabo bonke abo bahlala bethembekile kuYe—“unyana” owamzala umfazi ebudeni beMinyaka eSixhenxe yoLingo ‘owayemiselwe ukulawula zonke iintlanga ngentonga yentsimbi’ ( ISityhilelo 12:5 ). Lo mgwebo ngoweSivuno sesibini Ukuvunwa kweediliya okanye igazi. 

Wayelandelwa yimikhosi yasezulwini, ikhwele amahashe amhlophe, yambethe ilinen emhlophe, ecocekileyo. Emlonyeni wakhe kuphuma ikrele elibukhali, ukuze azixabele iintlanga. Uya kuzalusa ngentonga yentsimbi, yaye yena uya kuyixovula esixovulelweni iwayini yobushushu nengqumbo kaThixo uSomandla. Wayenegama libhaliwe engutyeni yakhe nasethangeni lakhe, elithi, uKumkani wookumkani, uNkosi kankosi. Irhamncwa labanjwa kunye nalo umprofeti wobuxoki lowo wayenzayo emehlweni alo imiqondiso awathi ngayo walahlekisa abo balwamkelayo uphawu lwerhamncwa nabo baqubuda kuwo umfanekiso walo. Bobabini baphoswa behleli echibini lomlilo elivutha isulfure. Abaseleyo babulawa ngekrele elaphuma emlonyeni walowo ukhwele ihashe, zaza zonke iintaka zahlutha enyameni yabo. ( ISityhilelo 19:14-21 )

IXesha loXolo elilandela ukoyiswa kwerhamncwa kunye noMprofeti wobuxoki lulawulo lukaYesu. kunye Abangcwele bakhe-umanyano oluyimfihlakalo lweNtloko kunye noMzimba kwiNtando yobuThixo ngaphambi kokubuya kukaKristu esenyameni ekupheleni kwexesha loMgwebo wokugqibela.

KwiCandelo IV, ukujonga nzulu kwiminyaka emithathu enesiqingatha yokuqala yoLingo oluKhulu.

 

Print Friendly, PDF & Email
exhonyiweyo EKHAYA, ISILINGO SONYAKA WESIXHENXE.