Uvavanyo lweMinyaka esixhenxe-Icandelo IX


wokubethelwaNguMichael D. O'Brien

 

Icawe iya kungena eluzukweni lobukumkani kuphela ngale pasika yokugqibela, xa iyakulandela iNkosi yakhe ekufeni nasekuvukeni kwakhe. -IKatekism yeCawa yamaKatolika, 677

 

AS Siyaqhubeka nokulandela uMdla weQumrhu ngokunxulumene neNcwadi yeSityhilelo, kulungile ukukhumbula amagama esiwafunde ekuqaleni kwale ncwadi:

Unoyolo lowo uwafundayo ngokuvakalayo, banoyolo abo basivayo esi sigidimi; basigcina isigxina soko, kuba lisondele ixesha elimisiweyo. (ISityhi. 1: 3)

Asifundanga, ke ngoko, ngomoya woloyiko okanye uloyiko, kodwa ngomoya wethemba nolindelo lwentsikelelo eziza kwabo "bathobela" umyalezo ophambili weSityhilelo: ukholo kuYesu Krestu lusisindisa ekufeni okungunaphakade luze lusinike isabelo kwilifa lobukumkani bamazulu.

 

NGAPHANDLE KUKAYESU

THE Esona siganeko sibaluleke kakhulu kwiTyala loNyaka esiXhenxe asikokuvuka kuka-Antichrist, kodwa kukupheliswa kweMisa eNgcwele, eya kuthi Iziphumo zendalo yonke:

Yonke ingqumbo nengqumbo kaThixo zivelise phambi kwalo mnikelo. —St. UAlbert Omkhulu, UYesu, Uthando lwethu lwe-Ekaristi, nguFr. UStefano M. Manelli, FI; iphe. 15 

Ngaphandle kweMisa eNgcwele, ingaba yintoni kuthi? Zonke apha ngezantsi zingatshabalala, kuba loo nto kuphela inokubamba ingalo kaThixo. —St. UTeresa waseAvila, Ibid. 

Ngaphandle kweMisa, umhlaba ngewube sele utshatyalalisiwe zizono zabantu kwiminyaka emininzi eyadlulayo. —St. UAlphonsus de 'uLiguori; Ibid.

Kwaye khumbula kwakhona amazwi esiprofeto seSt Pio:

Kuya kuba lula kwihlabathi ukuba liphile ngaphandle kwelanga ngaphandle kokwenza ngaphandle kweMisa eNgcwele. —Ibhidi.  

Ukungabikho kobukho bukaKrestu emhlabeni (ngaphandle kwaxa kuthethwa iMass emfihlakalweni) kukhupha ububi obubi, kungekuphela nje kweentliziyo, kodwa nakwindalo iphela. Ngokubethelelwa emnqamlezweni kweCawa, idini leMisa lizakuphela liphele emhlabeni ngaphandle kweendawo ezifihlakeleyo. Umbingelelo ongapheliyo uya kupheliswa esidlangalaleni kwihlabathi liphela, kwaye bonke ababingeleli abaphantsi komhlaba bazingelwe. Ewe, njengoko uYesu wathembisayo ekuqaleni kwencwadi yesiTyhilelo:

Ophumeleleyo ndiya kunika enye yemana efihliweyo… (IsiTy. 2:17)

Kule meko, kukho umyalezo onzulu kwimimangaliso emibini yokuphindaphindwa kwezonka ezenzeka entlango apho kwakungekho kutya. Kwisihlandlo sokuqala, abaPostile baqokelela iibhasikiti ezili-12 ezazizele ngamaqhekeza esonka. Kwisihlandlo sesibini, baqokelela iingobozi ezisixhenxe. Emva kokubuza abaPostile ukuba bakhumbule le mimangaliso, uYesu ubabuza:

Anikaqondi nangoku? (UMarko 8: 13-21)

Iibhaskithi ezilishumi elinambini zimele iBandla, ishumi elinambini labapostile (kunye nezizwe ezilishumi elinambini zakwaSirayeli) ngelixa isixhenxe simele ukuphelela Ingathi uthi, “Abantu bam ndiya kubakhangela, ndibaluse entlango.”Ukubonelela nokukhusela kwakhe akusileli; Uyayazi indlela yokukhathalela uMtshakazi waKhe.

Iyure yoKoyisa kweCawa kunye nokubethelelwa kukaSathana ziya kungqinelana. Uloyiso lukaThixo olusondele kobubi luza ngokuyinxenye Izitya ezisixhenxe-ingqumbo kaThixo.

Umlilo uya kuwa uphuma esibhakabhakeni kwaye uyosula indawo enkulu yoluntu, elungileyo kunye nengalunganga, ungasindisi ababingeleli nabathembekileyo. Abasindileyo baya kuzifumana bengamabhongo kangangokuba baya kubamonela abafileyo. Iingalo kuphela eziza kuhlala kuwe ziya kuba yiRosari kunye noMqondiso oshiywe nguNyana wam. Yonke imihla cengceleza imithandazo yeRosari. -Umyalezo ovunyelweyo weNtombi Enyulu kaMariya ku-Sr. Agnes Sasagawa, Akita, Japan; Ilayibrari ekwi-intanethi ye-EWTN.

 

IIMIBHOZO ZASIXHENXE: UKUZA OKUHLE? 

UThixo uya kuthumela isohlwayo ezimbini: enye iya kuba semfazweni, kwiimvukelo, nobunye ububi; iya kuvela emhlabeni. Enye iya kuthunyelwa ivela ezulwini. -Isiprofeto samaKatolika, Yves Dupont, Iincwadi zeTan (1970), iphe. 44-45

Ngokunyuka komchasi-Kristu, umnyango we Ityeyaesele ihleli ivulekile, iza kuvalwa, kanye njengokuba umkhombe kaNowa ungazange utywinwe de kwadlula “iintsuku ezisixhenxe.” Njengoko uYesu watshoyo kuSt Faustina:

… Ngaphambi kokuba ndifike njengoMgwebi olilungisa, kuqala ndivula umnyango wenceba yam. Owala ukugqitha kumnyango wenceba yam, udlula ngomnyango wobulungisa bam.  -Inceba kaThixo kuMphefumlo wamIidayari, n. 1146

Izitya ezisixhenxe (ISityhi 16: 1-20) zibonakala ngathi zizalisekiso lokoqobo lweziganeko zokomoya ezihambelana namaxilongo amane okuqala, umsantsa. Zonke iimeko zichaza ikomethi okanye enye into yesibhakabhaka edlula phakathi komhlaba nelanga. Izitya zizimpendulo ezilungileyo kwimvukelo edlise umhlaba, nasegazini labangcwele ephalazwayo. Ziquka uyeha wesithathu nowokugqibela oya kucoca umhlaba kubo bonke ububi. 

Kuya kubakho imiqondiso elangeni nasenyangeni nasezinkwenkwezini; nasemhlabeni izizwe ziya kuqhiphuka umbilini, zibethwa kukugquma kolwandle namaza; Abantu baya kufa kukoyika belindele oko kuza emhlabeni, kuba amandla ezulu aya kuzanyazanyiswa (Luka 21: 25-28)

Siza kuyibona le nto isondela emhlabeni. Inokuqhekeka ibe ngamacandelo amaninzi (njengoko kwenzekile ngee-comets zakutshanje ezingena kwinkqubo yethu yelanga; jonga umfanekiso ongasentla), kwaye ubethe umhlaba iziqwenga ezahlukileyo-njengezinto eziphakathi kwamaxilongo amane okuqala. Njengokuba umsila weNamba watshayela phezu kweCawa, umsila wenkunkuma wale nto uyakutshayela umhlaba, uthumele "intaba evuthayo" elwandle, imvula "yesichotho nomlilo" phezu komhlaba, kunye "nomhlonyane" okanye ityhefu iigesi emilanjeni nasemithonjeni.

Ngoxinzelelo olukhulu, i-comet iya kunyanzela okuninzi elwandle kwaye ikhukule amazwe amaninzi, ibangele intswelo enkulu kunye nezifo ezininzi. Zonke izixeko ezingaselunxwemeni ziya kuhlala zisoyika, kwaye uninzi lwazo luya kutshatyalaliswa ngamaza olwandle, kwaye uninzi lwezidalwa eziphilayo ziya kubulawa, kwanabo babaleka kwizifo ezoyikekayo. Kuba akukho nasinye sezi zixeko apho umntu ahlala khona ngokuvumelana nemithetho kaThixo. —St. Hildegard (ngenkulungwane ye-12), Isiprofeto samaKatolika, iphe. 16

 

UYOLELO OLUKHULU

Eyokuqala ingelosi yaphalaza ingqayi yayo emhlabeni. Kwaqhamka izilonda ezimbi ezibaphayo kwabo banophawu lwerhamncwa okanye banqula umfanekiso walo. (ISityhi. 16: 2)

Umfundi ngezakwalizwi uFr. UJoseph Iannuzzi uqikelela ukuba abo bafumana uphawu lwerhamncwa baya kubethwa kukukhula, nezilonda ezimbi ezibangelwa 'luthuthu olomeleleyo'; abo bakhuselwe nguThixo abayi kuyenza. Abo bathathe "uphawu" bayasokola kule ntlungu.

Umoya onamandla uya kuphakama eMantla uphethe inkungu enzima kunye nothuli olunamandla ngokuyalelwa nguThixo, kwaye iya kugcwalisa umqala wabo namehlo abo ukuze bayeke uburhalarhume babo babethwe kukoyika okukhulu. Phambi kokuba i-comet ifike, izizwe ezininzi, ezilungileyo ngaphandle, ziya kutyakatywa kukuswela nendlala… —St. Hildegard (ngenkulungwane ye-12), Umsebenzi we Divinum, ISt Hildegardis, isihloko se24  

Kuyaziwa ukuba ii-comets ziqukethe bomvu ezinye izazinzulu zikholelwa ekubeni zizo tholins, Ezi ziimolekyuli ezinkulu zekhabhoni. Izitya zesibini nezesithathu ziguqula ulwandle "lube ligazi," lubulala ubomi baselwandle kunye nokutshabalalisa imilambo nemithombo ngenxa yothuli olubomvu lwe-comet. Isitya sesine sibonakala sichaza iziphumo zekomethi esibhakabhakeni, zibangela ukuba ilanga libonakale ngathi liyatsha, liwutshise umhlaba. Ewe, khange kubekho silumkiso sikhulu "kummangaliso welanga" obonwe ngamashumi amawaka eFatima, xa ilanga litshisa kwaye libonakala liwela emhlabeni? I-Fifth Bowl ibonakala ngathi iyalandela kwesesine: umhlaba utshisa kwiziphumo zobushushu obutshisayo, isibhakabhaka sigcwalisa umsi, siphosa ubukumkani beRhamncwa ebumnyameni.

Ngokunokwenzeka ngenxa yesihlanu, isitya sesithandathu siwomisa umlambo i-Ewufrathe kwaye sikhuphe imimoya yeedemon ukuze zirhwebeshe ookumkani baseMpuma ukuba bahlangane eArmagedon.

IArmagedon… ithetha “iNtaba yeMegido.” Kuba iMegido yayiyindawo yamadabi amakhulu e-antiquity, idolophu yaba luphawu lokoyisa okokugqibela komkhosi wobubi. Imibhalo esemazantsi yeNAB, cf. ISityhi 16:16

Oku kulungiselela ihlabathi iSixhenxe kunye nesitya sokugqibela esiza kugalelwa phezu kwehlabathi- inyikima eyakushukumisa iziseko zobubi…

 

Print Friendly, PDF & Email
exhonyiweyo EKHAYA, ISILINGO SONYAKA WESIXHENXE.

Amagqabantshintshi zivaliwe.