Uvavanyo lweMinyaka esixhenxe-Icandelo VI


UkuqhayisaNguMichael D. O'Brien

 

Iintsuku ezisixhenxe kodla izonka ezingenagwele. (IEksodus 12:15)

 

WE qhubeka ulandela ukukhathazeka kukaKristu-umzekelo wezilingo zeCawa ezikhoyo kunye nezizayo. Lo mbhalo ujonge ngakumbi kwi njani uYuda-Umchasi-Kristu uya kuvuka abe namandla.

 

  AMAXESHA AMABINI

In Icandelo IV, Iintsuku ezili-1260 zomlo phakathi kweNyoka noMfazi zibonakala ngathi zenza isiqingatha sokuqala seTyala leMinyaka esixhenxe. Isekwe kwinto yokuba inamba imlandela uMfazi kodwa kubonakala ngathi ayinakumoyisa: unikwa ikhusi iintsuku ezili-1260 “entlango.” Emva kokungena kuka-Kristu ukungena e-Yerusalem, wakhuselwa nakwabo bafuna ukumenzakalisa okanye ukumbamba malunga neentsuku ezintathu ezinesiqingatha phambi kwesidlo sangokuhlwa sokugqibela. Kodwa kwafika ixesha apho uYise avumela ukuba uYesu anikelwe kwabasemagunyeni. Ngokunjalo, abanye abathembekileyo baya kunikezelwa ukuze bafumane isithsaba esizukileyo sokufelukholo ngexesha leentsuku ezili-1260-ezihambelana nexesha elisuka kwisidlo sangokuhlwa lokugqibela eluvukweni.

Ndabona irhamncwa, liphuma elwandle, lineempondo ezilishumi, lineentloko ezisixhenxe. Inamba yalinika amandla alo, netrone yalo, negunya elikhulu. Irhamncwa lanikwa umlomo wokuqhayisa nokunyelisa, lanikwa igunya lokulwa. Iinyanga ezingamashumi amane anesibini… Yavunyelwa ukuba yenze imfazwe nabo bangcwele iboyise, yanikwa igunya kuzo zonke izizwe, neelwimi, neentlanga. (ISityhi. 13: 1-2, 5-7)

 

UKUQONDA IBHAYIBHILE

Ekuqaleni kweSilingo seMinyaka esiXhenxe, ezi mpondo zilishumi kunye neentloko ezisixhenxe zivela "esibhakabhakeni" kwiNamba "ebizwa ngokuba nguMtyholi noSathana" (12: 9). Kungumqondiso wokuba ubusathana kunye nobugqi bufikelela kwincopho, isiqhamo sefilosofi enetyhefu eyayixutywe yinyoka ngaphezulu kweminyaka engama-400 eyadlulayo (bona Ukuqonda iMfazwe yokuGqibela). "Isibhakabhaka" sinokuba ngumfuziselo wokomfuziselo wokuba amandla kaSathana ukuza kuthi ga ngelo xesha ubukhulu becala ayengowomoya kunokuba abe zezopolitiko; zikhokelwe zivela ezulwini kunasemhlabeni (jonga Efe 6:12). Kodwa ngoku inamba, ibona ukuba ixesha layo lifutshane (ISityhi.12: 12), ithatha uhlobo, okanye mandithi, inika amandla ayo kwindibano iintlanga: "Iintloko ezisixhenxe neempondo ezilishumi." INgcwele uYohane ichaza ukuba iimpondo ezilishumi “ngookumkani abalishumi” (ISityhi 17: 2). UKhadinali ohloniphekileyo uJohn Henry Newman, eshwankathela indlela abacinga ngayo aBaseki beCawa, uchaza le ndibano:

"Irhamncwa," Oko kukuthi, ubukhosi baseRoma. -Iintshumayelo zokufika kuka-Antichrist, iNtshumayelo III, Inkolo yomchasi-Kristu

Abanye abaphengululi banamhlanje bakholelwa ukuba i-European Union, okanye iyila Bukhosi baseRoma obuvuselelweyo. Inamba, okanye uSathana, yinto yokomoya, ingelosi ewileyo, hayi umanyano lwezizwe uqobo. Uhlala efihliwe phantsi kwengubo yenkohliso, efihla umsindo wakhe kunye nentiyo ngakwicawe. Yiyo loo nto, ekuqaleni, uMyalelo oMtsha ophuma phantsi kwenamba mpe mbelelo izakuqala ukubonakala ngaphezulu ukuba enqwenelekayo nenomtsalane kwiplanethi ejikelezayo yimfazwe, sisibetho, yindlala, kunye nokwahlula-hlula kwamatywina amahlanu eSityhilelo. Yiminyaka emithathu enesiqingatha kamva ukuba irhamncwa "linikwe umlomo," limntwisiwe endodeni ebizwa yiNkcubeko Umchasi-Kristu.

Inzondo yabazalwana yenza indawo elandelayo yoMchasi-Kristu; Kuba uMtyholi ulungisa kwangaphambili ukwahlukana phakathi kwabantu, ukuze lowo uzayo amkeleke kubo. —St. UCyril waseJerusalem, uGqirha weCawa, (c. 315-386), Iintetho zeCatechetical, Isifundo XV, n.9

Ityala leminyaka esixhenxe okanye "iveki," njengoko uDaniel esitsho, iqala ngoxolo lobuxoki olumanyanisa umhlaba phantsi kwebhanile yoBukhosi baseRoma obuvuselelweyo.

Kwaye [uMchasi-Kristu] uya kwenza umnqophiso owomeleleyo nabaninzi iveki enye. (Dan 9:27)

Olu Lungelelwaniso lweHlabathi litsha luya kuvela ngendlela enencasa nokuba amaKrestu amaninzi aya kuyifumana inomdla. Mhlawumbi i Isikhanyiso seSazela Ngokuyinxenye iya kuba sisilumkiso sokuba le ndlela icetywayo yehlabathi ichasene noThixo, indlela yentshabalalo, "uxolo nonqabiseko lobuxoki." Yiyo loo nto ukhanyiso luba "lubizo lokugqibela" lokutsalela imiphefumlo kwindlela yobunye bobuKrestu bokwenene.

Kwisiqingatha se “veki,” obu Bukhosi baseRoma buhlaziyiweyo buqhekeka ngequbuliso.

Ndandiqwalasele iimpondo ezilishumi ezazinazo, kwathi gqi olunye, uphondo oluncinci, lwaphuma phakathi kwazo, zaza ezintathu zeempondo ezingaphambili zakhutshwa ukuze zivuleke. (Dan 7: 8)

Kuba xenikweni baya kuthi, Luxolo nokunqaba, oko baya kufikelwa yintshabalaliso ngebhaqo, kwanjengenimba komithiyo; baye bengayi kukha basinde. (1 Tes. 5: 3)

UKhadinali Newman, evakalisa aBaseki beCawa, ukutolika ukuwa koBukhosi njengokususwa "komnqandi" we-2 Tes 2: 7, esenza indlela "yomchasi-mthetho", "unyana wentshabalalo", irhamncwa, Umchasi-Kristu (amagama ahlukeneyo kumntu omnye), ukuze angene emandleni. Kwakhona, ubizwa ngokuba "ngumlomo" werhamncwa, kuba yena, Umchasi-Kristu, uya kulawula kwaye anike ilizwi kuko konke oko komoya womchasi-Kristu kwezo ntlanga.

USathana angasebenzisa izixhobo ezothusayo zobuqhetseba — angazifihla — angazama ukusihenda kwizinto ezincinci, ukuze ashukumise iBandla, hayi ngexesha elinye, kodwa kancinci kancinci kwindawo yalo yokwenyani. Ndiyakholelwa ukuba wenze lukhulu ngale ndlela kule minyaka imbalwa idlulileyo… Ngumgaqo-nkqubo wakhe ukwahlulahlula nokusisahlula, ukusisusa ngokuthe ngcembe kwiliwa lethu lamandla. Kwaye ukuba kuyakubakho intshutshiso, mhlawumbi iyakubakho ngoko; ke, mhlawumbi, xa sonke kwiindawo zonke zeNgqobhoko sahlulelene, kwaye sincitshiswe, sizele lucalucalulo, sisondele kakhulu kuqhekeko. Xa siziphose emhlabeni kwaye sixhomekeke kukhuseleko kuyo, kwaye sincamile ukuzimela kwethu namandla ethu, emva koko unokugqabhuka kuthi ngumsindo ade uThixo amvumele. Emva koko uBukhosi baseRoma bungaqhekeka, kwaye uMchasi-Kristu abonakale njengomtshutshisi, kwaye izizwe ezinoburharha zijikeleze. -Ukwazi ukwenza uJohn Henry Newman, Intshutshiso IV: Ukutshutshiswa komchasi-Kristu

 

UBUSO BOMCHASI-KRISTU

Umchasi-Kristu uyakuvela njengomsindisi onokuthi amaJuda akhohliswe ekukholelweni oko he ngumesiya. 

Yiyo loo nto, kuthathelwa ingqalelo into yokuba umchasi-Kristu uza kuzenza ngathi unguMesiya, kwakusele kuluvo lokuba wayeya kuba luhlanga lwamaJuda kwaye enze amasiko amaJuda.  —UKhadinali UJohn Henry Newman, Iintshumayelo ezizayo malunga noMchasi-Kristu, iNtshumayelo II, n. I-2

Olu phondo lwalunamehlo anjengendoda, nomlomo othetha ngekratshi… Uya kuza ngexesha loxolo, abuthimbe ubukumkani ngobuqhophololo. (Dan 11:21)

Emva kokuphakama kukaYudas, abanye aBaseki beCawa bacebisa ukuba ekugqibeleni uza kuhlala etempileni (yaseYerusalem?).

Kuqala uya kubeka ukubonakalisa ubulali (ngokungathi wayefundile kwaye ekrelekrele), kwaye enesidima kwaye enesisa: nangemiqondiso ebubuxoki nemimangaliso yenkohliso yakhe yemilingo ekhohlisa amaYuda, ngokungathi nguye ulindelwe nguKrestu, emva koko uya kuphawulwa zizo zonke iintlobo zolwaphulo-mthetho nokungabi namthetho, ukuze abagqithe bonke abantu abakhohlakeleyo nabangahloneli Thixo abaphambili kwakhe. sibonakalalisa kubo bonke abantu, ngokukodwa kuthi, thina maKristu, sibulala umoya, sikhohlakele, singenanceba, sinamaqhinga. —St. UCyril waseJerusalem, uGqirha weCawa (malunga nowama-315-386), Iintetho zeCatechetical, Isifundo XV, n.12

Ngokuvuka komchasi-Kristu, uMhla wezoBulungisa ufikile, kunye nonyana wentshabalalo esiba sisixhobo sokuhlanjululwa kukaThixo. Kanye njengokuba usuku luqala ebumnyameni, kunjalo ke "ngemini yeNkosi," ethi ekugqibeleni ijike ibe kukuKhanya.

Kwaye waphumla ngomhla wesixhenxe. Oku kuthetha ukuba: xa uNyana wakhe eza kuza atshabalalise ixesha labachasene nomthetho agwebe abangenabuthixo, kwaye atshintshe ilanga nenyanga neenkwenkwezi — uyakuphumla ngenene ngomhla wesixhenxe. -Ileta kaBharnabhas, ibhalwe nguBawo OngumPostile wenkulungwane yesibini

Kodwa phambi komhla weNkosi, uThixo uyakukhala ma xilongo yesilumkiso… AmaXilongo asixhenxe eSityhilelo. KwiCandelo VII…

 

 

Print Friendly, PDF & Email
exhonyiweyo EKHAYA, ISILINGO SONYAKA WESIXHENXE.

Amagqabantshintshi zivaliwe.