Uvavanyo lweMinyaka esixhenxe-Icandelo VII


Ukuthotywa NgamevaNguMichael D. O'Brien

 

Vuthelani isigodlo eZiyon, nihlabe umkhosi entabeni yam engcwele. Bayagubha bonke abemi belizwe, ngokuba isiza imini kaYehova. (Yoweli 2: 1)

 

THE Ukhanyiso luza kungenisa ixesha lokuhambisa ivangeli eliza kuza njengomkhukula, uMkhukula omkhulu wenceba. Ewe, Yesu, yiza! Yiza ngamandla, ukukhanya, uthando kunye nenceba! 

Kodwa hleze silibale, ukuKhanya kukwayi- isilumkiso ukuba indlela umhlaba kunye nabaninzi eCaweni bayikhethile iyakuzisa iziphumo ezoyikekayo nezibuhlungu emhlabeni. UkuKhanya kuya kulandelwa zizilumkiso zenceba eziqala ukubonakala kwindalo iphela…

 

IIMPAWU EZISIXHENXE

Kwiincwadi zeVangeli, emva kokucoca itempile, uYesu wathetha nababhali nabaFarisi ooyeha abasixhenxe besiprofeto:

Yeha nina, babhali nabaFarisi, bahanahanisindini! Nifana namangcwaba aqatywe mhlophe, abonakala emahle ngaphandle, kodwa ngaphakathi azele ngamathambo abantu abafileyo nalo lonke uhlobo lokungcola… Zinyokandini, nzalandini yamarhamba, ungathini na ukuwusaba umgwebo weGehena?… (Bona uMat 23 : 13-29)

Kananjalo, kukho izilumkiso ezisixhenxe okanye ma xilongo ikhutshwe ngokuchasene "nababhali nabaFarisi, abahanahanisi" eCaweni abaye bayekisa iVangeli. Isilumkiso ngalo Mhla weNkosi usondele (“umhla” womgwebo nowokuthethelelwa) ubhengezwe kukuqhushumba AmaXilongo aSixhenxe kwiSityhilelo.

Ke ngubani obavuthelayo? 

 

UKUFIKA KWAMANGQINA AMABINI

Ngaphambi kokuvela komchasi-Kristu, kubonakala ngathi uThixo uyathumela AmaNgqina amabini ukuprofeta.

Ndiza kuwanika amangqina am amabini amandla okuprofeta iintsuku eziliwaka elinamakhulu amabini anamashumi amathandathu, enxibe ezirhwexayo. (ISityhi. 11: 3)

Isiko lalisoloko liwafumanisa la maNgqina mabini njengo Eliya kwaye Enoki. Ngokutsho kweZibhalo, zange babulawe kwaye basiwa eparadesi. UEliya wasiwa enqwelweni yomlilo ngelixa uEnoki…

… Waguqulelwa kwiparadesi, ukuze azinike inguquko iintlanga. (Ubushumayeli 44:16)

Abaseki beCawe bafundise ukuba la maNgqina mabini aza kubuyela emhlabeni ngaminazana ithile ukunika ubungqina obunamandla. Kwingcaciso yakhe ngencwadi kaDaniel, uHippolytus waseRoma wabhala:

Iveki enye ibe ngumnqophiso nabantu abaninzi; kwaye phakathi evekini kuyakuba ukuba idini kunye nomrhumo ususwe — ukuze iveki enye ibonakaliswe ukuba yohlulwe kubini. Amangqina amabini, ke, aya kushumayela iminyaka emithathu enesiqingatha; Umchasi kristu uya kwenza imfazwe nabangcwele ebudeni beveki, kwaye elaphanzisa ihlabathi… -Hippolytus, Bawo weCawa, Umsebenzi oNinzi kunye neziqwenga zeHippolytus, "Ingcaciso kaHippolytus, ubishophu waseRoma, yemibono kaDaniel noNebhukadenetsare, ithathwe ngokudibeneyo", n.39

Apha, uHippolytus ubeka amaNgqina kwisiqingatha sokuqala seveki-kanye njengokuba uKrestu eshumayela ooMaye abasixhenxe kwisiqingatha sokuqala seveki yePassion. Ngexesha elithile, emva koKukhanya ngelo xesha, la maNgqina mabini anokuvela ngokwenyani emhlabeni ukubiza umhlaba ukuba uguquke. Ngelixa uphawu lweSt. John ziingelosi ezivuthela amaxilongo, ndiyakholelwa ukuba ngabaprofeti bakaThixo abathunywe kubo kuthetha aba “yeha” ehlabathini. Esinye isizathu kukuba ekupheleni kweentsuku ezili-1260 zokuprofeta, uSt. John ubhala athi:

Uyeha wesibini udlule, owesithathu uyeza kamsinya. (ISityhi. 11:14) 

Siyazi kwasekuqaleni kumbono waseSt. John ukuba ooyeha ababini bokuqala benza i amaxilongo amathandathu okuqala (ISityhi. 9:12). Yiyo loo nto bevuthelwa Ngexesha ulungiselelo lokuprofeta lukaEliya noEnoki.

 

UHLELO LWENKQUBO

Ndiyakholelwa ukungcatshwa kukaYesu ngabantu baKhe-kunye neCawe ngamalungu ayo-kubonisiwe kwiiXilongo ezisixhenxe zesiTyhilelo. Zifuzisela ukwahlukana okuzayo eBandleni kunye nesilumkiso sokwenene seziphumo zaso kwihlabathi. Iqala ngelosi ephethe isicoci segolide:

Emva koko ingelosi yathatha ugcedevu wayizalisa ngamalahle avuthayo aphuma esibingelelweni, wayiphosa emhlabeni. Kwaye kwabakho iindudumo, iindudumo, imibane, kunye nenyikima. (ISityhi. 8: 5)

Siva kwangoko kwakhona izandi eziqhelekileyo ezihamba nokuKhanya-isandi sobulungisa obuzayo kwindudumo:

Ukuvuthelwa kwexilongo kwaya kukhwaza ngakumbi xa uMoses wayethetha kwaye UThixo wamphendula ngeendudumo. (Eks 19: 19)

Ndiyakholelwa ukuba la malahle avuthayo ngabo bangabawexuki abakhe baba njalo Ukucocwa etempileni kwaye abavumanga ukuguquka. Baphoswa phantsi "emhlabeni" apho inyoka iphoswa khona ngu-St Michael (ISityhi 12: 9). USathana uyagxothwa "emazulwini," ngelixa ekwinqwelo yendalo, abalandeli bakhe bagxothwa eCaweni (yiyo loo nto ingelosi ephethe isicoci inokuba ngumfuziselo kaBawo oyiNgcwele, kuba iSt. ”)

 

IINXILONGO ZOKUQALA ZESINE

Khumbula ukuba iNcwadi yeSityhilelo yaqala ngoonobumba abasixhenxe ababhalelwe iicawa ezisixhenxe zaseAsia- inani "ezisixhenxe" kwakhona lingumfuziselo wokugqibelela. Ke, iileta zinokusebenza kwiCawe iphela. Nangona bephethe amazwi enkuthazo, bakwabiza iBandla guquka. Kuba ulukhanyiselo lwehlabathi olusasaza ubumnyama, kwaye ngezinye iindlela, ngakumbi uBawo oyiNgcwele ngokwakhe, ukwangumqobo othintela amandla obumnyama.

UAbraham, utata wokholo, kungokholo lwakhe iliwa elibambe isiphithiphithi, isikhukhula esandayo somkhukula wentshabalalo, kwaye ngaloo ndlela sigcina indalo. USimon, owokuqala ukuvuma ukuba uYesu unguKrestu… ngoku uba ngenxa yokholo luka-Abraham, oluhlaziyiweyo kuKristu, iliwa elimelene nomsinga wokungakholwa kunye nokutshatyalaliswa komntu. —UPOPE BENEDICT XVI (UKhadinali Ratzinger), Ukubizwa kuMthendeleko, Ukuqonda iBandla namhlanje, UAdrian Walker, Tr., Iphe. 55-56

Ke, iileta zesiTyhilelo zibeka inqanaba lomgwebo, okokuqala kweCawe, emva koko kwihlabathi. Iileta zibhekiswe "kwiinkwenkwezi ezisixhenxe" ezibonakala esandleni sikaYesu ekuqaleni kombono kuSt.

Nantsi ke intsingiselo efihlakeleyo yeenkwenkwezi ezisixhenxe ozibonileyo esandleni sam sasekunene, neziphatho zezibane zegolide zisixhenxe: iinkwenkwezi ezisixhenxe zizithunywa zawo amabandla asixhenxe; neziphatho zezibane zosixhenxe ezi ngamabandla osixhenxe. (ISityhi 1:20)

Kwakhona, “iingelosi” kusenokwenzeka ukuba zithetha abefundisi beCawa. Isibhalo sisixelela ukuba inxenye yezi "nkwenkwezi" iya kuwa okanye ikhutshelwe ngaphandle "kukuwexuka" (2 Tes. 2: 3).

Kuqala kwehla esibhakabhakeni "isichotho nomlilo oxutywe negazi" emva koko "intaba evuthayo" emva koko "inkwenkwezi evutha njengesibane" (ISityhi 8: 6-12). Ngaba la maxilongo ayafuzisela “ababhali, amadoda amakhulu nababingeleli abaziintloko,” oko kukuthi, a Isithathu ngabefundisi, oobhishophu nookhadinali? Inamba "watshayela isinye kwisithathu seenkwenkwezi esibhakabhakeni waza waziphosa emhlabeni”(Isityhi. 12: 4).  

Oko sikufunda kwiSahluko 8 ngumphumo "wokonakala" oku kuzisa kwindalo iphela ngokomoya. Ikho kwindalo iphela, kungoko iSt. John ibona oku kutshatyalaliswa ngokufuziselayo ngamaxilongo "amane" (njengakwiimbombo zone zomhlaba.) Umonakalo kwindalo iphela uhlala uchazwa "njengesithathu," esilingana nenani leenkwenkwezi ezikhutshiwe.

Isinye kwisithathu somhlaba satshiswa, kunye nesinye kwisithathu semithi nayo yonke ingca eluhlaza ... Isinye kwisithathu solwandle sajika saba ligazi… isahlulo sesithathu sezidalwa ezihlala elwandle safa, nesahlulo sesithathu seenqanawa saphuka. sisinye kwisithathu semilambo, naphezu kwemithombo yamanzi… isinye kwisithathu sawo onke amanzi ajike aba ngumhlonyane. Abantu abaninzi bafa ngala manzi, kuba aba krakra… Xa ingelosi yesine yavuthela ixilongo layo, isinye kwisithathu selanga, nesinye kwisithathu senyanga, nesinye kwisithathu seenkwenkwezi, sabethwa ngesinye kwisithathu sazo; . Imini yaphulukana nokukhanya kwayo okwesithathu sexesha, ngokunjalo nobusuku. (ISityhi. 8: 6-12)

Ekubeni iSt. John kamva ichaza iCawa ngokuthi “umfazi owambethe ilanga, inyanga ingaphantsi kweenyawo zakhe, entloko kuye isithsaba seenkwenkwezi ezilishumi elinambini”(12: 1), ixilongo lesine lingangumfuziselo weCawe iphela-ilele, iyinkolo, njl.

Guquka, kwaye wenze imisebenzi owawenza ekuqaleni. Kungenjalo, ndiya kuza kuwe ndize ndisuse isiphatho sezibane sakho endaweni yaso, ngaphandle kokuba uyaguquka. (ISityhi. 2: 5)

 

ISILUMISO 

Kodwa ngaba konke oku kungokomfuziselo nje? Ndiyakholelwa ukuba amaxilongo uSt. John uyabona, ngelixa abonisa ukwahlukana, abonisa kwangaphambili yenene kunye neziphumo ze-cosmic eziza kufumana ukuzalisekiswa kwazo Izitya ezisixhenxe. Njengoko uPaul Paul esitsho, “yonke indalo iyancwina inenimba”(Rom 8: 2). Ezi ziphumo ngamaxilongo, izilumkiso zesiprofeto ekhutshwe ngamaNgqina amabini ngokuchasene nabo bahlukene neCawa yokwenyani, kunye nehlabathi liphela, elichasileyo iVangeli. Oko kukuthi, la maNgqina mabini anikwe amandla nguThixo okuxhasa ukuprofeta kwabo ngemiqondiso-Ukohlwaya kwengingqi evakala kakhulu ngathi ngamaXilongo ngokwawo:

Banamandla okusivala isibhakabhaka ukuze kungani mvula ngexesha lokuprofeta kwabo. Banamandla okuguqula amanzi abe ligazi kunye nokuwucinezela umhlaba ngaso nasiphi na isibetho rhoqo ngokuthanda kwabo. (ISityhi. 11: 6)

Kungoko amaXilongo enokuba angokomfuziselo okomoya kwaye ngawokoqobo. Ekugqibeleni, basisilumkiso sokuba ukulandela uMyalelo weHlabathi eNtsha kunye nenkokeli yayo ekhulayo, uMchasi-Kristu, iyakukhokelela kwintshabalalo engenakuthelekiswa nanto — isilumkiso esichazwe kwiXilongo lesiHlanu eliza kuvuthelwa…

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
exhonyiweyo EKHAYA, ISILINGO SONYAKA WESIXHENXE.

Amagqabantshintshi zivaliwe.