Ukuvavanywa kweminyaka esixhenxe-Icandelo X


UYesu wehliswa emnqamlezweniNguMichael D. O'Brien

 

Ngena emkhombeni, wena nendlu yakho yonke. Iintsuku ezisixhenxe ukususela ngoku ndiya kunisa imvula emhlabeni iintsuku ezimashumi mane nobusuku obumashumi mane. (IGen 7: 1, 4)

 

INYIKIMA ENKULU YOMHLABA

Ngokuphalazwa kwesitya sesixhenxe, umgwebo kaThixo kubukumkani beli Rhamncwa ufikelela kwincopho yawo.

Eyesixhenxe yasiphalaza isitya sayo emoyeni. Kwavakala nelizwi elikhulu etempileni liphuma etroneni, lisithi, Kwenzekile. Emva koko kwabakho imibane, iindudumo, neendudumo, kwaza kwabakho nenyikima enkulu yomhlaba. Yayiyinyikima enobundlobongela enkulu kangangokuba akuzange kubekho enye enjengayo ukusukela oko uluntu laqala emhlabeni ... Isichotho esikhulu njengamatye amakhulu ehle evela ezulwini ebantwini ... (ISityhi 16: 17-18, 21)

Amagama athi, “Yenziwe, ”Watsho amazwi kaKristu okugqibela emnqamlezweni. Kanye njengokuba inyikima yenzekile eKalvari, inyikima iyenzeka nqanaba "Ukubethelelwa emnqamlezweni" komzimba kaKrestu, ukukhubaza ubukumkani buka-Antichrist kunye nokutshabalalisa iBhabheli (efuzisela inkqubo yehlabathi, nangona isenokuba yindawo eyiyo.) isilumkiso sele izalisekile. UMkhweli wehashe elimhlophe uyeza ngoku, hayi isilumkiso, kodwa umgwebo oqinisekileyo kwabakhohlakeleyo-yiyo ke loo nto, siva kwaye sibona umfanekiso ofanayo netywina lesithandathu lokukhanya, iindudumo zomthetho:

Emva koko kwabakho imibane, iindudumo, neendudumo, kunye nenyikima enkulu yomhlaba (IsiTy. 16:18)

Ngapha koko, ekuqhawulweni kweTywina leSithandathu, safunda ukuba “isibhakabhaka sahlukana njengomsongo oqwengileyo usongwa.” Ngokunjalo nasemva kokuba uYesu efile emnqamlezweni-umzuzu oqinisekileyo wokugwetywa kukaYise eluntwini kuthwelwe nguNyana wakhe-Isibhalo sithi:

Lasuka ikhuselo lengcwele lakrazuka kubini, lithabathela phezulu lada lesa phantsi. Umhlaba wanyikima, kwaqhekeka amatye, kwavulwa amangcwaba, kwaza kwavuka imizimba yabangcwele abaninzi abaleleyo. Baphuma emangcwabeni abo emveni kokuvuka kwakhe, bangena kuwo umzi ongcwele, babonakala kuninzi. (Mat 27: 51-53)

Isitya sesixhenxe inokuba ngumzuzu wokuvuswa kwamaNgqina amabini. Kuba uSt. John ubhala ukuba bavukile kwabafileyo "iintsuku ezintathu ezinesiqingatha" emva kokubulawa kwabo. Oko kunokuba ngumfuziselo iminyaka emithathu nesiqingathaOko kukuthi, kufutshane ne isiphelo yolawulo lomchasi-Kristu. Kuba sifunda ukuba ngexesha lokuvuka kwabo, inyikima yenzeka esixekweni, ekusenokwenzeka ukuba yayiseYerusalem, kwaye "isishumi sesixeko sonakala."  

Abantu abangamawaka asixhenxe babulawa ngexesha lonyikima; abanye bothuka, bamzukisa uThixo wezulu. (ISityhi. 11: 12-13)

Ngethuba lokuqala ngalo lonke intshabalalo, siva uJohn erekhoda ukuba ikhona guquka njengoko 'babezukisa uThixo wezulu.' Apha siyabona ukuba kutheni abaFata beCawa besithi ukuguquka kwamaJuda ekugqibeleni, ngokuyinxenye, ngamaNgqina amabini.

Kwaye u-Enoch no-Elias waseThesbite baya kuthunyelwa kwaye baya kuguqula iintliziyo zooyise kubantwana, oko kukuthi, baguqulele indlu yesikhungu kwiNkosi yethu uYesu Krestu kunye nokushunyayelwa kwaBapostile. —St. UJohn Damascene (686-787 AD), Ugqirha weCawa, I-De Fide Orthodoxa

Ukuzila okungalawulekiyo, ukulila nokulila kuya kuxhaphaka kuyo yonke indawo… Amadoda ayakufuna uncedo kumchasi kristu kwaye, kuba akazokwazi ukubanceda, uya kufikelela ekuqondeni ukuba akangoThixo. Xa ekugqibeleni beqonda ukuba ubakhohlisile kangakanani, baya kufuna uYesu Krestu.  —St. IHippolytus, Iinkcukacha Ngokuphathelele Umchasi-Kristu, UGqirha Franz Spirago

Uvuko lwaMangqina mabini lubonakaliswa ngabangcwele abavuka emva kovuko lukaKrestu kwaye “bangena kuwo umzi ongcwele” (Mat 27:53; jj ISityhi. 11:12)

 

KOYISA

Emva kokufa kwakhe, uYesu wehla waya kwabafileyo ukuze akhulule imiphefumlo ebotshelelwe ebukhobokeni bukaSathana. Ngokukwanjalo ikhuselo le tempile esezulwini liyavulwa kwaye uMkhweli wehashe elimhlophe uphuma ezokukhulula abantu baKhe kwingcinezelo yomchasi-Kristu. 

Ndawabona amazulu evulekile, nalo ihashe elimhlophe; umkhweli wayo wayebizwa ngokuba uthembekile, uyinyaniso. Imikhosi yezulu yamlandela, ikhwele emahasheni amhlophe, Emva koko ndabona irhamncwa nookumkani bomhlaba nemikhosi yabo behlanganisene ukuze balwe nalowo ukhwele ihashe nomkhosi wakhe. Irhamncwa labanjwa, kunye nalo kwabanjwa umprofeti obuxoki, lowo wayenzayo imiqondiso leyo wayilahlekisa ngayo abo balwamkelayo uphawu lwerhamncwa, nabo baqubuda kuwo umfanekiselo walo; Aba babini baphoswa bephila echibini lomlilo elivutha isalfure. (ISityhi. 19:11, 14, 19-20)

Kwaye emva kokwenza izinto ezinjalo iminyaka emithathu neenyanga ezintandathu kuphela, uya kutshatyalaliswa bubuqaqawuli besibini obuvela ezulwini boNyana kaThixo okuphela kwamzeleyo, iNkosi yethu noMsindisi uYesu, uKrestu oyinyani, oya kubulala umchasi-Kristu ngomphefumlo Umnikele emlilweni wesihogo. —St. UCyril waseJerusalem, uGqirha weCawa (malunga nowama-315-386), Iintetho zeCatechetical, Isifundo XV, n.12

Abo bangafuniyo ukunika uThixo uzuko emva kwenyikima enkulu badibana nobulungisa njengoko umnyango weTyeya utywinwe ngesandla sikaThixo:

bona Utshabhisile UThixo ngesibetho sesichotho kuba esi sibetho besinzima… Abanye babulawa ngekrele elaliphuma emlonyeni walowo ukhwele ihashe… (ISityhi 16:21; 19:21)

Amakrele abo aya kungena entliziyweni yabo; zaphulwe izaphetha zabo. (INdumiso 37:15)

Ekugqibeleni, uSathana uza kubotshelelwa iminyaka eliwaka (ISityhi. 20: 2) Ixesha Loxolo.

Kuyakubakho ngandlel 'ithile kweli' lizwe laseNtshona 'ingxaki yokholo lwethu, kodwa siyakuhlala sinemvuselelo yokholo, kuba ukholo lwamaKrestu luyinyani, kwaye inyani iya kuhlala ikhona kwihlabathi labantu, UThixo uyakuhlala eyinyaniso. Ngale ndlela, ekugqibeleni ndinethemba. -UPOPE BENEDICT XVI, udliwanondlebe kwinqwelomoya eya e-WYD Australia, LifesiteNews.com, Julayi 14th, 2008 

  

IXESHA LOXOLO

Ezimbandezelweni ezintandathu uya kukuhlangula, nangowesixhenxe akuyi kukuchukumisa ububi. (Yobhi 5:19)

Inani "ezisixhenxe" kwisitya sokugqibela, esikuzalisekiswa kweXilongo leSixhenxe, lithetha ukugqitywa kwesiGwebo sabangenabuthixo kwaye kufezekisa amazwi oMdumisi:

Abenzi bobubi baya kunqunyulwa; Ke bona abamthembayo uYehova, baya kulidla ilifa ilizwe. Linda umzuzwana, angabikho ongendawo; zikhangele kwaye aziyi kubakho. (INdumiso 37: 9-10)

Ngokuvela kweLanga loBulungisa—Ukusa yemini yeNkosi — intsalela ethembekileyo iya kuvela ilidle ilifa ilizwe.

Ehlabathini lonke, utsho uYehova, isahlulo sesithathu kubo siya kunqunyulwa sitshatyalaliswe, esinye isahlulo sesithathu sishiyeke. Ndiya kuzisa isahlulo sesithathu emlilweni, kwaye ndiza kuwasulungekisa njengokucocwa kwesilivere, kwaye ndiza kuwavavanya njengoko kuvavanywa igolide. Baya kunqula igama lam, ndibaphendule; Ndiya kuthi: 'Bangabantu bam,' bona bathi: 'UNdikhoyo nguThixo wam.' (Zek 13: 8-9)

Njengokuba u Yesu wavuka kwabafileyo “ngomhla wesithathu,” ngokunjalo, abafeli-nkolo bale mbandezelo baya kuvuka kulonto iSt.uvuko lokuqala":

Ndabona nemiphefumlo yabo babenqunyulwe iintloko ngenxa yobungqina babo kuYesu nangenxa yelizwi likaThixo, nababengalinqulanga irhamncwa nomfanekiso walo, abangalwamkelanga uphawu lwalo ebunzini nasesandleni. Babuyela ebomini baza balawula kunye noKristu iminyaka eliwaka. Abafileyo abaseleyo ababuyanga badle bomi, yada yadlula iminyaka eliwaka. Olu luvuko lokuqala. (ISityhi. 20: 4) 

Ngokwabaprofeti, abanyulwa bakaThixo bagcina unqulo lwabo eYerusalem iminyaka eliwaka, oko kukuthi, ixesha elide loxolo. 

Itsho iNkosi uYehova ukuthi, Ndiya kuvula amangcwaba enu, bantu bam, ndibasuse, ndinibuyisele emhlabeni wakwaSirayeli; Ndofaka uMoya wam kuni, ukuze niphile, ndinimise emhlabeni wenu; wazi ke ukuba ndinguYehova. Baya kusinda bonke abo banqula igama likaYehova. Ngokuba, entabeni yaseZiyon kuya kubakho okusindileyo, njengoko watshoyo uYehova; NaseYerusalem, amasalela uya kubizwa nguYehova. (Hez 37: 12-14;(Yoweli 3: 5)

Ukufika koMkhweli wehashe elimhlophe asikokuBuya kokugqibela kukaYesu enyameni xa Esiza kugweba okokugqibela, kodwa ukuthululwa okupheleleyo koMoya wakhe ozukisiweyo ngePentekoste yesibini. Kukuthululelwa ukumisela uxolo nobulungisa, ukungqina ubulumko, kwaye elungiselela iBandla lakhe ukuba lMamkele njengonyulu kwaye ungenabala.Kukulawula kukaYesu “ezintliziyweni zethu,” ngokutsho kweSt. Louis de Montfort, xa "abapostile bexesha lokuphela" baqala "ukutshabalalisa isono nokumisa ubukumkani bukaYesu." Eli liXesha loXolo elathenjiswa nguNkosikazi wethu, lathandazelwa ngoopopu, kwaxelwa kwangaphambili ngooBawo beCawa bokuqala.

Mna kunye nawo onke amanye amaKhristu esiqhelo siziva siqinisekile ukuba luyakuba khona uvuko lwenyama olulandelwa yiminyaka eliwaka, yakwakhiwa, yaxhonywa, yandiswa isixeko saseYerusalem, njengoko kwabhengezwa nguMprofeti uHezekile, u-Iaya nabanye… Indoda phakathi kwethu ogama linguYohane, omnye wabaPostile bakaKristu, wafumana kwaye waxela kwangaphambili ukuba abalandeli bakaKristu baya kuhlala eYerusalem iminyaka eliwaka, nokokuba emva koko indalo iphela kwaye, ngokufutshane, uvuko lwanaphakade kunye nomgwebo ziyakwenzeka. —St. UJustin Martyr, Incoko kunye noTraypho, Ch. 81, Ootata beCawe, Ilifa lamaKristu

Kwaye ke isiphelo siya kufika.

Print Friendly, PDF & Email
exhonyiweyo EKHAYA, ISILINGO SONYAKA WESIXHENXE.