Uvavanyo lweMinyaka esixhenxe-Icandelo I

 

IITATIMU yeSilumkiso-Icandelo V ndibeke isiseko sento endikholelwa ukuba iyasondela ngokukhawuleza kwesi sizukulwana. Umfanekiso uya ucaca ngakumbi, imiqondiso ithetha phezulu, imimoya yotshintsho ivuthuza ngamandla. Kwaye ke, uBawo wethu oyiNgcwele usijonge ngothando kwakhona kwaye athi, “Ithemba”… Kuba ubumnyama obuzayo abuyi koyisa. Olu luhlu lwemibhalo lubhekisa kwi- "Ityala leminyaka esixhenxe" enokuthi isondele.

Oku kucamngca kusisiqhamo somthandazo kumzamo wam wokuqonda ngcono imfundiso yeCawe yokuba uMzimba kaKristu uyakulandela iNtloko yawo ngothando lwawo okanye "ityala lokugqibela," njengoko ikhatshwa yikhathekizimu. Kuba incwadi yesiTyhilelo ichaza ngokuyinxalenye nolu vavanyo lokugqibela, ndiqwalasele apha ukutolikwa okunokubakho kwe-Apocalypse yaseSt. Umfundi kufuneka agcine engqondweni ukuba ezi zizinto zam ezibonakalisayo kwaye ayisiyiyo inkcazo yesiTyhilelo, eyincwadi eneentsingiselo ezininzi kunye nobukhulu, hayi ubuncinci, eschatological. Imiphefumlo emininzi elungileyo iwile kumawa abukhali e-Apocalypse. Nangona kunjalo, ndiyivile iNkosi indinyanzela ukuba ndihambe ngokholo kula manqaku. Ndiyakhuthaza umfundi ukuba asebenzise ukuqonda kwakhe, akhanyiselwe kwaye akhokelwe, ewe, yiMagisterium.

 

AMAZWI ENKOSI YETHU

KwiiVangeli ezingcwele, uYesu uthetha nabaPostile malunga "namaxesha okuphela," enika umfanekiso weziganeko ezikufuphi nezikude. Lo "mfanekiso" ubandakanya zombini iziganeko zalapha ekhaya, ezifana nokutshatyalaliswa kwetempile yase Yerusalem ngo 70A.D, kwaneziganeko ezibanzi ezifana nongquzulwano phakathi kwezizwe, ukuza komchasi kristu, iintshutshiso ezinkulu, njlnjl. Iziganeko namaxesha. Ngoba?

UYesu wayesazi ukuba incwadi kaDaniyeli yayiyiyo tywinwa, ayizukuvulwa kude kube "lixesha lesiphelo" (Dan 12: 4). Yayikukuthanda kukaYise ukuba kuphela "umzobo" wezinto ezizayo owawuza kunikwa, kwaye iinkcukacha zityhilwe kwixesha elizayo. Ngale ndlela, amaKristu ngawo onke amaxesha aya kuqhubeka 'ebukele kwaye ethandaza.'

Ndiyakholelwa ukuba incwadi kaDaniel ibikhona ayitywinwanga, kwaye amaphepha ayo atyhila ngoku, nganye nganye, ukuqonda kwethu ukukhulisa imihla ngemihla kwisidingo "sokwazi". 

 

IVEKI KADANIYELI

Incwadi kaDaniel ithetha ngomchasi-Kristu obonakala elawula ulawulo lwehlabathi "iveki".

Uya kwenza umnqophiso omeleleyo nabaninzi iveki enye; kwaye isiqingatha seveki uya kuphelisa umbingelelo nomnikelo; kwaye phezu kwephiko lamasikizi uya kuza lowo uphanzisayo, de isiphelo esimiselweyo siphalazwe kumphanzisi. (Dan 9:27)

Kwimpawu yeTestamente eNdala, inani "ezisixhenxe" limele ukugqibelela. Kule meko, isigwebo esifanelekileyo nesigqibeleleyo sikaThixo Philayo (ingesiso isigwebo sokugqibela), uya kuvunyelwa ngokuyinxenye ngalo “mtshabalalisi.” “Isiqingatha seveki” athetha ngaso uDaniyeli likwalinani elifanayo lokomfuziselo iminyaka emithathu nesiqingatha esetyenziswe kwisiTyhilelo ukuchaza ixesha lalo mntu uchasene noKristu.

Irhamncwa lanikwa umlomo, likratshi, linyelisa; laza lanikwa igunya lokwenza oko Iinyanga ezingamashumi amane anesibini. (ISityhi. 13: 5)

“Iveki” ilingana “neminyaka esixhenxe.” 

Sibona iintlobo zelixesha leminyaka esixhenxe kwiZibhalo eziNgcwele. Eyona ibaluleke kakhulu lixesha likaNowa xa, kwiintsuku ezisixhenxe phambi konogumbe, uThixo wamngenisa kunye nosapho lwakhe emkhombeni (Gen 7: 4). Ndiyakholwa UkuKhanya kuya kuqala ixesha elisondeleyo lokuLingwa kweMinyaka esixhenxe equlathe ezimbini iminyaka emithathu enesiqingatha. Esi sisiqalo se umhla weNkosi, ukuqala koMgwebo wabaphilayo, ukuqala ngeCawa. Umnyango weTyeya uya kuhlala uvulekile, nokuba kunokwenzeka ngexesha lika-Antichrist (nangona iSt. John ibonisa lonke ixesha lomchasi-Kristu kunye nokukhapha abantu ukuba abayi kuguquka), kodwa baya kuvala ekupheleni kwetyala emva amaYuda aguqukile. Emva koko kuya kuqala ukugwetywa kwabangaguqukiyo kwi- umkhukula womlilo

Kuba lixesha lokuba umgwebo uqale ngendlu kaThixo; ukuba iqala kuthi, iyakuphela njani kwabo basilelayo ukuthobela iindaba ezilungileyo zikaThixo? (1 Petros 4:17)

 

IZIVUNA EZIMBINI

IsiTyhilelo sibhekisa kwizivuno ezibini. Okokuqala, i Ukuvunwa kweenkozo ebekwe nguYesu, hayi esiphelweni sehlabathi, kodwa ekupheleni kwe ubudala.

Kwaphuma isithunywa sezulu etempileni, sidanduluka ngezwi elikhulu kulowo uhleli efini, sisithi, Lifake irhengqa lakho, uvune isivuno; ngokuba lifikile ixesha lokuvuna; Lowo wayehleli efini walifaka irhengqa lakhe phezu komhlaba, wavuna ke umhlaba. (ISityhi. 14: 15-16)

Ndiyakholelwa ukuba eli lixesha lokuqala elinesiqingatha seminyaka elihamba nokuKhanya. Intsalela iya kulirhola irhengqa leLizwi likaThixo, ibhengeza iVangeli, iqokelele abo bamkela inceba yaKhe kwiTyeya… bayise “eshedini” Yakhe.

Nangona kunjalo, ayingabo bonke abaza kuguqula. Ngeli xesha, eli xesha liya kusebenza ukuhluza ukhula kwingqolowa. 

… Ukuba niyaluncothula ukhula nincothule nengqolowa kunye nalo. Yekani kukhule ndawonye kude kube lixesha lokuvuna; ke ngexesha lokuvuna ndiza kuthi kubavuni, Qokelelani ukhula kuqala, nilubophe lube zizithungu zokutshiswa, Qokelelani ingqolowa kuvimba wam, isivuno sisiphelo seli hlabathi, abavuni ke zizithunywa zezulu. (Mat 13: 29-30, 39)

Ukhula ngabo bawexuki abahlala eCaweni kodwa bavukele uKrestu kunye nommeli wakhe emhlabeni, uBawo oyiNgcwele. Uwexuko esiphila kulo ngoku luya kubonakala ekuhleni inkcaso zenziwe ngabo abangaguqukiyo ngokuKhanya. Ubuxoki obuzayo izakusebenza njengesefu eya kuthi "iqokelele" abo bala ukwamkela uYesu, iNyaniso, kubalandeli baKhe. Olu luKreqo olukhulu oluya kulungiselela uMchasi-mthetho indlela.

Abo bamkela uYesu baya kuphawulwa ziingelosi zakhe ezingcwele, abavuni:

Emva koko ndabona iingelosi ezine zimi kwiimbombo zone zomhlaba, zibambe imimoya yomine yomhlaba ukuze kungabikho moya uvuthuza emhlabeni okanye elwandle okanye nakuwuphi na umthi. Ndabona enye ingelosi inyuka ivela empumalanga, iphethe itywina loThixo ophilayo. Wadanduluka ngezwi elikhulu kwizithunywa zezulu ezine ezazinikwe igunya lokonakalisa umhlaba nolwandle, wathi: “Sanukuwonakalisa umhlaba okanye ulwandle okanye imithi de sibeke itywina emabunzini abakhonzi boThixo wethu. (ISityhi 7: 1-3)

Ngoku uyabona ukuba kutheni siziva nje imimoya yenguqu kwindawo yendalo ngokubonakaliswa kwezaqhwithi ezinamandla: sisondele kuMhla weNkosi xa ixesha leNceba liphela kwaye kuqala iintsuku zoBulungisa! Emva koko, iingelosi kwiimbombo zone zomhlaba ziya kukhululwa ngokupheleleyo ukuze zigwetywe abo bangatywinwanga. Olu kukuvuna okwesibini, i Ukuvunwa kweediliya—Umgwebo kwizizwe ezingaguqukiyo.

Kwaphuma enye ingelosi ivela ezulwini ezulwini, iphethe irhengqa elibukhali. Ke isithunywa saliphosa irhengqa laso phezu komhlaba, sasika isivuno somhlaba. Wayiphosa kwisixovulelo esikhulu sewayini yomsindo kaThixo. (ISityhi. 14: 18-19)

Oluvuno lwesibini luqala ngeminyaka emithathu enesiqingatha yokugqibela ngexesha lolawulo oluvulekileyo lomchasi-Kristu, kwaye luphelela ekucocweni kwabo bonke ububi emhlabeni. Kuba ngeli xesha apho uDaniel athi umtshabalalisi uyakuwaphelisa amadini emihla ngemihla, oko kukuthi, iMisa eNgcwele. Oku kuyakuzisa inimba emhlabeni engazange yabonwa ngaphambili kwindalo nakwindawo yomoya. Njengoko iPio Pio isitsho:

Kulula ukuba umhlaba ungabikho ngaphandle kwelanga.  

Kwicandelo lesibini, ukujongwa ngokusondeleyo kwamaxesha amabini ovavanyo lweminyaka esixhenxe.

 

Print Friendly, PDF & Email
exhonyiweyo EKHAYA, ISILINGO SONYAKA WESIXHENXE, UVAVANYO OLUKHULU.