Isaqhwithi Sokudideka

“Nilukhanyiselo lwehlabathi” (Mat 5:14)

 

AS Ndizama ukubhala lo mbhalo kuwe namhlanje, ndiyavuma, kuye kwafuneka ndiqale phantsi amatyeli aliqela. Isizathu kukuba Uqhwithela Loloyiko ukuthandabuza uThixo nezithembiso zakhe, Isaqhwithi seSilingo ukubuyela kwizisombululo zehlabathi nakukhuseleko, kwaye Isaqhwithi seCandelo Kuthe kwahlwayelwa izigwebo kunye nokukrokrelana ezintliziyweni zabantu… oko kuthetha ukuba abaninzi baphulukana namandla abo okuthembela nanjengoko begutyungelwe sisaqhwithi somoya kudideka. Ke, ndiyakucela ukuba undinyamezele, unyamezele njengoko nam ndikhetha uthuli kunye nenkunkuma emehlweni am (kunomoya ombi apha eludongeni!). Pha is indlela yoku Isaqhwithi sokudideka, kodwa iya kufuna ukuthembela kwakho-hayi kum-kodwa kuYesu, kunye neTyeya ayibonelelayo. Kukho izinto ezibalulekileyo nezisebenzayo endiya kuthi ndizilungise. Kodwa kuqala, ngamagama “ngoku” okwangoku kunye nomfanekiso omkhulu…

 

“INTSHULA”

Liphi eli gama “isaqhwithi”Le ndiyisebenzisayo ivela? Kwiminyaka emininzi eyadlulayo, ndahamba ndayoqhuba idolophu ndithandaza ndibukele ukutshona kwelanga. Kwakukho isaqhwithi sendudumo esibhakabhakeni, kwaye entliziyweni yam ndeva ukuba itsho iNkosi ukuba a “Isaqhwithi esikhulu, njengesitshingitshane, siza ebantwini.”Bendingayazi ukuba ithetha ukuthini le nto. Kodwa kule minyaka ilishumi idlulileyo njengoko iNkosi yandikhokelela kwimibhalo kaPopu (yabona Kutheni le nto ooPopu bengekhwaza?), aBaseki beCawa (yabona Bawo Oyingcwele ... Uyeza!), kunye namazwi oMninimzi wethu athi isipili kwaye angqine eyangaphambili, umfanekiso ocacileyo waqala ukuvela: kubonakala ngathi singena "kumjelo wokuzalwa" ekusebenzeni nzima, okuya kuthi kunike ithuba lentwasahlobo elitsha eCaweni. Ewe uvile iSt John Paul II isitsho lento.

… Ukujonga amehlo ethu kwikamva, silindele ngokuqinisekileyo ukuvela koSuku olutsha… “Balindi, yintoni ebusuku?” (Is. 21:11), kwaye siyayiva impendulo: “Hark, ababoniseli bakho baphakamisa ilizwi labo, bamemelele kunye, kuba ngamehlo ngamehlo bakubona ukubuyela kweNkosi eZiyon”…. Ubungqina babo ngesisa kuzo zonke iimbombo zomhlaba babhengeza: “Njengokuba iwaka lesithathu leNtlawulelo lisondela, uThixo ulungiselela intwasahlobo enkulu yobuKristu kwaye sele siyibona imiqondiso yabo yokuqala.” Kwangathi uMariya, iNkwenkwezi yasekuseni, asincede sitsho ngentshiseko ukuba "ewe" kwisicwangciso sikaYise sosindiso ukuze zonke izizwe neelwimi zibubone ubuqaqawuli bakhe. -UPOPE JOHN PAUL II, Umyalezo we-World Mission ngeCawa, n. 9, Oktobha 24, 1999; www.v Vatican.va

Andizange ndikhe ndicaphule oku kulandelayo kwiLady lethu ngaphambili, kodwa sisandi samazwi kaJohn Paul II:

Ukuze ndikhulule abantu ebukhobokeni bala mahlelo, abo uthando lwenceba lo Nyana wam oyiNgcwele batyumbe ukuphumeza ukubuyiselwa baya kufuna amandla amakhulu okuthanda, ukuzingisa, ukomelela nokuzithemba kuThixo. Ukuvavanya le nkolo nokuzithemba kwelungisa, kuyakubakho amaxesha apho konke kuya kubonakala ngathi kulahlekile kwaye kukhubazekile. Esi ke, iya kuba sisiqalo esonwabisayo sokubuyiselwa okupheleleyo. -Inenekazi lethu leMpumelelo elungileyo kuMama oHloniphekileyo uMariana de Jesus Torres, kumthendeleko wokuhlanjululwa, 1634; cf. hambai. okanye

Ke, lo gama lo myalezo unethemba elincomekayo, kufuneka sivume ngenkalipho ukuba, phambi kwentwasahlobo, kukho ubusika; ngaphambi kwesifingo, kukho ubusuku; kwaye ngaphambi kokubuyiselwa, kukho ukufa. Yiyo le nto ndingakhange ndithandabuze "njengomlindi" -ukuthatha "umngcipheko" onokuthi-ukuthetha ngalo "busuku," kuba nale nyani "iyakusikhulula." Abo balungele isaqhwithi banamathuba amaninzi okusinda kunabo bafunyanwa sisaqhwithi. Imimoya evuthayo ayizukuphazamiseka ngenxa yesizathu sokuba babe njalo kulindeleke.

Ezi zinto ndizithethile kuni, ukuze ningakhutyekiswa. Ezi zinto ndizithethile kuni, ukuze, xa lithe lafika ilixa, nizikhumbule ukuba mna ndandinixelele. (Yohane 16: 1, 4)

 

ISIPHEPHO EBANDLENI

Ngeli lixa, kukho isaqhwithi esikhulu sokubhideka eCaweni ngeenguqulelo ezahlukeneyo zesinodi yosapho kunye noxwebhu lwesishwankathelo. UAmoris Laetitia qhubeka uvelisa impikiswano, ukwahlula kunye nokuphikisana. Abantu abaninzi baqala ukuziva “Balahlekile kwaye bakhubazekile.” Ukholelwa kwintetho kabani? Yeyiphi endiyilandelayo? Umnumzana Lucia waseFatima uthethile Ngexesha lokudideka elizayo, “ukuphazamiseka okungokungokwasemoyeni” njengokuba wayibeka. UYesu wachaza ukuba kutheni uMkhonzi kaThixo uLuisa Picarretta:

Ngoku sifike malunga nesithathu samawaka amabini eminyaka, kwaye kuyakubakho uhlaziyo lwesithathu. Esi sizathu sokudideka ngokubanzi, nto leyo enye into ngaphandle kokulungiselela ukuhlaziywa kwesithathu. Ukuba kuhlaziyo lwesibini ndibonakalisile okwenziwe luluntu kunye nokubandezeleka kwam, kwaye kuncinci kakhulu kokufezekiswa kobuThixo bam, ngoku, kolu hlaziyo lwesithathu, emva kokuba umhlaba ucociwe kwaye inxenye enkulu yesizukulwana sangoku sitshatyalalisiwe ... oku kuhlaziywa ngokubonakalisa okwenziwa bubuThixo bam ngaphakathi koluntu lwam. —Idayari XII, kaJanuwari 29, 1919; ukusuka Isipho sokuPhila ngentando kaThixo, UMfu Joseph Iannuzzi, umbhalo osemazantsi n. 406

Ndiyakhumbula kwakhona malunga neeveki ezimbini ngo-2013, emva kokuba uPopu Benedict XVI eyekile emsebenzini, ndaziva ndiphindaphinda entliziyweni yam iNkosi isithi, “Ngoku ungena kumaxesha anobungozi kwaye adidayo. ” Ewe, kwiminyaka emine kamva, silapha. Ngesiquphe, isikweko esithi “ngqutyana”Yenza ingqiqo xa izithuko, iimpikiswano, izityholo, ulungelelwaniso, ukungaqondani, kunye nokugweba kusiphosela ngaphaya kwenkunkuma yesaqhwithi esinamandla. Igama "ukwahlukana" lihlebezelwa kwiimbombo ezimnyama njengoko siqala ukubona elubala “Ookhadinali abachasayo ookhadinali, oobhishophu nxamnye noobhishophu.” [1]UMama wethu ka-Akita, ngo-1973 Akuyomfihlo ukuba ndihlaselwe ngenkohlakalo ngamaKatolika "agcinayo" ngenxa yokucaphula uPapa Francis konke konke (nokuba iyimfundiso yamaKatolika e-orthdox). Lo ngumqondiso okhathazayo, kuba njengoko watshoyo uYesu…

… Ukuba indlu yahlulelene yodwa, ayinako ukuma loo ndlu; (UMarko 3:25)

 

INTSHOLONGO KULUNTU

Kukwakho nesiphango esingummangaliso sokudideka eluntwini ngokubanzi njengoko iyantlukwano phakathi kokukhanya nobumnyama iya ichazwa ngakumbi, kwaye zikhundla ukwenza lukhuni.

Amacandelo amaninzi oluntu adidekile malunga nokuba yintoni elungileyo nengalunganga… -UAPOPE JOHN PAUL II, Cherry Creek State Park Homily, eDenver, eColorado, ngo-1993

Ihlabathi lahlulwe ngokukhawuleza laba ziinkampu ezimbini, ubuqabane bokuchasa uKristu kunye nobuzalwana bukaKristu. Imigca phakathi kwezi zimbini iyatsalwa. Kude kube nini idabi singazi; ukuba amakrele kuya kufuneka aphunjulwe asazi; nokuba igazi liya kuphalala na asazi; ingaba iya kuba yimfazwe exhobileyo asazi. Kodwa kwimpikiswano phakathi kwenyaniso nobumnyama, inyaniso ayinakuphulukana nayo. -UBhishophu Fulton John Sheen, DD (1895-1979)

Kwisiqingatha sesizukulwana, ihlabathi liye lalahla ngokukhawuleza ingqiqo kunye nesizathu njengoko, "egameni lothando," izizathu zebhayoloji, ezentlalo kunye nezokuziphatha zokukhusela umtshato phakathi kwendoda nebhinqa ziphantse zatshatyalaliswa. Kwaye ngokupheliswa kwale mvumelwano yokuziphatha, ukuqonda imeko yesini kunye nesini kuye kwaphakanyiswa njengoko abantwana besikolo ngoku befundiswa ukuba isini yinto ogqiba ngayo, hayi ibhayoloji yakho. Sisiphithiphithi esididekileyo, kwaye nesizathu sokuba uPopu Benedict athi elona "kamva lehlabathi lisemngciphekweni" ngenxa yale "mnyama kwelokuqiqa". [2]cf. Ngomhla kaEva Yintoni enokuba “yonakele ngokwasemphefumlweni” kunamakhulu amawaka abantu basetyhini abebematsha kwihlabathi jikelele kule mpelaveki iphelileyo befuna “amalungelo abasetyhini” —ie. ilungelo lokutshabalalisa umntwana ngaphakathi kwesibeleko sakhe?

 

UKUQALA OKUQINILEYO

Kukho into engaqhelekanga malunga nokhetho oludlulileyo e-United States kunye nempendulo engaqhelekanga, yeemvakalelo, kunye neempendulo ezihlazo nezingaqondakaliyo eziye zavela. Idlula ngaphaya kokungavumelani kwezopolitiko. Sibona apha futhi, ndiyakholelwa, "inkohliso enamandla" athetha ngayo uSt.

UThixo ubathumela amandla akhohlisayo ukuze bakholwe bubuxoki, ukuze bonke abangakholwanga yinyaniso kodwa bavumile ukwenza okubi bagwetywe. (2 Tes. 2: 11-12)

Ezi zinto ngokwenyani zibuhlungu kangangokuba ungathi ezi ziganeko zifanekisela kwaye zibonisa "ukuqala kweentlungu," oko kukuthi, ngabo baziswa ngumntu wesono, "ophakanyiswe ngaphezu kwako konke okubiziweyo." UThixo okanye uyanqulwa (2 Thes 2: 4). —UPOPI PIUS X, I-Miserentissimus Redemptor, Ileta Encyclical on Reparation to the Sacred Heart, Meyi 8, 1928; www.vatican.va

Olu ulahlekiso lwenziwa kancinci kwaye luyakhula ukusukela ekuzalweni kwe Ukhanyiselo ngaphezu kweminyaka engama-400 eyadlulayo, [3]cf. Ukuphila iNcwadi yeSityhilelo ngokuthe ngcembe ukuguqula oko kubi kube yinto elungileyo, kwaye elungileyo, embi.

Ngenxa yemeko enje, kufuneka ngoku kunakuqala ukuba nesibindi sokujonga inyaniso emehlweni kwaye sibize izinto ngegama labo, ngaphandle kokunikezela kwisilumko esilungileyo okanye kwisilingo sokuzikhohlisa. Kule meko, ungcikivo loMprofeti luthe ngqo: “Yeha ke abo bathi okubi kulungile okulungileyo nokubi, abathi ubumnyama bube kukukhanya nokukhanya endaweni yobumnyama” (Ngaba 5:20). —UPOPE JOHN PAUL II, U-Evangelium Vitae, "IVangeli yoBomi", n. 58

Ngoku ngakumbi kunakuqala, kufuneka sihlale "siphaphile kwaye siphaphile" njengoko obu "buzwilakhe bokuziphatha bunyanisekile" bukhula kwilizwe liphela, kwaye siqonde ukuba ekugqibeleni sisebenzisana nobuchwephesha bobudemon obuya koyiswa nguGrace kuphela. (Abo bacinga ukuba unyulo lukaDonald Trump ngesiquphe luphelise iSaqhwithi kufuneka bandise ukukhanya kwabo ngaphaya kweWashington kwaye baqonde ukuba iSaqhwithi asisiMerika, kodwa sibiyela umhlaba wonke. Ukuba ikhona into, elwa neCawa, elichasene neVangeli Imikhosi ifumana amandla ngakumbi, isisombululo kunye nesibindi…).

Kwaye ke ndizakugcina kwindawo yogcino-mpepha kwaye ndiphinde ndishicilele ezinye iindlela ezibalulekileyo neziyimfuneko zokufumana ubabalo esiludingayo kule yure-izinto ezichaseneyo noqhwithela. Iyeza lokuqala yile nto ufundileyo… Ukwazi nje kwenzeka ntoni, kwaye kuza ntoni.

Abantu bam bayatshabalala ngokuswela ulwazi!… Ndinixelele le nto, ukuze ningakhubeki… (Hoseya 4: 6; Yohane 16: 1)

 

 

KUFUNDWA NGOKUBA

Ukudideka okukhulu

Ukufa kweLogic

Ukufa kweLogic-Icandelo II

 

Ngaba uyawuxhasa umsebenzi wam kulo nyaka?
Ndikusikelele kwaye ndiyabulela.

Ukuhamba noMark kwi The Ngoku iLizwi,
cofa kwibhena engezantsi ukuya rhuma.
I-imeyile yakho ayizokwabelwana naye nabani na.

NgokuIgama leBanner

Print Friendly, PDF & Email

Imihlathi

Imihlathi
1 UMama wethu ka-Akita, ngo-1973
2 cf. Ngomhla kaEva
3 cf. Ukuphila iNcwadi yeSityhilelo
exhonyiweyo EKHAYA, UVAVANYO OLUKHULU.

Amagqabantshintshi zivaliwe.