Uvavanyo

UGidiyon, ewahluza amadoda akhe, nguJames Tissot (1806-1932)

 

Njengokuba silungiselela ukukhutshwa kwencwadana entsha kule veki, iingcinga zam beziphindela kwiSynod kunye nothotho lwemibhalo endiyenzileyo ngelo xesha, ngakumbi Izilungiso eziHlanu nale ingezantsi. Eyona nto ndiyifumanisa ibalasele kolu phawu lukaPopu Francis, yindlela etsala ngayo, ngandlela thile, uloyiko, ukuthembeka, kunye nobunzulu bokholo lomntu ekukhanyeni. Oko kukuthi, sikwixesha lovavanyo, okanye njengoko uSt.Paul esitsho kufundo lokuqala lwanamhlanje, eli lixesha "lokuvavanya ubunyani bothando lwakho."

Oku kulandelayo kwapapashwa ngo-Okthobha 22nd, 2014 kungekudala emva kweSinodi…

 

 

BAMBALWA Ukuqonda ngokupheleleyo okwenzekileyo kwezi veki zimbalwa zidlulileyo kwiSynod yoBomi boSapho eRoma. Yayingengomhlangano nje woobhishophu; kungekuphela nje ingxoxo malunga nemicimbi yabefundisi: ibiluvavanyo. Yayikukuhluza. Nguye UGidiyon omtsha, Mama wethu osikelelweyo, ukucacisa ngakumbi umkhosi wakhe…

 

ILIZWI LESILUMKISO

Le nto ndiza kuyithetha iza kubacaphukisa abanye benu. Kakade, abambalwa bandicaphukisile, bendityhola ngokuba yimfama, ukukhohliswa, ukungazi ukuba uPapa Francis, "bangupopu-papa", "ungumprofeti wobuxoki", “Umtshabalalisi.” Kwakhona, kuFundo oluDibeneyo apha ngezantsi, ndiye ndadibanisa kuyo yonke imibhalo yam enxulumene noPapa Francis, nendlela amajelo osasazo kunye namaKatolika awagqwethe ngayo amazwi akhe (ekuvunyelwene ukuba afuna imeko kunye nengcaciso) indlela ezinye iziprofeto zangoku malunga nobupapa ezikhohlisayo ngayo; Okokugqibela, ngendlela uMoya oyiNgcwele ayikhusela ngayo iCawe ngokungenakusilela kunye nobabalo olunikwe "uPeter", iliwa. Ndithumele kwakhona ukubhala okutsha ngumfundisi wezakwalizwi uMfu Joseph Iannuzzi ophendule kumbuzo wam wokuba ingaba upopu angaba ngumqhekeki na okanye hayi. [1]cf. Ngaba UPopu Angaba ngumwexuki?

Andisayi kuphinda ndichithe elinye ixesha ndixoxa nabo "bangoopopu abancinci," abangafuniyo ukuthobeka kwaye baphonononge ngenyameko inyani kunye noko kufundiswa yiNkcubeko yethu; amagwala lawo amela mgama ephosa amatye phezu kweendonga zeVatican kuBawo oyiNgcwele; abo bafundi bezakwalizwi babagwebi bagwebe ngokungathi bahlala ezitroneni ("abapostile abaphambili" njengoko uSt. Paul wayebabiza njalo); abo bathi, befihla emva kwee-avatars kunye namagama angaziwayo, bathengise uKristu kunye nosapho lukaThixo ngokuhlasela ilitye alisekayo; abo bathi ngokungathobeliyo-bamthobele uBawo oyiNgcwele ngelixa bemphosa kurhanela olunzulu, [2]cf. Umoya wokurhanela Ukonakalisa ukholo lwabantwana, kunye nokwahlula iintsapho ngoloyiko.

Sukundenza into ephosakeleyo-bendithetha iminyaka esibhozo malunga nengxaki eCaweni, ukuthotywa kweenkonzo, ingxaki yekatekisisi, kunye nesilumkiso malunga Ukuza Ubuxoki, ukwahlukana, uwexuko, kunye nezinye iimvavanyo ezininzi. Ngexesha leveki yonke yeSinodi, ndiye ndacacisa ukuba ukufundwa kweMisa bekubonisa njani ukuyekiswa okwenziwayo (kwaye bekufanele ukuba kugcinwe eluntwini, ngokoluvo lwam). Ukuba ucinga ukuba kukho ukudideka ngoku, linda ude ubone okuzayo. Iintshaba zikaKristu zikwimpahla ephezulu, kwaye ukugqwethwa kweendaba kunye nokugqwethwa kwemithombo yeendaba ngento ethethwa nguPopu nokumileyo kuyamangalisa, ukufunxa kwizinto ezingenamsebenzi. U-Archbishop Hector Aguer waseLa Plata, eArgentina waphawula ubuxoki bamajelo eendaba xa kuziwa eCaweni, esithi:

"Asithethi ngeziganeko ezizimeleyo," utshilo, kodwa kunoko uthotho lweziganeko ezenzeka ngaxeshanye ezibonisa “iyelenqe.” —CIarhente yeendaba ye-atholicNgomhla we-12 kuMatshi 2006

Ewe, kukho abo khadinali kunye noobhishophu abenze kwacaca ukuba sele bemkile kwiNkcubeko eNgcwele. Xa ndifunda ingxelo yokuqala yeSynod, amagama eza kum ngokukhawuleza: Esi sisakhelo soKreqo olukhulu. Ngapha koko, olo xwebhu luyilo lwayo lokuqala kanye yile nto "umsi kaSathana" ujonga kwaye unuka njani. Inuka kamnandi njengesiqhumiso kuba izenza ngathi "inenceba", kodwa ingqindilili kwaye imnyama, isitha inyani.

Yandiphazamisa kakhulu lento yenzekileyo. Ndicinga ukuba ukudideka kukamtyholi, kwaye ndicinga ukuba umfanekiso kawonke-wonke owafumanayo wawungowokudideka. -UBhishophu omkhulu uCharles Chaput, religionnews.comNgomhla wamashumi amabini ananye ku-Okthobha u-21

Kodwa kutheni le nto kufuneka simangaliswe? Ukususela ekuqaleni kweCawa kwakukho ii-Judase phakathi kwabo. NoSt. Paul walumkisa:

Ndiyazi ukuba emva kokumka kwam iingcuka eziqwengayo ziya kuza phakathi kwenu, zingawucongi umhlambi. (IZenzo 20:29)

Ewe, ikwangulo St Paul ubhale wathi:

Thobela iinkokheli zakho kwaye uzilibazise kubo, kuba bahlala bekujongile kwaye kuya kufuneka baphendule, ukuze bawuzalisekise umsebenzi wabo ngovuyo hayi ngentlungu, kuba oko akunakukunceda. (Heb 13:17)

Uyabona, bazalwana noodade, okwenzekileyo eRoma yayingelo vavanyo ukubona ukuba uthembeke kangakanani kuPopu, kodwa unokholo olungakanani kuYesu Krestu owathembisa ukuba amasango esihogo awasayi kuloyisa iBandla lakhe.

 

UMKHOSI WOKUQHUBEKA WEGIDONON

Uyakhumbula ukubhala kwam kubizwa UGidiyon omtsha apho ndicacisa indlela uMama wethu awulungiselela ngayo umkhosi omncinci ukuba ahlasele ngokungqalileyo kuSathana ngaye Idangatye Lothando. [3]cf. Ukudibana kunye neNtsikelelo kwaye Inkwenkwezi yokusa yasekuseni

Isekelwe kwibali kwiTestamente eNdala kaGidiyon eyacelwa yiNkosi ukunciphisa umkhosi wayo, owawungamadoda angama-32,000. Uvavanyo lokuqala lwafika xa iNkosi yayiyalela uGidiyon, isithi:

Owoyikayo nothusayo, makabuyele ekhaya. Kwaye uGidiyon kuvavanywa bona; babuya amashumi amabini anesibini amawaka, kwasala amawaka alishumi. (ABagwebi 7: 3)

Kodwa ke, u-Yehova wayefuna umkhosi ube mncinci kangangokuba kubonakala ngathi kuphantse akunakwenzeka uloyiso. Itsho iNkosi kwakhona,

Bakhokelele ezantsi emanzini kwaye ndiza uvavanyo kubo yakho apho. Bonke abasukuba bekhetha amanzi njengenja ngolwimi lwabo, uze umse bodwa; kwaye wonke umntu oguqa ngamadolo ukuba asele ephakamisela isandla sakhe emlonyeni wakhe ubeke ecaleni yedwa. Abo baxhapha amanzi ngeelwimi zabo babengamakhulu amathathu, kodwa onke amanye amajoni aguqa phantsi ukuba asele amanzi. UNdikhoyo ke wathi kuGidiyon: Ngawo la makhulu mathathu axhapha amanzi ndiza kukuhlangula, ndiwahlangule amaMidiyan. (Inguqulelo yeNABre; qaphela, ezinye iinguqulelo zibuyisela umva kuma-300 kwabo baguqa ngamadolo, begcina amehlo abo ejonge phezulu. Omnye unokuthi eli qela lama-300 ngabo "bajongileyo kwaye bayathandaza", bayazazi izinto ezibangqongileyo.)

Ewe, abo babenjengabantwana abancinci, bebeka bucala uloyiko lwabo, ikratshi, ukuzazi kwabo, kunye nokuthandabuza, baya ngqo emanzini basela ngobuso babo emhlabeni. Olu luhlobo lomkhosi uMama wethu awufunayo kule yure. Intsalela yamakholwa akulungeleyo ukushiya amakhaya abo, izinto zabo, amathandabuzo abo, iindlebe zabo, kwaye bahambe ngokuthembela okupheleleyo nokholo kuYesu Krestu, baqubude phambi kwezithembiso zaKhe-kwaye oko kuquka nokholo lokuba Akayi kulishiya iBandla laKhe njengoko Uthe:

Ndiya kuba nawe kude kube sekuphelisweni kwephakade eli; (Mat 28: 20)

ISynod eRoma yayiluvavanyo: yiyo wazityhila iintliziyo zabaninzi—Labo bahendwayo, njengoko watshoyo uFrancis, ukuba bayityeshele “idipozithi yokholo” babe ziinkosi zayo kunokuba babe ngabakhonzi bayo. [4]cf. Izilungiso eziHlanu Kodwa nabo "babesoyika kwaye bengcangcazela" kwaye "babuyele ekhaya." Oko kukuthi, abo babekulungele ukubaleka iCawe, bamshiye uBawo oyiNgcwele… ethi ngandlela thile imshiye uKristu, kuba uYesu Nye kunye neBandla laKhe, eleLakhe umzimba oyimfihlakalo. Kwaye zizithembiso zakhe ukumkhusela, amkhokelele kuyo yonke inyaniso, amtyise, kwaye ahlale naye kude kube sekupheleni Ekugqibeleni bathandabuza.

Kwaye qhubeka ube njalo.

Njengoko besenditshilo ngaphambili, uPopu akazenzi ngokwakhe iimpazamo; Akakhuselekanga ekwenzeni iimpazamo, nditsho neempazamo ezinzulu kulawulo lwakhe weCawa. Nokuba uyasithanda okanye asisithandi isitayile sikaPopu, unyulwe ngokusemthethweni njenge-Vicar kaKristu, ke ngoko ngulowo uthunywe nguYesu ukuba "ondle izimvu zam." Uphethe izitshixo zobukumkani. Ndithi kuni, xa uPapa wanika eyakhe intetho yokugqibela kwiSynod, ndaye ndamva uKristu ethetha ngokucacileyo ngaye, uYesu esiqinisekisa ukuba unguye apho kanye nathi (cf. Iigusha zam ziya kulazi ilizwi lam kwisaqhwithi). Nokuba uPope Francis, enyanisweni, ebethambekele kwiimbono zenkululeko okanye zala maxesha, njengoko abaninzi becinga kwaye becinga, wasibeka ngokucacileyo isikhundla sakhe nangokucacileyo:

UPopu… usisiqinisekiso sokuthobela nokuhambelana kweCawe kwintando kaThixo, kwiVangeli kaKrestu, nakwiNkcubeko yeCawe, ubeka ecaleni yonke into oyithandayo... —UPOPA UFRANCIS, evala intetho kwiSinodi; I-Arhente yeendaba yamaKatolika, nge-18 ka-Okthobha ka-2014 (ugxininiso lwam)

Loo magama, kanye apho, luvavanyo lokuqala. Okulusizi kukuba, ndinabafundi abathi kum ubalulekile ndiyaxoka. (Ungenza ntoni uSt.Catherine waseSiena ukuba uPopu uyayekisa umsebenzi wakhe? Wayethandaza, amnike imbeko, emva koko athethe naye ngenyaniso-angamhlebi njengoko besenza ngokulusizi). Nangona uFrancis wambeka ngokucacileyo uKhadinali Kasper kunye neenkqubela phambili kwizitulo zabo, eqaphela isilingo sokuphazamisa "idiphozithi yokholo" kwaye bathathe "uKristu emnqamlezweni", loo magama angene aphuma ezindlebeni zabo bacinga ukuba bayayazi indlela yokuqhuba iBandla ngcono. Ekuzameni ukuhlasela abaphembeleli bale mihla, iiFreemason, iiKomanisi, kunye nabanye abazimisele ukuyitshabalalisa iCawe, ngokungakhathali baphosa iintolo zabo kuye kanye lo uthembise ukuyikhusela.

Kwaye ke, umkhosi weNkosikazi Yethu uyancipha. Ufuna abathobekileyo…

 

UVAVANYO LOKUGQIBELA

In Ukukhanya kwesityhilelo, Ndacacisa ukuba yintoni le sele ibizwa ngokuba "kukukhanya kwesazela", esiya kuthi ekugqibeleni sigqibe kwisiganeko sehlabathi. Into eyenzekileyo kule mpelaveki iphelileyo yayi, njengoko ndibhalile ISinodi noMoya, isenzo sikaMoya oyiNgcwele sokutyhila iintliziyo zethu ngale yure ehlabathini. Umgwebo uqala ngendlu kaThixo. Silungiselela umlo omkhulu wokomoya, kwaye iya kuba yintsalela nje eya kuthi ukukhokela yiyo. Njengoko isitsho kwiVangeli yanamhlanje,

Okuninzi kuya kufuneka kulowo uphathiswe okuninzi, kwaye kuya kufuneka okungakumbi kulowo uphathiswe okungaphezulu. (ULuka 12:48)

Anditsho ukuba le ntsalela ikhethekile ngengqondo yokuba "ingcono" kunaye nawuphi na umntu. Zilula okhethiweyo ngenxa yokuba bathembekile. [5]ukubona Ithemba liyasa Ngabo baye baba kakhulu njengoMariya, osoloko enika zabo fiat, njengamadoda kaGidiyon. Bakhokele kuhlaselo lokuqala. Kodwa qaphela kwibali likaGidiyon ukuba abo babalekela emakhaya ekugqibeleni babizwa emfazweni emva koYehova Ekuqaleni Uloyiso olugqibeleleyo.

Ndikhunjuzwa apha ngephupha likaJohn Bosco, elingumfanekiso wesipili wedabi likaGidion. Kumbono wakhe, uBosco wabona iShipp enkulu Icawe kulwandle olwesiphango kunye noBawo oyiNgcwele emi kwisaphetha sayo. Yayilidabi elikhulu. Kodwa zazikho nezinye iinqanawa ezazisesandleni sikaPopu:

Okwangoku, ukuxhuzula okukhulu kwenzeka. Zonke iinqanawa ezazilwile nxamnye nenqanawa kaPopu zichithakele; ziyabaleka, zingqubane, ziqhekeke omnye komnye. Abanye bayatshona bazame ukuntywilisela abanye. Iinqanawa ezincinane ezininzi ezazilwe ngobukrwada ukuze ugqatso lukaPopu lube lolokuqala ukuzibophelela kwezo ntsika zimbini [zeMisa yoNgcino noMariya]. Iinqanawa ezininzi, zabuya umva ngenxa yokoyika idabi, zibukele ngononophelo zivela kude; Ukuqhekeka kweenqanawa ezaphukileyo zisasazeke kumaza olwandle, emva koko bahamba ngenqanawa ngokunyanisekileyo kwezo zikholam zimbinis, Baze bafikelela kubo, bazenza bazibamba nkqi kumagwegwe axhonywe phantsi kubo kwaye bahlala bekhuselekile, kunye nenqanawa eyintloko, ekuyiyo uPopu. Ngaphezulu kolwandle kulawula ukuzola okukhulu. -I-St. John Bosco, cf. izimanga.imno

Njengamadoda angama-300 kumkhosi kaGidiyon, zikhona iinqanawa ezithembekileyo, ezithembekileyo nezomeleleyo, belwa ecaleni kukaBawo oyiNgcwele. Kodwa ke kukho ezo nqanawa "zabuya umva ngenxa yoloyiko"… kodwa abathi ekugqibeleni bangxamele kwindawo yokusabela yeentliziyo ezimbini.

Bazalwane noodade, lixesha lokuba uthathe isigqibo sokuba uza kuba ngubani kwinqanawa: Inqanawa yokholo? [6]cf. UMoya weTrust Inqanawa Yoloyiko? [7]cf. I-Belle, kunye noQeqesho lweNkalipho Iinqanawa zalabo bahlasela iBarque kaPopu? (funda Ibali labapapa abahlanu kunye nenqanawa enkulu).

Ixesha lifutshane. Ixesha lokukhetha ngu Ngoku. UMama wethu ulindile akho "Fiat".

Uncedo olungcwele lukwanikezelwa nakwabalandela abapostile, befundisa ngokudlelana nendlalifa kaPeter, kwaye, ngendlela ethile, kubhishophu waseRoma, umfundisi weCawa iphela, xa, ngaphandle kokufika kwinkcazo engenakuphikiswa nangaphandle bevakalisa "ngendlela eqinisekileyo," bacebisa ukuba kusetyenziswe iMagisterium yesiqhelo imfundiso ekhokelela ekuqondeni okungcono kweSityhilelo kwimicimbi yokholo kunye nokuziphatha. Kule mfundiso iqhelekileyo abathembekileyo "bayayilandela ngeenkolo zonqulo"… -Katekisiki yeCawa yamaKatolika, n. I-892

 

 

KUFUNDWA NGOKUBA

  • Inokwenzeka… okanye akunjalo? Ukujongwa kweziprofeto ezibini, esinye esithi uFrancis "uchasene nopopu", enye ithi ungupopu okhethekileyo wamaxesha ethu.

 

Ngaba ukhe wafunda Imbonakalo yokuGqibela nguMarko?
Umfanekiso we FCElahla intelekelelo ecaleni, uMarko ubeka amaxesha esiphila kuwo ngokombono waBaseki beCawa kunye nooPopu kwimeko "yempikiswano enkulu yembali" uluntu oluye lwadlula… kwaye amanqanaba okugqibela esiwangenayo ngoku phambi Uloyiso lukaKristu kunye neCawe yakhe.

 

 

Ungalunceda olu mpostile ngokusisigxina ngeendlela ezine:
1. Sithandazele
2. Isishumi kwiimfuno zethu
3.Sasaza imiyalezo kwabanye!
4. Thenga umculo kaMarko kunye nencwadi

 

Yiya e: www.markmallett.com

 

Nikela $ 75 okanye ngaphezulu, kwaye Fumana i-50% isaphulelo of
Incwadi kaMark kunye nawo wonke umculo wakhe

kwi ivenkile ekhuselekileyo kwi-intanethi.

 

OKUTHETHWA NGABANTU:


Iziphumo zokugqibela zaba lithemba novuyo! … Isikhokelo esicacileyo nenkcazo yamaxesha esiphila kuwo kunye nala sijonge kuwo ngokukhawuleza.
-UJohn LaBriola, Ngaphambili iSolder Solder

… Incwadi ebalaseleyo.
—UJoan Tardif, Ingqondo yamaKatolika

Imbonakalo yokuGqibela Sisipho sobabalo eCaweni.
-UMichael D. O'Brien, umbhali we Utata uEliya

UMark Mallett ubhale incwadi ekufuneka ayifundile, ebaluleke kakhulu yiva mecum Ngamaxesha okuthatha isigqibo, kunye nesikhokelo esiphila kakuhle kwimiceli mngeni ezayo kwiCawe, isizwe sethu, kunye nehlabathi…. ngenkalipho, ukukhanya kunye nobabalo siqinisekile ukuba idabi kwaye ngakumbi eli dabi lokugqibela lelikaYehova.
-Ngasekhoyo uFr. UJoseph Langford, uMC, uMseki-mbumbulu, Abavangeli beCharity Fathers, Umbhali we Umama Teresa: Kwisithunzi soMama wethu, kwaye Umlilo kaMama Teresa oyimfihlo

Kule mihla yesiphithiphithi nobuqhophololo, isikhumbuzo sikaKrestu sokuba sibukele siphinda sibonakalise ngamandla kwiintliziyo zabo bamthandayo… Le ncwadi intsha ibalulekileyo kaMark Mallett ingakunceda ukuba ubukele kwaye uthandaze ngokungxamisekileyo njengoko kusenzeka iziganeko ezothusayo. Sisikhumbuzo esinamandla sokuba, nokuba zinobumnyama kangakanani na kwaye zinzima kangakanani na izinto, “Lowo ukuni mkhulu kunalowo usehlabathini.
—UPatrick Madrid, umbhali we Uphando no ku sindisa kwaye UPapa Fiction

 

Iyafumaneka kwi

www.markmallett.com

 

 
Print Friendly, PDF & Email
exhonyiweyo EKHAYA, UVAVANYO OLUKHULU.

Amagqabantshintshi zivaliwe.