Uhlaziyo Lwesithathu

 

UYESU uxelela uMkhonzi kaThixo uLuisa Piccarreta ukuba uluntu sele luza kungena "kuhlaziyo lwesithathu" (bona Ixesha labapostile). Kodwa uthetha ukuthini? Yintoni injongo?

 

Ubungcwele Obutsha nobuNgcwele

U-Annibale Maria Di Francia (1851-1927) wayengumlawuli wokomoya waseLuisa.[1]cf. KuLuisa Piccarreta kunye neZibhalo zakhe Kumyalezo kumyalelo wakhe, uPopu St. John Paul II wathi:

NguThixo ngokwakhe owalungiselela ukuzisa ubungcwele "obutsha nobungcwele" apho uMoya Oyingcwele unqwenela ukucebisa amaKristu ekuqaleni kwenkulungwane yesithathu, ukwenzela "ukumenza uKristu intliziyo yehlabathi." —UAPOPE JOHN PAUL II, Idilesi yooTata abaNtsundu n. 6, www.v Vatican.va

Ngamanye amazwi, uThixo unqwenela ukunika uMtshakazi wakhe ubungcwele obutsha, obuxelela uLuisa kunye nezinye iimfihlakalo ezingafaniyo nayo nayiphi na into eyakha yabonwa yiCawe emhlabeni.

Lubabalo lokundifundisa, lokuphila nokukhula emphefumlweni wakho, ungaze ulushiye, ukuba ube ngumnini kunye nelungelo lokufumana ubunini bakho ngento enye. Ndim endiwunxibelelanisa nomphefumlo wakho kuxinzelelo olungenakuqondwa: lubabalo lweendawo zobumbeko ... Yinto yomanyano olufana nolomanyano lwasezulwini, ngaphandle kwalomhlaba isigqubuthelo esifihlela ubuThixo inyamalala… —UYesu ubhekisa kuVenerable Conchita, ocatshulweyo Isithsaba kunye nokuGqitywa kwako konke ukungcwatywa, NguDaniel O'Connor, iphe. 11-12; Qaphela. URonda Chervin, Hamba nam, Yesu

KuLuisa, uYesu uthi yiyo isithsaba kuzo zonke ezingcwele, ezifanayo ukungcwaliswa okwenzeka kwiMisa:

Kuyo yonke imibhalo yakhe uLuisa uveza isipho sokuPhila ekuThatweni okungcwele njengokuhlala okutsha okuvela kuThixo emphefumlweni, abhekisa kuye njengo “Bomi boqobo” bukaKristu. Ubomi boqobo bukaKristu buquka ikakhulu ukuthatha inxaxheba komphefumlo kubomi bukaYesu kwi-Ekaristi. Ngelixa uThixo enokubakho ngokubonakalayo kwindwendwe engaphiliyo, uLuisa uqinisekisa ukuba kunokuthethwa into efanayo ngesihloko esiphilayo, okt umphefumlo womntu. -Isipho sokuphila ngentando kaThixo, umfundisi wezakwalizwi uMfundisi J. Iannuzzi, n. 4.1.21, iphe. 119

Ukhe wabona ukuba yintoni intando yam?… Kukonwabela, ngeli lixa usemhlabeni, zonke iimpawu zobuthixo… Ngobungcwele abukaziwa, endiza kuthi ndazise, ​​obuya kuthi bubeke umhombiso wokugqibela, eyona intle kwaye inobukhazikhazi phakathi kwazo zonke ezinye izinto ezingcwele, kwaye eso iya kuba sisithsaba kunye nokugqitywa kwazo zonke ezinye izinto ezingcwele. -UYesu kuMkhonzi kaThixo uLuisa Picarretta, Isipho sokuPhila ngentando kaThixon. 4.1.2.1.1 A

Ukuba nabani na ucinga ukuba oku a umbono wenoveli okanye isihlomelo kwiSityhilelo sikaWonke-wonke, baya kuphazama. UYesu ngokwakhe wathandaza kuBawo ukuba thina “Mabenziwe bagqibelele njengamntu mnye, ukuze ihlabathi lazi ukuba wena undithumile; [2]UJohn 17: 21-23 lo nto “Aze azimise kuye iBandla linobungangamsha, lingenabala, lingenamibimbi nanye into enjalo, ukuze libe ngcwele, lingabi nasiphako.” [3]Efe 1:4, 5:27 UPawulos ubiza olu manyano kwimfezeko “Ebudodeni obupheleleyo, ukuya kufikelela kuhlobo olupheleleyo lukaKristu.” [4]I-Eph 4: 13 Kwaye uYohane oNgcwele emibonweni yakhe wabona ukuba, “ngomhla womtshato” weMvana:

…Umtshakazi wakhe uzilungisile. Wavunyelwa ukuba anxibe ingubo yelinen eqaqambileyo, ecocekileyo. ( ISityhilelo 19:7-8 )

 

Isiprofeto sikaMantyi

Olu “hlaziyo lwesithathu” ekugqibeleni luyinzaliseko ‘kaBawo wethu. Kukuza koBukumkani bakhe “emhlabeni njengasezulwini” — an ingaphakathi ulawulo lukaKristu eBandleni oluya kuthi kwangoko lube “kukubuyiswa kwezinto zonke kuKristu”[5]cf. UPAPA PIUS X, E Supremi, Encyclical “Ekubuyiselweni Kwezinto Zonke”; bona kwakho Uvuko lweCawa kwaye kunye “ubungqina kuzo iintlanga, kwandule ke kufike ukuphela.” [6]cf. Mat 24:14

“Kwaye baya kuliva izwi lam, kwaye kuya kubakho umhlambi omnye nomalusi omnye.” Wanga uThixo… angazalisekisa kungekudala isiprofeto sakhe sokuguqula lo mbono uthuthuzelayo wekamva ube yinyani yangoku… Ngumsebenzi kaThixo ukuzisa eli lixa lolonwabo nokwazisa bonke… ibe yiyure endilisekileyo, enye enkulu eneziphumo hayi kuphela ekubuyiselweni koBukumkani bukaKristu, kodwa ekuxoliseni… ihlabathi…. Sithandaza ngokunyanisekileyo, kwaye sicele nabanye ukuba bathandazele olu xolo lunqweneleka kakhulu eluntwini. —I-POPE PIUS XI, Ubi Arcani dei Consilioi “Ngoxolo LukaKristu Ebukumkanini Bakhe”, UDisemba 23, 1922

Kwakhona, ingcambu yesi siprofeto sabapostile ivela kuBaseki beCawa bamandulo abakubona kwangaphambili oku “kuzoliswa kwebutho labantu” njengokuba kwakusenzeka ebudeni “Isabatha,” okomfuziselo “iminyaka eliwaka” ekuthethwa ngayo nguSt ISityhilelo 20 xa “ubulungisa noxolo ziya kwangana.” [7]INdumiso 85: 11 Umbhalo wokuqala wabapostile, i-Epistle of Barnabas, wafundisa ukuba olu "phumlo" lwaluyinxalenye yokungcwaliswa kweCawa:

Ngoko ke, bantwana bam, ngeentsuku ezintandathu, oko kukuthi, kwiminyaka engamawaka amathandathu, zonke izinto ziya kugqitywa. “Kwaye waphumla ngomhla wesixhenxe.”  Oku kuthetha ukuthi, xa athe weza uNyana wakhe, walitshabalalisa ixesha longendawo, abagwebe abangendawo, alitshintshe ilanga, nenyanga, neenkwenkwezi, aze okunene aphumle ngomhla wesixhenxe; Ngaphezu koko, uthi, “Uya kungcwalisa ngezandla ezinyulu nangentliziyo enyulu. Ukuba, ke ngoko, kukho bani unako ngoku ukuwungcwalisa umhla awawungcwalisayo uThixo, ukuba akathanga abe nyulu ngentliziyo ezintweni zonke, siyalahlekiswa. Yabonani ke ngoko, inene, ingcwalisiwe nguThixo, ukuba ingcwalise ke thina ngokwethu, sakuba samkele idinga, ukuba okungendawo kungabi sabakho; size ke sibe nako ukulingcwalisa, singcwalisiwe thina kuqala. -Incwadana kaBharnabhas (70-79 AD), Ch. 15, ibhalwe nguBawo ongumPostile wenkulungwane yesibini

Kwakhona, ooBawo abathethi ngephakade kodwa bathetha ngexesha loxolo ngasekupheleni kwembali yoluntu xa iLizwi likaThixo liya kube lizalisekile. ungqinelwe. "Iimini yeNkosi” kukusulungekiswa kwabangendawo ebusweni bomhlaba kwaye umvuzo kwabathembekileyo “abalulamileyo baya kuwudla ilifa umhlaba” [8]I-Matt 5: 5 kunye nezaKhe “Umnquba uya kwakhiwa kwakhona kuwe ngovuyo.” [9]ITobit 13: 10 Augustine walumkisa ngelithi le mfundiso yamkelekile logama nje iqondwa, ingeyiyo wemileniyali ithemba lobuxoki, kodwa njengexesha lokomoya uvuko yeCawe:

…ngokungathi yayiyinto efanelekileyo ukuba abangcwele ngaloo ndlela banandiphe uhlobo oluthile lokuphumla kweSabatha ngelo xesha [“leminyaka eliwaka”], ukuphumla okungcwele emva kwemisebenzi yamawaka amathandathu eminyaka ukususela oko umntu wadalwa… [kwaye] kufuneka kulandele ukuzaliseka kwamawaka amathandathu eminyaka, njengemihla emithandathu, uhlobo oluthile lweSabatha yomhla wesixhenxe kwiminyaka eliwaka eyalandelayo… Kwaye olu luvo belungayi kuba luchasekile, ukuba bekukholelwa ukuba uvuyo lwabangcwele, ngaloo ndlela, Isabatha, yoba njalo ngokomoya, kunye neziphumo kubukho bukaThixo… —St. UAugustine waseHippo (354-430 AD; Gqirha weCawe), Isidima sobuntu, Bk. XX, Ch. I-7, IYunivesithi yaseRoma yaseMelika Presss

Ke xa i-Epistle kaBharnabhas isithi ubungendawo abusayi kubakho, oku kumele kuqondwe ngokwemeko epheleleyo yesiBhalo kunye nemfundiso kamantyi. Ayithethi ukuphela kwenkululeko yokuzikhethela kodwa, kunoko, i ekupheleni kobusuku bokuthanda komntu oko kuvelisa ubumnyama okwexeshana.[10]oko kukuthi. de uSathana akhululwe enzonzobileni abanjwe kuyo ebudeni bexesha lakhe; cf. ISityhilelo 20:1-10

Kodwa nangobu busuku emhlabeni bubonisa imiqondiso ecacileyo yokusa okuza kufika, yosuku olutsha olufumana ukwanga kwelanga elitsha nelikhazimla ngakumbi… Uvuko olutsha lukaYesu luyimfuneko: uvuko lwenene, engabuvumiyo ubukhosi bokufa… Kumntu ngamnye, uKristu umele atshabalalise ubusuku besono esifayo ngokufika kobabalo kwakhona. Kwiintsapho, ubusuku bokungakhathali kunye nokuphola kufuneka bunike indawo kwilanga lothando. Kwimizi-mveliso, ezidolophini, ezizweni, kumazwe ekungaqondani kunye nentiyo ubusuku bumele bukhanye njengemini, I-nox sicut die illuminabitur, nembambano iya kuphela kwaye kuya kubakho uxolo. -IPOPE PIUX XII, Urbi et Orbi idilesi, Matshi 2, 1957; IVatican.va

Ngaphandle kokuba kuya kubakho iifektri eziqhumisa umsi ezulwini, uPopu Piux XII uthetha ngokusa kobabalo. Ngaphakathi imbali yoluntu.

UBukumkani be-Divine Fiat buya kwenza ummangaliso omkhulu wokugxotha bonke ububi, zonke iintsizi, lonke uloyiko… —Jesus to Luisa, Oktobha 22, 1926, Umqu. 20

 

Amalungiselelo Ethu

Kufuneka kucace ngakumbi, ke ngoko, ukuba kutheni sibona eli xesha langoku lesiphithiphithi kunye nesiphithiphithi ngokubanzi, oko uSr. Lucia waseFatima wakubiza ngokufanelekileyo ngokuthi “Ukudideka ngokwasathana.” Kuba njengokuba uKristu elungiselela uMtshakazi wakhe ukuza koBukumkani boBukumkani Ukuthanda KukaThixo, kwangaxeshanye uSathana uphakamisa ubukumkani bukaThixo Intando yomntu, eliza kufumana intetho yalo yokugqibela kumchasi-Kristu—“umntu ongendawo”[11]“…ukuba uMchasi-Kristu ngumntu omnye, ingelilo igunya—ingengomoya nje wokuziphatha, okanye inkqubo yezobupolitika, kungekhona umnombo, okanye ukulandelelana kwabalawuli—yayisisithethe seCawa yokuqala.” (St. John Henry Newman, "Ixesha lomchasi-Kristu", Isifundo 1) Ngubani “Uchasa aze aziphakamise ngaphezu kwayo yonke into ekuthiwa nguthixo neyonqulo, ngokokude azihlalise etempileni kaThixo, ezibanga ukuba unguthixo.” [12]I-2 Thess 2: 4 Siphila kumdlalo wokugqibela Ukungqubana kwezikumkani. Ngokwenyani ngumbono okhuphisanayo woluntu olunesabelo kubuthixo bukaKristu, ngokweSibhalo,[13]cf. 1 Pet 1: 4 Ukuqobisana "ukwenziwa" komntu ngokombono we-transhumanism wento ebizwa ngokuba yi "Fourth Industrial Revolution":[14]cf. Uhlaziyo lokugqibela

INtshona iyala ukwamkela, kwaye iyakwamkela kuphela oko izenzela kona. I-Transhumanism yeyona avatar yokugqibela yale ntshukumo. Kuba sisipho esivela kuThixo, indalo yomntu uqobo ayinyamezeleki kwindoda yasentshona. Le mvukelo ingokomoya. —UKhadinali Robert uSarah,IHerald yamaKatolikaEpreli 5th, 2019

Kukudityaniswa kobu buchwepheshe kunye nonxibelelwano lwabo kulo lonke imimandla yomzimba, yedijithali kunye neyebhayoloji eyenza ishishini lesine revolution ngokwesiseko ngokwahlukileyo ukusuka revolution zangaphambili. —UNjingalwazi. UKlaus Schwab, umseki weForam yezoQoqosho yeHlabathi, “Inguqu yesine yoShishino”, p. 12

Okubi kakhulu, sibona eli nzame lokubhukuqa uBukumkani bukaKristu busenzeka ngaphakathi eCaweni ngokwayo - i Abagwebi ye anticawa. Yiyo uwexuko uphenjelelwa kukuzama ukuphakamisa isazela sikabani, ukuzicingela kwakhe, ngaphezu kwemithetho kaKristu.[15]cf. Icawe kwiLingo-Icandelo II

Siphi ngoku ngengqondo ye-eschatological? Kuyaphikiswa ukuba siphakathi kovukelo [uwexuko] kwaye enyanisweni inkohliso enkulu ifikile kubantu abaninzi, abaninzi. Kukukhohliswa kunye nemvukelo ebonisa oko kuya kwenzeka emva koko: Atyhileke umchasi-mthetho. ” —UMnc. Charles Pope, "Ngaba La Ngamacandelo Angaphandle oMgwebo Ozayo?", NgoNovemba 11, 2014; blog

Bazalwana noodade abathandekayo, izilumkiso zeSt Paul kule veki Ukufundwa kweMisa ayinakuba yimfuneko ngakumbi “Hlala uphaphile” kwaye “Yiba nengqondo.” Oku akuthethi ukuba ungonwabi kwaye udakumbi kodwa kuvuka kwaye ngamabomu ngokholo lwakho! Ukuba uYesu uzilungiselela uMtshakazi oza kuba nabala, ngaba asifanele ukuba sisibalekele isono? Ngaba sisadlala ngobumnyama xa uYesu esibiza ukuba sibe kukukhanya okunyulu? Kuba nangoku, sibizelwe ukuba “Hlala kwiNtando yobuThixo.” [16]cf. Indlela Yokuphila Kwintando KaThixo Bubuphi ubunzima, yintoni usizi ukuba oluzayo "I-Synod kwi-Synodality” imalunga nokuphulaphula ukutshatyalaliswa hayi iLizwi likaThixo! Kodwa zinjalo iintsuku ...

Le yiyure yokuya aphume eBhabhiloni - iya ku Ukuwa. Liyure yokuba sihlale sihlala sihleli “imeko yobabalo.” Lixesha lokuba sizibophelele kwakhona ukuthandaza mihla le. Lixesha lokuba ufune Isonka soBomi. Yiyure yokuyeka sidela isiprofeto kodwa lalela kwimiyalelo kaMama wethu osikelelekileyo ukuba sibonise indlela emnyameni;. Liyure yokuphakamisa iintloko zethu sibheke eZulwini kwaye similisele amehlo ethu kuYesu, oya kuhlala nathi rhoqo.

Kwaye iliyure yokuchitha iimpahla ezindala kwaye uqale ukunxiba entsha. UYesu ukubizela ukuba ube nguMtshakazi wakhe-kwaye uya kuba ngumtshakazi omhle kangakanani.

 

UkuFunda okudibeneyo

Ukuza okuNtsha kunye nobuNgcwele obuNgcwele

Ubungcwele Obutsha… okanye Uqhekeko?

Uvuko lweCawa

Millenarianism -Yintoni kwaye ayikho

 

 

Inkxaso yakho iyafuneka kwaye iyathakazelelwa:

 

kunye UNihil Obstat

 

Ukuhamba noMark kwi The Ngoku iLizwi,
cofa kwibhena engezantsi ukuya rhuma.
I-imeyile yakho ayizokwabelwana naye nabani na.

Ngoku kwiTelegram. Cofa:

Landela uMarko kunye "nemiqondiso yamaxesha" yemihla ngemihla kum:


Landela imibhalo kaMarko apha:

Mamela oku kulandelayo:


 

 
Print Friendly, PDF & Email

Imihlathi

Imihlathi
1 cf. KuLuisa Piccarreta kunye neZibhalo zakhe
2 UJohn 17: 21-23
3 Efe 1:4, 5:27
4 I-Eph 4: 13
5 cf. UPAPA PIUS X, E Supremi, Encyclical “Ekubuyiselweni Kwezinto Zonke”; bona kwakho Uvuko lweCawa
6 cf. Mat 24:14
7 INdumiso 85: 11
8 I-Matt 5: 5
9 ITobit 13: 10
10 oko kukuthi. de uSathana akhululwe enzonzobileni abanjwe kuyo ebudeni bexesha lakhe; cf. ISityhilelo 20:1-10
11 “…ukuba uMchasi-Kristu ngumntu omnye, ingelilo igunya—ingengomoya nje wokuziphatha, okanye inkqubo yezobupolitika, kungekhona umnombo, okanye ukulandelelana kwabalawuli—yayisisithethe seCawa yokuqala.” (St. John Henry Newman, "Ixesha lomchasi-Kristu", Isifundo 1)
12 I-2 Thess 2: 4
13 cf. 1 Pet 1: 4
14 cf. Uhlaziyo lokugqibela
15 cf. Icawe kwiLingo-Icandelo II
16 cf. Indlela Yokuphila Kwintando KaThixo
exhonyiweyo EKHAYA, INTANDO KATHIXO, IXESHA LOXOLO.