Ulwandle loxinzelelo

 

NGOBA Ngaba umhlaba uhleli usezintlungwini? Kuba yi umntu, hayi ukuthanda kukaThixo, okuqhubeka kulawula imicimbi yoluntu. Kwinqanaba lomntu, xa sibethelela ukuthanda kwethu ubuthixo, intliziyo ilahlekelwa kukulingana kwayo ize ingene kwisiphithiphithi nakwimpixano-nokuba ncinane Ukuqinisekisa ukuthanda kukaThixo (inqaku elinye nje elincinci linokwenza isandi somculo esivumelanayo ngokugqibeleleyo singavumelani). Intando yobungcwele yi-ankile yentliziyo yomntu, kodwa xa ingafakwanga, umphefumlo uyashukunyiselwa kwimisinga yosizi kulwandle olungonwabisiyo.

 

INKONZO ENGAKHOKELEKIYO

Xa uThixo wadala indalo yonke kunye nayo yonke into ekuyo, wathetha ilizwi elinye nelingunaphakade: Kwiat “mayenziwe.” Le Fiat yayiyimbonakaliso yeNtando kaThixo, kwaye ke, le "Ntando yobuThixo" ithwele ngaphakathi kuyo kanye. ubomi kwaye amandla yoMdali ngokwakhe. Ngaphandle kwesizathu ngaphandle kothando olungenasiphelo kunye nesisa esikhulu, uThixo wayefuna ukwabelana nabanye ngala mandla okudala kunye nothando. “Wenziwe ngokomfanekiso wakhe nangokufana naye.” [1]I-X 1: 26 Kwaye ke, wadala uAdam wamnika izipho ezithathu awayenokuthi ngazo anyukele kuThixo, kwaye uBathathu Emnye wayenokuhla kuye: ingqondo, inkumbulo, kunye nentando. UYesu wathi kuMkhonzi kaThixo uLuisa Piccarreta ukuba "Uthando lwethu ekudaleni umntu lwalulukhulu kangangokuba kuphela xa sasinxibelelana ngokufana kwethu naye, kungoko kuphela uthando lwethu olwaneliseka." [2]Isipho sokuPhila kwintando kaThixo kwiZibhalo zikaLuisa Piccarreta, Umfundisi uJoseph Iannuzzi, (Iindawo ze-Kindle 968-969), i-Kindle Edition  

... umenze [umntu] kancinane kunothixo, wamthwesa uzuko nembeko. Umphathise ubukhosi phezu kwemisebenzi yezandla zakho, Zonke izinto uzibeke ezinyaweni zakhe… ( INdumiso 8:6-8 )

Ngokuphefumla, ingcinga, ilizwi nesenzo ngasinye, uAdam wanikela ukukhanya nobomi bukaThixo kwindalo iphela kangangokuba uAdam ngokufanelekileyo wabizwa ngokuba ‘ngukumkani wendalo. Ngokuhlala simanyene kukuthanda kukaThixo, umfundisi wezakwalizwi uMfundisi uJoseph Iannuzzi ubhala athi, “Uthando lukaThixo lwaqaqamba lwaza lwahlala kuye yaye, ngaye, kwindalo yakhe.[3]UMfu Joseph Iannuzzi, Isipho sokuphila kwiNtando yoKupapashwa kukubhalwa kukaLuisa Piccarreta (I-Kindle Edition, Iindawo 928-930); ngemvume yeNtshumayeli UYesu uchazela uLuisa:

Umntu ndamnika intando, ingqondo kunye nenkumbulo. Entandweni yakhe uBawo wam osemazulwini wakhazimlisa owathi...wathimbethisa ngamandla akhe, ubungcwele, amandla nozuko, ngelixa exhasa ukutshintshiselana ngokukhululekileyo kwayo yonke imisinga [yothando] phakathi kwentando yobuthixo neyomntu, ukuze ibe nokutyetyiswa ngoMoya oyiNgcwele. ubutyebi obuninzi bobuThixo Bam. -Isipho sokuphila kwiNtando yoKupapashwa kukubhalwa kukaLuisa Piccarreta, Umfundisi uJoseph Iannuzzi, (IiNdawo zoKindle 946-949), uHlelo lweKindle; kunye ne-Ecclesiastical Approbation

Ngamanye amazwi, ngokuhlala emanyene noThixo ngokusebenzisa amandla okuthanda kwakhe, uThixo wanika lonke uluntu amandla okuphila. "Siphila kwaye sishukume kwaye sibe nobuntu bethu" [4]IZenzo 17: 28 ngaphakathi kwamandla akhe okudala nanaphakade.

 

EKUQALENI

Kodwa xa uAdam noEva bavavanywayo ukuze babonakalise uthando lwabo baze ngaloo ndlela bandise imiphefumlo yabo ukuze bafumane ubutyebi obungakumbi boBuThixo… bavukela. Ngokukhawuleza, ulawulo UAdam wayenandipha yonke indalo waphulukana nayo; “Imini” entle yokuThanda kukaThixo esebenza emphefumlweni wakhe yathabathel’ indawo “ubusuku” bokuthanda komntu, ngoku obushiyeke bubodwa. Kobu busuku kwangena imizekeliso yoloyiko, ixhala, kunye nesithukuthezi ezathi zavelisa inkanuko, umsindo, ukubawa, nazo zonke iintlobo zokungasebenzi kakuhle. UAdam noEva bagxothelwa kuLwandle oluNgxobhozo—apho uninzi loluntu lusaqhubeka nokukhukuliseka ukuza kuthi ga kweli xesha. Ewe, imixholo ephambili yanamhlanje ngokusisiseko “ngumzekeliso” wokufikelela ukuthanda komntu i-eschatological encotsheni yemvukelo, kwaye ke ngoko, zikwayimfuneko yesi sizukulwana. Umchasi ngokusisiseko nguye komzimba kwentando yomntu elawula ngokupheleleyo ngaphandle koThixo... 

Lowo ugwetyelwe intshabalalo, lowo uchasayo uziphakamisayo ngaphezu kwayo yonke into ekuthiwa, uthixo nenkonzo enqulwayo, ngokokude azihlalise etempileni kaThixo, ezenza uthixo; (2 Tesalonika 2:3-4).

Kwelinye icala, uYesu wayenguye Umzimba yentando kaThixo. Ngayo nakuYe, i umntu kwaye OyiNgcwele imiyolelo yaphinda yahlanganiswa yamenza “uAdam omtsha.”[5]“Umanyano lwe-hypostatic”; cf. eyoku-1 kwabaseKorinte 15:22 Ke ngoko, ngobabalo ngokholo,[6]I-Eph 2: 8 sinokuphinda sixolelaniswe noBawo, kwaye ngamandla kaMoya oyiNgcwele sinako ukuyoyisa intando yethu yomntu owenzakeleyo etyekele esonweni. [7]oko kukuthi. inkanuko

Kodwa ngoku, uThixo wethu omangalisayo ufuna ukwenza okungakumbi; Ufuna ukubuyisela eluntwini oko uAdam wayenako kuqala (kunye noko uYesu anako): a umyolelo omnye omanyeneyo ukuze umntu ohlawulelweyo angangqinelani nje ukuya, kodwa usebenze in "imo engunaphakade" yentando kaThixo. Esi Sisipho se Philayo kwiNtando yobuThixo yiyo eya kubuyisela ubunyana bokwenyani bomntu kwaye ngaloo ndlela amalungelo akhe kuyo yonke indalo, abubeke kwakhona phantsi kolawulo loBukumkani beNtando yobuThixo. Oku kuza koBukumkani “Emhlabeni njengasezulwini” yinto emele yenzeke ngaphambi kokuphela kwexesha.

Kuba indalo ilindele ngolangazelelo ukutyhilwa kwabantwana bakaThixo… Kwandule ke kufike isiphelo, xa athe wabunikela ubukumkani kuye uThixo uYise, xa athe wabubhangisa bonke ubulawuli, nalo lonke igunya, namandla. ( Roma 8:19; 1 Kor 15:24 )

Eso sisipho esimangalisayo esinikwa wena kunye nam, kwangaxeshanye umoya womchasi-Kristu (“ochasene nentando”) usasazeka kwihlabathi lonke. Ke, phambi kokuba sifumane isipho esikhulu kangaka, kufuneka siqale siqonde ngaphakathi kwethu ububi obukhulu kukwenza intando yethu. 

 

ULWANDLE LOKUXHUBEKA

Ngaxa lithile kwiimfundiso ezibalaseleyo zeNenekazi lethu kuLuisa, uthi:

Oyena mntwana ndimthandayo, mamela uMama wakho; beka isandla sakho entliziyweni yakho, undixelele iimfihlakalo zakho. Kukangaphi na ungenakonwaba, ungcungcuthekiswa, ukrakra, ngenxa yokuba ukwenzile ukuthanda kwakho? Yazi ukuba uyikhuphele ngaphandle iNtando yobuThixo, kwaye uwele kumbindi wobubi. Intando kaThixo ibifuna ukukunika ubunyulu nobungcwele, wonwabile kwaye umhle ngobuhle obumangalisayo; kwaye wena, ngokwenza intando yakho, ulwe imfazwe ngokuchasene naYo, kwaye, ngosizi, uyikhuphele ngaphandle kwendawo yokuhlala yayo ethandekayo, engumphefumlo wakho. -Intombi Enyulu uMariya kuBukumkani bukaThixo, Usuku 2, p. 6; benedictinesofthedivinewill.org

Yenza oku kunye nam ngoku, mfundi othandekayo, njengoko uMama wethu ethetha nathi ngalo mzuzu:

Beka isandla sakho entliziyweni yakho, kwaye ujonge ukuba zininzi kangakanani izithuba zothando kuyo. Ngoku cingisisa [ngoko ukuphawulayo]: Loo mfihlelo yokuzixabisa; ukuphazamiseka kwengxaki encinci; ezo zincamathelisi zincinci uzivayo kwizinto nakubantu; ukulibala ekwenzeni okulungileyo; Ukungazinzi okuvayo xa izinto zingahambi ngendlela yakho - zonke ezi zilingana neendawo ezininzi zothando entliziyweni yakho. Ezi zi-voids ezithi, njengefiva ezincinci, zikunikeze amandla kunye nomnqweno [ongcwele] umntu ekufuneka abe nawo ukuba uza kuzaliswa yiNtando yobuThixo. Owu, ukuba nje ubunokuzalisa ezi zikhewu ngothando, nawe ubuya kuziva uhlaziyekile nokoyisa isidima kwimibingelelo yakho. Mntwana wam, ndiboleke isandla sakho, undilandele... -INtombi Enyulu eNgcwele uMariya eBukumkanini beNtando yobuThixo, uMfundisi uJoseph Iannuzzi; Ukucamngca 1, iphe. 248

Ngokuphindaphindiweyo, iNenekazi lethu liyasibongoza ukuba singaze senze Ongatshatanga into ngokwentando yethu. “Ukuthanda komntu kuko okuwuphazamisayo umphefumlo,” uthi, “kwaye ibeka esichengeni eyona kaThixo
imisebenzi emihle, kwanezona zinto zingcwele.”
[8]INtombi Enyulu eNgcwele uMariya eBukumkanini beNtando yobuThixo, uMfundisi uJoseph Iannuzzi; Usuku 9, p. 124 Kakade ke, kolu Lwandle lweZithuko, sijamelene nezaqhwithi ezininzi ngaphakathi nangaphandle. Kodwa yiloo nto uYesu esinike uMariya—okanye UMariya-elithetha “ulwandle” (ukusuka ulwandle). Yena, ozele lubabalo, ngu Ulwandle lobabalo apho uBukumkani bukaThixo bulawula ngokuzeleyo. Kwisikolo sentliziyo yakhe nakwiziko lesizalo sakhe esisikelelekileyo, apho sifumana indawo yokusabela ngokusabela rhoqo kuye, uMama wethu. 

Ke ngoko, mntwana wam endimthandayo, ukuba umoya ovuthuzayo ufuna ukukubangela ukuba ungaguquguquki, ntywila kulwandle lweNtando yobuThixo uze uzifihle esibelekweni sikanyoko ukuze ndikukhusele kwimimoya yentando yomntu. . -INtombi Enyulu eNgcwele uMariya eBukumkanini beNtando yobuThixo, uMfundisi uJoseph Iannuzzi; Usuku 9, p. 124

Iya kuqalisa ke, kwaye ngokukhawuleza, ukusekwa koBukumkani beNtando yobuThixo emphefumlweni wakho-kunye nokumiselwa kunyana wokwenyani kunye noManyano lwemanyano olugcinelwe oku, amaxesha okugqibela eCawe kunye nehlabathi.

 

KUFUNDWA NGOKUBA

Iimpawu zothando

Inkxaso yakho yemali kunye nemithandazo kutheni
ufunda le namhlanje.
 Ndikusikelele kwaye ndiyabulela. 

Ukuhamba noMark kwi The Ngoku iLizwi,
cofa kwibhena engezantsi ukuya rhuma.
I-imeyile yakho ayizokwabelwana naye nabani na.

 
Imibhalo yam iyaguqulelwa kwi French! (UMerci Philippe B.!)
Pour lire mes écrits en français, ehlungwini le drapeau:

 
 
Print Friendly, PDF & Email

Imihlathi

Imihlathi
1 I-X 1: 26
2 Isipho sokuPhila kwintando kaThixo kwiZibhalo zikaLuisa Piccarreta, Umfundisi uJoseph Iannuzzi, (Iindawo ze-Kindle 968-969), i-Kindle Edition
3 UMfu Joseph Iannuzzi, Isipho sokuphila kwiNtando yoKupapashwa kukubhalwa kukaLuisa Piccarreta (I-Kindle Edition, Iindawo 928-930); ngemvume yeNtshumayeli
4 IZenzo 17: 28
5 “Umanyano lwe-hypostatic”; cf. eyoku-1 kwabaseKorinte 15:22
6 I-Eph 2: 8
7 oko kukuthi. inkanuko
8 INtombi Enyulu eNgcwele uMariya eBukumkanini beNtando yobuThixo, uMfundisi uJoseph Iannuzzi; Usuku 9, p. 124
exhonyiweyo EKHAYA, INTANDO KATHIXO.