Umfazi entlango

 

Wanga uThixo anganinika ngamnye wenu neentsapho zenu iLente esikelelekileyo...

 

NJANI Ngaba iNkosi iya kubakhusela abantu baYo, iNdawo yeBandla laYo, kumanzi alwayo angaphambili? Njani-ukuba umhlaba wonke unyanzeliswa kwinkqubo yehlabathi engahloneli Thixo ulawulo — ngaba iCawa iya kusinda?

 

Umfazi Wambethe Ilanga

Ayindim, ayingomaKatolika, ayisiyiyo into eqanjiweyo ephakathi – kodwa ISibhalo esiNgcwele ngokwaso eyenza "ungquzulwano lokugqibela" noMchasi-Kristu kwi Ubungakanani beMarian. Iqala ngesiprofeto esikwiGenesis 3:15 sokuba imbewu “yomfazi” iya kutyumza intloko yenyoka (esiqondwa kuMama oSikelelweyo ngoNyana wakhe, uYesu Kristu, nabalandeli Bakhe).[1]Ezinye iinguqulelo kunye namaxwebhu asemthethweni afundeka ngolu hlobo: "uya kuyityumza" intloko. Kodwa njengoko uSt. John Paul II ebonisa, “...le nguqulelo [yesiLatini] ayivumelani nombhalo wesiHebhere, apho ingengomfazi kodwa yinzala yakhe, inzala yakhe, eya kutyumza intloko yenyoka. Ngoko esi sibhalo asibaluleli ukoyisa koSathana kuMariya kodwa kuNyana wakhe. Noko ke, ekubeni ingcamango yeBhayibhile iseka umanyano olunzulu phakathi komzali nenzala, umfanekiso weImmaculata utyumza inyoka, kungekhona ngamandla ayo kodwa ngobabalo loNyana wakhe, uvisisana nentsingiselo yantlandlolo yesi ndinyana.” (“Ubunyulu bukaMariya kuSathana babuyinto Epheleleyo”; Abaphulaphuli Ngokubanzi, ngoMeyi 29, 1996; yetn.com) Iphela ngesiTyhilelo seSahluko 12 kunye "nomfazi oyambethe ilanga" kunye "nenzala" yakhe (iSityhi 12: 17) kwakhona ekulweni "namba". Ngokucacileyo, uSathana uzifumana ekumlo onzima obandakanya iNtombi Enyulu esikelelekileyo kunye nabantwana bakhe-iNenekazi lethu kunye neCawe, kunye noKristu njengezibulo.[2]cf. Kol 1:15

Wonke umntu uyazi ukuba lo mfazi wayefanekisela iNtombi Enyulu uMariya, lowo wazala iNtloko yethu. UMpostile uyaqhubeka: “Kwaye, emithi, walila eneneni, eneneni, eneneni, eneentlungu zokuzala” (I-Apoc. xii., 2). UYohane ke ngoko wabona oyena Ungcwele uMama kaThixo sele esonwabe ngonaphakade, ukanti ebeleka ekuzaleni okungaqondakaliyo. Kwakuzalwe ntoni? Ngokuqinisekileyo yayikukuzalwa kwethu thina, esathi, siselubhacweni, sisezakuveliswa kuthando olugqibeleleyo lukaThixo, nakulonwabo lwanaphakade. Kwaye iintlungu zokuzala zibonisa uthando kunye nomnqweno apho iNtombi Enyulu evela ezulwini ijonge kuthi, kwaye izama ngomthandazo ongapheliyo ukuzisa inzaliseko yenani labanyuliweyo. —UPOPE PIUX X, Intengiso yeDiem Illum Laetissimum, n. I-24; IVatican.va

Ukanti, sifunda ukuba lo “mfazi wambethe ilanga” usiwa “entlango” apho uThixo amnyamekelayo kangangeentsuku ezili-1260, okanye iminyaka emithathu enesiqingatha ebudeni bolawulo ‘lwerhamncwa. Kuba iNenekazi lethu, ngokwalo, sele lisezulwini, isazisi salo Mfazi kwi-Apocalypse ngokucacileyo sibanzi kakhulu:

Embindini wombono onikelwa siSityhilelo ngumfanekiso obaluleke gqitha woMfazi, ozala umntwana oyinkwenkwe, nombono ophelelisanayo wenamba, ewa emazulwini, kodwa isenamandla kakhulu. Lo Mfazi umele uMariya, uMama woMhlawuleli, kodwa umela ngaxeshanye iBandla liphela, Abantu bakaThixo bamaxesha onke, iBandla elithi ngamaxesha onke, ngeentlungu ezinkulu, liphinde lizale uKristu. Kwaye uhlala esongelwa ngamandla eNkunkuma. Ubonakala engenakuzikhusela, ebuthathaka. Kodwa, xa isongelwa, isukelwa yinamba, ikhuselwa nayintuthuzelo kaThixo. Kwaye lo Mfazi, ekugqibeleni, uyoyisa. Inyoka ayoyisi. —UPOPE BENEDICT XVI, eCastel Gandolfo, eItali, ngoAgasti 23, 2006; Zenit; cf. catholic.org

Oku kuvisisana naBaseki beCawa bamandulo, abanjengoHippolytus waseRoma ( malunga nowe-170 – malunga nowama-235), owagqabaza ngesicatshulwa sikaYohane esithi:

Ngomfazi ngoko wambethe ilanga, wayethetha ngokucacileyo iBandla, linxityiswe ngelizwi likaYise, eliqaqamba ngaphezu kwelanga. — “uKristu nomchasi-Kristu”, n. 61, newadvent.org

Ezinye izinto ezibonisa ukuba “umfazi” ubhekisela eCaweni, ngokomzekelo, kukuba umfazi “usentlungwini” njengoko ezama ukuzala. Ngokutsho kweZibhalo zombini[3]“Ingekazibhibhi, yazala; ingekamfikeli inimba yakhe, wazala unyana. Ngubani na okhe weva kunjalo? Ngubani na okhe wabona izinto ezinjalo? ( Isaya 66:22 ) kunye neSiko,[4]“KuEva sizalwa singabantwana bengqumbo; kuMariya simamkele uYesu Kristu, saza ngaye saba ngabantwana bobabalo abazalwa ngokutsha. Kwathiwa kuEva, Uya kuzala abantwana unembulaleko. UMariya wayekhululwe kulo mthetho, kuba ukulondoloza ingqibelelo yakhe enyulu wazala uYesu uNyana kaThixo engakhange abe namava entlungu, njengoko sele sitshilo.” (IBhunga laseTrent, Isiqendu III) ngokuqhelekileyo kukholelwa ukuba iNtombi Enyulu enguMariya yakhululwa kwisiqalekiso sikaEva esithi: “Niya kuzala abantwana ninentlungu.”[5]I-X 3: 16  

Kwaye kanye njengokuba iNenekazi lethu liyinxalenye yeCawa kwaye Umama weCawe, ngokunjalo, uMfazi-kunye "nomntwana oyinkwenkwe" amzalayo kwiSityhilelo 12:5 - unokubonwa njengeCawa yoMama. kwaye wabhaptizwa inzala.

UYohane, ke ngoko, wabona oyena Ungcwele uMama kaThixo sele esonwabe ngonaphakade, ukanti ebeleka ekuzaleni okungaqondakaliyo. Kwakuzalwe ntoni? Ngokuqinisekileyo yayikukuzalwa kwethu abathe, baselubhacweni, basaza kuvelelwa kuthando olugqibeleleyo lukaThixo, nakulonwabo lwanaphakade. Kwaye iintlungu zokuzala zibonisa uthando kunye nomnqweno apho iNtombi Enyulu evela ezulwini ijonge phezu kwethu, kwaye ilwela ngomthandazo ongadinwayo ukuzisa ukuzaliseka kwenani labanyuliweyo. —UPOPE PIUS X, Ad Diem Illum Laetissimum, n. 24

Olunye uqwalaselo lokugqibela. "Umntwana oyinkwenkwe" ngu “emiselwe ukulawula zonke iintlanga ngentonga yentsimbi” ( ISityhilelo 12:5 ) Ngelixa ngokuqinisekileyo izalisekile kuKristu, uYesu ngokwakhe uthembisa ukuba, kulowo woyisileyo, uya kwabelana ngegunya lakhe:

Lowo uyigcinayo indlela yam, ade ase ekupheleni, ndomnika igunya phezu kweentlanga. Uya kuzalusa ngentonga yentsimbi. ( ISityhilelo 2:26-27 )

Ke, ngokucacileyo, uMfazi okwiSityhilelo 12 ngokufuziselayo umela iNenekazi Lethu kwaye Icawe.

 
Ntlango

...umfazi wanikwa amaphiko amabini okhozi olukhulu, ukuze aphaphazele enyoka, aye entlango, apho anqakwa khona ixesha, namaxesha, nesiqingatha sexesha [okt. 3.5 iminyaka]. ( ISityhilelo 12:14 )

Kumashumi eminyaka adlulileyo kuye kwavela ingcamango ‘yeendawo zokusabela’ ezizayo - iindawo zokhuseleko olungaphaya kwendalo lwabantu bakaThixo. Kwisityhilelo seSt. Ethetha ngowexuko (imvukelo) kunye neembandezelo ezihambisana nalo, ubhala athi:

Imvukelo [inguquko] nokwahlukana kufuneka kuze… Ukuzincama kuya kuyeka kwaye… uNyana woMntu akanakufumana lukholo emhlabeni… Zonke ezi ndawo ziyaqondwa ngembandezelo ayakuyibanga umchasi-Krestu eCaweni… Kodwa iBandla… aliyi kusilela. , atyiswe, alondolozwe phakathi kweentlango neziqithi apho aya kuhlala khona, njengoko sitsho isibhalo, (Apoc. Ch. 12). —ISt. Francis de Sales, uGqirha weCawa, ukusuka Ingxabano yamaKatolika: Ukukhuselwa koKholo, Umqulu III (Burns and Oates, 1886), Ch X.5

UBawo weCawe uLactantius ukwabhekisele kwezi ndawo zibonakalayo zokusabela ngokuthi “zizodwa” eziya kubonelelwa ngexesha elivakala kakhulu njengobuKomanisi behlabathi:

Abaninzi abaya kwenza Kholelwa yena, bamanyane kuye, baya kuphawulwa nguye njengezimvu; kodwa abo balayo uphawu lwakhe baya kusabela ezintabeni, okanye bathi, babanjwe, babulawe ngeentuthumbo ezifundiswayo ... zonke izinto ziya kubhidwa zixutywe ngokuchasene nokulungileyo, kunye nemithetho yendalo. Ngaloo ndlela ihlabathi liya kuba yinkangala, ngokungathi kunjalo ngokuphanga okuqhelekileyo. [6]cf. Isiprofeto sikaIsaya soBukomanisi beHlabathi Xa ezi zinto zisenzeka, amalungisa kunye nabalandeli benyaniso baya kuzahlula kwabakhohlakeleyo, babalekele isolutions. -Lactantius, Amaziko obuThixo, Incwadi VII, Ch. 17

Ngelixa uMfazi wesiTyhilelo ephumelele ngokwenene ekugqibeleni, kucacile ukuba "irhamncwa" livumelekile ukuba licinezele iBandla ukuya kwinqanaba elikhulu njengesixhobo sokuthanda kwakhe, ukufa kwaye, ekugqibeleni, uvuko.[7]cf. Uvuko lweCawa 

Lavunyelwa ukuba lenze imfazwe nabangcwele, libeyise. ( ISityhilelo 13:7 )

Nangona kunjalo, kukho izinto ezimbini ezinciphisa ubungakanani bentshutshiso yomchasi-Kristu. Okokuqala, njengoko sele kukhankanyiwe, kukuba uThixo uya kuyikhusela intsalela “entlango” kulo Sathana. Isaqhwithi. Ukusuka kwimbono ecacileyo, i ngokomzimba ukulondolozwa kweCawe kuqinisekile: “Amandla okufa akayi koyisa phezu kwayo,” Wathi uYesu,[8]cf. Mat 16:18 , RSV; Douay-Rheims: “Amasango esihogo akayi kuloyisa.” “Nobukumkani bakhe abuyi kuba nasiphelo.” [9]Luke 1: 33

Icawa "uLawulo lukaKristu olusele lukho emfihlakalweni." -IKatekism yeCawa yamaKatolika, n. I-763

Ukuba iCawa ibinokupheliswa, idinga likaKristu beliya kuba lilize kwaye uSathana ebeya koyisa. Ngoko ke,

Kuyimfuneko ukuba umhlambi omncinci uphila, nokuba incinci kangakanani. —UAPOPE PAUL VI, Imfihlo Paul VI, UJean Guitton, iphe. 152-153, Imbekiselo (7), iphe. ix.

Ekugqibeleni, uKristu uya kugcina iBandla lakhe ngokukhawulela amandla omchasi-Kristu:

Kwaneedemon zijongwa ziingelosi ezilungileyo, hleze zibenzakalise ngendlela ebebeya kwenza ngayo. Ngendlela efanayo, Umchasi-Kristu akasayi kwenza nto imbi ngendlela anqwenela ngayo. —St. Ngu-Thomas Aquinas, ISumma Theologica, Icandelo I, Q.113, Art. 4

 
Zemvelo kwaye Ikhusi Lokomoya

Eyona nkalo ibalulekileyo yoBonelelo oluNgcwele asikuko ukulondolozwa ngokwasenyameni kodwa ngokomoya koMtshakazi kaKristu. Ndathetha ixesha elide ngale nto Indawo yokusabela kumaxesha ethu. Njengoko iNkosi yethu ngokwayo yathi:

Nabani na ofuna ukugcina umphefumlo wakhe uya kulahlekelwa nguwo, kodwa nabani na olahlekelwa nguwo uya kuwusindisa. (Luka 17:33)

Ngaloo ndlela, amaKristu abizelwa ukuba akhanye ebumnyameni, kwanaxa oko kuphulukana nobomi bawo - ungalucimi uKhanya lukaKrestu ngaphantsi kwebhaskithi yebhaskithi yokuzigcina. [10]cf. Iyure yokuKhanya Kwaye kunjalo, uphawula uPeter Bannister MTh., MPhil., ngokomoya kwaye ukhuseleko ngokwasemzimbeni lweCawe alungqubani omnye nomnye.

…kukho imizekelo emininzi yeBhayibhile eyalatha kumda wenyama kumbono wendawo yokusabela.[11]cf. Indawo yokusabela kumaxesha ethu Kufuneka kugxininiswe ngokwendalo ukuba ukuzilungiselela ngokwasemzimbeni, kunjalo, kunexabiso elincinane okanye akukho kwanto kufuneka kukhatshwe sisenzo sokuthembela ngokugqithisileyo nokuqhubekayo kuSibonelelo esiNgcwele; kodwa oku akuthethi kuthi izilumkiso zesiprofeto zasezulwini azinakugxininisa kwisenzo esisebenzisekayo kwizinto eziphathekayo. Kungaxoxwa ukuba ukubona le nto ngandlel 'ithile "ingekho komoya" kukuseka i-dichotomy yobuxoki phakathi kokomoya kunye nezinto eziphathekayo ezithi ngandlel 'ithile zisondele kwi-Gnosticism kunokholo olufakwe kwiSiko lobuKristu. Okanye, ukuyibeka ngobulali, ukulibala ukuba singabantu benyama negazi kunezithunywa zezulu! -cf. Ngaba Zikho Iimbacu Zokwenyama?

Kwisithethe samaKatolika esiyimfihlakalo, ingcamango yokuba abanyulwa baya kukhuselwa kwi- indawo Lokusabela ngexesha lentshutshiso nesohlwayo esingokobuthixo kunokubonwa, ngokomzekelo, kwimibono kaElisabetta Canori Mora. ijenali yakhe yokomoya isandula ukupapashwa yiVatican indlu yopapasho, Libreria editrice Vaticana.

Ngelo xesha ndabona imithi emine eluhlaza ivela, igqunywe ziintyatyambo neziqhamo ezixabiseke kakhulu. Imithi engaqondakaliyo yayikwimo yomnqamlezo; zazingqongwe kukukhanya okukhazimle, […] okuye kwavula zonke iingcango zezindlu zoonongendi kunye nezonqulo. Ngeemvakalelo zangaphakathi ndiye ndaqonda ukuba umpostile ongcwele [uPetros] wayemise loo mithi mine ingaqondakaliyo ukuze anike umhlambi omncinane kaYesu Kristu indawo yokusabela, ukuze akhulule amaKristu alungileyo kwisohlwayo esoyikekayo esiya kulijika ihlabathi liphela. ijonge emazantsi amantla angaphezulu. —Usikelelwe uElisabetta Canori Mora (1774-1825)

UBannister uthi: “Nangona olu lwimi ngokucacileyo luyintsomi, sinako ukwalatha kubantu abakholelwa kwizinto ezintsonkothileyo abathi le ngcamango yokukhuselwa nguThixo ibetheleleke kubo. ngokwejografi imbonakalo.”[12]cf. Ngokubaleka - Icandelo II Thatha uMarie-Julie Jahenny (1850-1941) owatyhilwa kuye ngelo xesha ukuba wonke ummandla waseBrittany wawuya kukhuselwa.

Ndifikile kulomhlaba wase Brittany ngoba ndifumana iintliziyo zesisa apho […] Indawo yam yokusabela iya kuba yeyobantwana bam endibathandayo nabangaphili bonke emhlabeni wabo. Iya kuba yindawo yokusabela yoxolo phakathi kwezibetho, indawo yokusabela eyomeleleyo nenamandla ekungekho nto iya kuyonakalisa. Iintaka ezibalekela isivunguvungu ziya kusabela eBrittany. Umhlaba wase Brittany ungaphakathi kwamandla am. Unyana wam uthe kum: "Mama wam, ndikunika amandla apheleleyo ngeBrittany." Le ndawo yokusabela yeyam kunye neyam umama olungileyo uSt Anne.  —Inenekazi lethu kuMarie-Julie, ngoMatshi 25, 1878; (indawo edumileyo yokundwendwela yaseFransi, iSt. Anne d'Auray, ifumaneka eBrittany)

Kukho imboni yaseMelika, uJennifer, oye wakhuthazwa ukuba asasaze imiyalezo yakhe ngabantu ababalaseleyo eVatican emva kokuguqulelwa kwalandelayo kunye nokwazisa ngeendawo zakhe kuPopu John Paul II ngongasekhoyo uFr. USeraphim Michalenko (usekela-postulator wesizathu sokubethelwa kweSt. Faustina). Imiyalezo yakhe ithetha ngezinto zokwenyama nezomoya “Indawo yokusabela”:

Mntwana wam, Zilungiselele! Lungela! Lungela! Wathathele ingqalelo amazwi aM, kuba njengoko ixesha liqala ukuvalwa, uhlaselo oluya kukhululwa nguSathana luya kuba ngomlinganiselo ongazange ubonwe ngaphambili. Izifo ziya kuphuma kwaye zibagqibe abantu bam, kwaye amakhaya akho aya kuba yindawo ekhuselekileyo de iingelosi zam zikukhokele kwindawo yakho yokuzimela. iyeza imihla yemizi emnyama. Wena, Mntwana wam, unikwe umsebenzi omkhulu… kuba amakhareji aya kuphuma: Uqhwithela emva koqhwithela; Kuya kuvela imfazwe, yaye abaninzi baya kuma phambi kwam. Eli hlabathi liza kuguqelwa ngamadolo ngokuqhwanyaza kweliso. Ngoku phuma kuba ndinguYesu, kwaye ube seluxolweni, kuba konke kuya kwenziwa ngokuthanda kwam. -NgoFebhuwari 23rd, 2007

Mntanam ndiyabuza bantwana bam liphi igwiba lenu? Ingaba indawo yakho yokusabela kwiziyolo zehlabathi okanye kweyona Ntliziyo yam iNgcwele? —Januwari 1, 2011; bona UJennifer-Kwiindawo zokubalekela

Ethetha ngesityhilelo saseFatima, iNenekazi lethu lathetha ngeSiqhwithi Esikhulu okanye "Isaqhwithi" [13]cf. Ibhuku eliluhlaza okwesibhakabhaka n. I-154 apho kuya kufuneka ukukhuselwa ngokwasemzimbeni nangokomoya:

In kula maxesha, nonke nina nidinga ukungxama ukuze nizifihle kwi yokufihla we-Im wamIntliziyo ye-maculate, kuba izoyikiso ezinzulu zobubi zixhomekeke kuwe. Obu bobokuqala kubo bonke ububi bokomoya, obunokwenzakalisa ubomi bakho obungaphezu kwendalo ... bububi bocwangco lwentlalo… Kukhuselwa kulo zonke Obu bubi, ndiyakumema ukuba uzifihle kwindawo ekhuselekileyo kwindawo ekhuselekileyo yeNtliziyo yam engafezekanga. -UMama wethu kuFr. UStefano Gobbi, NgoJuni 7, 1986, n. 326 kwi Ibhuku eliluhlaza okwesibhakabhaka kunye nangemvume

Oku kuqinisekisiwe kwimiyalezo eya kuLuz de Maria Bonnila, oyonwabela imvume yecawa:[14]ukubona www.countdowntothekingdom.com/why-luz-de-maria-de-bonilla/

Hlala kwindawo yokuphephela yeentliziyo ezingcwele zeKumkani yethu kunye neNkosi uYesu Krestu kunye neKumkanikazi noMama wethu. Emva koko uya kukhokelwa yimikhosi yam ukuya kumakhaya okhuseleko alungiselelwe ukukhuselwa kwakho. Amakhaya anikezelwe ngokwenyani kwiintliziyo ezingcwele sele eziziindawo zokuhlala. Soze ushiywe sisandla sikaThixo. —ISt. Ingelosi enkulu uMikayeli, NgoFebruwari 22nd, 2021

Eminye imiyalezo eqinisekisa le mvumelwano yesiprofeto:

Lungiselela iiroti ezikhuselekileyo, lungisa izindlu zakho njengeecawe ezincinci kwaye ndiya kuba lapho nawe. Imvukelo isondele, ngaphakathi nangaphandle kweCawa. -Enye iNenekazi lethu UGisella Cardia, NgoMeyi 19, 2020

Utshintsho lobomi luyimfuneko ukuze ukhokelwe ziingelosi zam kwindawo yokusabela ebonakalayo efumaneka kuMhlaba wonke, apho kuya kufuneka uphile ngokumanyeneyo ngokupheleleyo. —UYesu uya eLuz de Maria Bonnila, Septemba 15, 2022

Thembela kuM kunye nentando yam kuwe, kuba iindawo ezininzi zilungiswa kulo lonke ihlabathi ukuze abathembekileyo bam bazimele. Intliziyo Engcwele. —UYesu kuJennifer, Juni 15, 2004

 

IiTyeya ezimbini

La asingomaxesha aqhelekileyo. Bona, ngokutsho kweNenekazi lethu kunye nemvumelwano yoopopu,[15]cf. Kutheni le nto ooPopu bengekhwaza? “amaxesha okuphela”, nangona ingekuko ukuphela kwehlabathi. Xa siyibeka ngenye indlela, siphila ‘njengemihla kaNowa.[16]cf. Mat 24:34 Ke ngoko, uThixo ulungiselele “iTyeya” yabantu bakhe enamacala amaninzi: uMfazi-uMariya kunye noMfazi-iCawe. Njengoko usikelelwe uIsake kaStella wathi:

Xa kuthethwa ngaye [uMariya okanye iCawa], intsingiselo inokuqondwa zombini, phantse ngaphandle kwesiqinisekiso. -Ubungakanani bamaxesha eeyure, Umqu. Mna, iphe. 252

Njengoko usandula ukufunda, Intliziyo yeNenekazi Lethu inikwe abantwana bayo bokomoya kumama, abakhusele, kwaye abakhokelele kuYesu.

Intliziyo yam eNgenasiphelo iya kuba yindawo yakho yokusabela nendlela eya kukusa kuThixo. -INkosikazi yethu yaseFatima, ngoJuni 13, 1917, Ukutyhilwa kweentliziyo ezimbini kumaxesha anamhlanje, www.ewtn.com

Umama wam yityeya kaNowa… —UYesu ukuya kuElizabeth Kindelmann, Idangatye Lothando, iphe. 109; nangemvume Ukusuka ku-Archbishop Charles Chaput

ITyeya ikwayiCawa yamaKatolika, ethi nangona amalungu ayo enezono, ihlale iyisitya esingaphezu kwemvelo apho abantu bakaThixo bakhuselwa khona. iqiniso kwaye ufefe kude kube sekupheleni kwexesha. 

Icawe "lixolelaniswe nehlabathi." Ngulaa bhabhi athi “kwiseyile epheleleyo yomnqamlezo weNkosi, ngokuphefumla koMoya oyiNgcwele, ajikeleze ngokukhuselekileyo kweli hlabathi.” Ngokomnye umfanekiso othandekayo kuBaseki beCawa, ufuziselwa ngumkhombe kaNowa, okusindisayo kuphela kumkhukula. -IKatekism yeCawa yamaKatolika, n. I-845

Icawe ithemba lakho, Icawe lusindiso lwakho, Icawe ikhusi lakho. —St. UJohn Chrysostom, Hom. Kwi-capto Euthropio, n. 6 .; cf. E Supremi, n. 9, IVatican.va

Ngenxa yoko, njengoko ndiphawulile mva nje, inkosi iyeza kumchasi-Kristu kuku:

yimani ngxishi, nizibambe izithethe enazifundiswayo, nokuba kungelizwi, nokuba kungencwadi yethu. ( 2 Tes. 2:13, 15 Ukunyanga Umchasi-Kristu)

Oko kukuthi, hlala kwiBarque kaPetros, nibambelele ngokuqinileyo kwiSithethe esiNgcwele kunye nediphozithi yokholo - kungakhathaliseki ukuba iNkanyamba iba yingozi kangakanani na. 

Okokugqibela, zingcwalise kwiNenekazi lethu kunye nentliziyo yakhe eNgenasiphelo. Ye...

Ngokucacileyo ukususela kumaxesha amandulo, iNtombi Enyulu ihlonitshwa phantsi kwesihloko sikaMama kaThixo, phantsi kokhuselo lwakhe abathembekileyo basabela kuzo zonke iingozi kunye neemfuno zabo (i-sub tuum praesidium: "Phantsi kokhuseleko lwakho"). -Lumen Gentium, n. 66, iVatican II

Ilizwi nikezela kuthetha “ukwahlula” okanye “ukwenza ngcwele.” Ngamanye amazwi, ukuzingcwalisa kuMama uMariya kukwahlukaniswa nehlabathi kwaye uvumele unina ngendlela awamzala ngayo uYesu. Nditsho noMartin Luther elo candelo lilungile:

UMariya nguMama kaYesu noMama wethu sonke nangona yayinguKrestu yedwa owaguqa ngamadolo… Ukuba ngowethu, bekufanele ukuba sikwimeko yakhe; Apho akhoyo, nathi kufanele ukuba sibekhona kwaye konke anako kufanele ukuba kube kokwethu, kwaye umama wakhe ukwangumama wethu. - INtshumayelo yeKrisimesi, yowe-1529

Sizinikezela kuye ngokuxelisa iSt. John:

UYesu, akumbona unina, naye umfundi abemthanda khona, uthi kuye unina, Mfazi, nanko unyana wakho. Andule athi kumfundi lowo, Nanko unyoko. Kwaye ukususela kwelo lixa umfundi lowo wamthabatha, wamsa endlwini yakhe. ( Yohane 19:26-27 )

“Ungamngenisa endlwini yakho” njengoko wenzayo uSt John ngokuthandaza nje:

Nkosikazi yam, ndikumema ukuba ungene endlwini yam,
ukuhlala entliziyweni yam ecaleni koNyana wakho, uYesu iNkosi yam.
Njengoko wamkhulisayo, ndikhulise ndibe ngumntwana othembekileyo kaThixo.
Ndiyazingcwalisa kuwe ukuze ndibe njalo
ibekwe bucala kwi phila kwintando kaThixo.
Ndinika "ewe" wam opheleleyo kwaye fiat kuThixo.
Yonke into endiyiyo, kwaye andiyiyo,
zonke iimpahla zam,
zombini ngokomoya nangokwenyama,
Ndibeka ezandleni zakho ezinothando, Mama othandekayo-
kanye njengokuba uBawo waseZulwini wambeka uYesu kweyakho.
Ndingowakho ngokupheleleyo ngoku ukuze ndibe ngokaYesu ngokupheleleyo. Amen.
[17]ngomthandazo owandisiweyo wokungcwalisa nguSt. Louis de Montfort, 'yabona Abancedi abasikelelekileyo; ukubona ukungcwaliswa.org izibonelelo ezingaphezulu

Ukusebenza kukaMariya njengomama wamadoda akusithelisi ngandlel’ ithile okanye kunciphe
olu xolelaniso lukhethekileyo lukaKristu, kodwa kunoko
ibonisa amandla ayo.
 
-Katekisiki yeCawa yamaKatolika, n. I-970

Bazalwana noodade, nokuba wena okanye mna siphila ngaphaya kobu busuku, nokuba sife ngenxa yezizathu zendalo ngomso, nokuba sibulawelwa ukholo kunyaka ozayo, okanye nokuba siya kugcinelwa “iXesha loXolo”, asazi. Okuqinisekileyo kukuba, kwabo bathembekileyo kuKristu, uya kubalondoloza ekufeni okungunaphakade. Njengomkhulu Indumiso “yendawo yokusabela” izithembiso:

Ngokuba enamathele kum, ndomhlangula;
ngokuba elazi igama lam, ndommisa enyangweni.
Uya kubiza kum kwaye ndiza kuphendula;
Ndiya kuba naye ekubandezelekeni;
ndiya kumhlangula, ndimnike uzuko. (INdumiso 91)

Ke, gxininise amehlo akho eZulwini; beka amehlo akho kuYesu kwaye ushiye iinkxalabo zenyama kuye. Uya kusinika ‘isonka sethu semihla ngemihla’ nangaluphi na uhlobo ukuze kulungelwe thina. Kwaye…

... nokuba sithi sidle ubomi, siphilela iNkosi; nokuba siyafa, sifela iNkosi; Ngoko ke, nokuba sithi sidle ubomi, nokuba sithi sife, singabeNkosi. ( Roma 14:8 )

Uyathandwa.

 

 
UkuFunda okudibeneyo

Ukuwoyisa uMoya woloyiko

Ngaba iSango laseMpuma liyavulwa?

Indawo yokusabela kumaxesha ethu

Ngaba Zikho Iimbacu Zokwenyama?

 

 

 

Xhasa uMark kwinkonzo yexesha elizeleyo:

 

kunye UNihil Obstat

 

Ukuhamba noMark kwi The Ngoku iLizwi,
cofa kwibhena engezantsi ukuya rhuma.
I-imeyile yakho ayizokwabelwana naye nabani na.

Ngoku kwiTelegram. Cofa:

Landela uMarko kunye "nemiqondiso yamaxesha" yemihla ngemihla kum:


Landela imibhalo kaMarko apha:

Mamela oku kulandelayo:


 

 
Print Friendly, PDF & Email

Imihlathi

Imihlathi
1 Ezinye iinguqulelo kunye namaxwebhu asemthethweni afundeka ngolu hlobo: "uya kuyityumza" intloko. Kodwa njengoko uSt. John Paul II ebonisa, “...le nguqulelo [yesiLatini] ayivumelani nombhalo wesiHebhere, apho ingengomfazi kodwa yinzala yakhe, inzala yakhe, eya kutyumza intloko yenyoka. Ngoko esi sibhalo asibaluleli ukoyisa koSathana kuMariya kodwa kuNyana wakhe. Noko ke, ekubeni ingcamango yeBhayibhile iseka umanyano olunzulu phakathi komzali nenzala, umfanekiso weImmaculata utyumza inyoka, kungekhona ngamandla ayo kodwa ngobabalo loNyana wakhe, uvisisana nentsingiselo yantlandlolo yesi ndinyana.” (“Ubunyulu bukaMariya kuSathana babuyinto Epheleleyo”; Abaphulaphuli Ngokubanzi, ngoMeyi 29, 1996; yetn.com)
2 cf. Kol 1:15
3 “Ingekazibhibhi, yazala; ingekamfikeli inimba yakhe, wazala unyana. Ngubani na okhe weva kunjalo? Ngubani na okhe wabona izinto ezinjalo? ( Isaya 66:22 )
4 “KuEva sizalwa singabantwana bengqumbo; kuMariya simamkele uYesu Kristu, saza ngaye saba ngabantwana bobabalo abazalwa ngokutsha. Kwathiwa kuEva, Uya kuzala abantwana unembulaleko. UMariya wayekhululwe kulo mthetho, kuba ukulondoloza ingqibelelo yakhe enyulu wazala uYesu uNyana kaThixo engakhange abe namava entlungu, njengoko sele sitshilo.” (IBhunga laseTrent, Isiqendu III)
5 I-X 3: 16
6 cf. Isiprofeto sikaIsaya soBukomanisi beHlabathi
7 cf. Uvuko lweCawa
8 cf. Mat 16:18 , RSV; Douay-Rheims: “Amasango esihogo akayi kuloyisa.”
9 Luke 1: 33
10 cf. Iyure yokuKhanya
11 cf. Indawo yokusabela kumaxesha ethu
12 cf. Ngokubaleka - Icandelo II
13 cf. Ibhuku eliluhlaza okwesibhakabhaka n. I-154
14 ukubona www.countdowntothekingdom.com/why-luz-de-maria-de-bonilla/
15 cf. Kutheni le nto ooPopu bengekhwaza?
16 cf. Mat 24:34
17 ngomthandazo owandisiweyo wokungcwalisa nguSt. Louis de Montfort, 'yabona Abancedi abasikelelekileyo; ukubona ukungcwaliswa.org izibonelelo ezingaphezulu
exhonyiweyo EKHAYA, UVAVANYO OLUKHULU noqhotyosho , , , .