Ezo Zandla

 


Ukupapashwa kokuqala kukaDisemba 25, 2006…

 

EZO izandla. Incinci kakhulu, incinci, ayinabungozi. Zazizandla zikaThixo. Ewe, sinokujonga kwizandla zikaThixo, sizichukumise, sizive… zithambile, zifudumele, zithambile. Babengengawo amanqindi avaliweyo, ezimisele ukuzisa ubulungisa. Bezandla ezivulekileyo, bezimisele ukubamba nabani na oza kubabamba. Umyalezo yayingulo: 

Lowo undithandayo uya kuligcina ilizwi lam; wothi noBawo amthande, size kuye, sihlale naye. 

EZO izandla. Yomelele, yomelele, kodwa ithambile. Zazizandla zikaThixo. Ukwandiswa ekuphiliseni, ukuvusa abafileyo, ukuvula amehlo eemfama, ukubamba abantwana abancinci, ukuthuthuzela abagulayo kunye nosizi. Bezandla ezivulekileyo, bezimisele ukubamba nabani na oza kubabamba. Umyalezo yayingulo:

Ndingashiya iigusha ezingamashumi alithoba anesithoba ndiyokufumana enye encinci elahlekileyo.

EZO izandla. Watyumka, wahlatywa, wopha. Zazizandla zikaThixo. Ebethelelwe ngemvu elahlekileyo wafuna, akazange abaphakamise ngenqindi yesohlwayo, kodwa waphinda wavumela izandla zakhe ukuba… zingabi nabungozi. Umyalezo yayingulo:

Andize kuligweba ihlabathi, ndize kulisindisa ihlabathi. 

EZO izandla. Unamandla, uqinile, kodwa uthambile. Zizandla zikaThixo — zivulelekile ukwamkela bonke abo bagcine iLizwi laKhe, abazivumele ukuba bafunyanwe nguYe, abathe bakholwa kuye ukuze basindiswe. Ezi zizandla eziya kuthi ngephanyazo zifikelele kubo bonke abantu ekupheleni kwexesha… kodwa bambalwa kuphela abaya kuzifumana. Umyalezo ngulo:

Baninzi ababiziweyo, kodwa bambalwa abanyuliweyo.

Ewe, olona lusizi lukhulu esihogweni iya kuba kukuqonda ukuba izandla zikaThixo zazinothando njengosana, zithambile njengemvana, kwaye zixolele njengoYise. 

Ngokwenyani, akukho nto sinokoyika kwezi zandla, ngaphandle, ukuba singaze sibanjwe ngabo.

Print Friendly, PDF & Email
exhonyiweyo EKHAYA, UMOYA.

Amagqabantshintshi zivaliwe.