Ukoyisa kukaMariya, Ukoyisa kweCawa


Iphupha likaSt. John Bosco leeNtsika ezimbini

 

THE kungenzeka ukuba kubekhoIsahluko soxolo”Emva kwelixesha lokulingwa elingene kulo ilizwe yinto athethe ngayo uBawo weCawa wokuqala. Ndiyakholelwa ukuba ekugqibeleni iya kuba "luloyiso lweNtliziyo engenasono" awayixela kwangaphambili uMariya eFatima. Oko kusebenza kuye kuyasebenza naseCaweni: Oko kukuthi, kukho uloyiso oluzayo lweCawa. Ithemba ebelikho ukususela kwixesha likaKrestu. 

Ukupapashwa kokuqala ngoJuni 21, 2007: 

 

ISITENDA SIKA MARIYA

Sibona olu loyiso ngokufanayo lukaMariya kunye neCawe efanekiselwa kwiGadi yase-Eden:

Ndiya kubeka ubutshaba phakathi kwakho (Sathana) nomfazi, kwaye imbewu yakho nembewu yakhe: yona iya kukutyumza intloko, wena umlalele isithende. (Genesis 3:15; IDayay-Rheims)

Yintoni eya kutyumza uSathana, kodwa intsalela encinci yomhlambi eyenze isithende sayo? Imbewu yakhe nguYesu, kwaye ke thina, umzimba waKhe, siyimbewu yakhe ngenxa yoBhaptizo lwethu. Ungalindeli ukubona uMariya ngequbuliso ebonakala ezulwini kunye nomxokelelwane esandleni sakhe ukuze abophe uSathana. Endaweni yoko, lindela ukumfumana ecaleni kwabantwana bakhe, ephethe umtya weRosari esandleni sakhe, ebafundisa ukuba babe njengoKristu. Kuba xa mna nawe siba "ngomnye uKrestu" emhlabeni, emva koko siqala ngokufanelekileyo ukutshabalalisa ububi ngezixhobo zokholo, ithemba nothando.

Ke umkhosi wemiphefumlo emincinci, amaxhoba oThando olunenceba, aya kuba maninzi 'njengeenkwenkwezi zezulu kunye nentlabathi yolwandle'. Kuya kuba kubi kuSathana; iya kunceda iNtombi eyiNtloko ukuba ityumze intloko yayo enekratshi ngokupheleleyo. —St. I-Thérése yaseLisieux, Umkhosi kaMary Handbook, iphe. 256-257

Lulo uloyiso oloyisa ihlabathi, ukholo lwethu. Ngubani na lowo uleyisayo ihlabathi, ingenguye okholwayo ukuba uYesu unguye uNyana kaThixo? (1 Yohane 5: 4-5)

Qaphela, ukuba iGenesis 3: 15 ithi noSathana unayo "imbewu."

Inamba ke yamqumbela umfazi, yaza yaya kulwa nayo yonke inzala yakhe, abo bagcina imiyalelo kaThixo kwaye bangqina ngoYesu. (ISityhi. 12:17)

USathana wenza imfazwe yakhe "Umkhosi," abo balandela "inkanuko yenyama nenkanuko yamehlo nekratshi lobomi" (1 Jn 2:16). Luthini uloyiso lwethu, ke, kodwa ukoyisa iintliziyo zabantwana bakaSathana ngothando nangenceba? Abafeli-nkolo, "imbewu yeCawa", boyisa ububi ngobungqina babo obungenakuphikiswa kwinyaniso yeVangeli. Ubukumkani bukaSathana buya kuwa, emva koko, ngokuthobela, ukuthobeka, kunye nothando lwabafel 'ukholo abomvu "nabamhlophe" abenziwe nguMariya. Aba benza "imikhosi yezulu" eya kuthi kunye noYesu iphose irhamncwa kunye noMprofeti wobuxoki kwiChibi loMlilo:

Ndabona izulu livulekile, nalo ihashe elimhlophe; Lowo wayehleli phezu kwalo ubizwa ngokuba nguThembekile, nguNyaniso, kwaye ngobulungisa uyagweba enze imfazwe… Kwaye imikhosi yezulu, yambethe ilinen ecikizekileyo, emhlophe nesulungekileyo, yamlandela ekhwele amahashe amhlophe… Irhamncwa labanjwa, kunye nalo umprofeti wobuxoki… Aba babini baphoswa bephila edikeni lomlilo elivutha isulfure. (ISityhi. 19:11, 14, 20,)

 

UMQEQESHA WOYISO

Yavulwa itempile kaThixo emazulwini, yabonakala ityeya yomnqophiso wakhe ngaphakathi etempileni yakhe; kwabakho imibane, nezandi, neendudumo, nenyikima, nesichotho esikhulu. (ISityhi. 11:19)

(Njengoko ndikubhalela ngoku, isaqhwithi esingaqhelekanga sijikeleze ngeenxa zonke ngombane omkhulu kunye neendudumo!

UMariya ngulowo wonyulwa nguYesu ukuba akhokele iBandla Isahluko soxolo. Oku sikubona kwangaphambili xa amaSirayeli, phantsi kukaYoshuwa, elandela Ityeya yomnqophiso kwiLizwe Lesithembiso:

Xa nibona ityeya yomnqophiso kaYehova uThixo wenu, eza kuphathwa ngababingeleli abangabaLevi, phumani niye ekulandeleni, ukuze niyazi indlela emasiyithathe; ngokuba anihambanga ngale ndlela ngaphambili. (UYoshuwa 3: 3-4)

Ewe, uMary usibiza ukuba "siphume inkampu" kunye nehlabathi kwaye silandele ukukhokelela kwakhe kula maxesha obuqhophololo. NjengamaSirayeli angena kwiLizwe Lesithembiso, yindlela iCawe engazange iwele kuyo njengoko ilungiselela ukungena kwiXesha elitsha. Ekugqibeleni, uMary uya kuhamba nathi ukuya kujikeleza "udonga" lotshaba njengoko wenzayo uYoshuwa namaSirayeli xa baberhangqa udonga lweJeriko. 

UYoshuwa wathi ababingeleli mabayithwale ityeya kaYehova Ababingeleli abasixhenxe abathwele iimpondo zenkunzi yegusha bahamba phambi kwetyeya ka Yehova… ngomhla wesixhenxe, ukuqala kwangesifingo, bajikeleza isixeko izihlandlo ezisixhenxe ngendlela efanayo. Udonga lwawa, kwaye abantu bangena esixekweni behlasela ngokungqalileyo kwaye bayithimba. (UYoshuwa 5: 13-6: 21) 

Inxalenye yentsalela iya kuba ngoobhishophu nababingeleli uSathana angenako ukubatshayela bawexuke. Abanye abaphengululi bezibhalo bathi malunga nesibini kwisithathu solawulo asizukuwexuka (jonga iSityhilelo 12: 4). Aba "babingeleli abasixhenxe" abaphethe iimpondo zenkunzi yegusha (isigqubuthelo sikabhishophu) abekho ngasemva, kodwa phambi kwetyeya ephethe iiSakramente ezisixhenxe, ezifuziselwa linani "ezisixhenxe" kule ndima. Uyabona ukuba uMama uhlala ebeka njani uYesu phambili?  

Ewe inzame zikaSathana ukucima iSakramente uya kudibana nokusilela ngokupheleleyo, iinzame zakhe ezinkulu zidilika ngephanyazo njengodonga lweJeriko. Icawe iyakungena “ngesifingo” kwi Ixesha elitsha Apho uMoya oyiNgcwele uya kuhla khona ngePentekoste yesibini, kwaye uKrestu uya kulawula ngobukho bakhe beSigramente. Iya kuba yi ubudala babangcwele, kunye nemiphefumlo ekhula ebungcweleni obungenakuthelekiswa nanto, emanyene nentando kaThixo, esenza uMtshakazi ongenabala ongenabala nelihlambulukileyo… ngeli lixa uSathana ehleli ebotshelelwe enzonzobileni.

Olu iya kuba luloyiso lokugqibela, uloyiso lukaMariya, xa ububi boyisiwe ezintliziyweni zeCawa, kude kube kukhululwa uSathana okokugqibela, nokubuya kukaYesu esebuqaqawulini. 

Kula “maxesha okuphela,” angeniswe kukuZalwa kukaNyana kwesihlengo, uMoya uyatyhilwa kwaye unikiwe, wamkelwe kwaye wamkelwe njengomntu. Ngoku ingaba eli cebo lobuthixo, liphumelele kuKristu, izibulo kunye nentloko yendalo entsha, linokuba njalo Eziqulethwe eluntwini ngokuthululwa koMoyaNjengeCawa, ubudlelane babangcwele, uxolelo lwezono, uvuko lomzimba, nobomi obungunaphakade. -IKatekism yeCawa yamaKatolika, n. I-686

Ukuba ngaphambi kwesiphelo sokugqibela kuya kubakho ixesha, elingaphezulu okanye elingaphantsi, lobungcwele boyiso loko, eso siphumo asizukuziswa kukuvela komntu onguKrestu kuKhulu kodwa ludumo lwala magunya obungcwaliso ziyasebenza ngoku, nguMoya oyiNgcwele nakwiSakramente zeCawa. -Imfundiso yeCawa yamaKatolika; icatshulwe kwi Ubuhle bendalo, Mnu. UJoseph Iannuzzi, iphe. 86  

 

ILIZWI LEBANDLA LOKUQALA

Mna kunye nawo onke amanye amaKhristu esiqhelo siziva siqinisekile ukuba luyakuba khona uvuko lwenyama olulandelwa yiminyaka eliwaka, yakwakhiwa, yaxhonywa, yandiswa isixeko saseYerusalem, njengoko kwabhengezwa nguMprofeti uHezekile, u-Iaya nabanye… Indoda phakathi kwethu ogama linguYohane, omnye wabaPostile bakaKristu, wafumana kwaye waxela kwangaphambili ukuba abalandeli bakaKristu baya kuhlala eYerusalem iminyaka eliwaka, nokokuba emva koko indalo iphela kwaye, ngokufutshane, uvuko lwanaphakade kunye nomgwebo ziyakwenzeka. —St. UJustin Martyr, Incoko kunye noTraypho, Ch. 81, Ootata beCawe, Ilifa lamaKristu

Ke, intsikelelo eyaxelwa kwangaphambili ngokungathandabuzekiyo ibhekisa kwixesha loBukumkani Bakhe, xa ilungisa liza kulawula ngokuvuka kwabafileyo; xa indalo, izalwa ngokutsha kwaye ikhululwe ebukhobokeni, iya kuvelisa intabalala yokutya kwazo zonke iintlobo kumbethe wezulu nokuchuma komhlaba, njengoko abantu abadala bekhumbula. Abo babone uYohane, umfundi weNkosi, [basixelele] ukuba bayivile indlela iNkosi ebifundisa ngayo, yathetha ngayo ngalo maxesha. —St. UIrenaeus waseLyon, uBawo weCawa (140- 202 AD); IiNdawo zokuHamba, UIrenaeus waseLyons, V.33.3.4, Ootata beCawe, Ukupapashwa kweCIMA Co .; (UIrenaeus oyiStudani wayengumfundi waseSt.Polycarp, owayesazi kwaye efunda kuMpostile uJohn kwaye kamva wangcwaliswa njengobhishophu waseSmirna nguJohn.)

Siyavuma ukuba ubukumkani buthenjisiwe kuthi emhlabeni, nangona buphambi kwezulu, kuphela kwenye imeko yobukho; kuba kuyakuba semva kovuko iminyaka eliwaka kwidolophu eyakhiwe nguthixo wase Yerusalem… Sithi esi sixeko sanikwa nguThixo ukuba samkele abangcwele eluvukweni lwabo, nokubahlaziya ngentabalala kwako konke. ngokomoya Iintsikelelo, njengembuyekezo kwabo sibajongela phantsi okanye saphulukana nabo. -UTertullian (155-240 AD), uNicawe weBandla laseNicene; UAdversus Marcion, Ootata baseAnte-Nicene, Abapapashi bakaHenrickson, 1995, Umqu. 3, iphepha 342-343)

Kuba uThixo eyigqibile imisebenzi yaKhe, waphumla ngomhla wesixhenxe, wawusikelela, ekupheleni konyaka wamawaka amathandathu bonke ububi bumele bupheliswe emhlabeni, ubulungisa bulawule iminyaka eliwaka… -Caecilius Firmianus Lactantius (250-317 AD; umbhali weCawa), iThe Divine Institutes, Vol 7.

Abo bathi ngamandla ale ndawo [ISityhi 20: 1-6], ndikrokrela ukuba uvuko lokuqala lungekamva kwaye ngokomzimba, zishukunyisiwe, phakathi kwezinye izinto, ngakumbi ngenani leminyaka eliwaka, ngokungathi yinto efanelekileyo ukuba abangcwele bonwabe ngoluhlobo lokuphumla ngeSabatha ngeloxesha , ixesha lokuphola elingcwele emva kwemisebenzi yamawaka amathandathu eminyaka ukusukela oko umntu adalwa… (kwaye) kufanele kulandelwe ukugqitywa kweminyaka engamawaka amathandathu, njengeentsuku ezintandathu, uhlobo lweSabatha yomhla wesixhenxe kwisithuba seminyaka eliwaka ... Kwaye oku uluvo alunakuphikisa, ukuba bekukholelwa ukuba uvuyo lwabangcwele, ngeSabatha leyo, luya kuba lolwasemoyeni, kwaye lube neziphumo kubukho bukaThixo.  —St. UAugustine waseHippo (354-430 AD; Gqirha weCawe), I-Citizen Dei, Bk. I-XX, Ch. 7 (IYunivesithi yamaKatolika yeMelika Press)

 

 

 

Cofa apha ukuze Ungabhalisi or Bhlisa kule Journal. 

 

Print Friendly, PDF & Email
exhonyiweyo EKHAYA, IXESHA LOXOLO.

Amagqabantshintshi zivaliwe.