Uvangelo lwenene

ILIZWI NGOKU NGOKUFUNDA KWENKOSI
ngoMeyi 24, 2017
NgoLwesithathu weVeki yesiThandathu yePasika

Imibhalo yeLigugu Apha

 

PHA Ibe ngumsantsa omninzi ukusukela oko uPopu uFrancis wathetha ngeminyaka embalwa egxeka ukuguqula abantu-ukuzama ukuguqula umntu abe yinkolo yakhe. Kwabo bangakhange bayiphicothe eyona ntetho yakhe, yabangela ukudideka kuba, ukuzisa imiphefumlo kuYesu Krestu-oko kukuthi, kubuKrestu-yiyo kanye le nto iCawe ikhona. Ke mhlawumbi uPope Francis wayeyishiya iKhomishini eNkulu yeCawa, okanye mhlawumbi wayethetha enye into.

Ukuguqula abantu yinto engekhoyo, akunangqondo. Kufuneka sazane, simamelane kwaye siphucule ulwazi lwehlabathi elisingqongileyo.—UPOPE FRANCIS, udliwano-ndlebe, ngo-Oktobha 1, 2013; wreyagabin.it

Kulo mxholo, kubonakala ngathi into uPopu ayigatyayo ayikokuvangela, kodwa a indlela yovangelo olungagungqiyo phezu kwesidima somnye. Ngokuphathelele oko, uPopu Benedict wathetha into enye:

Icawa ayibandakanyeki kuguquka. Endaweni yoko uyakhula ngo "kutsala"Njengokuba uKrestu “etsala konke kuye” ngamandla othando lwakhe, efikelela encotsheni ngedini loMnqamlezo, ke ngoko iBandla liphumeza injongo yalo ukuya kuthi, ngokumanyene noKrestu, liphumeze yonke imisebenzi yalo ngokwasemoyeni. kunye nokuxelisa okusebenzayo kothando lweNkosi yakhe. -BENEDICT XVI, Ohlala Ekhaya Ngokuvulwa Kwenkomfa Jikelele yesihlanu yoBhishophu baseLatin American naseCaribbean, ngoMeyi 13, 2007; IVatican.va

Siyalubona olu hlobo lovangelo lwenene—ukuxelisa uKristu—kwisifundo sokuqala sanamhlanje seMisa apho uPawulos wayethetha namaGrike angabahedeni. Akangeni ezitempileni zabo aze asonge isidima sabo; akazinyelisi iinkolelo zabo zasentsomini kunye nezithethe zabo, kodwa uzisebenzisa njengesiseko sengxoxo. 

Ndiyabona ukuba kuzo zonke izinto nizinikele ngokupheleleyo. Kuba ndithe, ndihamba ndisingasinga ezindulini zenu, ndabona nesibingelelo ekubhalwe kuso, kwathiwa, kongaziwayo uThixo. Oko ngoko nimnqulayo ningamazi, ndinishumayeza mna. (ukufunda okokuqala)

Ngaphezulu kunomntu wasemva kwale mihla (eya esanda ngokungakholelwa kubukho bukaThixo nongenazintloni), uPawulos wayesazi kakuhle ukuba abona bantu bakrelekrele bexesha lakhe—oogqirha, iintanda-bulumko noomantyi—yayizezonqulo. Babenengqiqo yaye besazi ukuba uThixo ukho, nangona babengakwazi ukuqonda ukuba ukwimo enjani, ekubeni babengekatyhilwa kubo. 

Walwenza lwaphuma olunye uhlanga loluntu, ukuba luhlale phezu komhlaba uphela, wamisa amaxesha amisiweyo, nemida yemimandla yabo, ukuze abantu bamfune uThixo, mhlawumbi bamphuthaphuthe, bamfumane, nakuba ebengamazi. akukho kude kuye nabani na kuthi. (ukufunda okokuqala)

Ubungangamsha bakhe buphezu komhlaba nezulu. (Indumiso yanamhlanje)

Ke, ngeendlela ezahlukeneyo, umntu angazi ukuba kukho ubunyani obusisizathu sokuqala kunye nesiphelo sokugqibela sezinto zonke, inyani ethi "wonke umntu ubiza uThixo"… Zonke iinkolo zingqina ukuba umntu ufuna uThixo.  -Katekisiki yeCawa yamaKatolika, n. I-34, 2566

Kodwa ekufikeni kukaYesu Kristu, iphulo lokufuna uThixo lafumana eyona ndawo likuyo. Sekunjalo, uPawulos ulindile; usaqhubeka ethetha ulwimi lwabo, ecaphula nakwiimbongi zabo:

Kuba kuyo sihleli, siyashukuma, sikho, njengokuba neembongi ezithile zenu zisithi, Kuba nathi siyinzala yakhe.

Ngale ndlela, uPawulos ufumana izinto esinokuvumelana ngazo. Akabangcikivi oothixo bamaGrike okanye ayijongele phantsi iminqweno yokwenene yabantu. Kwaye ke, baqala ukuziva, kuPawulos, ukuba banomntu oqondayo umnqweno wabo wangaphakathi-hayi umntu othi, ngenxa yolwazi lwakhe, ongaphezu kwabo, apho... 

Ukucinga okufanelekileyo kwemfundiso okanye uqeqesho kukhokelela endaweni ye-narcissistic kunye ne-elitism egunyazisiweyo, apho endaweni yokuhambisa ivangeli, umntu ahlalutye kwaye ahlele abanye, kwaye endaweni yokuvula umnyango wobabalo, umntu uphelisa amandla akhe ekuhloleni nasekuqinisekiseni. Kuzo zombini ezi meko akukho mntu ukhathala ngokwenene ngoYesu Kristu okanye abanye. -IPOPE FRANCIS, U-Evangelii Gaudium, n. I-94 

Lo mba wobudlelwane yile nto uPopu Francis ebeyigxininisa ukusukela kusuku lokuqala lobupopu bakhe. Kodwa kumKristu, ukushumayela akunakuze kuphele ngokufikelela kwisivumelwano nje esingabalulekanga okanye usukelo olulungeleleneyo ukuze kulungelwe abantu bonke—njengoko zifaneleka ngolo hlobo ezi zinto. Kungcono...

Akukho bungqina bokwenene bokushumayela ukuba igama, imfundiso, ubomi, izithembiso, ubukumkani nemfihlakalo kaYesu waseNazarete, uNyana kaThixo, azichazwanga. —UAPOPE PAUL VI, Evangelii nuntiandin. 22; IVatican.va 

Yaye ke, akuba efumene into abavumelana ngayo, uPawulos uthabatha inyathelo elilandelayo—elo libeka esichengeni ulwalamano, uxolo, intuthuzelo, ukhuseleko, kwanobomi bakhe esichengeni. Uqala ukuvumela uYesu Kristu ukuba avele:

Siyinzala kaThixo ke ngoko, masingacingi ukuba uthixo ufana nomfanekiselo wegolide, nesilivere, nelitye, ngobukroti babantu. UThixo uye akawananza amaxesha okungazi, kodwa ngoku ufuna ukuba bonke abantu kuyo yonk’ indawo baguquke ngenxa yokuba umise umhla ‘aya kuligweba ngawo ihlabathi ngobulungisa’ ngendoda ammiseleyo, yaye uye wanikela isiqinisekiso kubo bonke ngokuvusa. kwabafileyo.

Apha, uPawulos akazifihli ukuzicingela kwabo, kodwa uthetha ngendawo esezintliziyweni zabo abasele beyazi ngokwethuku lemvelo ngayo: indawo apho bazaziyo ukuba bangaboni, abafuna uMsindisi. Kwaye ngaloo nto, abanye bayakholelwa, kwaye abanye bahlekisa nje baze bahambe.

UPawulos akazange aguqule abantu, okanye alalanise. Uye washumayela.

 

KUFUNDWA NGOKUBA

Ukushumayela ivangeli, hayi ukuguqula abantu

Impendulo yamaKatolika kwingxaki yeembacu

UThixo kum

Irony ebuhlungu 

  
Ndikusikelele kwaye ndiyabulela.

 

Ukuhamba noMark kwi The Ngoku iLizwi,
cofa kwibhena engezantsi ukuya rhuma.
I-imeyile yakho ayizokwabelwana naye nabani na.

  

 

Print Friendly, PDF & Email
exhonyiweyo EKHAYA, UKHOLO NOKUZIPHATHA, UKUFUNDA KWENKOSI, BONKE.