Amaxilongo Esilumkiso! - Icandelo II

 

NGAPHAMBILI Ubuninzi ngale ntsasa, intliziyo yam ibisindwa ngumvandedwa weNkosi. 

 

IZIMVU ZAM EZILAHLEKILEYO! 

Ithetha ngabelusi beCawe kwiveki ephelileyo, iNkosi yaqala ukubethelela amazwi entliziyweni yam, ngeli xesha, malunga nezimvu.

Kwabo bakhalaza ngabelusi, yiva oku: Ndizimisele ukondla iigusha ngokwam.

INkosi ayishiyanga litye lijikile ukuze ifumane igusha elahlekileyo yomhlambi wayo. Ngubani onokuthi uThixo ubashiyile abasenomphefumlo wobomi kwimiphunga yakhe?

INkosi, ngenceba yayo, ifikelele kuthi apho sikhona. Busuku ngabunye, Upeyinta ngokuhlwa ngemibala echasayo nakwibrashi yomculi onobuchule. Ubeka isibhakabhaka ebusuku ngobukhulu bendalo yonke, enkulu kakhulu, kangangokuba iingqondo zethu azinakukuqonda. Kule ndoda yanamhlanje, unike ulwazi lokungena kwindalo iphela ngetekhnoloji evula amehlo ethu kwimimangaliso yendalo iphela, ukudlala koMdali, amandla kaThixo ophilileyo.

Technology.

Yile ndlela iNkosi eye yazama ngayo ukufikelela kwiigusha zayo. Zathi cwaka iipulpiti ezicaweni zethu, iNkosi yaxhokonxa ilizwi laYo kubaprofeti baYo nakubashumayeli, kwaye amazwi athululelwa ephepheni, noomatshini bokushicilela bagalela unogumbe wobabalo ezishelfini zeencwadi.

Kodwa iintliziyo zenu zaqhubeka zivukela.

Yiyo loo nto, ngomabonwakude nakunomathotholo, uMoya oyiNgcwele wakhuthaza iinkqubo, ethetha nangabo bangenabudlelane neRoma.

Ukanti iintliziyo zenu zaqhubeka nokuphambuka…

Kwaye ke iNkosi yaphefumlela eluntwini amandla okuba wonke umntu afikelele kulo lonke ulwazi lwehlabathi ngalo Internet. Ngaba uThixo uyakhathala ukuba sinokubona umfanekiso kaHonolulu? Ingaba iNkosi iyakhathazeka ukuba singathenga ngoko nangoko?

Abo banamehlo omoya baya kuqonda ukuba inguquko yetekhnoloji kule minyaka ingamashumi amane idlulileyo ayisiyoyiso lomntu, kodwa licebo likaThixo lokwenza zonke izinto zisebenze zilunge. 

Yonke imibuzo, onke amanqaku okholo, wonke umzuzu wembali apho uThixo azityhile khona kwaye wangenelela eluntwini uyafumaneka ngokulula kuzo zonke iintliziyo zekhompyutha. Ngaba intliziyo yakho iyathandabuza? Ukucofa imouse, kwaye eyona mimangaliso imangalisayo inokuphinda ibaliswe. Ngaba ukho uThixo? Obona bulumko bunzulu kunye nokuqiqa kukwi ezandleni zakho. Kuthekani ngabangcwele? Ngokukhangela ngokukhawuleza, umntu unokufumana ubomi obungaphezu kwendalo kwabo babonakalisa ubuhle, badelela iindlela zeli hlabathi, kodwa boyisa izizwe. Kuthekani ngendawo yokomoya? Uninzi lwemibono yezulu nesihogo, iingelosi needemon, emva kobomi kunye namava obomi bangaphaya kwendalo. (Ndisandul 'ukuba ngumhlobo nendoda eyayingumPentekoste eswelekile ekliniki kangangeeyure ezi-6. Wavuswa yiNtombikazi enguMariya, ngoku ufumana ibala. Kholwa!)

Imimangaliso ephawulekayo, abangcwele abangenakonakala, imimangaliso ye-Ekaristi, izibhengezo zikaThixo, iziganeko ezingenakuchazwa, ukubonakala kweengelosi, kunye nesipho esiphezulu sikaMama kaThixo esivela kwiindawo ezahlukeneyo emhlabeni (ezo zivunyiwe ngababhishophu okanye zilindele isigwebo seCawa): zonke zinikwe kwesi sizukulwana njengemiqondiso nobungqina kwinyaniso.

Ukanti, unamehlo okubona, kodwa ale ukwala. Uneendlebe zokuva, abeva;

Ndithethile ke nawe embilinini wobuntu bakho. Ndihlebele uthando lwam kuwe emoyeni wasentwasahlobo, ndikuhluthisile ngenceba emvuleni, ndilubonakalisile uthando lwam olungagungqiyo kuwe ekufudumaleni kwelanga. Nibhekise intliziyo yenu kum, nina bantu baneenkani.

Imini yonke Ndizolule izandla zam kwabangathobeliyo nabachasayo abantu. (Roma 10:21)

 

NGOKUQINILEYO 

INkosi ke ngoku iyabavumela "ubungqina obumnyama": ubungqina bukaThixo ngobukho bobubi.

Ndivumele unogumbe wesono ukuba uzalise umhlaba. Ukuba anikholwa kum, mhlawumbi niyakukholelwa ukuba kukho umchasi… onenza ukuba nibone ukukhanya, ngokukhangela emthunzini, njengoko iintliziyo zenu ezinemvukelo zifuna njalo. 

Yiyo loo nto ukubulawa kohlanga, ubugrogrisi, ukonakaliswa kwendalo, ukunyoluka kwamashishini, ulwaphulo-mthetho olunobundlobongela, ukwahlukana kosapho, uqhawulo-mtshato, izifo kunye nokungahlambuluki. Ukutya okutyebileyo, i-alchohol, iziyobisi, iphonografi, nayo yonke into oyithandayo kukuzithanda. Njengomntwana okhululwe evenkileni yeelekese, uya kuzaliswa lide izinyo elimnandi libole, kwaye iswekile yesono ifana nenyongo emlonyeni wakho.

Kungoko athe, besezinkanukweni zeentliziyo zabo, uThixo wabanikela ekungcoleni, ukuba bahlazisane ngemizimba yabo. Bona bananisele ubuxoki inyaniso kaThixo, basihlonela basikhonza isidalwa, begqitha kuMdali, ongowokubongwa kuse kuwo amaphakade. Amen. (KwabaseRoma 1: 24-25)

Kodwa hleze ucinge ukuba andinanceba, ndiza kubuyela kumnqophiso wam, ndiwumisile kwasekuqaleni kweli lixa leNceba. Isibhakabhaka siya kuvuleka, kwaye niya kumbona lowo nimlangazelelayo. Uninzi lwabakwimeko yesono sokufa luza kufa lusizi. Abo baphambukileyo baya kulibona kwangoko ikhaya labo lokwenyani. Kwaye abo bandithandayo baya komelezwa kwaye bahlanjululwe.

Emva koko kuya kuqala isiphelo.

Kolu "phawu esibhakabhakeni", uSt. Faustina wathetha:

Phambi kokuba ndize njengejaji elungileyo, ndiza kuqala njengo "Kumkani Wenceba"! Bonke abantu mabasondele kwitrone yenceba yam ngokuzithemba okukhulu! Ixesha elithile ngaphambi kokuba kufike iintsuku zokugqibela zobulungisa bokugqibela, kuya kunikwa uluntu umqondiso omkhulu emazulwini ngolu hlobo: konke ukukhanya kwezulu kuyakucinywa ngokupheleleyo. Kuya kubakho ubumnyama obukhulu phezu komhlaba uphela. Emva koko uphawu olukhulu lomnqamlezo luya kubonakala esibhakabhakeni. Ekuvulekeni apho izandla neenyawo zomsindisi zabethelelwa khona kuyakuphuma izibane ezinkulu-ezizakukhanyisa umhlaba kangangexesha elithile. Oku kuyakwenzeka ngaphambi kweentsuku zokugqibela. Luphawu lokuphela kwehlabathi. Emva kwayo iya kuza imihla yobulungisa! Vumela imiphefumlo ibhenele kumthombo wenceba yam ngelixa ixesha likhona! Yeha ke lowo ungaliqapheliyo ixesha lokundwendwela kwam!  -Idayari yaseSt. Faustina, 83

Umthombo wenceba uyaphuphuma, uyaphuphuma, uphuphuma kuwe kanye ngoku… uyabaleka, uyashukuma, uqukuqela usiya kuboni, kuzo zonke iimeko, kubumnyama bonke, kweyona mikhombe imbi kakhulu. Loluphi olu Thando lushiya iingelosi zobulungisa zilila?  

Kumnqophiso omdala ndathumela abaprofeti abaphethe iindudumo ebantwini bam. Namhlanje ndikuthumela ngenceba yam kubantu bonke behlabathi. Andifuni ukohlwaya uluntu oluqaqambayo, kodwa ndifuna ukuluphilisa, ndilucinezele kwiNtliziyo yam enenceba. Ndisebenzisa isohlwayo xa bona bandinyanzela; Isandla sam sinqikaza ukubamba ikrele lobulungisa. Phambi koMhla woBulungisa, ndithumela
Usuku lweNceba.
(Ibid., 1588)

 

IXESHA LESIGQIBO 

Akukho sizathu. UThixo uthulule zonke iintsikelelo zokomoya phezu kwethu, ukanti, siyala ukumnika iintliziyo zethu! Onke amazulu alilela iintsuku ezizayo kolu buntu. Eyona nto ibuhlungu entliziyweni kaThixo ngabaninzi abaye bahamba naye ngaphambili, ngoku abaqala ukuziqaqadekisa iintliziyo zabo.

Ukuhluzwa kutshayela imiphefumlo emininzi kwizitulo.

Iicawa zinokugcwala, kodwa iintliziyo azigcwalanga. Uninzi luyekile ukuya ecaweni ngokupheleleyo kwaye bayeka ukucinga ngoThixo nezinto zikaThixo, kwaye bawele kumanyathelo kunye nokuhamba kwehlabathi.

Kulula, ikhululekile. Kwaye kuyabulala. Luhambo olukhokelela kwintshabalalo yanaphakade! Kukhokelela esihogweni.

Ngenani ngesango elimxinwa; ngokuba libanzi isango, iphangalele nendlela, esa entshabalalweni; baninzi ke abangena ngalo. Limxinwa kangakanani isango, icuthene nendlela, esa ebomini. Kwaye abo bayifumanayo bambalwa. (Mat 7:14)

Abo bayifumanayo bambalwa! Ingenza njani ukuba eli gama lisilele emlilweni eso sipho soMoya oyiNgcwele esitywinwe kwisiQinisekiso sethu esibizwa ngokuba "Ukoyika iNkosi"?

Mhlawumbi eyona nto ibuhlungu kuthe cwaka ngabelusi yile yokushiywa kwemfundiso yesihogo. UKristu uthetha ngesihogo amatyeli aliqela kwiincwadi zeVangeli, kwaye uyalumkisa, asikhethe.

"Asingabo bonke abathi kum, 'Nkosi, Nkosi' abaya kungena ebukumkanini bamazulu, kodwa ngulowo kuphela owenza intando kaBawo osezulwini." (Mat 7:21)

Utsho uSanta Augustine, onesikhumbuzo sakhe esisibhiyozela namhlanje:

Ke ngoko, bambalwa abasindiswayo xa kuthelekiswa nabo bagwetywayo.

Kwaye uSaint Vincent Ferrer udlulisa ibali le-archdeacon eLyons owafa ngosuku olufanayo kunye neyure njengo-Saint Bernard. Emva kokufa kwakhe, wabonakala kubishophu wakhe wathi kuye,

Yazi, Mnumzana, ukuba ngeli lixa ndadlula ngalo, kwafa abantu abangamawaka angamashumi amathathu anesithathu. Kweli nani, mna noBernard saya ezulwini ngaphandle kokulibazisa, abathathu baya kwindawo yentlambululo-miphefumlo, kwaye bonke abanye bawela esihogweni. -Intshumayelo ka-St Leonard wase Port Maurice

Baninzi abamenyiweyo, kodwa bambalwa abanyuliweyo. (Mat 22:14)

Vumela la mazwi enkenteza entliziyweni yakho ngamandla abo apheleleyo! Ukuba ngumKatolika akusosiqinisekiso sosindiso. Kuphela kukuba ngumlandeli kaYesu! Bambalwa abakhethwayo ngenxa yokuba benqabile ukunxiba, okanye balahle ingubo yomtshato entle yoBhaptizo enokunxitywa kuphela ngokholo olubonakaliswa yimisebenzi elungileyo. Ngaphandle kwale ngubo, umntu akanakuhlala kwiDili laseZulwini. Sukuvumela ukuthotywa okuthobekileyo kweVangeli ngabafundi bezakwalizwi abaphosakeleyo ukuba bayijongele phantsi le nto yesihogo abathi nabangcwele ngokwabo bacinge ngokungcangcazela.  

Baninzi abafika elukholweni, kodwa bambalwa abakhokelelwa ebukumkanini basezulwini.   —UPopu uSt. Gregory Omkhulu

Kwaye kwakhona, kugqirha weCawa:

Ndabona imiphefumlo iwela esihogweni njengamaqhekeza ekhephu. -USteresa waseAvila

Bangaphi abazuza ihlabathi, ukanti baphulukana nemiphefumlo yabo! Kodwa ungatyhafi ngala mazwi. Endaweni yoko, mazivuse intliziyo yakho, zikuqhubele emadolweni wakho lusizi kwaye uguquke ngokunyanisekileyo. UKristu uMhlawuleli akazange alichithe igazi lakhe ukuze ahlukane nawe ngoku! Wayezele aboni, nkqu nabona babalaseleyo. Kwaye iLizwi laKhe lisixelela ukuba Yena…

… Unqwenela ukuba wonke umntu asindiswe kwaye afikelele ekuyazini inyaniso. (1 Tim 2: 4)

Ngaba kukuthanda kwam ukuba umoni afe, itsho iNkosi uThixo, ingabi kukuba abuye ezindleleni zakhe, aphile? (UHezekile 18: 23) 

Ngaba uKristu angasifela, emva koko asidale, ukuze asigwebele esihogweni ukuba kuphela "bambalwa abanyuliweyo"? Endaweni yokuba, uKristu usixelele ukuba angashiya amashumi alithoba anesithoba ezimvu asilandele. Kwaye uyenzile kwaye unayo, mzuzu ngamnye, njengoko sele kutshiwo. Kodwa bangaphi abakhetha izithembiso ezingenanto zesono sokufa ngeendlela ezininzi zokuzithethelela, endaweni yendlela emxinwa kodwa enomvuzo yobomi! Uninzi lwabahamba icawe bakhetha indlela yabo, ubomi besono kunye nokuthanda kwenyama okudlulayo nokungabalulekanga, endaweni yolonwabo olunzulu nolungunaphakade lobukumkani obungunaphakade. Bayazigweba.

Ukugwetywa kwakho kuvela kuwe. —St. ULeonard wasePort Maurice

Ewe, ezi nyaniso kufuneka zisibangele ukuba sonke singcangcazele. Umphefumlo wakho ngumbandela onzulu. Inobuzaza kakhulu, kangangokuba uThixo wangena kwixesha nakwimbali ukuze axhwilwe umzimba aze abulawe ngobundlobongela ngendalo yakhe njengedini lokususa izono zethu. Hayi indlela esilithabatha lula ngayo eli dini! Ngokukhawuleza sizithethelela iziphoso zethu! Hayi indlela esiqhatheke ngayo kweli xesha lokugxeka!

Ngaba intliziyo yakho iyatshisa ngaphakathi kuwe? Uya kuba wenza kakuhle ukuyeka yonke into ngoku kwaye uvumele loo mlilo ukudle. Awazi, kwaye awunakucinga ukuba silindele ntoni esi sizukulwana. Kodwa awazi nokuba umzuzu olandelayo ngowakho. Umzuzu omnye ume ugalela ikofu-elandelayo, uzibona uhamba ze phambi koMdali ngayo yonke inyaniso: yonke ingcinga, igama, kunye nesenzo ndibeke phambi kwakho. Ngaba iingelosi ziya kuwagquma amehlo ngokungcangcazela, okanye ziya kuphakamisa isikhalo njengoko zikukhokelela kwiingalo zabangcwele?

Impendulo ilele kwindlela oyikhethayo ngoku.

Ixesha lifutshane. Namhlanje ngumhla wosindiso!

Ngaba nguKristu okanye ingelosi endiyiva ikhwaza loo mazwi? Ngaba uyayiva?


 
IKHAYA: https://www.markmallett.com

 

Print Friendly, PDF & Email
exhonyiweyo EKHAYA, IITROLAM ZESILUMKISO!.

Amagqabantshintshi zivaliwe.