Amaxilongo Esilumkiso! - Icandelo III

 

 

 

NGAPHAMBILI Ubunzima kwiiveki ezininzi ezidlulileyo, bendicinga nzulu ngokunzulu endinayo kule minyaka imbalwa idlulileyo yokuba uThixo uqokelela imiphefumlo kuye, nganye nganye… Enye yalapha, enye phaya, nabani na oya kuva isicelo sakhe esingxamisekileyo sokufumana isipho sobomi boNyana wakhe… ngokungathi thina bashumayeli beentlanzi sibambisa iintlanzi ngoku, kunokuba sibambe iminatha.

Ngokukhawuleza, la mazwi athi gqi engqondweni yam:

Inani leeNtlanga liphantse lagcwaliswa.

Ewe, ewe, isekwe kwiZibhalo: 

… Ukuqina kufikile kuSirayeli ngenxalenye, de kufike inani elipheleleyo leeNtlanga, kwaye ke wonke uSirayeli uya kusindiswa. (KwabaseRoma 11: 25-26)

Lo mhla xa "inani elipheleleyo" lifikelelwe lisenokuza kungekudala. UThixo uqokelela umphefumlo omnye apha, umphefumlo omnye apho… ukha iidiliya ezimbalwa zokugqibela ekupheleni kwexesha. Kungoko, ingangunobangela wesiphithiphithi esikhulayo kwezopolitiko nakwezobundlobongela ezijikeleze uSirayeli… isizwe esime ngenjongo yokuvuna, emiselwe 'ukusindiswa', njengoko uThixo wathembisayo kumnqophiso wakhe. 

 
UKUMAKISHWA KWEMIPhefumlo

Ndiyaphinda kwakhona ukuba ndiyayiqonda ngxamiseko ukuze siguquke ngokunzulu sibuyele kuThixo. Kwiveki ephelileyo, oku kuye kwanda. Ingqondo yokwahlukana okwenzeka emhlabeni, kwaye kwakhona, kubotshelelwe kwingcinga yokuba uzimisele imiphefumlo iyabekelwa bucala. Ndinqwenela ukuphinda igama elithile elichukumisiweyo entliziyweni yam kwiCandelo I:

INkosi iyahluza, izahlulo ziyakhula, kwaye imiphefumlo iphawulwa ukuba ikhonza bani.

UHezekile 9 utsibe iphepha kule veki.

Dlula esixekweni [ngeYerusalem] uze uphawule u-X emabunzini abo babuhlungu ngenxa yamasikizi onke awenzileyo ngaphakathi. Abanye ndamva esithi, Dlulani emva kwakhe esixekweni, nixabele! Musa ukubabukela usizi okanye ubenzele inceba! Amaxhego, ulutsha neentombi, abafazi nabantwana — bazitshayele! Kodwa ungachukumisi nayiphi na into ephawulwe ngo-X; qala engcweleni yam.

Musa ukonakalisa umhlaba okanye ulwandle okanye imithi de sibeke itywina emabunzini abakhonzi boThixo wethu. (ISityhi 7: 3)

Njengokuba bendihamba ndinqumla uMntla Melika kule minyaka mithathu idlulileyo, intliziyo yam ibitshisa ngengqondo yokuba "inkohliso yenkohliso" idlula emhlabeni. Abo bafuna indawo yokusabela entliziyweni kaThixo "bakhuselekile" kwaye bakhuselekile. Abo balahla iimfundiso zikaKrestu njengoko zityhilwe kwiCawe yaKhe, kwaye bawulahla umthetho kaThixo obhalwe ezintliziyweni zabo, baphantsi komoya wehlabathi.

Ke ngoko uThixo ubathumela ulahlekiso olomeleleyo, ukuze babakholelwe ababuxoki, ukuze bagwetywe bonke abangakholwanga yiyo inyaniso, basuka bakholiswa kuko ukungalungisi. (2 Tes. 2:11)

UThixo unqwenela oko akukho namnye oza kulahleka, oko zonke sindiswa. Yintoni le ingakhange yenziwe nguBawo kule minyaka ingama-2000 idlulileyo ukuphumelela impucuko? Onjani umonde awubonakalisileyo kule nkulungwane iphelileyo njengoko sivelise iimfazwe ezimbini zehlabathi, ububi bokuqhomfa, kunye namanye amasikizi amaninzi ngaxeshanye ehlekisa ngobuKristu!

INkosi ayisilibazisi isithembiso sayo, njengoko abanye becinga "ukulibaziseka," kodwa iyanyamezela kuni, ingathandi ukuba kutshabalale nabani na kodwa bonke beze enguqukweni. (2 Pet.3: 9)

Ukanti, sisenenkululeko yokuzikhethela, ukhetho lokukhanyela uThixo:

Lowo ukholwayo kuye akagwetywa; lowo ungakholwayo uselegwetyiwe, ngokuba engakholwanga kwigana loNyana okuphela kwamzeleyo uThixo. (UYohane 3:18)

Kwaye ke lixesha le ukukhetha:  isivuno silapha. UPopu John Paul II wayechane ngakumbi:

Sijongene nokujongana okokugqibela phakathi kweCawa kunye ne-anti-Church, yeVangeli kunye ne-anti-Gospel.  -Wongeza kuBhishophu waseMerika kwiminyaka emibini phambi kokuba anyulwe njengopapa; Ishicilelwe kwakhona ngoNovemba 9, 1978, yenkupho ka Ijenali yeWall Street. 

Ngaba umntu kufuneka abe ngumprofeti ukuze abone oku? Akucaci na ukuba imigca yokwahlula iyatsalwa phakathi kweentlanga kunye neenkcubeko, phakathi kwenkcubeko yokufa kunye nenkcubeko yobomi? Phantse kwiminyaka engamashumi amathathu eyadlulayo, uPopu Paul VI wangqina ekuqaleni kwala maxesha:

Umsila womtyholi usebenza ekuphelisweni kwehlabathi lamaKatolika.  Ubumnyama bukaSathana bungene buze bunwenwele kwiCawe yamaKhatholika kude kufikelele encotsheni yayo.  Uwexuko, ukulahleka kokholo, kuyasasazeka kwihlabathi liphela nakwezona nqanaba ziphezulu ngaphakathi kweCawa.   -UPopu Paul VI, ngo-Okthobha 13, 1977

Kwabonakala omnye umqondiso ezulwini; nantso inamba enkulu ebomvu. Umsila wayo wawususa isahlulo sesithathu seenkwenkwezi zezulu; kwaye waziphosa emhlabeni. (ISityhi. 12: 3)

Kuyenzeka ngoku ukuba ndiphindaphinde ibinzana elingaqondakaliyo likaYesu kwiVangeli ka-St. Luke: 'Xa uNyana woMntu ebuya, uyakusafumana ukholo na emhlabeni?'… Ngamanye amaxesha ndifunda isicatshulwa seVangeli sesiphelo Amaxesha kwaye ndiyangqina ukuba, ngeli xesha, ezinye iimpawu zesi siphelo ziyavela.  —UPopu Paul VI, Imfihlo kaPaul VI, UJean Guitton

  
UZOHLWAYO OLUZAYO.

Nanini na xa usiva ilizwi eliphuma emlonyeni wam, uya kubalumkisa ngokuphuma kum. Ukuba ndithe kongendawo, Inene, uya kufa; uze ungamlumkisi, okanye uthethe ungamyeki kwihambo yakhe embi, ukuze aphile. Ongendawo uya kufa ngenxa yesono sakhe, kodwa mna ndiza kukuthwala. (UHezekile 3: 18) 

Ndifumana iileta ezivela kubabingeleli, abadikoni, nabantu abaqhelekileyo kwihlabathi liphela, kwaye eli gama linye:  "Kukho into ezayo!"

Sibona kwindalo, endikholelwa ukuba ibonakalisa iingxaki kwindawo yokuziphatha / yokomoya. Icawe iye yathandwa ngamanyundululu kunye noqhekeko; ilizwi lakhe alivakali. Ihlabathi liyakhula ekuchaseni umthetho, ukusuka kulwaphulo-mthetho olunobundlobongela, ukuya kwisizwe esisebenza ngokuchasene nolunye uhlanga ngaphandle komthetho wamanye amazwe. Inzululwazi iye yaphula imiqobo yokuziphatha ngokusebenzisa ubunjineli bemfuza, ukwakheka, kunye nokungabukhathaleli ubomi bomntu. Umzi mveliso womculo ubutyheyile ubugcisa bawo waphulukana nobuhle bawo. Ukuzonwabisa kuye kwehla kwisiseko semixholo kunye nokuhlekisa. Iimbaleki zobungcali kunye ne-CEO yeenkampani bahlawulwa imivuzo engalinganiyo. Abavelisi beoyile kunye neebhanki ezinkulu bavuna inzuzo enkulu ngelixa besenga umthengi. Amazwe afumileyo atya ngaphaya kweemfuno zawo njengoko amawaka esifa mihla le yindlala. Ubhubhane wephonografi ungene phantse kuwo onke amakhaya ngeekhompyutha. Kwaye amadoda awasazi ukuba angamadoda, nabafazi, ukuba bangabafazi.

Ungayivumela i-w
okanye ukuqhubela phambili kule ndlela?

Umhlaba ungcolisiwe ngenxa yabemi bawo, abathe bawaphula umthetho, baphula imimiselo, bawaphula umnqophiso wamandulo. Ngenxa yoko lidliwe ihlabathi kukuqalekiswa, bathwele ityala abemiyo kulo; Ngenxa yoko abo bemiyo phezu komhlaba baba bomvu, kwasala abantu abambalwa; (UIsaya 24: 5)

Izulu, ngenceba kaThixo, belisilumkisa:  isiganeko okanye uthotho lweziganeko luyeza oluya kuphelisa, okanye ubuncinci ekukhanyeni, nokuba yeyiphi eyona nto ingazange ibonwe ngaphambili nasiphi na isizukulwana kwimbali yoluntu. Iya kuba lixesha elinzima eliza kuzisa ubomi njengoko sibazi bume, ukubuyela ezintliziyweni, kunye nokulula kokuphila.

Hlambulula ububi kwintliziyo yakho, Yerusalem, ukuze usindiswe…. Ihambo yakho, ububi bakho, buyenzile le nto kuwe; Ikrakra kanjani le ntlekele yakho, ide ifike entliziyweni yakho! (Yer 4:14, 18) 

Bazalwane noodade-ezi zinto azityhilwa kuthi njengezisongelo ezivela kuThixo, kodwa njengezilumkiso yethu Ukuba nesono kuya kulutshabalalisa uluntu ngaphandle kukho ungenelelo oluvela esandleni saKhe. Kuba asizukuguquka, Ungenelelo kufuneka lube nefuthe, nangona le mpembelelo inokuncitshiswa ngomthandazo. Ixesha alaziwa kuthi, kodwa imiqondiso ijikelezile; Ndinyanzelekile ukuba ndikhwaze "Namhlanje ngumhla wosindiso!"

Njengoko u Yesu walumkisayo, abaziziyatha ngabo balibazisayo ukuzalisa izibane zabo ngeoyile-ngeenyembezi zenguquko-kude kube lixesha. Kwaye-Uphawule ntoni ebunzi?

Ngaba ngoku ndithandaza ebantwini okanye kuThixo? Ndifuna ukukholisa abantu na? Ukuba ndingaba ndisakholisa abantu, ndingaba andingumkhonzi kaKristu. (Gal 1:10)

 

INGELOSI NGEKRELE EMLILAYO

Siyazi ukuba ubuntu babukwindawo efanayo yokujika njengale ngaphambili. Kowuphi umboniso owamkelweyo weCawa wexesha lethu, iimboni zikaFatima zibalise ngezinto abazibonileyo:

… Sabona ingelosi iphethe ikrele elidangazelayo ngesandla sayo sasekhohlo. edanyazayo, yakhupha amadangatye ajongeka ngokungathi aza kulitshisa ihlabathi; Kodwa basweleka bedibana nobuhle uMama wethu awakhazimla weza kubo ukusuka kwisandla sakhe sasekunene: esalatha emhlabeni ngesandla sakhe sasekunene, ingelosi yakhala ngelizwi elikhulu: 'Inguquko, Inguquko, Inguquko! '.  -Inxalenye yesithathu yemfihlo kaFatima, ityhilwe eCova da Iria-Fatima, nge-13 kaJulayi ngo-1917; njengoko kuthunyelwe kwiwebhusayithi yeVatican.

Kwangenelela uMama wethu waseFatima. Kungenxa yokuncenga kwakhe ukuba esi sigwebo singafiki ngelo xesha. Ngoku yethu Isizukulwana sikubonile ukwanda kokuvela kukaMariya, isilumkisa kwakhona ngesigwebo esinjalo ngenxa yesono esingenakuchazwa samaxesha ethu. 

Isigwebo esabhengezwa yiNkosi uYesu [kwincwadi yeVangeli kaMateyu isahluko 21] sibhekisa entshabalalweni ye Yerusalem ngonyaka ka 70. Ukanti isisongelo somgwebo sikwanayo nathi, iBandla lase Yurophu, iYurophu kunye neNtshona ngokubanzi. Ngale Vangeli, INkosi ikhala ezindlebeni zethu amazwi athi kwiNcwadi yeSityhilelo ayibhekise kwiCawe yase-Efese: “Ukuba awuguquki ndiza kuza kuwe ndize ndisuse isiphatho sesibane sakho endaweni yaso.” Ukukhanya sinokususwa kuthi kwaye senza kakuhle ukuvumela esi silumkiso ukuba siphume kunye nokuzimisela okupheleleyo ezintliziyweni zethu, ngelixa sikhala eNkosini: "Sincede siguquke! Siphe sonke ubabalo lohlaziyo lokwenyani! Sukuvuma ukukhanya kwakho phakathi kwethu ukucima! Yomeleza ukholo lwethu, ithemba lethu nothando lwethu, ukuze sikwazi ukuthwala isiqhamo esihle! ” -Upopu Benedict XVI, Ukuvula iHomily, Isinodi yoBhishophu, Okthobha 2, 2005, eRoma.

Umbuzo abanye abanokuba nawo ngowokuba, "Ngaba siphila kwixesha lokuhlanjululwa kuphela, okanye ngaba nathi sisisizukulwana esiza kungqina ukubuya kukaYesu?" Andikwazi ukuyiphendula loo nto. NguYise kuphela owaziyo umhla nelixa, kodwa njengoko sele kubonisiwe, oopopu banamhlanje bacebise okunokwenzeka. Kwincoko yakhe kule veki kunye nomvangeli odumileyo ongumKatolika e-United States, uthe "Zonke iziqwenga zibonakala zikhona. Yiyo yonke into esiyaziyo." Akwanelanga oko?

Kutheni ulele nje? Vuka uthandaze, ukuze ungavavanywa. (ULuka 22:46)

 
IXESHA LENCEBA 

Ubuya phi umphefumlo wakho ngonaphakade ukuba namhlanje ibingumhla obhubhe ngawo? UThomas Aquinas wagcina ukakayi edesikeni yakhe ukuze amkhumbuze ngokusweleka kwakhe, ukugcina eyona njongo iphambi kwakhe. Yinjongo ke le kula "maxilongo esilumkiso", ukusilungiselela ukuhlangana noThixo, nanini na xa kunokwenzeka. UThixo uphawula imiphefumlo: abo bakholwayo kuYesu, baphila ngokwemithetho yakhe awayithembisayo ukuba izakuzisa "ubomi obuninzi". Ayisosongelo, koko isimemo… ixesha lisekhona.

Ndolandisa ixesha lenceba ngenxa [yaboni]…. Ngelixa ixesha lisekhona, mabavumele ukuba baphume kumthombo wenceba yam… Lowo ungavumiyo ukungena emnyango wenceba yaM makadlule ngomnyango wobulungisa bam. -Idayari kaSt Faustina, 1160, 848, 1146

Nangoku ke, utsho uYehova ukuthi, Buyelani kum ngentliziyo yenu yonke, nangokuzila, nangokulila, nangokumbambazela; nikrazule intliziyo yenu, ingabi ziingubo zenu, nibuyele kuYehova uThixo wenu. Unobabalo nemfesane, yena uzeka kade umsindo, unenceba enkulu, uyazohlwaya ngenxa yobugwenxa. Mhlawumbi uya kuthi kwakhona abuye, ashiye ngasemva intsikelelo… (Yoweli 2: 12-14).Print Friendly, PDF & Email
exhonyiweyo EKHAYA, IITROLAM ZESILUMKISO!.

Amagqabantshintshi zivaliwe.