Amaxilongo Esilumkiso! - Icandelo V

 

Beka isigodlo emilebeni yakho,
ngokuba ukhozi luphezu kwendlu kaYehova. (Hoseya 8: 1) 

 

NGOKUPHELELEYO kubafundi bam abatsha, lo mbhalo unika umfanekiso obanzi wento endiva ukuba uMoya uyithetha kwiCawa namhlanje. Ndizaliswe lithemba elikhulu, kuba esi saqhwithi sangoku asizukuhlala. Kwangelo xesha, ndiyiva iNkosi iqhubeka indibongoza (ngaphandle koqhankqalazo lwam) ukuba lusilungiselele izinto esijamelene nazo. Ayiloxesha lokoyika, kodwa lelokomeleza; hayi ixesha lokuphelelwa lithemba, kodwa lelokulungiselela idabi lokoyisa.

Kodwa a Imfazwe nangona kunjalo!

Isimo sengqondo sobuKristu siziintlobo ezimbini: lowo uyawuqonda kwaye uwuqonde umzabalazo, kodwa uhlala ethembele kwimpumelelo efumanekayo ngokholo, kwanasekubandezelekeni. Ayiyonto intle leyo, kodwa sisiqhamo sabo baphila njengababingeleli, abaprofeti kunye nookumkani, bethatha inxaxheba ebomini, ekuthandeni nasekuvukeni kukaYesu Krestu.

KumaKristu, umzuzu ufikile wokuzikhulula kubunzima obuphantsi ... ukuze babe ngamangqina kaKristu akhaliphileyo. -Khadinali Stanislaw Rylko, Mongameli we-Pontifical Council for the Laity, I-LifeSiteNews.comNgomhla we-20 ku-Okthobha ka-2008

Ndihlaziye lo mbhalo ulandelayo:

   

Sekuphantse unyaka ukusukela oko ndadibana neqela lamanye amaKrestu no-Fr. UKyle Dave waseLouisana. Ukusukela ngaloo mihla, uFr. Mna noKyle ngokungalindelekanga safumana amazwi aqinileyo esiprofetho kunye neempembelelo ezivela eNkosini ekugqibeleni sabhala kwinto ebizwa ngokuba yiyo Izilwanyana.

Ekupheleni kweveki sikunye, sonke saguqa phambi kweSigramente Esikelelekileyo, saza sangcwalisa ubomi bethu kwiNgcwele yeentliziyo zikaYesu. Njengokuba sasihleli kuxolo olugqibeleleyo phambi kweNkosi, ndanikwa “ukukhanya” ngequbuliso malunga noko ndevayo entliziyweni yam njenge “mimandla ehambelanayo” ezayo.

 

INKQUBO: UKUZA “KWEENDLU ZOKOMOYA

Kutshanje, ndiziva ndinyanzelekile ukuba ndingene emotweni kwaye ndiqhube nje. Kwakungorhatya, kwaye xa ndiqhuba ngaphezulu kwenduli, ndabuliswa yinyanga epheleleyo ebomvu yokuvuna. Nditsale imoto, ndaphuma ndaya nje mamela njengoko umoya oshushu wawuphephezela ebusweni bam. Aza ke amagama ...

Umoya wotshintsho uqalile ukuvuthela kwakhona.

Ngaloo nto, umfanekiso we ngqutyana yeza engqondweni. Ingqondo endandinayo yayikukuba isaqhwithi esikhulu saqala ukuvuthuza; ukuba eli hlobo lalinjalo ukuzola ngaphambi kwesiphango. Kodwa ngoku, le nto siyibonileyo isiza ixesha elide, ifikile ekugqibeleni-iziswe sisono sethu. Kodwa ngakumbi, ikratshi lethu kunye nokwala ukuguquka. Andikwazi kuyichaza ngokufanelekileyo indlela akhathazeke ngayo uYesu. Ndineenkcazo zangaphakathi zentlungu yakhe, ndaziva emphefumlweni wam, kwaye ndinokuthi, Uthando lubethelelwa emnqamlezweni kwakhona.

Kodwa Uthando alunakuyeka. Kwaye ke, inkanyamba yokomoya isondela, isaqhwithi ukuzisa ilizwe lonke kulwazi ngoThixo. Sisaqhwithi senceba. Sisaqhwithi sikaThemba. Kodwa iya kuba sisiqhwithi soCoceko.

Ngokuba behlwayele umoya, baya kuvuna isaqhwithi. (Hos 8: 7) 

Njengoko bendibhale ngaphambili, uThixo usibizela ku "Lungiselela!”Kuba esi saqhwithi siza kubakho neendudumo kunye nemibane. Oko kuthetha ntoni, sinokuqikelela kuphela. Kodwa ukuba ujonga ubume bendalo kwaye Uhlobo lomntu, uya kuba sele uwabona amafu amnyama afikayo wento ezayo, ebonakaliswa bubumfama kunye nemvukelo yethu.

Xa ubona ilifu liphuma ngasentshona, nitsho kwangoko ukuthi, 'Kuza ishawa'; Kwaye kwenzeka njalo. Naxa sukuba nibona umoya wasezantsi uvuthuza, nithi, Kuya kubakho ulophu; kwaye kuyenzeka. Bahanahanisindini! Niyakwazi ukutolika imbonakalo yomhlaba neyezulu; Yini na ke ukuba ningalicaluli eli xesha langoku? (Luka 12: 54-56)

Yabona! Uhamba njengamafu esisaqhwithi, njengamaqhwithi eenqwelo zakhe zokulwa; Banamendu ngaphezu kwamaxhalanga amahashe abo, besithi, Yeha ke thina! sonakalisiwe. Hlamba ububi bentliziyo yakho, Yerusalem, ukuze usindiswe… Xa lifikile ixesha, niya kukuqonda ngokupheleleyo. (Yeremiya 4:14; 23:20)

 

ILISO LENDLU YEKHAYA

Xa ndabona engqondweni yam esi saqhwithi siza, yayingu iliso lenkanyamba oko kwanditsala. Ndiyakholelwa ekuphakameni kwesiqhwithi esizayoNgexesha lokuphithizela nokudideka,le iso uya kudlula ngaphaya kobuntu. Ngequbuliso, kuya kubakho inzolo enkulu; isibhakabhaka siya kuvuleka, kwaye siya kumbona uNyana ekhanyisa phezu kwethu. Imitha yakhe yeNceba iyakukhanyisa iintliziyo zethu, kwaye sonke sizakuzibona ngendlela uThixo asibona ngayo. Iya kuba yi isilumkiso njengoko sibona imiphefumlo yethu ikwimeko eyiyo. Iya kuba ngaphezulu "kovusa umnxeba".

ISt. Faustina yafumana umzuzu onje:

Ngequbuliso ndabona imeko egcweleyo yomphefumlo wam njengoko uThixo eyibona. Ndiyibone ngokucacileyo yonke into engamkholisiyo uThixo. Bendingazi ukuba nezona zono zincinci ziya kubabalwa. Onjani wona umzuzu! Ngubani onokuyichaza? Ukuma phambi koThixo uYedwa! —St. UFaustina; Inceba kaThixo kuMphefumlo wam, Idayari 

Ukuba uluntu luphela kungekudala luzakufumana umzuzu okhanyayo, iyakothusa into esivusayo sonke ekuqondeni ukuba uThixo ukhona, kwaye iya kuba lixesha lethu lokuzikhethela-nokuba siphikelele ekubeni sithixo bethu abancinci, sikhanyele Igunya lokuphela koThixo oyinyaniso, okanye ukwamkela inceba kaThixo kwaye siphile ngokuzeleyo sinyani njengoonyana neentombi zikaBawo. -UMichael D. O 'Brien; Ngaba Siphila Kumaxesha Okungcungcutheka? Imibuzo neempendulo (Icandelo II); Septemba 20, 2005

Oku kukhanya, oku kuqhekeka kwesiqhwithi, ngaphandle kwamathandabuzo kuyakuvelisa ixesha elimangalisayo lokuguquka kunye nenguquko. Usuku lweNceba, usuku olukhulu lweNceba! … Kodwa iyakunceda ukuhluza, ukwahlula ngakumbi abo babeke ukholo lwabo kunye nokuthembela kwabo kuYesu kwabo bangavumiyo ukuguqa kuKumkani.

Kwaye ke Isaqhwithi siza kuqala kwakhona. 

 

AMAQHINGA AMAQHINGA KWIHORIZONI

Kuza kwenzeka ntoni kwinxalenye yokugqibela yaloo moya ohlambululayo? Siyaqhubeka "ukujonga kwaye sithandaze" njengoko uYesu eyalelayo (ndibhalile malunga noku kwi Ityala leminyaka esixhenxe series.)

Kukho indawo ebalulekileyo kwi IKatekism yeCawa yamaKatolika endikhe ndayicaphula kwenye indawo. Apha ndifuna ukugxila kwinto enye (ephawulwe ngoonobumba abakekeleyo):

Ngaphambi kokuza kwesibini kukaKrestu, iBandla kufuneka lidlule kwityala lokugqibela eliya kushukumisa ukholo lwamakholwa amaninzi. Intshutshiso ehamba nohambo lwayo emhlabeni iyakutyhila "imfihlakalo yobugwenxa" ngohlobo lwe Ubuqhetseba benkolo bunika abantu isisombululo kwiingxaki zabo ngexabiso lokuwexuka kwinyaniso. --CCC 675

Njengoko kucatshulwe kwi Isilwanyana sesibini: Intshutshiso! njengo Icandelo III no-IV Amaxilongo Esilumkiso!, UJohn Paul II ubize la maxesha ngokuthifinal ungquzulwano. ” Nangona kunjalo, kufuneka sihlale silumkile, siqonda "imiqondiso yamaxesha" singenzi ngaphezulu okanye hayi ngaphantsi koko iNkosi yethu isiyalele kona: "Bukela uthandaze!"

Kubonakala ukuba iBandla lisingise ekucocweni okukhulu ubuncinci, ikakhulu Ntshutshiso. Kucacile kwinani lamahlazo esidlangalaleni kunye nemvukelo evulekileyo phakathi kwenkolo kunye nabefundisi, ukuba nangoku iCawe idlula kwintlambululo eyimfuneko kodwa ehlazisayo. Ukhula lukhulile phakathi kwengqolowa, kwaye ixesha liyasondela apho baya kuthi bahlukane ngakumbi nangakumbi kwaye iinkozo zivunwe. Ewe ukwahlula sele kuqalile.

Kodwa ndifuna ukugxila kwisivakalisi, “Ubuqhetseba bonqulo bunika abantu isicombululo kwiingxaki zabo.”

 

AMAVA OLAWULO

Kukho ubuzwilakhe obukhula ngokukhawuleza kwihlabathi, Ayinyanzelwanga ngemipu okanye yimikhosi, kodwa "ngokuqiqa ngengqondo" egameni "lokuziphatha" kunye "namalungelo oluntu." Kodwa asikokuziphatha okuhle okusekwe kwiimfundiso eziqinisekileyo zikaYesu Krestu njengoko zikhuselwe liBandla laKhe, nkqu nakwimilinganiselo yokuziphatha kunye namalungelo athathwe ngumthetho wendalo. Endaweni yoko,

Ubuzwilakhe bobunyani bokwakhiwa bungakhange buthathe nto njengokuqinisekileyo, kwaye obushiya njengowona mgangatho wokugqibela kuphela komntu kunye neminqweno yakhe. Ukuba nokholo olucacileyo, ngokobungqina beCawa, kuhlala kubizwa ngokuba sisiseko. Ukanti, ukuthembela kubukho babantu, oko kukuthi, ukuvumela ubani ukuba aphoswe phantsi kwaye 'akhukuliswe yiyo yonke imimoya yeemfundiso', kubonakala kuphela kwesimo sengqondo esamkelekileyo kwimilinganiselo yanamhlanje. —UPOPE BENEDICT XVI (owayenguKhadinali Ratzinger ngoko), Umtshato wangaphambi kokudibana, Epreli 19, 2005

Kodwa kubaphembeleli bokwenyani, akwanelanga ukuba abavumelani nenkqubo ye-orthodox kunye nembali. Imigangatho yabo engahambelaniyo ngoku isemthethweni kunye nezohlwayo zokungavisisani. Ukusuka ekuhlawuliseni abakhomishinala bomtshato ngokungatshati abantu abathandana nabasetyhini eCanada, ukohlwaya oochwephesha abangazukuthatha inxaxheba ekuqhomfeni eMelika, ukutshutshisa iintsapho ezihlala emakhaya eJamani, ezi zizivunguvungu zokuqala zentshutshiso ezibhukuqa ngokukhawuleza indlela yokuziphatha. I-Spain, i-Bhritane, i-Canada, kunye namanye amazwe sele behambele ukohlwaya "ulwaphulo-mthetho olucingayo": ukuveza uluvo olwahlukileyo "ekuziphatheni" okumiselwe ngurhulumente. I-United Kingdom ngoku inepolisa "Icandelo leNkxaso yaMancinci" ukubamba abo bachasa ubufanasini. ECanada, "iiNkundla zamaLungelo oLuntu" ezinganyulwanga zinamandla ukohlwaya nabani na abona ukuba unetyala "lolwaphulo-mthetho." I-UK iceba ukuvala kwimida yabo abo bababiza ngokuba "ngabashumayeli benzondo." Kutshanje umfundisi waseBrazil uye wahlolwa kwaye wahlawuliswa ngokwenza intetho "yobufanasini" kwincwadi. Kumazwe amaninzi, iijaji eziqhutywa zii-ajenda ziyaqhubeka "nokufunda" kumgaqo-siseko, zakha "inkolo entsha" njengababingeleli abakhulu banamhlanje. Nangona kunjalo, abezopolitiko ngokwabo ngoku baqala ukukhokela indlela ngomthetho ochasene ngqo nomyalelo kaThixo, ngeli xesha inkululeko yokuthetha ngokuchasene nale "mithetho" iyanyamalala.

Umbono wokudala 'umntu omtsha' ohlukaniswe ngokupheleleyo nesiko lama Yuda, ubuKristu, 'ulungelelwaniso lwehlabathi,' indlela entsha yokuziphatha, iya isanda. -Khadinali Stanislaw Rylko, Mongameli we-Pontifical Council for the Laity, I-LifeSiteNews.comNgomhla we-20 ku-Okthobha ka-2008

Ezi zinto azikhange zibonwe nguPopu Benedict osandula ukulumkisa ukuba "unyamezelo" lusongela inkululeko uqobo:

… Amaxabiso ahlukaniswe neengcambu zawo kunye nokubaluleka kwawo okukuKristu aguquke kwezona ndlela ziphazamisayo…. Idemokhrasi iphumelela kuphela kwinqanaba lokuba isekwe kwinyaniso kunye nokuqonda okuchanekileyo komntu. -Idilesi koBhishophu baseCanada, Nge-8 kaSeptemba 2006

UKhadinali Alfonso Lopez Trujillo, uMongameli we IBhunga likaPapa loSapho, mhlawumbi wayethetha ngokuprofetayo xa wayesithi,

“… Ukuthetha ngokukhusela ubomi namalungelo osapho, kwezinye iindawo kuya kuba luhlobo lolwaphulo-mthetho nxamnye noRhulumente, uhlobo lokungathobeli uRhulumente…” kwaye walumkisa ukuba ngenye imini iBandla linokuziswa "Phambi kweNkundla yamanye amazwe". —IsiXeko saseVatican, ngoJuni 28, 2006; Ibid.

 

“BHALANI NITHANDAZE” 

Kusenokwenzeka ukuba uYesu wachaza inxalenye yokuqala yesi saqhwithi ngaphambi kokuba sifike iliso lenkanyamba:

Uhlanga luya kuvukelana nohlanga, nobukumkani buvukelane nobukumkani; kuya kubakho iinyikima zomhlaba ezinkulu kwiindawo ngeendawo, neendlala, neendyikitya zokufa; kuya kubakho izinto ezoyikekayo, kwanemiqondiso emikhulu evela ezulwini… Zonke ezi zinto zikukuqaleka kwenimba. (ULuka 21: 10-11; Mat 24: 8)

Kwaye kwangoko kulandela elixesha kwiVangeli kaMateyu, (mhlawumbi lahlulwe "kukukhanya"), UYesu uthi,

Emva koko baya kukunikezela kwintshutshiso, kwaye baya kukubulala. Niya kuthiywa ziintlanga zonke ngenxa yegama lam. Kwaye ke abaninzi baya kukhokelelwa esonweni; baya kungcatshana, bathiyane. Kuya kuvela abaprofeti ababuxoki babe baninzi, balahlekise abantu abaninzi. Nangenxa yokwanda kokubi, luya kuphola uthando lwabaninzi. Ke onyamezeleyo kwada kwaba sekupheleni, lowo uya kusindiswa. (9-13)

UYesu uphinda amatyeli aliqela ukuba "sijonge sithandaze!" Ngoba? Ngokuyinxenye, kuba kukho inkohliso ezayo, kwaye sele ikho, apho abo baleleyo baya kuwa lixhoba:

Ngoku uMoya uthi ngokucacileyo ukuba kumaxesha okugqibela abanye baya kujika elukholweni, beqwalasele imimoya ekhohlisayo, nemiyalelo yeedemon ngokuhanahanisa kwamaxoki anezazela ezinophawu (1 Tim 4: 1-3)

Ndiziva ndinyanzelekile ekushumayeleni kwam kule minyaka mithathu idlulileyo ukulumkisa ngale nkohliso yasemoyeni esele imfamekisile kungekuphela abantu beli, kodwa nabantu abaninzi "abalungileyo". Yabona Isine sePetal: Isibambiso malunga nokukhohlisa.

  

ULUNTU LWEPALLELEL: IZIXHOBO ZOKUTSHATA

Ukubuyela emva kwelo xesha lokungcwaliswa, yile nto ndandibonakala ngathi "ndiyayibona" ​​yonke ngaxeshanye xa ndithandaza phambi kweSigramente Esikelelweyo ngaloo mini.

Ndabona ukuba, phakathi kokuwa koluntu ngenxa yeziganeko zentlekele, "inkokheli yehlabathi" yayiza kunika isisombululo esifanelekileyo kwizidubedube zoqoqosho. Esi sisombululo sinokubonakala sinyanga ngaxeshanye ubunzima bezoqoqosho, kunye nemfuno enzulu yoluntu, oko kukuthi, imfuno yoluntu. [Ndabona kwangoko ukuba ubuchwephesha kunye nesantya esikhawulezileyo sobomi sidale imeko yokwahlukaniswa nesithukuthezi — umhlaba ogqibeleleyo wokuvela kwengcinga entsha yoluntu.] Eyona nto ndiyibonileyo yeyokuba iza kuba "luluntu oluhambelanayo" kwiindawo zamaKristu. Uluntu lwamaKrestu lwalusele lusekiwe “ngokukhanya” okanye “isilumkiso” okanye mhlawumbi kwakamsinya (babezakudityaniswa ngamandla obabalo kaMoya Oyingcwele, bakhuselwe phantsi kwengubo kaMama Obusisiweyo.]

"Uluntu oluhambelanayo," kwelinye icala, luya kubonisa uninzi lwamaxabiso oluntu lwamaKristu-ukwabiwa ngokukuko kwezixhobo, uhlobo lokomoya kunye nokuthandaza, ukucinga-nye, kunye nokuhlangana ngokwasentlalweni okwenziwe (okanye okunyanzelweyo) ucoceko oludlulileyo oluya kunyanzela abantu ukuba bazobe kunye. Umahluko uya kuba koku: uluntu oluhambelanayo luya kusekelwa kwinjongo entsha yenkolo, eyakhelwe kwimilinganiselo yokuziphatha ehambelana nokoyilwa yiNew Age kunye nefilosofi zeGnostic. KANYE, olu luntu luya kuba nokutya kunye neendlela zokuphila kamnandi.

Isihendo samaKristu ukuwela ngaphesheya siya kuba sikhulu… apho siza kubona iintsapho zahlukana, ootata bejikela koonyana, iintombi ngokuchasene noomama, iintsapho ngokuchasene neentsapho (UMarko 13:12). Uninzi luya kulahlekiswa kuba abahlali batsha baya kuba neenqobo ezininzi zoluntu lobuKristu (cf. iZenzo 2: 44-45), kanti ke, ziya kuba zingenanto, zingenabuthixo, izakhiwo ezimbi, zikhanya ekukhanyeni okungeyonyani, zibanjiswe luloyiko ngaphezu kothando, kwaye ziqiniswe ngokufikelela ngokulula kwiimfuno zobomi. Abantu baya kulukuhlwa yiminqweno elungileyo-kodwa baginywe bubuxoki.

Njengokuba indlala kunye nokutshata kusanda, abantu baya kujongana nokukhetha: bangaqhubeka nokuhlala bengakhuselekanga (ukuthetha ngokwabantu) bethembela eNkosini kuphela, okanye banokukhetha ukutya kakuhle kwindawo eyamkelekileyo nebonakala ngathi ikhuselekile. [Mhlawumbi “uphawu” oluthile luya kufuneka ukuba lube kwezi ndawo zokuhlala-intelekelelo ecacileyo kodwa ethembekileyo (cf.ISityhi. 13: 16-17)].

Abo bangavumiyo ezi ndawo zingqameneyo abazukuthathwa njengabagxothiweyo kuphela, kodwa izithintelo kwinto abaninzi abaza kukhohliselwa kuyo ekukholelweni “kukukhanyiselwa” kobukho bomntu — isisombululo kubuntu obusengxakini kwaye baphambuke. [Kwaye apha kwakhona, ubunqolobi yenye into ephambili yesicwangciso sangoku sotshaba. Olu luntu lutsha luza kubangxolisa abanqolobi ngale nkolo intsha yehlabathi ngaloo ndlela bezisa “uxolo nokhuseleko” olungeyonyani, kungoko ke, ubuKrestu buya kuba “ngabanqolobi abatsha” kuba bayaluchasa “uxolo” olwasekwa yinkokeli yehlabathi.]

Nangona abantu sele bevile ngoku ukutyhilwa esiBhalweni malunga neengozi zonqulo lwehlabathi oluzayo, inkohliso iya kubayisela kangangokuba abaninzi baya kukholelwa ukuba ubuKatolika buyinkolo yehlabathi "embi". Ukubulala amaKristu aya kuba "sisenzo sokuzikhusela" egameni "loxolo nokhuseleko".

Ukudideka kuya kubakho; Zonke ziya kuvavanywa; kodwa intsalela ethembekileyo iya koyisa.

(Njengenqaku lokucaciswa, eyona nto ndiyaziyo kukuba amaKristu ayedityaniswe ngakumbi ngokwendawo. “Uluntu oluhambelanayo” nalo luya kuba nokusondela kwejografi, kodwa hayi. Baza kulawula iidolophu… amaKrestu, iindawo ezisemaphandleni. Kodwa leyo yinto nje endiyibonayo engqondweni yam. Jonga uMika 4:10. Ukusukela ekubhaleni oku, nangona kunjalo, ndifundile ukuba uninzi lwabantu abakwiminyaka yobudala emitsha abahlali sele beyila…)

Ndiyakholelwa ekuhlaleni kwamaKristu kuya kuqala ukuphuma "ekuthinjweni" (yabona Icandelo IV). Kwaye kwakhona, nasi isizathu sokuba ndikholelwe ukuba iNkosi indiphefumlele ukuba ndiyibhale phantsi “njengexilongo lesilumkiso”: abo bakholwayo abatywinwe ngoku ngumqondiso woMnqamlezo baya kunikwa ukuqonda ukuba ngoobani UmKristu uluntu, zeziphi ezikhohlisayo (ngeenkcukacha ezithe vetshe ngokutywinwa kwamakholwa, yabona Icandelo le-III.)

Kuya kubakho ubabalo olukhulu kule mimandla yamaKristu enene, ngaphandle kobunzima obuzakubafikela. Kuza kubakho umoya wothando, ubomi obulula, ukutyelelwa ziingelosi, imimangaliso yokubonelela, nokunqula uThixo “ngomoya nenyaniso.”

Kodwa baya kuncipha ngenani-intsalela yento eyayikhona.

Icawe iya kuncitshiswa kubungakanani bayo, kuya kuba yimfuneko ukuba uqale kwakhona. Nangona kunjalo, koluvavanyo luza kuvela iCawe eya kuthi yomelezwe yinkqubo yokwenza lula into eyenzeka kuyo, ngamandla ayo ahlaziyiweyo yokuzijonga ngaphakathi ... iCawe iya kuncitshiswa ngokwamanani. -UThixo nehlabathi, 2001; UPeter Seewald, udliwanondlebe noKhadinali Joseph Ratzinger.

 

KWAKUSETYENZISWA KWANGAPHAMBILI — KULUNGILE

Ezi zinto ndizithethile kuni, ukuze ningakhutyekiswa. Baya kunigxotha esikhungwini; ewe, liyeza ilixa laxa nabani na onibulalayo eya kucinga ukuba ukhonza uThixo. Ezo zinto baya kuzenza kuni, kuba bengamazanga uBawo kwanam. Ezi zinto ndizithethile kuni, ukuze, xa lithe lafika ilixa, nizikhumbule ukuba mna ndandinixelele. (UYohane 16: 1-4)

Ngaba uYesu waxela kwangaphambili ukutshutshiswa kweCawe ukusizalisa ngoloyiko? Okanye wabalumkisa abaPostile ngezi zinto ukuze a Ukukhanya kwangaphakathi kwakuya kukhokela amaKristu kubumnyama bezaqhwithi ezizayo? Ukuze bazilungiselele kwaye baphile ngoku njengabahambi kwilizwe elinetri?

Ewe kunjalo, uYesu usixelela ukuba ukuba ngabemi bobukumkani obungunaphakade kuthetha ukuba ngabasemzini nabaphambukeli-abaphambukeli kwilizwe esidlula nje kulo. Kwaye ngenxa yokuba siza kubonakalisa ukukhanya kwakhe ebumnyameni, siya kuthiywa, kuba olo khanyiso luya kuyiveza imisebenzi yobumnyama.

Kodwa siya kuthanda imbuyekezo, kwaye ngothando lwethu, siphumelele imiphefumlo yabo basitshutshisayo. Ekugqibeleni, isithembiso soxolo soMama wethu kaFatima ... uxolo luya kuza.

Ukuba igama alikaguquki, iya kuba ligazi eliguqukayo.  -UPOPU JOHN PAUL II, ophuma kumbongo, "Stanislaw"

UThixo ulihlathi, uligwiba kuthi; Ngenxa yoko asoyiki ekuphendukeni kwehlabathi, Ekudilikeleni kweentaba esazulwini solwandle. Agqume alephuze amagwebu, Iintaba ziyanyikima sisithonga sazo… UYehova wemikhosi unathi; Ingxonde yethu nguThixo kaYakobi. (INdumiso 46: 1-3, 11)

 

ISIPHELO 

Asisayi kuze sishiywe kolu hambo, nokuba kungaza nantoni na. Kuthethwe ntoni kwaba bahlanu “Amaxilongo Esilumkiso”Zibekwe entliziyweni yam, kunye neentliziyo zamakholwa amaninzi kwihlabathi liphela. Asinakutsho ukuba nini, nokuba siqinisekile ukuba ezi zinto ziya kwenzeka ngexesha lethu. Inceba kaThixo inamanzi, kwaye ubulumko baKhe bungaphaya kokuqonda kwethu. Kuye umzuzu ngumhla, usuku ngenyanga, inyanga yekhulu. Izinto zingaqhubeka okwangoku. Kodwa esi ayisosizathu sakulala! Kuxhomekeke kwimpendulo yethu kwezi zilumkiso.

UKristu wathembisa ukuhlala nathi “kude kube sekupheleni”. Ngtshutshiso, ubunzima, nayo yonke imbandezelo, uyakubakhona. Kuya kufuneka ufumane intuthuzelo kula magama! Oku ayisiyiyo kude, ukukhusela ngokubanzi! UYesu uzakulapho, khona apho, kufutshane nokuphefumla kwakho, nokuba zinokuba nzima kangakanani na iintsuku. Iyakuba lubabalo olungaphezu kwendalo, lutywinwe kwabo bamkhethayo. Abanyula ubomi obungunaphakade. 

Ezi zinto ndizithethile kuni, ukuze nibe noxolo kum. Ehlabathini ninembandezelo; Yomelelani, mna ndiloyisile ihlabathi. (UJohn 16: 33)

Amanzi avukile kwaye izaqhwithi eziqatha ziphezu kwethu, kodwa asoyiki ukurhaxwa, kuba sime ngokuqinileyo phezu kolwalwa. Luyavutha ulwandle, alunakwaphula amatye; Vumela amaza aphakame, awakwazi ukuntywila isikhephe sikaYesu. Sifanele soyike ntoni? Ukufa? Ubomi kum buthetha uKristu, kwaye ukufa kuyinzuzo. Ukugxothwa? Umhlaba nenzaliseko yawo zezeNkosi. Ukuhluthwa kwempahla yethu? Asingenanga nanto kweli hlabathi, kwaye asizukuthabatha nto kulo… Ndiyagxininisa ke kule meko, kwaye ndiyanibongoza, zihlobo zam, ukuba nibe nokuzithemba. —St. UJohn Chrysostom

Obona buthathaka mkhulu kumpostile luloyiko. Into ebangela uloyiko kukungazithembi emandleni eNkosi. -Khadinali Wyszyñski, Vuka, Masibe sendleleni nguPopu John Paul II

Ndibambe elowo kuni entliziyweni yam nasemithandazweni, kwaye ndicela imithandazo yenu. Ke mna nosapho lwam, siya kukhonza iNkosi.

-Septemba 14, 2006
Umthendeleko wokuPhakanyiswa koMnqamlezo, kunye nangaphambi ko ISikhumbuzo soMama wethu weentlungu   

 

 

Print Friendly, PDF & Email
exhonyiweyo EKHAYA, IITROLAM ZESILUMKISO!.