Amaxilongo Esilumkiso! - Icandelo I


Loading

 

 

Oku bekuphakathi kwamagama okuqala okanye "amaxilongo" endiva ukuba iNkosi ifuna ndivuthele, ukuqala ngo-2006. Amagama amaninzi ebesiza kum ngomthandazo ngale ntsasa athi, xa ndibuyayo ndiphinde ndifunda le ingezantsi, yenza ingqiqo kunanini ngaphambili ekukhanyeni kwento eyenzekayo neRoma, i-Islam, nayo yonke enye into kwesi saqhwithi sangoku. Isikhuselo siyaphakama, kwaye iNkosi isityhilela ngakumbi nangakumbi amaxesha esiphila kuwo. Musani ukoyika ngoko, kuba uThixo unathi, usalusa “entlanjeni yethunzi lokufa.” Kuba njengoko watshoyo uYesu, “Ndiya kuba nawe kude kube sekupheleni…” Oku kubhala kuyindlela yokucamngca kwiSinodi, endicelwe ngumlawuli wam wokomoya ukuba ndiyibhale.

Ukupapashwa kokuqala ngo-Agasti 23, 2006:

 

Andikwazi ukuthula. Kuba ndilivile ixilongo; Ndiyivile isikhalo sedabi. (Yer 4:19)

 

I Andisakwazi ukubambelela "kwilizwi" ebelihlala ngaphakathi kwam iveki yonke. Ubunzima bayo buye bandishukumisela ukuba ndilile amaxesha amaninzi. Nangona kunjalo, ukufundwa kweMisa ngale ntsasa bekungqinisiso esinamandla- "yiya phambili", ngokutsho oko.
 

IYE KUDE KAKHULU 

Uluntu luye lwangena kwiingingqi ezenza ukuba neengelosi zingcangcazele. Iqhayiya lethu libethile kanye kubomi besidima somntu, lityhala umonde wobuthixo kwimida. Ndithetha ngovavanyo oloyikisayo olwenzeka ngalo mzuzu kwiilebhu kwihlabathi liphela:

  • Iinzame zokulinganisa ubomi bomntu;
  • I-embryonic stem cell research ebulala umntu omnye ukuze baphucule ubomi bomnye;
  • Ukunyanzelwa kwemfuza, ngakumbi okokukhula kweeseli zabantu kwizilwanyana ezidala izidalwa eziyingxubevange;
  • Ukukhetha ngokuzala, okuvumela abazali ukuba bakhethe ukuqhomfa ukuba umntwana "akagqibelele", kwaye kungekudala, ukukwazi ukuyila abantwana bakho ngemfuza.

Sithathe indawo kaThixo njengabaqambi kunye nabaqambi bethu, sithatha inkuthazo yobomi ezandleni zethu. Ukufundwa okuvela eMthendelekweni izolo (nge-22 ka-Agasti) kwakhala entliziyweni yam njengentsimbi yokududuma:

Ngenxa enentliziyo enekratshi, nithi, NdinguThixo; Ndihleli kwitrone yobuthixo embindini wolwandle! ” - Ukanti uyindoda, akunguye uthixo, kodwa ke ucinga ukuba unguthixo.

… Ngako oko itsho iNkosi uYehova ukuthi, Ngenxa enokuba ucinga ukuba unengqondo yothixo, ngako oko ndiya kukuzisela abasemzini, elona lizwe likhohlakeleyo ezintlangeni. (Hezekile 28)

Iindumiso ezilandelayo ezifundwayo zithi,

Isondele imini yentlekele yabo,
Isohlwayo eso siyabagila. (Dut. 32:35)

Kukho abantu abaya kuyifunda le nto, kwaye ngomsindo bayigxothe njengoyikisayo- "uThixo nguthixo onomsindo oza kusisohlwaya ngobubhanxa," -enye indoda esandula ukuyibeka.

Nam ndiyakholelwa kuThixo onothando nenceba. Kodwa akaxoki. Ngokucacileyo kuzo zombini iTestamente eNdala naDala, uThixo uyamohlwaya isono ukuze ahlanze abantu bakhe ababuyele kuye. Uyakuthanda, ke ngoko uyaqeqesha (Heb 12: 6)Abo banqwenela ukunkcenkceshela le nto bagqwetha iinyani zesa salv, bezenzakalisa izazela zabamsulwa.

Ngaba uThixo unomda kumonde wakhe? Xa siqala ukufundisa kwindalo iphela kwaye sibafundisa abantwana bethu ngeendlela zehlabathi, begqwetha kwaye bonakalisa ubumsulwa babo kwasekuqaleni ngokuthanda izinto eziphathekayo, ukugqwethwa kwezesondo, kunye nokungabikho komyalezo weVangeli, emva koko siye safikelela kwimida! Kuba xa ubulala ingcambu, omnye umthi uyafa. Xa ikamva loluntu linetyhefu, ngomso liphantse lafa. Kutheni le nto uThixo anqwenela ukubona abancinci belahleka, ngoku ngesikali esingaziwayo kwimbali yoluntu?

 

IYAQALA 

Kuba lixesha lokuba umgwebo uqale ngendlu kaThixo. (1 Pet 4: 17) 

Ndiyabathanda abefundisi beCawa ngentliziyo yam yonke. Ndiyakholelwa ukuba ngenene tshintsha uChristus - "Omnye uKrestu". Ukuthula kwepulpit ekufundiseni ngokuziphatha kule minyaka ingamashumi amane idlulileyo kutshabalalise iindawo ezininzi zeCawa. 

Bayatshabalala abantu bam kukuswela ukwazi; (Hos 4: 6)

Sekuyiminyaka engamashumi amane ukusukela kwiVictoria II. Sekuphantse kube yiminyaka engamashumi amane okoko kwathululwa uMoya kwiCharismatic Renewal ngo-1967. Sele kuyiminyaka engamashumi amane uSirayeli eyithathile iYerusalem kwakuloo nyaka. UThixo uthulule uMoya wakhe ngesisa esikhulu, kodwa sizonakalisile ezi zibabalo njengonyana wolahleko. UThixo uye wathumela uMama wakhe ngeendlela ezingaqhelekanga. Kodwa singabantu abantamo ilukhuni, kwaye ke sifike ngeli lixa.

Le yiNdumiso ethi iBandla lithandaze yonke imihla kwi-Liturgy of Hours in the Invitatory:

Ndinyamezele iminyaka engamashumi amane eso sizukulwana. Ndathi, Bangabantu abantliziyo zaphambukayo, ezingazaziyo iindlela zam; Njengoko ndafungayo, ndinengqumbo, Ndathi, Unakanye ukuba bokha bangene ekuphumleni kwam! (INdumiso 95)

Kuyandikhathaza ukuthi, kodwa baninzi kakhulu abelusi beCawe abalahle iigusha. Kwaye uYehova ukuvile ukukhala kwabangamahlwempu. Andikwazi ukuthetha ngokucacileyo kunomprofeti uHezekile. Nasi isifinyezo esivela kule ntsasa yokufunda iMisa engakhange ndiyive kude kube kubhaliwe oku: 

Yeha ke abalusi bakwaSirayeli abazalusayo!

Awuzange womeleze ababuthathaka okanye uphilise abagulayo okanye ubophe abonzakeleyo. Awubuyisanga abalahlekile okanye ufune elahlekileyo…

Bachithachitheka ngenxa yokuswela umalusi, baba kukudla kwawo onke amarhamncwa asendle.

Ngako oko, balusi, liveni ilizwi likaYehova. Ndifunga ukuba ndiza kulwa naba balusi…. Ndiya kuyisindisa iigusha zam, zingabi saba kukudla kwemilomo yazo. (UHezekile 34: 1-11)

Iigusha zinqwenela ukutya kumkhombe wenyaniso. Kodwa endaweni yoko, baye balukuhlwa ziingcuka, "amazwi okuqiqa", baya kumadlelo angenanto naphanzileyo abizwa ngegama "lokuziphatha okuhle." Apho, batyiwe ngumoya wehlabathi, bewele emhadini wobuxoki.

Kodwa ke yimikhombe eshiywe ingenanto ngabelusi abathe bamisa imililo yoBulungisa obuNgcwele.

Kwimicimbi yemfuza yoluntu, kuthe cwaka. Kukho olona phembelelo lukhulu ehlabathini lokuchaza ngokutsha umtshato, oza kulandelwa kukuhlaziywa kweetekisi zembali kunye nezemfundo ukufundisa abantwana abancinci ukuba benze ezinye iindlela zesini. Cwaka. Ukuqhomfa kuyaqhubeka ngaphandle kovukelo olulungelelanisiweyo. Ngaphakathi eCaweni, uqhawulo-mtshato, ihambo engamanyala, kunye nokuthanda izinto eziphathekayo phantse kungalungiswa. Cwaka.

… Iinkokeli ezinjalo azingabo abefundisi abanenzondelelo abakhusela imihlambi yabo, kunoko bafana neenkosi ezibaleka ngokuzimela cwaka xa kuvela ingcuka… Xa umfundisi esoyika ukungqina into elungileyo, akafulathele wabaleka ukuthula? —St. UGregory Omkhulu, Umqu. IV, Ubungakanani bamaxesha eeyure, iphe. 343

Kwaye abo banamehlo kodwa abangavumiyo ukubona-abefundisi kunye nabantu nje-baya kuzama ukushiya umbono wokuba izinto azimbi kangako eCaweni okanye kwihlabathi. 

“Luxolo, luxolo!” bathi, Akukho luxolo. (Yer 6:14)

Amazwi anjalo ngalawo abaprofeti bobuxoki awathi uKristu wasilumkisa ngabo. Xa phantse lonke ulutsha eCaweni lushiye uhambo oluninzi, izulu liyalila. Konke akulunganga. ICawe…

… Isikhephe esiza kutshona, isikhephe sithatha amanzi macala onke. -UKhadinali Ratzinger (UPAPA BENEDICT XVI), Matshi 24, 2005, ukucamngca ngolwesiHlanu oLungileyo malunga nokuwa kwesithathu kukaKristu

Imiphefumlo ilahlekile. Yiyo loo nto, imifanekiso eqingqiweyo kunye nemifanekiso eqingqiweyo kaMama wethu osikelelekileyo kunye noYesu beziphalaza iinyembezi ngokungummangaliso—iinyembezi zegazi.

Lumkani kungabikho bani unikhohlisayo. Kuba baninzi abaya kuza egameni lam, besithi banguKristu, balahlekise into eninzi. Kuya kuvela abaprofeti ababuxoki babe baninzi, balahlekise abantu abaninzi. Nangenxa yokwanda kokubi, luya kuphola uthando lwabaninzi. (Mat 24: 4-5)

Abo bathi iCawe ipasile, bathi iimfundiso zokuziphatha "aziphelelwanga", ziyavumelana nezinye iimfundiso, kodwa zilahle ezinye ezingahambelaniyo nendlela yabo yokuphila — aba baye baba “ngoothixo” babo, “abasindisi” babo "," UMesiya "wabo. Bayakhohliswa. Logama nje isisu sabo sigcwele, abayazi loo nto. Kodwa xa isitya singenanto, nequla lome, iziseko zenyaniso ziya kutyhilwa.

Abaprofeti bobuxoki bavakalise igospile eyahlukileyo- ivangeli “yokuzikhokela”. Ngenxa yoko, umsi kaSathana ungene eCaweni ngabefundisi, ewamfamekisa amehlo abathembekileyo kwinyaniso eya kubakhulula. A ivangeli yokoneliseka kushunyayelwe ngokucacileyo ngabaprofeti bobuxoki, okanye ngokuthe cwaka. Ububi bandile, nothando lwabaninzi lwaphola. 

Sele ndinibhalele malunga nesilumkiso: 

Kukho umoya wenkohliso otyhilekileyo emhlabeni, kwaye amaKristu amaninzi ayadliwa ngawo.

Isibambisi siphakamisiwe, kwaye uThixo uvumela lukhuni lweentliziyo ukuze abo bangavumiyo ukubona babe ziimfama, kwaye abo bangavumiyo ukumamela babe zizithulu (2 Tes. 2). Ndiyibona ngokucacileyo! INkosi iyahluza, izahlulo ziyakhula, kwaye nemiphefumlo iyaphawulwa ukuba ikhonza bani. Ubutyebi bezinto eziphathekayo, intuthuzelo, kunye noxolo lobuxoki zikhokelele abaninzi kwimpucuko yasentshona ukuba balale.

Vuka ulele! Vuka kwelabafileyo!

Ilixa liyeza, kwaye sele lifikile xa umhlaba uya kungqina isikali sobulungisa.  

Njengoko u-Agasti 22 efundwe ngasentla kuHezekile esitsho, indlela kaThixo yokujongana neentlanga eziphambukayo kwaye abayi kuguquka kukubanikela kwiintshaba zabo. Nangona ndinethemba lokungalunganga, iNkosi indibonisile (nabanye) ukuba iyakuvumela ilizwe langaphandle ukuba lihlasele uMntla Melika. Ukwabonisile ukuba leliphi ilizwe (andizukuchaza apha), nangona uhlobo lohlaselo lungacacanga. Ndililinganisile eli gama unyaka ngoku ngaphambi kokubhala apha.

Kwaye uya kunikela umqondiso kuhlanga olukude, kwaye uya kubetha umlozi kubo ukusuka eziphelweni zomhlaba; ngokukhawuleza kwaye ngokukhawuleza baya kuza. (U-Isaya 5: 26)

 

NAMHLANJE NGULO SUKU 

Ndiyaphinda kwakhona, ndiyanibongoza, “Namhlanje ngumhla wosindiso!” Lixesha lokuba uyihlambulule intliziyo yakho ngokomoya, uzilungise phambi koThixo ngokuguquka, ubuye esonweni nakobu budenge bokusukela izinto eziphathekayo-ithole legolide loluntu lwanamhlanje. Mhlawumbi ukohlwaya okuzayo kuya kuncitshiswa ukuba omnye wenu namhlanje uthobele eli lizwi. Ujonge, Ku khangela, kwimiphefumlo exhoba.

Ndikhe ndangcamla uthando lukaYesu- kwaye ngoku, Intliziyo yakhe ichitheka luthando lweli hlabathi liwileyo. Uvimba opheleleyo wenceba kaThixo uvuleleke kubo bonke—zonke umphefumlo ngoku. Unkulu kangakanani umonde nenceba yakhe!

Abo bafuna indawo yokusabela kwiintliziyo zikaYesu noMariya banayo Akukho nto yokoyika. Buyela kwiiSakramente zokuvuma izono kunye noMthendeleko. Baleka, ukuba kunyanzelekile. Ndithetha no ngxamiseko, kuba iintsuku zimfutshane, umoya wotshintsho uvuthuza, kwaye "izithunzi zikhulile", utshilo uPopu Benedict. "Bukela kwaye uthandaze" yonke imihla njengoko iNkosi yethu iyalelayo. Khawuleza uze uthandazele ukuba 'ukwazi ukumelana novavanyo' oluzayo. Ndithi "uyeza" kuba ndiyakholelwa ukuba kusenokwenzeka ukuba kushiywe lixesha ukuthintela isivuno esikhulileyo. Ezona ntsika zesiseko sempucuko yasentshona, ukusuka kwimveliso yokutya ukuya kuqoqosho lwayo lobungxowankulu, zibolile zangundoqo.

Kufuneka ihle yonke.

Izulu likulungele ukuphilisa-kodwa sicela ukufa ngokuhlwayela ekufeni. UThixo “uzeka kade umsindo, unobutyebi obuninzi.” Kodwa ikratshi lethu kunye nemvukelo yethu evulekileyo kunye nokuhlekisa ngoThixo, ngakumbi "kulonwabo", kubonakala ngathi kunenjongo yokukhawulezisa umsindo wakhe. Indalo iqala ukuya, kwaye sele ikrunekile, ishukuma, kwaye igquma ukuze isilumkise. Eli xesha lobabalo lisondela esiphelweni. Kusezinzulwini zobusuku, nangona ndimbongoza uThixo ukuba aqhubeke engenakuphepheka kwihlabathi elingaguqukiyo. Uthumele uNyana wakhe. Ngaba sifuna ngaphezulu?

Xa ndacela eNkosini ngezi nyembezi zam ukuba zisiphe ixesha elininzi nenceba, ndeva kuthulekile kuphela… mhlawumbi ngoku sivuna inzolo ebesiyihlwayele.

Kwaye masingatsho ukuba nguThixo osohlwaya ngale ndlela; Ngokuchasene noko ngabantu ngokwabo abazilungiselela isohlwayo sabo. Ngobubele bakhe uThixo uyasilumkisa kwaye usibizele kwindlela elungileyo, ngelixa sihlonipha inkululeko asinike yona; kungoko abantu benoxanduva. –Sr. Lucia, omnye wababonisi beFatima, kwileta eya kuBawo oyiNgcwele, nge-12 kaMeyi 1982.

 

 


 

Ngaba ukhe wafunda Imbonakalo yokuGqibela nguMarko?
Umfanekiso we FCElahla intelekelelo ecaleni, uMarko ubeka amaxesha esiphila kuwo ngokombono waBaseki beCawa kunye nooPopu kwimeko "yempikiswano enkulu yembali" uluntu oluye lwadlula… kwaye amanqanaba okugqibela esiwangenayo ngoku phambi Uloyiso lukaKristu kunye neCawe yakhe. 

 

 

Ungalunceda olu mpostile ngokusisigxina ngeendlela ezine:
1. Sithandazele
2. Isishumi kwiimfuno zethu
3.Sasaza imiyalezo kwabanye!
4. Thenga umculo kaMarko kunye nencwadi

 

Yiya e: www.markmallett.com

 

Nikela $ 75 okanye ngaphezulu, kwaye Fumana i-50% isaphulelo of
Incwadi kaMark kunye nawo wonke umculo wakhe

kwi ivenkile ekhuselekileyo kwi-intanethi.

 

OKUTHETHWA NGABANTU:


Iziphumo zokugqibela zaba lithemba novuyo! … Isikhokelo esicacileyo nenkcazo yamaxesha esiphila kuwo kunye nala sijonge kuwo ngokukhawuleza. 
-UJohn LaBriola, Ngaphambili iSolder Solder

… Incwadi ebalaseleyo.  
—UJoan Tardif, Ingqondo yamaKatolika

Imbonakalo yokuGqibela Sisipho sobabalo eCaweni.
-UMichael D. O'Brien, umbhali we Utata uEliya

UMark Mallett ubhale incwadi ekufuneka ayifundile, ebaluleke kakhulu yiva mecum Ngamaxesha okuthatha isigqibo, kunye nesikhokelo esiphila kakuhle kwimiceli mngeni ezayo kwiCawe, isizwe sethu, kunye nehlabathi…. ngenkalipho, ukukhanya kunye nobabalo siqinisekile ukuba idabi kwaye ngakumbi eli dabi lokugqibela lelikaYehova. 
-Ngasekhoyo uFr. UJoseph Langford, uMC, uMseki-mbumbulu, Abavangeli beCharity Fathers, Umbhali we Umama Teresa: Kwisithunzi soMama wethu, kwaye Umlilo kaMama Teresa oyimfihlo

Kule mihla yesiphithiphithi nobuqhophololo, isikhumbuzo sikaKrestu sokuba sibukele siphinda sibonakalise ngamandla kwiintliziyo zabo bamthandayo… Le ncwadi intsha ibalulekileyo kaMark Mallett ingakunceda ukuba ubukele kwaye uthandaze ngokungxamisekileyo njengoko kusenzeka iziganeko ezothusayo. Sisikhumbuzo esinamandla sokuba, nokuba zinobumnyama kangakanani na kwaye zinzima kangakanani izinto, “Lowo ukuni mkhulu kunalowo usehlabathini.  
—UPatrick Madrid, umbhali we Uphando no ku sindisa kwaye UPapa Fiction

 

Iyafumaneka kwi

www.markmallett.com

 

Print Friendly, PDF & Email
exhonyiweyo EKHAYA, IITROLAM ZESILUMKISO!.

Amagqabantshintshi zivaliwe.