Izizathu ezibini zokuba ngumKatolika

ukuxolelwa nguThomas Blackshear II

 

AT kwisiganeko sakutshanje, isibini esiselula esitshatileyo samaPentekoste seza kum saza sathi, “Ngenxa yeencwadi zakho, siya kuba ngamaKatolika.” Ndazaliswa luvuyo njengoko sasiwolana, ndivuyiswa kukuba lo mzalwana nodade kuKristu babeza kuva amandla akhe nobomi bakhe ngeendlela ezintsha nezinzulu—ingakumbi ngeeSakramente zoVumo kunye neMithendeleko eNgcwele.

Kwaye ke, nazi izizathu ezibini "ezingenangqondo" zokuba kutheni amaProtestanti kufuneka abe ngamaKhatholika.

 

IBHAYIBHILE

Omnye uvangeli ebendibhalela kutshanje esithi akukho mfuneko yokuvuma izono komnye umntu, kwaye wenza oko ngqo kuThixo. Akukho nto iphosakeleyo kuloo nqanaba linye. Ngokukhawuleza xa sisibona isono sethu, kufuneka sithethe noThixo ngokusuka entliziyweni, sicele ukuxolelwa kwakhe, kwaye siqale kwakhona, sizimisele ukungaphindi senze isono.

Kodwa ngokweBhayibhile kufuneka senze okungakumbi:

Xelelanani izono zenu omnye komnye nithandazelane, ukuze niphiliswe. (Yakobi 5:16)

Umbuzo ngulo, masivume kubani? Impendulo yile kwabo uKristu wabanika igunya lokuxolela isono. Emva kokuvuka kwakhe, uYesu wabonakala kuBapostile, wabaphefumlela uMoya oyiNgcwele wathi:

Izono ozixolelayo zixolelwe, kwaye izono ozigcinileyo ziyagcinwa. (UYohane 20:23)

Lo yayingengomyalelo kuye wonke umntu, kodwa yayingabaPostile kuphela, ubishophu wokuqala weCawa. Ukuvuma izono kubafundisi kwakusenziwa kwakudala:

Abaninzi kwabo babesele bengamakholwa beza, bexela kwaye bezityhila izinto abazenzayo. (IZenzo 19:18)

Zivume izono zakho ecaweni, kwaye musa ukuya emthandazweni wakho unesazela esibi. —Didache “Imfundiso Yabapostile Abalishumi Elinesibini”, (c. 70 AD)

[Musa] ukurhoxa ekuxeleni isono sakhe kumbingeleli weNkosi nasekufuneni amayeza… —UOrigen waseAlexandria, uBawo weCawa; (c. 244 AD)

Lowo uvumayo izono zakhe ngentliziyo eguqukileyo ufumana uxolelo kumbingeleli. —St. UAthanasius waseAlexandria, uBawo weCawa, (c. 295-373 AD)

UAugustine Ongcwele (malunga nowama-354–430 AD) uthi: “Xa usiva umntu ebeka isazela sakhe evuma izono zakhe, sele ephumile engcwabeni,” utsho uSt. Kodwa akakakhululwa. Ukhululwe nini? Ukhululwe ngabani?

Inene, inene, ndithi kuwe, Konke othe wakubopha emhlabeni, koba kubotshiwe nasemazulwini; (Mat 18:18)

“Ngokufanelekileyo,” uhlabela mgama uAugustine esithi, “kukukhululwa kwezono okunokunikelwa yiCawa.”

Wathi kubo uYesu, Mkhululeni, nimyeke ahambe. ( Yohane 11:44 )

Andinakuthetha ngokwaneleyo malunga nokuphiliswa endikhe ndakufumana udibana noYesu kwisivumo. Ukuya ukuzwa Ndixolelwe ngummeli kaKristu sisipho esihle kakhulu (yabona Ukuvuma Ukuvuma?).

Yiloo nto ke: le Sakramente isebenza kuphela xa kukho umfundisi wamaKatolika. Ngoba? Kungenxa yokuba ngabo kuphela abanikwe igunya lokwenza oko ngokulandelelana kwabapostile ukutyhubela iinkulungwane.

 

INDLALA?

Ayisiyomfuneko kuphela ukuzwa uxolelo lweNkosi luvakalisiwe, kodwa kufuneka ‘ngcamla ubone ukuba uYehova ulungile. Ingenzeka? Ngaba sinokuyichukumisa iNkosi ngaphambi kokuza kwayo kokugqibela?

UYesu wazibiza ngokuba “isonka sobomi.” Oku Wakunika abaPostile kwiSidlo Sangokuhlwa Sokugqibela xa wathi:

Thabathani nidle; ngumzimba wam lo. Wathabatha nendebe, wabulela, wabanika, esithi, Selani kuyo, nonke; kuba ligazi lam eli lomnqophiso, eliphalala ngenxa yabaninzi, ukuze kuxolelwe izono. ( Mateyu 26:26-28 )

Kucacile ngokwamazwi eNkosi ukuba wayengenguye umfuziselo.

Kuba inyama yam oyinyaniso ukutya, negazi lam oyinyaniso usele. UYOHANE 6:55)

Emva koko,

Nabani na uyatya Umzimba wam nokusela igazi lam lihleli kum, nam ndihleli kuye. 

Isenzi esithi “utya” sisenzi sesiGrike inqola okuthetha “ukudla” okanye “ukugragrama” ngokungathi kugxininisa ubunyani bokwenyani awayebuboniswa nguKristu.

Kucacile ukuba uSt.Paul uyakuqonda ukubaluleka kwesi sidlo sikaThixo:

Nabani na ke, otya isonka okanye ayisele indebe yeNkosi ngendlela engafanelekanga uya kuba netyala lokungcolisa umzimba negazi leNkosi. Makazicikide ke ngokwakhe umntu, aze ngokunjalo adle kwisonka eso, asele kwindebe leyo; Kuba wonke umntu ozidlayo, asele, ngokungafanelekanga, uzidlela aziselele ukugwetywa. Yiyo le nto uninzi lwenu luswele amandla, lusifa, kanti ke kwafa abanye. (Funda eyoku-11 kwabaseKorinte 27:30-XNUMX.)

UYesu wathi nabani na osityayo esi sonka unobomi obungunaphakade!

AmaSirayeli ayalelwa ukuba atye imvana engenasiphako aze abeke igazi layo emigubasini yeminyango yawo. Ngale ndlela, basindiswa kwisithunywa sokufa. Ngokunjalo nathi, kufuneka sidle “iMvana kaThixo esusa izono zehlabathi” (Yohane 1:29). Kwesi sidlo, nathi sisindisiwe ekufeni okungunaphakade.

Inene, inene, ndithi kuni, Ukuba anithanga niyidle inyama yoNyana woMntu, nilisele igazi lakhe, aninabo ubomi ngaphakathi kwenu. (UYohane 6: 53)

Andikuthandi ukutya okonakalayo kunye neziyolo zobu bomi. Ndinqwenela isonka sikaThixo, esiyinyama kaYesu Kristu, owayengowembewu kaDavide; ndisele igazi lakhe, uthando olungenakonakala. —St. UIgnatius wakwa-Antiyokwe, Bawo weCawa, Ileta eya kwabaseRoma 7: 3 (c. 110 AD)

Oku kutya sikubiza ngokuba yi-Eucharist… Kuba asizifumani njengesonka esiqhelekileyo okanye isiselo esiqhelekileyo; Kodwa ekubeni uYesu Krestu uMsindisi wethu enziwe waba lilizwi likaThixo kwaye waba nenyama negazi ukuze sisindiswe, ngokunjalo, njengoko sifundisiwe, the foo d elenziwe kwi-Ekaristi ngomthandazo woMthendeleko obekwe nguYe, kwaye ngokuguqulwa kwegazi nenyama yethu yondliwa, yinyama kunye negazi likaYesu owenziwe ngumntu. —St. UJustin Martyr, uxolo lokuqala ukukhusela amaKristu, n. 66, (malunga ne-100 ukuya ku-165 AD)

Isibhalo sicacile. Isithethe sobuKristu esivela kwiinkulungwane zokuqala asitshintshanga. Ukuvuma izono kunye noMthendeleko kuhlala zezona ndlela zibambekayo nezinamandla zokuphilisa nobabalo. Bazalisekisa isithembiso sikaKristu sokuhlala nathi kude kube sekupheleni kwexesha.

Yintoni ke, sithandwa samaProtestanti, esikugcinayo kude? Ngaba ngamanyundululu ababingeleli? UPeter wayelihlazo naye! Ngaba sisono sabefundisi abathile? Bafuna nosindiso nabo! Ngaba zizithethe namasiko eMisa? Loluphi usapho olungenamasiko? Ngaba ziimpawu nemifanekiso eqingqiweyo? Luluphi usapho olungagcini imifanekiso yabathandekayo babo kufutshane? Ngaba upopu? Loluphi usapho olungenayise?

Izizathu ezibini zokuba ngumKatolika: Ukuvuma kwaye i UmthendelekoZombini ezo sizinikwe nguYesu. Ukuba uyakholelwa eBhayibhileni, kufuneka ukholelwe yonke.

Ukuba nabani na ususa kuwo amazwi akule ncwadi yesiprofeto, uThixo uya kususa isabelo sakhe kumthi wobomi nakwisixeko esingcwele esichazwe kule ncwadi. (ISityhi. 22:19)

 

 

Xhasa uMark kwinkonzo yexesha elizeleyo:

 

Ukuhamba noMark kwi The Ngoku iLizwi,
cofa kwibhena engezantsi ukuya rhuma.
I-imeyile yakho ayizokwabelwana naye nabani na.

Ngoku kwiTelegram. Cofa:

Landela uMarko kunye "nemiqondiso yamaxesha" yemihla ngemihla kum:


Landela imibhalo kaMarko apha:

Mamela oku kulandelayo:


 

 
Print Friendly, PDF & Email
exhonyiweyo EKHAYA, KUTHENI UNKATHOLIKI?.