Ukuqonda "okungxamisekileyo" kwexesha lethu


Ityeya kaNowa, Umculi ongaziwayo

 

PHA kukukhawulezisa iziganeko kwindalo, kodwa kunye ukomeleza ubutshaba babantu ngokuchasene neCawa. Ukanti, uYesu wathetha ngentlungu yokubeleka eyayiza kuba "sisiqalo nje". Ukuba kunjalo, kutheni le nto kungakho le mvo yongxamiseko apho abantu abaninzi beyibona malunga neentsuku esiphila kuzo, ngokungathi kukho "into" esondeleyo?

 

 

UNOWA NENQANAWA ENTSHA

UThixo wayalela uNowa ukuba akhe umkhombe, umsebenzi omkhulu wokwakha owawuthathayo eminyaka. Le nqanawa yayibonakala kuye wonke umntu ohamba ngendlela, kwaye yayiya kuthathwa njengengaqhelekanga kakhulu ngenxa yokuba bahlala kumhlaba owomileyo kude nolwandle. Xa izilwanyana zafika kwilifu lothuli, oko bekuya kwenza indawo entle. Ekugqibeleni, uNowa wayalelwa ukuba angene emkhombeni kunye nentsapho yakhe kwiintsuku ezisixhenxe phambi konogumbe (Genesis 7: 4).

Ngaba akangebi uThixo wenza umboniso omkhulu kumashumi eminyaka ngoku malunga nemeko yangoku yesono engazange ibonwe? Wenze ngokunjalo.ibonisa imiqondiso yamaxesha-Ukubonelela ngomkhombe omtsha, “iTyeya yomnqophiso omtsha”: the Ntombi enyulu uMariya (ubizwa ngokuba “yityeya yomnqophiso omtsha” ukusukela, njengoko ityeya yomnqophiso omdala ithwele iMithetho Elishumi, uMariya wathwala iLizwi likaThixo esibelekweni sakhe (jonga IEksodus 25: 8.) UMariya ukwabonwa kwi-typology njengophawu lweCawa, kanye njengoko ityeya kaNowa iluhlobo lweCawa. UMariya wayephethe "umnqophiso omtsha" ngaphakathi kuye, isithembiso “samazulu amatsha nomhlaba omtsha,” kanye njengokuba umkhombe kaNowa wawuphethe isithembiso sehlabathi elihlaziyiweyo.)

Ukubonakaliswa kwendima yakhe njengeTyeya entsha kwaqala ikakhulu ngokubonakala kwakhe eFatima, ePortugal, xa wasibizela kwindawo "yokusabela yentliziyo yakhe engafezekanga," kwaye uye wanda kwimiboniso eyahlukeneyo kwihlabathi liphela. 

Yavulwa itempile kaThixo ezulwini, kwaza kwabonakala ityeya yomnqophiso wakhe etempileni. Kubekho imibane, iindudumo, neendudumo, inyikima, nesichotho esinamandla. Kwabonakala umqondiso omkhulu esibhakabhakeni, umfazi ambethe ilanga, inyanga ingaphantsi kweenyawo zakhe, entloko kuye isisithsaba seenkwenkwezi ezilishumi elinambini… (ISityhi 11: 19-12: 1)

Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba emva kokuvela "kwetyeya yomnqophiso wakhe… umfazi owambethe ilanga," umqondiso olandelayo "esibhakabhakeni" ngulo "wenamba enkulu ebomvu":

Umsila wayo wawususa isahlulo sesithathu seenkwenkwezi esibhakabhakeni waza waziphosa emhlabeni. (ISityhi. 12: 4)

Iinkwenkwezi ziye zachazwa ngabanye "njengeenkosana zeCawa", okanye abefundisi bawela kowexuko (uSteven Paul; I-Apocalypse-Ileta ngeleta; I-Universe, 2006). Imbonakalo yale nkulungwane idlulileyo ikhangeleka ngathi isisibhengezo sokreqo olukhulu okanye imvukelo… nyulu ezayo.

 

MARIYA, ARK NOKHUSELEKO

Lixesha lokuba siyeke ukukhathazeka kakhulu malunga nokuthandabuza kukaMariya kwabangengomaKatolika. Ngokunjalo nathi akufuneki siphinde sizikhathaze ngala maKatolika anamhlanje akugqala ukuzinikela kuMariya njengophelelwe lixesha, ophelelwe lixesha, kwaye "nanjengethiyori embi." Inxaxheba yakhe imiselwe ngokuqinileyo kwiNkcubeko yeCawa, kwaye sinikwe ubungqina obungaqhelekanga nobumangalisayo bobukho bakhe bomama kula maxesha ethu.

Ewe, UMariya uyaqokelela amatakane akhe amancinci esifubeni sakhe phambi kwesaqhwithi esisondelayo.

Musa ukonakalisa umhlaba nolwandle okanye imithi de sibeke itywina emabunzini abakhonzi boThixo wethu. (ISityhi. 7: 3)

Usicela ukuba sisebenzisane naye ngendlela uNowa awayecelwe ukuba asebenze ngayo noThixo. INkosi ibinokuziqokelela izilwanyana emkhombeni ngokwaYo, kodwa yacela uNowa nosapho lwakhe ukuba bancede. Kwaye ke, uMama wethu unqwenela ukuba singangeni kuphela kwindawo yokubalekela kwentliziyo yakhe engafakwanga, kodwa size nemiphefumlo nathi, "ngababini ngababini, ingamadoda nabasetyhini." Kufuneka sizise isivuno semiphefumlo ngobungqina bethu, ubunzima, kunye nemithandazo.

Abangenayo baba ngamadoda nabafazi, kwaye zonke iintlobo beza, kanye njengoko uThixo wayalela uNowa. (IGen 7:16) 

Kukho igama elixhonywe kwisaphetha sale Tyeya inkulu.Imfesane. ” UThixo usilandela nge engavamile nomonde ukubonelela ngamathuba onke enguqukweni. Umyalezo we Inceba kaThixo KaSt Faustina Ngu, umntu unokuthi, ithambeka kwiTyeya.

Ndibanika ithemba lokugqibela losindiso; Oko kukuthi, umthendeleko wenceba yam. Ukuba abayi kuyibulela inceba yam, baya kutshabalala ngonaphakade… baxelele imiphefumlo ngale nceba yam, kuba umhla owoyikekayo, umhla womgwebo wam, ukufuphi. -Idayari yeNceba kaThixo, ISt Faustina, n. 965 (bona Ithemba Lokugqibela Losindiso-Icandelo II)

 

UKUNGXAMISEKA

Ukungxamiseka komhla wethu koku: umnyango weTyeya usavulekileKusekho ixesha lokungena ngaphakathi, kodwa ithuba lisenokuba lelo xa kurhatyela. (INkosi iya “kukhanyisa” ithambeka leTyeya ngendlela enamandla nengazange ibonwe, inike uluntu ithuba lokugqibela lokuguquka lifune ubuso Bakhe…isilumkiso"Okanye"ukukhanya kwesazela, ”Ngokutsho kwezinye iimfihlelo zeCawa kunye nabaNgcwele. Yabona Amaxilongo Esilumkiso — Icandelo V.)

UNdikhoyo wamvalela ngaphakathi. (IGenesis 7:16)

Nje ukuba ucango lomkhombe kaNowa luvalwe, lalishiywe lixesha. Ngokunjalo nakule mihla yethu, uMariya ubhekise kweli xesha kwimbali njenge "xesha lobabalo." Emva koko ucango luya “luvalwa.” Amafu esichotho, ezo amafu enkohliso esele zizalisile isibhakabhaka sethu, ziya kuqokelela zize ziqine ukuze vimba ukukhanya kweNyaniso ngokupheleleyo, ukuba kuphela ixesha elifutshane. Ukutshutshiswa kweCawe kuyakufikelela encotsheni, kodwa abo bangena kwiTyeya bayakuba phantsi kokhuseleko lwaseZulwini, phantsi kwengubo yobulumko eya kubomeleza "ekushiyekeni inqanawa." Baya kuba nobabalo lokuqonda ubuxoki kwaye bangatsalwa ngaphandle kweTyeya ngumbane omangalisayo obabazungezile, ukukhanya kobuxoki elahlekisa imiphefumlo eye yamala uYesu, ukuKhanya kweLizwe.

Ke ngoko uThixo ubathumela ulahlekiso olomeleleyo, ukuze babakholelwe ababuxoki, ukuze bagwetywe bonke abangakholwanga yiyo inyaniso, basuka bakholiswa kuko ukungalungisi.  (2 Tes. 2: 7-12)

Abo kwiTyeya baya kuba mbalwa, abakhoyo kwi- uluntu olufanayoEkholose ngokupheleleyo ngolwalathiso lukaThixo.

UThixo walinda ngomonde ngemihla kaNowa ngexesha lokwakhiwa komkhombe, apho kwasindiswa abantu abambalwa, abasibhozo xa bebonke. (1 Pet.3: 20)

Ngezo ntsuku zangaphambi konogumbe, babesidla kwaye besela, betshata kwaye betshata, kude kube ngumhla awangena ngawo uNowa emkhombeni. Abazange bazi de kufike umkhukula kwaye wabakhukulisa bonke. Kuya kuba njalo nokufika koNyana woMntu. (Mat 24; 38-39)

 

UMKHUKULA 

Xa ezo "ntsuku zisixhenxe" zembandezelo ziphelile eCaweni, iya kuqala ukucocwa kwehlabathi.

Kuba lixesha lokuba umgwebo uqale ngendlu kaThixo; ukuba iqala kuthi, iyakuphela njani kwabo basilelayo ukuthobela iindaba ezilungileyo zikaThixo? (1 Pet. 4:17)

Isibhalo sithetha ngokuhlanjululwa okuzayo ikrele—"Umgwebo omncinci." Iya kukhawuleza kwaye ingalindelekanga. NgokweSibhalo, yiyo zandulela le Ixesha loXolo, kwaye iphela ngokutshatyalaliswa kwe Umchasi-Kristu: “Irhamncwa nomprofeti wobuxoki.”

Ugweba, enze imfazwe, ngobulungisa. Emlonyeni walo kwaphuma ikrele elibukhali ukuze libethe iintlanga… Irhamncwa labanjwa, kunye nalo kwabanjwa umprofeti wobuxoki, lowo wayenze imiqondiso emehlweni alo, wabalahlekisa ngayo abo balwamkelayo uphawu lwerhamncwa, nabo banqulayo: umfanekiso wayo. Aba babini baphoswa bephila echibini lomlilo elivutha isalfure. Abanye babulawa ngekrele eliphuma emlonyeni walowo ukhwele ihashe, zaza zonke iintaka zangcangcazela inyama yazo… Ndabona ingelosi isihla iphuma ezulwini… Yayibamba inamba, loo nyoka yakudala enguMtyholi, uSathana ke, sayikhonkxa iminyaka eliwaka. (ISityhi. 19:11, 15, 20-21, 20: 1-2) 

Ngokuba uYehova ubambene neentlanga, uya kugweba phakathi kwabantu bonke; abangahloneli Thixo banikelwa ekreleni; utsho uYehova. Isaqhwithi esikhulu siphuma esiphelweni somhlaba. (Yer 25: 31-32)

Ke, kufuneka sikuqonde ukungxamiseka kwexesha lethu ... sibuyele kuThixo ngentliziyo zethu zonke. Umthandazo kunye nezohlwayo zisenokutshintsha izinto.

Nangona kuthatha ixesha elide ukuba isicwangciso sakhe senzeke, ngoku Lixesha lokuba ngena kwiTyeya.

Yabonani, lingoku ixesha elamkeleke kakuhle; yabona, ungoku umhla wosindiso; (2 Kor. 6: 2)

UMariya, ehleli kuye iNkosi buqu, uyintombi yaseZiyon ngobuqu, ityeya yomnqophiso, indawo apho kuhlala khona ubuqaqawuli beNkosi. 'Yindawo kaThixo yokuhlala. . . namadoda. ” Uzele lubabalo, uMariya unikelwe ngokupheleleyo kulowo ungene ukuhlala kuye kwaye lowo sele eza kumnika ihlabathi. -IKatekism yeCawa yamaKatolika, 2676; cf. IEksodus 25: 8

 

 

Biza I ARKI
(Lo mbongo uthunyelwe kum njengoko bendibhala oku kucamngca…)

 

Yizani bonke abantwana bam endibathandayo

 

kuba ixesha lokulingwa selifikile;

 

Emkhombeni wokukhusela

 

Ndiza kulususa lonke uloyiko.

 

NjengoNowa kwakudala

 

wabasindisa abo babemamela,

 

washiya iimfama nezithulu

 

ezele zizono zehlabathi nokubawa.

 

Ulawulo lwesono kunye nephutha

 

Iyanda, kungekudala izakukhukula,

 

ngenxa yokwala umntu uNyana wam

 

negazi laKhe elihlangulayo.

 

Umhlaba ubekwe emngciphekweni

 

bonke abantwana elunxwemeni,

 

iingqondo neentliziyo zonakalisiwe

 

bayazika kuSathana.

 

Ityeya yam iya kuba yindawo

 

Ndiza kukhusela ndize ndisindise,

 

abaya kuza bazimela

 

Ndiza kukunceda ube nesibindi.

 

Umama wam-uthando luya kukuzalisa

 

Ndiza kukhanyisa indlela yakho kunye nesikhokelo,

 

Ngamaxesha oyika nobumnyama

 

Ndiya kuhlala ecaleni kwakho.

 

-UMargaret Rose Larrivee, ngoJulayi 11, 1994

 

EZINYE IZIFUNDO:

 

 

Cofa apha ukuze Ungabhalisi or Bhlisa kule Journal. 

 

Print Friendly, PDF & Email
exhonyiweyo EKHAYA, UMARIYA, IXESHA LOBABALO.