Xa Amatye Adanduluka

NGOKUPHELELE KWE-ST. UYOSEFU,
UMTSHATO WENTOMBI YENTSIKELELO MARIYA

 

Ukuguquka asikokuvuma nje ukuba ndonile; Kukufulathela okungalunganga kwaye ndiqale iVangeli. Kule nto kuxhomekeke kwikamva lobuKristu emhlabeni namhlanje. Umhlaba awuyikholelwa into efundiswa nguKrestu kuba asiyiyo inyama.
-UMkhonzi kaThixo Catherine de Hueck Doherty, Ukuzanga kukaKristu

 

UTHIXO uthumela abantu baKhe abaprofeti, hayi ngenxa yokuba iLizwi elenziwe Yinyama alonelanga, kodwa kungenxa yokuba isizathu sethu, simnyama sisono, nokholo lwethu, lwenzakaliswa kukuthandabuza, ngamanye amaxesha sidinga ukukhanya okukhethekileyo esikunikwa yiZulu ukuze kusikhuthaze Guqukani, nikholwe kwiindaba ezilungileyo ezi. [1]UMarko 1: 15 Njengoko u-Baroness watsho, ihlabathi alikholelwa kuba namaKristu kubonakala ngathi nawo akakholelwa.

 

AMATYE AMANCINANE

Kwakukho umzuzu xa abaFarisi babefuna ukuba uYesu akhalimele abafundi bakhe ngokudanduluka: “Makabongwe lo Kumkani uzayo egameni leNkosi” xa wayengena eYerusalem. Kodwa uYesu waphendula wathi:

Ndithi kuni, ukuba bathe cwaka, ayakukhala amatye. (Luka 19:40)

Kwenzeka ntoni xa abafundi bakhe besenza hayi kukhala iVangeli? Kwenzeka ntoni xa abaPostile baKhe, ngenxa yokoyika abasemagunyeni, babaleka umyezo waseGetsemane okanye bathengise igama lakhe elilungileyo ngamaqhosha esilivere angamashumi amathathu (okanye agcine imeko yabo yesisa)? [2]cf. Ukubala iindleko Emva koko uThixo uyawavusa amatye ukuba athethe-njengekhulu. “Inene lo ibinguNyana kaThixo! [3]cf. Mat 27:54 okanye uMama wakhe, ukungqina kunye naye ezinyaweni zoMnqamlezo ngobukho bakhe. Ewe, kwimihla yethu xa iinxalenye ezininzi zabefundisi nabantu abaziwayo bethe cwaka ekuchazeni ngokucacileyo nasekukhuseleni iVangeli neemfundiso zikaYesu, iNkosi ithumele abaprofeti endaweni yabo: amatye amancinci eemboni ezingaziwayo, ababonisi, kunye neentsomi— oyintloko phakathi kwabo, uMama wethu osikelelweyo.

 

UKUGQIBELA AMATYE

Ngosuku olulandelayo emva kokubhala Vula iiNtloko, Ekuqinisekiseni imfundiso yeCawe kwindawo yokutyhilwa ngasese ebomini bakhe, kunye nezikhuthazo zoopopu zokuba baphulaphule ngenyameko kwiziprofeto kula maxesha okubhideka, umyalezo wapapashwa kumboni waseLatin America nohlazo, uLuz de Maria Bonilla.

Abakhohlisi abakhulu bagqithile kuBantu boNyana wam kwaye izihlwele zabalandela zabalandela; abaprofeti abathunyelwe yiNdlu kaBawo bayaliwa. Kwaye abo bazinikele ngokuzithandela kwinkonzo yoNyana wam basebenzisa la mandla banikiweyo ukuba bahambe kunye nokuyalela abantu abathembekileyo, ukuze babe ngabatshutshisi babantwana abathembekileyo beCawa yoNyana Wam.

Intliziyo yam ibuhlungu kanjani ngabo abathi, bezikhusela "ngenzondelelo" kwiNdlu kaTata, bafuna ukuthulisa ilizwi lezixhobo ezithunyelwa yiNdlu kaTata kuBantu baKhe, ukuze ngamazwi agcwele iNyaniso, kwaye ahambe endaweni ukubeka, banokufezekisa imishini yabo bonke abantwana bokwenyani beCawe yoNyana wam… -UMama wethu kuLuz de Maria, Ngomhla wamashumi amabini anesibhozo ku-Matshi 18; iguqulelwe nguPeter Bannister M.Th .; Imibhalo yakhe ukusukela ngo-2017 ukuya nje usandula kufumana ifayile ye- nangemvume Ukusuka kuBhishophu Juan Abelardo Mata Guevara wase-Esteli, eNicaragua

Eli tyala livela kuMama wethu liza emva kohlaselo lwasesidlangalaleni kwimithombo yeendaba zamaKatolika nakwibhlogosphere kwimo yaseMedjugorje (ethe iVatican yanayo hayi Ulawule emva kweminyaka engamashumi amathathu, kwaye uzimisele ukuhlala evulekile, esusa nolawulo kumabango obhishophu avela kubishophu wasekhaya), kunye nabanye oobhishophu abaguqula izigqibo zoobhishophu bangaphambili kuvunywe izibhengezo zikaMama wethu, ngaloo ndlela uthulisa umyalezo wezo ndawo zembonakalo.

Ngokubhekisele kwiMedjugorje, ndibalise ibali lentatheli eyaziwayo eyazibonela ngokwethu iphulo elinamandla, elixhaswe ngusozigidigidi, ngokuchasene nezimanga-ubuxoki obuthi intatheli, kude kube namhla, buqulathe malunga ne-90% yabachasi Izinto zaseMedjugorje phaya ngaphandle ”(jonga KwiMedjugorje). Ewe ndibonile uninzi lobu buxoki buqhubekeka kwaye buphindaphindiwe buhlala bungaphezulu kokuncinci kunye nokuhleba okungenabungqina. Ngokusuka kwimbono yam njenge ntatheli kamabonakude, kunqabile ukuba beme kuvavanyo lwenyani, kungasathethwa ke ngesisa sobuKristu.

 

IMFAZWE YOKOMOYA

Kodwa oku akumele kusimangalise. USathana uyawazi amandla eLizwi likaThixo, nokuba liza ngokuTyhilwa kweCawe, okanye "isityhilelo sabucala" esinikwa ngala matye mncinanana asibizayo sibuyele kuwo. ILizwi likaKristu linamandla oku utshintsho, Guqula, yaye vuselela amakholwa; ukubahlanganisa njengomkhosi wokubhukuqa ubukumkani bukaSathana; kunye nokuzisa uloyiso lwentliziyo engafakwanga, uMama oBusisiweyo ayilindele ngolangazelelo ngemiyalezo yakhe rhoqo, ngakumbi ukusukela kuFatima, kwiminyaka elikhulu eyadlulayo.

Abo banqwenela ukuthetha izinto ezinganyanisekanga ngokwasengqondweni ezinje, "Owu, umthandazo kunye nobomi bomthendeleko baseMedjugorje kulungile, kodwa imiyalezo yeemboni iyinkohliso yeedemon," kufuneka siyiqwalasele. Ndive amabali amaninzi abantu beza kuguquko ngokuchanekileyo Ngokufunda imiyalezo yeMedjugorje ethi, ukuba iyinyani, ikwakhona "nelizwi likaThixo." [4]Ukwahlulwa "kwidiphozithi yokholo" okanye kwiSityhilelo sikaRhulumente seCawa.

Ityala elinye elinjalo lelo lika-Fr. UDonald Calloway. Wayengumfana ovukelayo owayengazi kwaphela ngobuKatolika. Ke ngobunye ubusuku wathabatha incwadi yemiyalezo kaMedjugorje. Njengoko wayezifunda, kukho into eyaqala ukumtshintsha. Wayiqonda iNkosikazi yethu ubukho, waphiliswa ngokwasemzimbeni kwaye waguqulwa ngobusuku obunye ukusuka kwiminyaka yokusebenzisa iziyobisi gwenxa, kwaye wafakwa kukuqonda okuyisiseko kweenyaniso zamaKatolika. Kude kube namhla, ukushumayela kwakhe njengompostile kunye nokuthembeka kwiCawe kaKrestu bubungqina obumangalisayo bamandla eLizwi likaThixo-kwiNkcubeko eNgcwele nakwizityhilelo zesiprofetho. 

Njengombhalo osemazantsi, uFr. UDon-kunye nam-siyakuthobela nasiphi na isigqibo sokugqibela esinokwenziwa yiVatican malunga neMedjugorje.

 

AMANDLA ESIPROFETO

UPaul uPaul wayewazi kakuhle amandla wento esiyibiza ngokuba "sisityhilelo sabucala" -into leyo engeyiyo "eyimfihlo" kwaphela xa uThixo eyilungiselele umzimba wonke kaKristu okanye wehlabathi. Uhambo lukaPawulos ebuKristwini luqale xa waqala ukufumana izityhilelo "zabucala", okokuqala ekuguqukeni kwakhe, emva koko xa “Waxwilwa wasiwa kwelesithathu izulu.” [5]I-2 Cor 12: 2 Ke, wafundisa ukuba ngexesha “Indibano”—Inokuthelekiswa ukuba yiMisa ngokwalo[6]cf. 1 Kor. 14:23, 26-Isiprofetho kufuneka samkelwe, sibhengezwe, kwaye siviwe ukuze…

… Ongakholwayo okanye umntu ongafundiswanga makangene, uya kuqinisekiswa ngumntu wonke agwetywe ngumntu wonke, kwaye iimfihlakalo zentliziyo yakhe ziya kutyhilwa, ke ngoko uya kuwela phantsi anqule uThixo, evakalisa, “Ngokwenene uThixo uphakathi kwakho. . ” (1 Kor. 14: 24-25)

Ndizele ukuxelela umhlaba ukuba uThixo ukhona. Ubuzeleyo bobomi, kwaye ukonwabela oku kuzaliswa noxolo, kufuneka ubuyele kuThixo. -Umyalezo wokuqala ekuthiwa uvela kuwo UMongameli wethu waseMedjugorje

Ilizwi likaThixo alinakuthuliswa. Siza kwazi ngala maxesha, ngenye indlela, ukuba ukhona. Wonke amatye amancinci atyunyuziweyo, aqotywe umlomo, okanye aphoswe kuLwandle lokuthandabuza nangala maxesha, uThixo uyawaphakamisa amanye. Ewe, iZibhalo ziyangqina ukuba:

'Kuya kuthi ngemihla yokugqibela,' utsho uThixo, 'ndithulule isahlulo somoya wam phezu kwayo yonke inyama. Oonyana benu neentombi zenu baya kuprofeta, amadodana enu abone imibono, namadoda enu amakhulu aphuphe amaphupha; (IZenzo 2:17)

KwiNcwadi yeSityhilelo (esisityhilelo esisisiprofeto esinye eside), indawo yokugqibela kaThixo ngaphambi kokuba ahlambulule umhlaba ayililo olunye uxwebhu lukapapa, kodwa ligama nobungqina Abaprofeti:

Ndiya kuthumela amangqina am amabini ukuba aprofete ngezo ntsuku zilikhulu elinamanci mathandathu, benxibe ezirhwexayo. (ISityhilelo 11: 3)

Ekugqibeleni, kwaigazi labo liya kuphalala “njengelizwi lokugqibela” kwisizukulwana esinemvukelo Ityhefu enkulu kwaye UkuThola okuKhulu, bayitshabalalisile indalo kaThixo.

Ukuba igama alikaguquki, iya kuba ligazi eliguqukayo. —IPOPA ST. UJOHN PAUL II, ovela kumbongo Igama loqhagamshelwano Stanislaw

Kwaye ke, uPaul uPaul ubongoza iBandla ukuba lingagcini ngokuthobela ilizwi likaThixo lesiprofeto, kodwa nokuba lime liqinile kwiLizwi likaThixo elityhilwe kuYesu Krestu, kwaye ladlula Isiko. Ewe kunjalo, emva kwesilumkiso malunga nenkohliso ezayo yomchasi-Kristu, uSt.Paul unika iyeza:

Ngoko ke, bazalwana, yimani niqinile, nizibambe izithethe enazifundiswayo, nokuba kungelizwi, nokuba kungencwadi yethu. (2 Tes. 2:15)

Kwaye ke ndiza kuqhubeka, njengoko ndenzile kwasekuqaleni kolu bhalo lobupostile, ndizobe kumthombo weLizwi likaThixo oza kuthi, ngeNkcubeko eNgcwele, nangamatye amancinci ekhala kuthi kula maxesha….

Kwangathi uSt. UJoseph, owakhokela ekhusela uMariya kunye noYesu osana kwizityhilelo zengelosi ... sithandazeleni. 

 

KUFUNDWA NGOKUBA

Isiprofetho siqondwe ngokufanelekileyo

Ukuvula Izibane

KwiSityhilelo saBucala

ZaBabona kunye neMibono

Isiprofeto, iiPapa, kunye nePiccarreta

Kuxulutywa Abaprofeti

Amatye aphikisayo

Ukujonga okungokwesiprofeto - Icandelo I kwaye Icandelo II

KwiMedjugorje

IMedjugorje: "Iinyani nje, Ma'am"

Unyango

Olona Nyango lukhulu

 

Cofa ikhava ye-albhamu ukuze ukhuphele uncoma
ye I-Chaplet yeNceba kaThixo kunye noFr. UDon Calloway
kunye nomculo kaMark Mallett!

 

Joyina uMarko kule Lent! 

Ukomeleza kunye neNkomfa yokuPhilisa
Ngomhla wamashumi amabini anesithandathu ku-Matshi-24, 25
kunye
UFr. UFilipu Scott, FJH
UAnnie Karto
UMark Mallett

Icawa iSt. Elizabeth Ann Seton, Springfield, MO 
I-2200 W. yeRiphabhlikhi yeNdlela, i-Spring endala, MO 65807
Isithuba silinganiselwe kulo msitho wasimahla… ke bhalisa kungekudala.
www
okanye utsalele umnxeba uShelly (417) 838.2730 okanye uMargaret (417) 732.4621

 

Ukudibana NoYesu
Ngomhla wamashumi amabini anesixhenxe, nge-27, ngo-7: 00 ngokuhlwa

kunye 
UMark Mallett kunye noFr. UMark Bozada
Icawa yamaKatolika i-St James, eCatawissa, MO
Ingqungquthela ye-1107 yeDrayivu 63015 
636-451-4685

  
Ndikusikelele kwaye ndiyabulela
amalizo akho kule nkonzo.

 

Ukuhamba noMark kwi The Ngoku iLizwi,
cofa kwibhena engezantsi ukuya rhuma.
I-imeyile yakho ayizokwabelwana naye nabani na.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Imihlathi

Imihlathi
1 UMarko 1: 15
2 cf. Ukubala iindleko
3 cf. Mat 27:54
4 Ukwahlulwa "kwidiphozithi yokholo" okanye kwiSityhilelo sikaRhulumente seCawa.
5 I-2 Cor 12: 2
6 cf. 1 Kor. 14:23, 26
exhonyiweyo EKHAYA, UMARIYA.

Amagqabantshintshi zivaliwe.