Xa ukhula luqala ukuya entloko

I-Foxtail kwidlelo lam

 

I ufumene i-imeyile evela kumfundi okhathazekileyo ngefayile ye- inqaku Evele kutshanje kwi Youth Vogue elinomxholo othi: “Ukwabelana ngesondo ngesini: Into ekufuneka uyazi”. Inqaku laqhubeka ukukhuthaza abantu abancinci ukuba baphonononge i-sodomy ngokungathi ayinabungozi emzimbeni kwaye baziphathe kakuhle njengokucofa iinzwane zakho. Njengokuba bendicinga ngeli nqaku-kunye namawaka ezihloko endizifundileyo kule minyaka ilishumi idlulileyo okanye okokoko kubhala ubuqhetseba, amanqaku abalisa ngokuwa kwempucuko yaseNtshona- umzekeliso weza engqondweni. Umzekeliso wamadlelo am… 

 

INTSHUKUMO YENTAMBO 

Xa safudukela kwifama yethu encinci apha kumathafa aseNtshona Canada kwiminyaka elithoba eyadlulayo, ndacinga ukuba sinamadlelo amahle eenkomo ezimbalwa. Kodwa lathi lifika ihlobo, ndabona ukuba andilunganga. I-Foxtail yayikhula kuyo yonke indawo.

Lukhula eqala ukubonakala njengengca, kodwa ngoJulayi, yenza intloko ejongeka ngathi yingqolowa. Nangona kunjalo, ingxaki ngeFoxtail kukuba intloko yenza iifom njengebhanti yentlanzi. Xa uthambisa iminwe yakho ecaleni kwentloko, ivakala igudile, kodwa kwicala elichaseneyo, ezo barbs zibukhali. Ukuba iFoxtail ingena ekutyeni kwemfuyo yakho, kwaye iyayitya, ezo ntloko zinokubambeka emqaleni wazo kwaye zibangele izifo, ezinokukhokelela ekufeni. 

Ke, unyaka nonyaka, bendisenza konke endinako ukususa olu lukhula, ndinqongophele ekusebenziseni iikhemikhali eziyingozi. Njengoko enye ingcali yezolimo yomhlaba yandixelela, "iFoxtail luphawu lokuba umhlaba wakho ukwimeko embi. Lukhula lokugqibela ukukhula phambi kokuba kungabikho nto iya kukhula. ” Kodwa zonke iindlela zendalo endizisebenzisileyo azenzanga nto ukunqanda ukwanda kokhula kuyo yonke ifama yethu. Oku kuwa kuza kufuneka ndikuthathe ngamandla amanyathelo. 

Ihlabathi namhlanje lifana namadlelo am. Kule minyaka ingamawaka, bekukho ukuvumelana ngokubanzi malunga nokuziphatha okuhle kunye nokungalunganga phantse kuzo zonke iinkcubeko. Yinto esiyibiza ngokuba yi "umthetho wokuziphatha wendalo.”Kodwa kwiinkulungwane ezine ezidlulileyo oko kwaqalwa Ixesha "lokukhanyisa"ukhula zazihlwayelwa phakathi kwengqolowa, ngamanye amazwi: ubuxoki obuncinci obuthe umntu yedwa, ngaphandle koThixo, nguye omisela ikamva lakhe. Olu khula lubonakalise kwinkoliso ye "isms" ebekwe ngamadoda akhohlisiweyo: deism, rationalism, scienceism, Marxism, socialism, communism, feministism, femuismism, atheism, nokuziphatha, nokuzimela, njalo njalo. Njengokuba ukhula emadlelweni am luphume kulawulo, ngokunjalo, nobuntu bungene Ilixa lokuchas 'umthetho

Ngoku, olo khula luza entloko. Kwaye sothukile. Ngequbuliso, yonke "intsimi yehlabathi" ijongeka ngokwahlukileyo. Emadlelweni am, kwiintsuku nje ezimbalwa, ajike aba lulwandle lokoqobo lweentloko ezimhlophe zeFoxtail zijikeleza emoyeni. Ngokubonakala konke, umntu unokucinga ukuba bendihlwayele iFoxtail, hayi ingca emadlelweni apho! Ngokunjalo ke, ilizwe libonakala ngathi isono kunye nokuphambuka yinto eqhelekileyo. Naphi na apho sijonga khona, siyabona ezopolitiko kunye namaqela okuphembelela siwangawangisa yimimoya yokuziphatha okuhle, isixelela ukuba ezo zinto kwisizukulwana esidlulileyo kuphela ezazithathwa njengokuziphatha kakubi, ziyingozi, kwaye zichasene nomthetho wendalo ngoku "zilungile." [1]cf. Iphupha lalowo ungenamthetho NjengoFoxtail, obu buxoki bushushu phantsi kwelinye icala, kodwa bunqamleze kwelinye. Ukuba siginyiwe lulutsha lwethu namhlanje njengento elungileyo (kwaye ilungile), ikamva ngokuqinisekileyo liya kuba semngciphekweni omkhulu. 

 

UKUQHUBA NGEXESHA LOKWENENE

Kwintetho eyanikelwa ngu-Pope Benedict kwiminyaka esixhenxe eyadlulayo, neyathelekisa amaxesha ethu nokuwa koBukhosi base Roma, wathetha ngokubonakala ngathi "ngamava okusilela kukaThixo" - ngokungathi ukhula luyigqithile ingqolowa… 

Ukwahlulwa kwemithetho-siseko ephambili yezomthetho kunye nemo yokuziphatha esisiseko esiyixhasayo yawavula amadama kude kube lelo xesha ayekhusela ukuhlalisana ngoxolo phakathi kwabantu. Ilanga lalitshona kwihlabathi liphela. Rhoqo iintlekele zendalo ziyonyusa ngakumbi le meko yokungazithembi. Kwakungekho gunya libonakalayo elinokuphelisa oku kwehla. Eyona nto yayinyanzeliswa, yayikukucela amandla kaThixo: isicelo sokuba aze kukhusela abantu bakhe kuzo zonke ezi zisongelo.. —UPOPE BENEDICT XVI, Idilesi kwiRomania yaseRoma, nge-20 kaDisemba ka-2010

Ewe, njengoko umfundi wam wayekhalile kum kwileta yakhe: “Kufuneka sibasongele abantwana / abazukulwana bethu ukuze sibakhusele! Uza kuyichitha nini uYesu inqaba kaSathana? Yiza Isilumkiso NKOSI! ” [2]cf. Iliso leSiphango

Ewe, icandelo lokuqala “Isilumkiso”Isiza ngqo kwimilebe yoopopu ngokwabo (yabona Kutheni le nto ayingoPopu?). 

Kuwo onke amathemba amatsha kunye nezinto ezinokwenzeka, umhlaba wethu kwangaxeshanye ukhathazwa yingqondo yokuba ukuvumelana kokuziphatha kuyawa, ukuvumelana ngaphandle kwezomthetho nezopolitiko ezingenakho ukusebenza ... Ngokwenyani, oku kwenza ukuba isizathu singaziboni izinto ezibalulekileyo. Ukuchasana noku kusithwa kwesizathu nokugcina amandla okubona okubalulekileyo, ukubona uThixo nomntu, ukubona okuhle nokuyinyani, ngumdla oqhelekileyo ekufuneka umanyanise bonke abantu bokuthanda okuhle. Ikamva lehlabathi lisemngciphekweni —UPOPE BENEDICT XVI, Idilesi eya kwiRoyal Curia, nge-20 kaDisemba ka-2010

Kukho ukungonwabi okukhulu ngeli xesha emhlabeni naseCaweni, kwaye into ekuthethwa ngayo lukholo. Kuyenzeka ngoku ukuba ndiphindaphinde ibinzana elingaqondakaliyo likaYesu kwiVangeli ka-St. Luke: 'Xa uNyana woMntu ebuya, ingaba usaya kufumana ukholo emhlabeni?'… Ngamanye amaxesha ndifunda isicatshulwa seVangeli sesiphelo Amaxesha kwaye ndiyangqina ukuba, ngeli xesha, ezinye iimpawu zesi siphelo ziyavela. —UAPOPE PAUL VI, Imfihlo Paul VI, UJean Guitton, iphe. 152-153, Imbekiselo (7), iphe. ix.

 

UKHULA EKUPHELENI KWALO XESHA

Kodwa sisiphi "isiphelo" esivelayo? Ngokwapopu, ayisosiphelo sehlabathi, kodwa ukuphela kweminyaka. [3]ukubona Iipopu, kunye neXesha lokuKhangela

Emva kococeko ngokusebenzisa ukuvavanywa kunye nokubandezeleka, ukuqala kwexesha elitsha sele liza kuqalisa. -IPOPE ST. UJOHANE PAUL II, Ababukeli ngokubanzi, nge-10 kaSeptemba 2003

Njengoko ndicacisile Iipopu, kunye neXesha lokuKhangela, Uninzi lwabapapa luye lwaprofeta ngokuza "kokuzola" kweentlanga, "isiqalo esitsha", "ukusa okusha"; ixesha apho kuya kubakho "ukubuyiselwa kwegunya", "ubumnandi boxolo" kunye "nempucuko entsha" apho "kuzo zonke izixeko needolophana umthetho weNkosi ugcinwa ngokuthembeka." Bathi "izixhobo ziya kuqothulwa", "ukungalingani okungafanelekanga kwezentlalo kuya koyiswa," kwaye "ngabantu, U-Kristu kufuneka abutshabalalise ubusuku besono esibi kunye nokufika kobabalo kwakhona." Okanye, eshwankathelwe kumazwi ayiNgcwele uJohn Paul II, uThixo "uya kuphinda amise imvisiswano yendalo." Konke oku kuya kufezekiswa koko oopopu bebethandazela kona: “iPentekoste entsha.”

Ixesha lesiphelo esiphila kulo lixesha lokuthululwa koMoya. -ICatechism yeCawa yamaKatolika, n. I-2819

… UMoya wePentekoste uza kuwuzalisa umhlaba ngamandla akhe… Abantu bayakukholwa kwaye bayakudala umhlaba omtsha… Ubuso bomhlaba buya kuhlaziywa kuba into enje ayizange yenzeke oko iLizwi laba yinyama. -UYesu kwimiyalezo evunyiweyo eya ku-Elizabeth Kindelmann, Idangatye Lothando, iphe. 61

UPaul ngokufanayo wathetha ngecebo likaBawo “ukuba kwizigaba ezizayo ukuze abubonakalalise ubutyebi obungenakuthelekiswa nanto bobabalo lwakhe ngobabalo lwakhe kuthi kuKristu Yesu. [4]cf. Efe 2:7

Kodwa kuqala, ukhula kufuneka lwahlulwe kwingqolowa. 

Ubukumkani bamazulu bufanekiswa nomntu owahlwayela imbewu entle entsimini yakhe. Ngoxa wonke umntu wayelele kwafika utshaba lwakhe lwahlwayela ukhula lonke ngengqolowa, emva koko lwemka. Xa isivuno sakhula saza savelisa isiqhamo, lwavela nokhula… .Amakhoboka akhe athi kuye, 'Uyafuna na ukuba siyokulinyusa?' Uphendule wathi, 'Hayi, ukuba niyalususa ukhula nincothule nengqolowa kunye nalo. Yekani kukhule ndawonye kude kube lixesha lokuvuna; ke ngexesha lokuvuna ndiza kuthi kubavuni, Qokelelani ukhula kuqala, nilubophe lube zizithungu zokutshiswa, ingqolowa ndayihlanganiseleni kuvimba wam. (Mat 13: 24-30)

Emva kwexesha u Yesu wacacisela abaPostile baKhe ukuba lowo wahlwayela ukhula yayinguSathana, “uyise wobuxoki” [5]cf. Yohane 8:44

… Intsimi lihlabathi, imbewu elungileyo ngabantwana bobukumkani. Ukhula ke ngoonyana bongendawo; utshaba ke olwawuhlwayelayo wona nguMtyholi; Isivuno sisiphelo sexesha…

Kwaye kunjalo. Ukhula luza kufikelela kwihlabathi liphela. Kodwa kude nexilongo lokuphumelela kukaSathana, eneneni ibonisa ukupheliswa kobukumkani bakhe obusathana. Nini? Asazi. Kothi ke kwakufika oko kuhlanjululwe,ngqwabalala.Yiyo loo nto uThixo ebesebenzisa konke anako ukuphilisa impilo yomhlaba “kulo”ixesha lenceba, ”Kodwa konke ukuvela kubonisa ukuba a Utyando lweCosmic iya kuba yimfuneko, kwaye ukuba eli xesha lenceba linokuza nentloko. Njengoko uPaul VI esitsho,imiqondiso yamaxesha”Zisingqongile. Ukhula luyaphuma njengokuba ububi bungasazifihli, kwaye ke, isivuno sisondele. 

Umhlaba xa kusondela iwaka leminyaka elitsha, elilungiselelwe yiCawa iphela, linje ngentsimi elungele ukuvunwa. —ST. UPOPE JOHN PAUL II, uSuku loLutsha lweHlabathi, ekhaya, nge-15 ka-Agasti ka-1993

Ewe, khumbula amazwi e-agronomist yam: "I-Foxtail lukhula lokugqibela ukukhula ngaphambili nto iya kukhula. ” Ukuba “Intsimi lihlabathi,” njengoko uYesu watshoyo, ke siyakubona ukufa nokonakala komhlaba wethu, ngokomoya kwaye ngokwenyama. "I-foxtail" ikuyo yonke indawo, kwaye ukuba uThixo akangeneleli, nto ezilungileyo ziya kuba nakho ukukhula. 

… Xa le miqondiso iqala ukwenzeka, yimani nkqo niphakamise iintloko zenu kuba inkululeko yenu isondele… Ke amalungisa aya kukhanya njengelanga ebukumkanini bukaYise. (Luka 21:28; Mat 13:43)

 

UXANDUVA lwethu

Impendulo yethu kuko konke oku ayinakuba yinto yokwenziwa nje-asingabo ababukeli kodwa sithatha inxaxheba kumsebenzi wenkululeko. 

Asinakho ngokuzolileyo ukwamkela lonke uluntu lubuyela umva kubuhedeni. -Cardinal Ratzinger (POPE BENEDICT XVI), Ukuvangela okutsha, Ukwakha inkcubeko yothando; Idilesi yeeKhathekist nooTitshala bezeNkolo, nge-12 kaDisemba 2000

Singqolowa kaThixo, emiselwe ugcino lukaThixo, Oko kukuthi, uBukumkani baKhe. Kodwa lo gama “kungokuphela kwexesha, uBukumkani UThixo uza kungena ukugcwala, "U [6]CCC, n. 1060 ICatechism ikwafundisa ukuba:

Icawa "uLawulo lukaKristu olusele lukho emfihlakalweni." -CCC, n. I-763

ICawa yamaKatolika, yobukumkani bukaKristu emhlabeni, imiselwe ukusasazeka ebantwini bonke nakwiintlanga zonke… —I-POPE PIUS XI, Iikota Primas, I-12-11, n. Ngomhla we-1925, ngoDisemba 24, 14; cf. Mat XNUMX:XNUMX

Ke, xa nawuphina umfama eqokelela ingqolowa yakhe koovimba bakhe, kuhlala kunjalo ukuze loo mbewu isasazeke kwaye iphindaphindwe kwakhona "nge ntwasahlobo entsha." Ngokukwanjalo, ngokutsho koopopu, uMama wethu, kunye neemfihlakalo ezivunyiweyo zale nkulungwane idlulileyo, uThixo uhlanganisa intsalela eya kuthi "ibuye izale ngokutsha" umhlaba ngobulungisa. Oko kukuthi, baya kuphilangentando kaThixo,”Oko kukuthi“ ukubuyiselwa kwezinto zonke kuKristu ”nokubuyiselwa“ kwemvisiswano yendalo. ” 

Ngaba isoyikiso lilizwi lokugqibela? Hayi! Kukho isithembiso, kwaye eli lelokugqibela, igama elibalulekileyo…Mna ndingumdiliya, nina ningamasebe. Lowo uhleli kum, ndibe mna ndihleli kuye, yena uya kuyivelisa ngamandla," (Yoh 15: 5) … UThixo akasileleki. Ekugqibeleni uyaphumelela, uthando luyaphumelela. —UPOPE BENEDICT XVI, Homily, Isinodi Yobhishophu, nge-2 kaOktobha, 2005, eRoma

Ewe ummangaliso wathenjiswa eFatima, owona mmangaliso mkhulu kwimbali yehlabathi, owesibini emva koVuko. Kwaye loo mmangaliso uyakuba lixesha loxolo olungazange lubonelelwe ngenene emhlabeni. —UKhadinali Mario Luigi Ciappi, isazi ngezenkolo sikapopu kuPius XII, uJohn XXIII, uPaul VI, uJohn Paul I, noJohn Paul II, ngo-Oktobha 9, 1994; Ikhatyathi yoSapho, (Septemba 9, 1993); iphepha 35

Kwaye ke phakamisani iintloko zenu, bazalwana noodade. Vumela "intloko yengqolowa" ibhabhe ngaphezulu kokhula ukuze inyani inqumle imimoya yobunyani kwaye ilizwi loMdali livakale… kwabo bazokumamela ngeli xesha lenceba. Ningabaprofeti baKhe. Lilizwi laKhe. Nilukhanyiso olulindele ubumnyama. [7]cf. Ithemba liyasa Sukoyika. INkosi yesivuno iyeza. Kwaye uthi, ngokulula, “Thembeka. ”

Ngenxa yokuba uwugcinile umyalezo wam wonyamezelo, ndiyakukugcina ukhuselekile ngexesha lesilingo eliza kuza kwihlabathi liphela ukuvavanya abemi bomhlaba. Ndiyeza ngokukhawuleza. Bambelela kwinto onayo, ukuze kungabikho namnye usithabathayo isithsaba sakho. (ISityhi. 3: 10-11)

NDINGU… Eli ligama lam ngonaphakade; le sisihloko sam zonke izizukulwana. (Ukufundwa kweMisa okokuqala namhlanje)

Yivulekele kuKristu, wamkele uMoya, ukuze iPentekosti entsha yenzeke kuluntu lonke! Kuya kuvela umntu omtsha, owonwabileyo phakathi kwakho; uya kuwafumana kwakhona amandla okusindisa eNkosi. —UAPOPE JOHN PAUL II, kwiLatin America, 1992

 

KUFUNDWA NGOKUBA

Ngaba nyhani uYesu uyeza?

Bawo Oyingcwele ... Uyeza!

Iipopu, kunye neXesha lokuKhangela

Ungathini ukuba…? (akukho "kusasa okutsha" okanye "ixesha loxolo")

Ukuqonda iMfazwe yokuGqibela

I-Counter-Revolution

Ukuza okuNtsha kunye nobuNgcwele obuNgcwele

Isivuno Esikhulu

Utyando lweCosmic

Ukuza koBukumkani bukaThixo

UBukumkani abusoze buphele

  
Uyathandwa.

 

Ukuhamba noMark kwi The Ngoku iLizwi,
cofa kwibhena engezantsi ukuya rhuma.
I-imeyile yakho ayizokwabelwana naye nabani na.

 

Print Friendly, PDF & Email

Imihlathi

Imihlathi
1 cf. Iphupha lalowo ungenamthetho
2 cf. Iliso leSiphango
3 ukubona Iipopu, kunye neXesha lokuKhangela
4 cf. Efe 2:7
5 cf. Yohane 8:44
6 CCC, n. 1060
7 cf. Ithemba liyasa
exhonyiweyo EKHAYA, IXESHA LOXOLO, UVAVANYO OLUKHULU, BONKE.