Xa Babephulaphule

 

NGOBA, Ngaba umhlaba uhleli usezintlungwini? Ngenxa yokuba simvale umlomo uThixo. Sibalahlile abaprofeti baKhe kwaye asimhoyanga uMama wakhe. Kwiqhayiya lethu, siye sanikezela Ukuqiqa, kunye nokufa kwemfihlakalo. Kwaye ke, ufundo lokuqala lwanamhlanje ludanduluka kwisizukulwane sethulu:

Akwaba imithetho yam ubuyibazele indlebe! Beluya kuba njengomlambo uxolo lwakho, nobulungisa bakho bube njengamaza olwandle; (Isaya 48:18; RSV)

Njengokuba iBandla lisehlela kwingxubakaxaka yokudideka kwaye umhlaba umi kumngxuma wesiphithiphithi, kufana nokuba iZulu liyakhala kuthi iVangeli yanamhlanje:

'Sanidlalela ifleyiti, kodwa anizange nidanise, sacula isijwili kodwa anizange nenze isijwili'… uYohane weza engadli, engaseli, basuka bathi, 'Unedemon.' UNyana woMntu yena weza esidla, esela, basuka bathi, Khanibone, ulidla-kudla, ulinxila, umhlobo wabaqokeleli berhafu naboni.

Kwaye uMama oBusisiweyo weza njengoKumkanikazi woXolo, kodwa bathi, 'Uncokola kakhulu, unqabile, kwaye uhlala esiba njalo.' Kodwa, uYesu uyaphendula:

Ubulumko bungqineka ngemisebenzi yakhe. (IVangeli yanamhlanje)

Umthi waziwa ngeziqhamo zawo. Nantsi ke into eyenzekileyo xa imiphefumlo ethobekileyo, ephila ngokuthanda kukaThixo, isenzile hayi “Ucekise intetho yokuprofeta”, kodwa "wavavanya yonke into" kwaye "wagcina okulungileyo" (1 Tesalonika 5: 20-21).

 

ABANCINANE

Inyani yile yokuba imiphefumlo enje ngoNowa, uDaniel, uMoses noDavid bahlala bekuqonda ukuthanda kukaThixo "ngezityhilelo zangasese" abazinikwayo. Ibiyi "isityhilelo sabucala" esivule uMzimba. "Yayiyimfihlo yabucala" eyakhuthaza uSt. Joseph ukuba abaleke noMariya kunye nomntwana onguKristu eJiphutha. USt.Paul waguqulwa "ngesityhilelo sangasese" xa uKristu wamwisa kwihashe lakhe eliphakamileyo. Iinxalenye zeeleta zikaPawulos nazo zazityhilwa kuye ngemibono nangamava ayimfihlakalo. Ewe, yonke incwadi yeSityhilelo enikwe iSt. John yayi "sisityhilelo sangasese" ngemibono.

Onke la madoda kunye noMama wethu baphila ngexesha apho abantu babengavulelanga kuphela ukumamela ilizwi likaThixo, kodwa bekulindelekile. Ngoku, ngenxa yokuba babephambi kukaKrestu okanye ngenxa yokusondela kuye, iBandla lithatha ezi "zityhilelo zabucala" njengenxalenye "yediphozithi yokholo."

Le miphefumlo ilandelayo ikwafumene “isityhilelo sabucala” esithi, nangona singaqwalaselwa njengenxalenye yeso “Sityhilelo sikawonke-wonke” sikaKrestu, kodwa sibonise ukuba kubaluleke kangakanani, ukuba akubalulekanga, ukumamela isiprofetho kubomi beCawa.

 

I. Ootata baseDesert (kwiXesha lesi-3 AD)

Ukubaleka ukuhendwa kunye "nengxolo" yehlabathi, amadoda nabafazi abaninzi bathabatha esi Sibhalo silandelayo ngokuthe ngqo:

"… Phumani kubo nizahlule," itsho iNkosi, ningachukumisi nto ingahlambulukanga; Ndonamkela ke, ndibe nguyihlo kuni, nina nibe ngoonyana neentombi kum… (2 Kor. 6: 17-18)

Kwiinkulungwane zokuqala zeCawe, babalekela entlango, nalapho, ngokudodobala kwenyama yabo kunye nokuzola kwangaphakathi nokuthandaza, uThixo watyhila imeko yokomoya eyayiza kuba sisiseko sobomi beemonki beCawe. Uninzi lukapopu luchaze imiphefumlo engcwele, eziye yazinikezela kubomi bobuKhaya kwii-abbeys nakwii-cloisters zeCawa, njengabo imithandazo yabo igcine abantu bakaThixo ngexesha lakhe elinzima.

 

II. I-St. Francis yase-Assisi (1181-1226)

Indoda eyake yatyiwa bubutyebi nozuko, uFrancesco oselula ngenye imini wadlula kwindlu yenkonzo yaseSan Damiano e-Itali. Ukujonga kumnqamlezo omncinci, ikamva USt. Francis waseAssisi weva uYesu esithi kuye: "UFrancis, uFrancis, hambani niyokulungisa indlu yam, njengokuba ubona, iwela phantsi." Kwaba semva kokuba uFrancis waqondayo ukuba uYesu wayebhekisa kwiCawe yakhe.

Kude kube namhla, ukuthobela kukaSt.

 

III. I-St. Dominic (1170-1221)

Ngelo xesha uSt Francis wayekhuliswa ukulwa ubukho behlabathi obabusasazeka eCaweni, iSt. Yayiyinkolelo yokuba yonke into ebonakalayo, kubandakanya umzimba womntu, yayidalwe lilungu elibi ngelixa uThixo edala umoya olungileyo. Kwakungokuhlaselwa ngokuthe ngqo kungekuphela kokuzalwa kukaYesu, ukuKhathazeka nokuVuka kukaYesu, kodwa ke nokuziphatha kobuKristu kunye nomyalezo osindisayo weVangeli.

“Irosari” ngelo xesha yayibizwa ngokuba “yiBreviary yendoda elihlwempu.” I-monastics icamngca ngeeNdumiso eziyi-150 njengenxalenye yesenzo samandulo seOfisi. Nangona kunjalo, abo bangakwazanga, bathandaze nje "uBawo wethu" kwi-150 yamaso. Emva kwexesha, icandelo lokuqala Ave Maria ("Dumisa uMariya") yongezwa. Kodwa ke, ngo-1208 ngethuba iSt. Dominic yayithandaza yodwa ehlathini, icela iZulu ukuba limncede oyise olu qhekeko, kwavela ibhola yomlilo kunye neengelosi ezintathu ezingcwele, emva koko iNtombi enguMariya yathetha naye. Uye wathi Ave Maria wayeza kunika amandla akhe okushumayela kwaye amfundise faka iimfihlelo zobomi bukaKristu kwiRosari. Esi “sixhobo” sikaDominic, naso, sasiwa kwiidolophana nakwiidolophana ezazinwenwe kuzo umhlaza weAlbigensianism.

Ndiyabulela kule ndlela intsha yokuthandaza… ubungcwele, ukholo, nomanyano lwaqala ukubuya, kunye neeprojekthi kunye nezixhobo zabawexuki ziwe zaziingceba. Abazulazuli abaninzi babuyela kwindlela yosindiso, kwaye ingqumbo yabo bangendawo ya thintelwa ziingalo zala ma Katolike azimiseleyo ukubuyisa ubundlobongela. —I-POPE LEO XIII, USupremi Apostolatus Officio, n. I-3; IVatican.va

Ewe, uloyiso lweDabi laseMuret lwathiwa yiRosari, apho amadoda ayi-1500, phantsi kwentsikelelo kaPopu, oyisa inqaba yaseAlbigensian yamadoda angama-30,000. Kwaye kwakhona, uloyiso lweMfazwe yaseLepanto ngo-1571 kwathiwa nguMama wethu weRosari. Kwelo dabi, umkhosi omkhulu wamajoni wamaSilamsi, uqeqeshwe ngumoya kunye nenkungu eshinyeneyo efihla uhlaselo lwawo, yawa phantsi umkhosi wamaRoma. Kodwa emva apho eRoma, uPopu Pius V wakhokela iCawa ekuthandazeni iRosari kanye ngelo lixa. Imimoya yabuyela ngesiquphe emva komkhosi waselwandle wamaKatolika, njengenkungu, kwaye amaSilamsi oyiswa. EVenice, indlu yeeNdlu yeeNgwevu yaseVenice yagunyazisa ulwakhiwo lwendlu yecawa enikezelwe kwiNkosazana Yethu yeRosari. Iindonga zazizele ziirekhodi zomlo kunye nombhalo othi:

NGAPHANDLE KWEBALULEKA, OKANYE IZIXHOBO, OKANYE AMABANDLA, KODWA INKOSIKAZI YETHU YEROSARI ISINIKE Uloyiso! -Iintshatsheli zeRosari, UFr. UDon Calloway, uMIC; iphe. 89

Ukususela ngoko, oopopu “bacebisa iRosari njengesixhobo somoya esisebenzayo nxamnye nobungendawo obuthwaxa uluntu.” [1]UPAPA ST. UYOHANE PAUL II, URosarium Virginis Mariae, n. I-2; IVatican.va

Icawa ibisoloko ichaza ukusebenza kwalo mthandazo, ibeka iRosari, ekufundeni kwayo ikwayala kunye nokusebenza kwayo rhoqo, ezona ngxaki zinzima. Ngamaxesha apho ubuKrestu ngokwabo babubonakala busemngciphekweni, ukuhlangulwa kwabo kwakubangelwe ngamandla alo mthandazo, kwaye uMama wethu weRosari wabhengezwa njengalowo ukuthethelelwa kwakhe kuzisa usindiso. Namhlanje ndibeka ngokuzithandela kumandla alo mthandazo… unobangela woxolo emhlabeni kunye nosapho. —IIPOPE ST. UYOHANE PAUL II, URosarium Virginis Mariae, n. I-39; IVatican.va

Ewe kuyabonakala ukuba uloyiso kwiCawe luyakuba ngaphezulu nguloo “Mfazi unxibe ilanga” owayeya kutyumza intloko yenyoka amaxesha ngamaxesha.

 

IV. ISt. Juan Diego (1520-1605)

Ngomnyaka we-1531, uMama wethu wabonakala kumlimi othobekileyo kwinto eyaziwa ngokuba yiMexico. Xa uSt. Juan embona, wathi:

… Iimpahla zakhe zazikhanya njengelanga, ngokungathi zikhupha amaza okukhanya, kwaye ilitye, ilitye awayemi kulo, labonakala ngathi likhupha imitha. -UNican Mopohua, UDon Antonio Valeriano (malunga no-1520-1605 AD,), n. 17-18

Njengobungqina bokuba uyavela, wanceda iSt. Juan ukugcwalisa itilma yakhe ngeentyatyambo — ngakumbi iirhasi zaseCastilian ezazizalelwe eSpain — ukunika uBhishophu waseSpain. Xa uJuan wavula itilma yakhe, iintyatyambo zawa emhlabeni kwaye umfanekiso weNkosikazi Yethu wabonakala engubeni kanye phambi kwamehlo kabishophu. Lo mfanekiso, usaxhonywe namhlanje kwi-Basilica kwisiXeko saseMexico, yayisisixhobo esasetyenziswa nguThixo ukuphelisa amadini abantu nokuguqula ukuya kuthi ga kwizigidi ezisithoba zama-Aztec kubuKrestu.

Kodwa yaqala ngesixhobo "sesityhilelo sangasese" eSt. Juan, kunye nokuzithoba kwakhe "ewe" kuMama wethu. [2]cf. Ukuphila iNcwadi yeSityhilelo Njengecala elingezantsi… u-Admiral Giovanni Andrea Doria wayephethe ikopi ye umfanekiso woMama wethu waseGuadalupe enqanaweni yakhe xa babesilwa eLepanto.

 

V. ISt. Bernadette Soubirous (1844-1879)

UBernadette… weva ingxolo ngathi kukuvuthuza komoya, wajonga phezulu eGrotto: “Ndabona inenekazi elinxibe ezimhlophe, lalinxibe ilokhwe emhlophe, isigqubuthelo esimhlophe ngokulinganayo, ibhanti eliluhlaza kunye neroses emthubi kunyawo ngalunye.” UBernadette wenza uMqondiso woMnqamlezo kwaye wathi iRosari kunye nenenekazi.  -www.ldist-france.org 

Kwesinye isibonakaliso kwintombazana eneminyaka elishumi elinesine ubudala, uMama wethu, owazibiza ngokuthi "I-Immaculate Conception," wabuza uBernadette ukuba ambe umdaka phantsi ezinyaweni zakhe. Xa enze njalo, amanzi aqala ukuphuma, awathi uMama wethu awasele. Ngosuku olulandelayo, amanzi anodaka acacile kwaye aqhubeka nokuhamba…. njengoko kusenjalo unanamhla. Ukusukela ngoko, amawakawaka abantu aphiliswe ngokungummangaliso emanzini aseLourdes. 

 

VI. ISt. Margaret Mary Alacoque (1647-1690) kunye noPopu Clement XIII

Njengesandulela somyalezo weNceba kaThixo, u-Yesu wabonakala eSt. Margaret kwindlu yecawa iParay-le-Monial, eFrance. Apho, Wayityhila ingcwele yaKhe Intliziyo esemlilweni yothando lwehlabathi, kwaye yamcela ukuba asasaze ukuzinikela kuyo.

Oku kuzinikela yayiyinzame yokugqibela yothando lwaKhe awayeza kuyinika abantu kule minyaka izayo, ukuze abarhoxe kubukumkani bukaSathana awayenqwenela ukubutshabalalisa, aze ngaloo ndlela ababazise kwinkululeko emnandi yolawulo lwaKhe. uthando, awayenqwenela ukulubuyisela ezintliziyweni zabo bonke abo bamkele oku kuzinikela. —St. UMargaret Mary, www.linyecitydd.com

Ukuzinikela kwamkelwa nguPopu Clement XIII ngo-1765. Kude kube namhla, umfanekiso ka Yesu esalatha kwiNtliziyo yaKhe uhlala ujinga kumakhaya amaninzi, ubakhumbuza ngothando lukaKristu Izithembiso ezilishumi elinambini Wenza kwabo bahlonipha Intliziyo yakhe eNgcwele. Phakathi kwabo, ukusekwa koxolo emakhaya kwaye oko "Aboni bayakufumana entliziyweni yam ulwandle lwenceba olungenasiphelo."

 

VII. ISt. Faustina (1905-1938) kunye neSt.John Paul II

The “Ulwimi” lwentliziyo yakhe, oko “Ulwandle lwenceba,” wayeza kuchazwa ngokupheleleyo kuSt Faustina Kowalska, “unobhala Wenceba Engokobuthixo.” Urekhode kwidayari yakhe amanye amazwi achukumisayo kwaye amnandi kaYesu kwilizwe elaphukileyo nelidlakazwe yimfazwe. INkosi ikwacela ukuba umfanekiso wayo upeyintwe ngala magama “Yesu, Ndithembele kuwe” yongezwe emazantsi. Phakathi kwezithembiso zakhe eziqhotyoshelwe emfanekisweni:Tumphefumlo oya kuwuhlonipha lo mfanekiso awuyi kutshabalala." [3]cf. Inceba kaThixo kumphefumlo wam, Iidayari, n. 48 UYesu ucele ukuba iCawe esemva kwePasika ibhengezwe “umthendeleko weNceba kaThixo ”, Kwaye wathi umfanekiso, umthendeleko, kunye nomyalezo wakhe wencebauphawu lwamaxesha okuphela." [4]Inceba kaThixo kumphefumlo wam, Iidayari, n. 848

Ndibanika ithemba lokugqibela losindiso; Oko kukuthi, umthendeleko wenceba yam. Ukuba abayi kuyibulela inceba yam, baya kutshabalala ngonaphakade… baxelele imiphefumlo ngale nceba yam, kuba umhla owoyikekayo, umhla womgwebo wam, ukufuphi. -Inceba kaThixo kumphefumlo wam, Iidayari yeSt Faustina, n. 965 

Ukuthobela le “ntetho yabucala”, ngonyaka ka-2000 ekuzeni kusa kwewaka lesithathu- “umqobo wethemba” - iSt. John Paul II wasungula umthendeleko wobungcwele, njengoko uKristu wayecelile.

 

VIII. ISt. John Paul II (1920-2005)

Kwimimangaliso yaseFatima ngo-1917, uMama wethu wacela ukungcwaliswa kweRashiya kwi-Immaculate Heart yakhe ukuze kuthintelwe ukusasazeka kwe "mpazamo" zaseRussia kunye neziphumo zazo. Nangona kunjalo, izicelo zakhe azange zithathelwe ngqalelo okanye zenziwe ngokomnqweno wakhe.

Emva kwemizamo yokubulala ubomi bakhe, uSt. John Paul II kwangoko wacinga ngokungcwalisa umhlaba kwi-Immaculate Heart of Mary. Yena wenza umthandazo wento awayeyibiza ngokuba "Umthetho wokuNikezelwa. ” Wabhiyozela oku kungcwaliswa "kwehlabathi" ngo-1982, kodwa oobhishophu abaninzi abafumani zimemo ngexesha lokuba bathathe inxaxheba (kwaye ke, uSr. Lucia uthe ukuzinikezela akuzange kuzalisekise iimeko eziyimfuneko). Emva koko, ngo-1984, uJohn Paul II wakuphinda oko kungcwaliswa ngenjongo yokubiza iRussia. Nangona kunjalo, ngokutsho komququzeleli womsitho, uFr. UGabriel Amorth, uPapa wanyanzelwa ukuba angabizi ilizwe lobuKomanisi, emva koko libe yinxalenye ye-USSR [5]ukubona Rhashiya… Yindawo yethu yokusabela?

Ukubeka bucala ingxoxo eshushu kaninzi malunga nokuba ingaba izicelo zeLady lethu zizalisekisiwe ngokufanelekileyo, umntu unokuphikisana, ubuncinci, ukuba kukhoukungcwaliswa okungafezekanga. ” Kungekudala emva koko, "iWall Wall" yawa kwaye ubuKomanisi bawa. Ukusukela ngoko, iicawa zakhiwa eRashiya ngesantya esimangalisayo, ubuKristu buvunywa ngurhulumente, kwaye isimilo esikhuthazwa ngokubanzi ngoorhulumente baseNtshona siye saxhonywa nguRhulumente waseRussia. Ukutshintsha, ngelizwi, bekumangalisa.

 

IX. Ababingeleli baseHiroshima

Abasibhozo babafundisi bamaJesuit basinda kwibhombu yeathom eyayiwe esixekweni sabo… iibhloko ezisi-8 kuphela ukusuka ekhayeni labo. Isiqingatha sesigidi sabantu sabhujiswa sibangqongile, kodwa ababingeleli bonke basinda. Kwanecawa ekufuphi yatshatyalaliswa kwaphela, kodwa indlu ababekuyo yonakala kancinane.

Siyakholelwa ukuba sisindile kuba besiphila umyalezo kaFatima. Sasihlala size sithandaze iRosari yonke imihla kwelo khaya. —Fr. UHubert Schiffer, ongomnye wabasindileyo owaphila eminye iminyaka engama-33 esempilweni entle engenazo neziphumo ebezingalindelekanga kwimitha;  www.cubahome.com

 

X. IChapel yaseRobinsonville, iWI (ngoku eyiChampion)

Njengomlilo otshisa eCalifornia namhlanje, ndikhunjuzwa ngenkqubo yesaqhwithi eyakhokelela kwiGreat Chicago Fire yowe-1871 kunye nePeshtigo Fire eyatshabalalisa i-2,400 1,500 isikwere seemayile kwaye yabulala i-2,500 ukuya kwi-XNUMX yabantu.

UMama wethu wayevele ngo-1859 ku-Adele Brise, owasetyhini owazalelwa eBelgium, owathi kamva waba sisiqalo sokuqala "esivunyiweyo" eMelika. Kodwa ngo-1871, njengoko umlilo wawusondela kwindlu yabo yenkonzo, uBrise kunye nabalingane bakhe babesazi ukuba ngekhe babaleke. Bawuthabatha ke umfanekiso kaMariya, bawuthwala ngomngcelele ujikeleze amabala. Umlilo "ngokungummangaliso" ujikeleze kubo:

… Izindlu nezocingo ebumelwaneni zitshisiwe ngaphandle kwesikolo, indlu yenkonzo kunye nothango olujikeleze iihektare zomhlaba ezingcwaliselwe iNtombi Enyulu. —Fr. UPeter Pernin, umthunywa wevangeli waseKhanada okhonza kulo mmandla; hcneworleans.org

Umlilo wenzeke ngosuku olwandulela isikhumbuzo sokubonakala. Kwakusa ngengomso, kwavela iimvula, zacima amadangatye. Kude kube namhla, ngosuku olwandulela isikhumbuzo kude kube ngentsasa elandelayo, kubanjwe ikhandlela lobusuku bonke kunye nomlindo womthandazo kwindawo leyo ngoku ebizwa ngokuba yiNational Shrine of Our Lady of Good Help. Enye i-sidenote: UAdele kunye namaqabane akhe yayinguMyalelo weSithathu UFranciscans.

---------------

Maninzi amanye amabali anokubaliswa ngemiphefumlo ethobekileyo ethi, ukumamela nokuthobela "isityhilelo sangasese" abasinikiweyo, singakhange sichaphazele abo babangqongileyo kuphela, kodwa ngokucacileyo ikamva loluntu.

Hayi, uyolo lomntu ongahambiyo ngecebo labangendawo, kodwa onwabele umthetho kaYehova… Unjengomthi otyalwe ngasemanzini abalekayo, onika isiqhamo sawo ngexesha lawo, ogqabi lawo lingabuniyo. (INdumiso yanamhlanje)

Umbuzo ocingisisa nzulu ngulo, uza kuthini xa kukho umntu ongasilanduleyo isityhilelo abasinikiweyo kuba "sisityhilelo sabucala" kwaye "ke ngoko, akufuneki ndikholelwe"? Kungakuhle ukuba siqwalasele ukuba oku kuthetha ntoni kuthi njengoko uMama wethu eqhubeka nokubonakala kwaye ecenga intsebenziswano yethu, kwiindawo ezininzi kwihlabathi liphela, ngale yure.

Musani ukukucekisa ukuprofeta. Vavanya yonke into; gcina okuhle. Khumkani kuzo zonke iintlobo zenkohlakalo. (1 Tes.5: 20-22)

Ewe, ndaye, phezu kwabakhonzi bam, naphezu kwabakhonzazana bam, ngaloo mihla Ndiya kuthulula inxalenye yomoya wam, kwaye baya kuprofeta… Ke ngoko, bazalwana bam, zabalazelani ukuprofeta… (Izenzo 2:18; 1 Kor. 14:39)

 

  
Uyathandwa.

 

Ukuhamba noMark kwi The Ngoku iLizwi,
cofa kwibhena engezantsi ukuya rhuma.
I-imeyile yakho ayizokwabelwana naye nabani na.

Print Friendly, PDF & Email

Imihlathi

Imihlathi
1 UPAPA ST. UYOHANE PAUL II, URosarium Virginis Mariae, n. I-2; IVatican.va
2 cf. Ukuphila iNcwadi yeSityhilelo
3 cf. Inceba kaThixo kumphefumlo wam, Iidayari, n. 48
4 Inceba kaThixo kumphefumlo wam, Iidayari, n. 848
5 ukubona Rhashiya… Yindawo yethu yokusabela?
exhonyiweyo EKHAYA, UKUFUNDA KWENKOSI, IIMPAWU.