Apho izulu lichukumisa umhlaba

ICANDELO VI

Img_1525UMama wethu kwiNtaba yaseThabor, eMexico

 

UThixo uzityhila kwabo balindele eso sityhilelo,
kwaye ngubani ongazami ukukrazula umqukumbelo wemfihlakalo, enyanzelisa ukubhengezwa.

-UMkhonzi kaThixo, uCatherine de Hueck Doherty

 

MY iintsuku kwiNtaba yaseTabhore zazisondela esiphelweni, ukanti, ndandisazi ukuba kwakusekho “ukukhanya” okungakumbi okwakusaza kubakho. Kodwa okwangoku, iNenekazi lethu belindifundisa ngayo yonke itayile yesamente ekufuneka ibekwe eluphahleni lwekhitshi yethu yesuphu, kunye nocingo ngalunye lombane oluza kutsalwa eluphahleni, kunye nazo zonke izitya ezimdaka ekufuneka zifakwe. Towerihlanjiwe. Yaba lelinye ithuba lokuzifela, isenzo sothando, elinye idini abathi ngalo ilangatye lothando inokuvutha ngakumbi. Ngaphandle kothando, wabhala uSt. Andiyonto.

Amagama athuleyo eNenekazi lethu ukuza kuthi ga ngelo xesha ayeqinisekiswa mihla le kufundo lweMisa, njengoko bekusenzeka rhoqo ngoku iminyaka. Kodwa nobukho bakhe babunjalo obuphathekayo kwiNtaba yeTabhore. Nyhani ke ndidibene nomama uLillie ndamxelela ukuba uLethu undizisile kwaye ndiyazi ukuba ulapha kule ntaba. UMama waphendula, “Ibhinqa elithile lakha landixelela ukuba iNenekazi Lethu lalibonakala kuye eSan Diego kwaye ndathi, 'Owu ibuhlungu kanjani into yokuba abonakale kuwe kuphela. Inenekazi lethu alibonakali apha-yena ubomi Apha.'" 

La mazwi athetha nam kwelinye inqanaba. Ndavakalelwa kukuba uThixo ufuna ukwenza ubukho bukamama kaMariya buvakale, njengokuba sasinjalo kule ntaba. kwihlabathi lonke. Kodwa kanjani?

 

YEHLA UBUMNYAMA

Ngenye imva kwemini, ndemka noDavid Paul, umyili wekhitshi lesuphu, siye kuqhuba umsebenzi eTecate. Ndandiqala ngqa ukuphuma entabeni oko ndifikile. Ngequbuliso, ndawela kwihlabathi, ngokwentelekiso, elalibonakala linesiphithiphithi. Thina indlu2awadlula kwichweba lesixeko elizaliswe ngamatyotyombe amadala adityaniswe ngekhadibhodi, iintsimbi namaplanga ukuze kwakhiwe ikhaya labo bangamahlwempu. Izitrato zazimdaka, yaye amashishini amaninzi ayekhangeleka ewohlokile, ipeyinti yawo incipha ngenxa yelanga elitshisayo laseMexico. Sangena “kwimall” eyayingeyonto ingaphaya kwezitrato zokuthengisa ezithengisa izinto eziphantsi ngamaxabiso aphantsi. Uburheletya kunye nesleaze yayikumboniso ogcweleyo njengoko imifanekiso yeNenekazi Lethu laseGuadalupe ithengiswa ecaleni kwamanyala, iminqamlezo ecaleni kwe-cocaine bongs, kunye neenkolelo ecaleni kwamakhadi omthandazo. Ndabajonga emehlweni abathengisi, bediniwe yaye begxeka njengoko babezingela ubomi. “UThixo akafuni siphile ngale ndlela,” ndasebeza.

 

LAQALA IXESHA LOXOLO

Ngengokuhlwa elandelayo, senyuka phezu kweNtaba yaseTabhore kwikroba eliphezu kwekhaya loonongendi. Sajonga ezantsi kwiindlela ezinamatye kunye neenqaba ezimhlophe zentsimbi, kwiikhitshi zesuphu kunye nezindlu zecawa, kwiigadi kunye namatyholo apho imifanekiso eqingqiweyo kunye nezitulo zamkelekile ukucingisisa. Abaninzi bazama ukusixelela namhlanje ukuba uThixo akakho. Kodwa sonke isakhiwo kunye neentyatyambo ezilapha zeza ngomthandazo nomsebenzi wothando. Ngaphezu koko, le ntlango iye yaguqulelwa ekubeni yiparadesi yocwangco nokulunga, yesisa nobuzalwana ngokulula nje. kulandela usuku lokuzalwa loonongendiamazwi kaYesu kwiVangeli. “Yile nto ihlabathi limele ukuba yiyo,” ndatsho. “Khangela uDavide, oku is 'ixesha loxolo', sele iqale apha. Jonga inyaniso, ubuhle, nokulunga esikubona njengesiqhamo sokuthi ‘ewe’ kuThixo.” Ndiphantse ndangcamla ufundo lweMisa:

"Yiza apha. mna ndiya kukubonisa umtshakazi, umfazi wayo iMvana. Yandithabatha ndikuMoya, yandisa entabeni enkulu, ephakamileyo, yandibonisa umzi ongcwele, iYerusalem, usihla uphuma emazulwini, uvela kuThixo. Yabengezela bubungangamsha bukaThixo. Ubukhazikhazi balo bunjengelitye elinqabileyo, njengeyaspisi, liqaqambile njengekristale. (Isifundo sokuqala, ISityhilelo 21:9-14 )

Ngokwenene sasijonge phantsi Isixeko sikaThixo, nokuba imo yayo ibiyeyexeshana. “Lo ngumzekeliso weXesha loXolo uThixo anqwenela ukulenza kuthi kwihlabathi,” ndatsho, njengoko sasiphefumla ngokwahlukileyo kutyelelo lwethu lwangaphambili esixekweni. “Onke amandla esono kunye nemvukelo asekho, kodwa ngoloyiso lweNenekazi lethu apha, lokwenza uYesu athandwe, anqulwe, alandelwe, kukho. Uxolo kwaye ubulungisa."

Ukuba nje ihlabathi lingeza apha, ndacinga-lingeza njengoko iNdumiso yatshoyo, kwaye lenze “Baziwe ngabantu amandla akho, nobuqaqawuli bobungangamsha bobukumkani bakho.” Ukuba nje bebenako “Yiza ubone”, njengoko uNathaniyeli watshoyo kuFilipu kwiVangeli.

Kwaye ngokuzolileyo, ehlala efihlakeleyo, iNenekazi lethu lalibonakala ngathi:

Intliziyo yakho ngoku kufuneka ibe siSixeko sikaThixo.

 

ISIXEKO SIKATHIXO

NgeCawe yam yokugqibela kumzi weemonki, kwakhona, amazwi athambileyo eNenekazi lethu aqinisekisiwe le Ilizwi. Umnxeba oya ku thanda uye kutshona sisiqingatha kuphela sayo. Enye imfuneko kukwamkela uhlobo lokuthobeka uMariya wayenayo—wayeziqongqothe ngokupheleleyo ukuze avulele indawo uYesu. Luhlobo lwentobeko ethi, “Nkosi, andazi ukuba uyakwenza njani na oku, kodwa ndiyathemba ukuba Unako kwaye uyakwenza. Makwenzeke kum ngokokuthanda kwakho.” Ufundo lweMisa lokuqala lwathi,

Mntwana wam, yenza imicimbi yakho ngokuthobeka, kwaye uya kuthandwa ngaphezu komphi. Okukhona uya kuzithoba, uya kuba mkhulu, uya kubabalwa nguThixo. Into ebaluleke kakhulu kuwe, musa ukuyifuna, kwizinto ezingaphaya kwamandla akho. ( kuSirak 3:17-29 )

Ngaphandle kokuthobeka, nesona senzo sikhulu sesisa sityhefeka kusiqu sakho, kwaye ilangatye lothando iyaxinga.

Noko ke, yayisisihlandlo sesibini sofundo lweMisa ethe yafumana ingqalelo yam ngokwenene!

... nisondele kwiNtaba yeZiyon kwaye umzi kaThixo ophilileyo, iYerusalem yasezulwini… (ISityhilelo 12:22)

Apha kwakhona, uThixo wayeqinisekisa eli lizwi entliziyweni yam ukuba ngamnye wethu kufuneka sibe sesinye “isiXeko sikaThixo”. Emthandazweni ngaloo Cawa, ndeva uBawo esithi...

Mntanam, xa uphuma kule ndawo, uze uhambe nayo. Kuba eZulwini kuhlala kulapho intando yam “yenziwa khona emhlabeni njengokuba isenziwa eZulwini.” Lo ngumsebenzi Wam, umsebenzi kaMoya oyiNgcwele. Nanini na xa usebenzisana noMoya “ngexesha lakho”, iZulu liyehla lichukumise loo ndawo emhlabeni. Intliziyo yakho, ke ngoko, iba “yidolophana” engcwele, “imonki” engcwele, isiXeko sikaThixo. Apho kuhlala uBukumkani baM, nazo zonke iintsikelelo zomoya ezivela eZulwini.

Zonke iintsikelelo zomoya. La mazwi kaPaulo Ongcwele ayesentliziyweni yam kususela kwimini esafika ngayo, kodwa ngoku ngengqiqo yokuba ayenentsingiselo engakumbi kunangaphambili:

Makabongwe uThixo, uYise weNkosi yethu uYesu Kristu, lowo wasisikelelayo ngoKristu Zonke iintsikelelo zokomoya emazulwini, njengoko wasinyulayo kuye, kwangaphambi kokusekwa kwehlabathi, ukuba sibe ngcwele, singabi nasiphako phambi kwakhe. ( Efese 1:3-4 )

Mntwana wam, musa ukoyika okanye uzivumele ubuyele kwiindlela zakudala zokucinga nokwenza. Misa iSixeko sikaThixo entliziyweni yakho, kwaye njalo phakathi kwakho. Vumela iZulu ukuba lichukumise umhlaba ngobukho bakho, ngothando ngezenzo eziyinyani. Kwaye uthando oluvula amasango eSixeko kwaye luvule izitalato zakhe luthando olunika yonke into ekugqibeleni.

Mntanam, akunakwakhiwa kuphela iSixeko sikaThixo phezu kwentaba apho uhleli khona, kodwa naphina apho ukholo kunye nokuthembela kwaye ukuzinikela okuthobelayo kuvumela uMoya oyiNgcwele ukuba ehle engathintelwanga.

Ndibuvile ubukho beNkosikazi yethu kunye namagama...

“Juanito” wam omncinci, thatha isandla sam uhambe nam. Ndiphathise olu bizo lukaThixo lokwakha umzi, iSixeko esingcwele entliziyweni yakho. Ndisisixeko sokuqala apho uThixo wachukumisa umhlaba. Kwaye ngoku Unqwenela okufanayo nakuwe, zintanda [kunye nabafundi bam!]. Musa ukubuza imibuzo, kodwa zicingisise ezi zinto entliziyweni yakho ngentembelo epheleleyo yokuba Lowo uwuqalileyo umsebenzi olungileyo kuwe uya kuwufeza.

Bekungekude kube siqale uhambo oluya ekhaya apho bendiqala ukubona unxibelelwano phakathi kuka Lethu “Uzele lubabalo” kwaye “zonke iintsikelelo zokomoya” ukuba uThixo anqwenela ukusinika… kwaye iziphumo ziphuma kweli hlabathi.

Mamela inxalenye yokucamngca ngexesha lokunqula ngaloo Cawa,
ilandelwa yinxalenye yeAve Maria…

“Xa sineentliziyo ezinyulu ebomini bethu, uThixo wenza imimangaliso. Sidinga nje ukholo oluncinane olunjengokhozo lwemostade, kwaye uThixo unokwenza imimangaliso. Kholelwa namhlanje kwaye ufumane i iintsikelelo UThixo unipha ukuba nikhululeke njengeentaka zezulu ziphaphazela. —Sr. Goretti

Iza kuqhubeka…

 

 

Enkosi ngezishumi nemithandazo yenu.

 

Ukuhamba noMark kwi The Ngoku iLizwi,
cofa kwibhena engezantsi ukuya rhuma.
I-imeyile yakho ayizokwabelwana naye nabani na.

NgokuIgama leBanner

 

 

Oku kuwa, uMarko uza kujoyina uSr Ann Shields
kunye no-Anthony Mullen kwi… (Ithengisiwe!)

 

INkomfa kaZwelonke ye

Idangatye Lothando

Yentliziyo Engafezekanga kaMariya

NGOLWESIHLANU, SEPT. 30-OKTOBHA. 1ST, 2016


IPhiladelphia Hilton Ihotele
Umzila 1 - 4200 Avenue Line Avenue
IPhiladelphia, Pa 19131

UKUBONISA:
Mnumzana Ann Shields -Ukutya kuMamkeli weRadiyo yoKhenketho
UMark Mallett -Imvumi, umbhali wengoma, umbhali
UTony Mullen -Umlawuli weSizwe weLangatye loThando
UNksk. Chieffo -Umlawuli kwezomoya

Ngolunye ulwazi, nqakraza Apha

 

 

Print Friendly, PDF & Email
exhonyiweyo EKHAYA, IXESHA LOXOLO, APHO KUTHINJELWA IZULU.

Amagqabantshintshi zivaliwe.