Apho izulu lichukumisa umhlaba

ICANDELO VII

inyamakazi

 

IT yayiza kuba nguMthendeleko wethu wokugqibela eMonastri ngaphambi kokuba mna nentombi yam sibuyele eCanada. Ndavula i-missalette yam ukuya kwi-29 ka-Agasti, iSikhumbuzo se Umnqweno kaYohane oNgcwele uMbhaptizi. Iingcinga zam zabuyela kwiminyaka eliqela eyadlulayo xa, xa ndandithandaza phambi kweSigramente Esikelelekileyo kwindlu yam yomlawuli womoya, ndeva entliziyweni yam amazwi athi, “Ndikunika ulungiselelo lukaYohane uMbhaptizi. ” (Mhlawumbi yiloo nto ndiye ndaziva uMama wethu endibiza ngegama lesidlaliso "Juanito" kolu hambo. Kodwa masikhumbule ukuba kwenzeka ntoni kuYohane uMbhaptizi ekugqibeleni…)

“Unqwenela ukundifundisa ntoni namhlanje, Nkosi?” Ndibuzile. Impendulo yam yeza umzuzwana kamva xa ndifunda le ngcaciso imfutshane evela kuBenedict XVI:

Umsebenzi owawubekwe phambi komBhaptizi xa wayesentolongweni yayikukusikelelwa ngokwamkelwa okungathandabuzekiyo kwentando kaThixo engaziwayo; ukufikelela kwinqanaba lokungabuyi ufune ukucaciselwa kwangaphandle, okubonakalayo, nokungathandabuzekiyo, kodwa endaweni yoko, ekufumaneni uThixo ngokuchanekileyo ebumnyameni beli hlabathi kunye nobomi bakhe, ukuze ke asikelelwe kakhulu. UJohn, nakwisisele sakhe sasentolongweni, kwafuneka aphendule kwakhona kwaye kwakhona kwikhwelo lakhe metanoia… 'Umele ukukhula; Ndinciphise ' (Jo 3:30). Siza kumazi uThixo ngokokude sikhululwe kuthi. —UPOPE BENEDICT XVI, Mkhulu, NgoMvulo, Agasti 29, 2016, iphe. 405

Nasi isishwankathelo esinzulu seentsuku ezilishumi elinambini ezidlulileyo, zoko kwakufundiswa nguMama wethu: kufuneka ukhukululwe isiqu sakho ukuze uzaliswe nguYesu-lowo uzayo. [1]cf. Bawo Oyingcwele ... Uyeza! Inenekazi lethu Wayesithi kufuneka siphile ngokunzulu nangokuzimisela oko akufundisayo: indlela ye ukuzibulala—kwaye ungoyiki oku.

Ewe ukusukela ngala mhla, into iye "yatshintsha" ebomini bam. INkosi ibonelela ngakumbi nangakumbi iminqamlezo ukuzisa oku kuzitshabalalisa. Njani? Ngamathuba okulahla my "Amalungelo", ukulahla my indlela, my amalungelo, my iminqweno, my igama, nkqu nomnqweno wam wokuthandwa (kuba lo mnqweno uhlala ungcoliswe yi-ego). Kukulungela ukuqondwa phosakeleyo, ukucinga ngokungalunganga, ukulibaleka, ukubekelwa bucala, nokungaqwalaselwa. [2]Omnye wemithandazo endiyithandayo ngu I-Litany yokuthobeka.  Kwaye oku kunokuba buhlungu, kuze koyike, kuba ngokwenene kukufa kwesiqu sakho. Kodwa nasi isitshixo sokuba kutheni le nto ingeyonto imbi kwaphela: ukufa "komntu omdala" kungqamana nokuzalwa "komntu omtsha", umfanekiso kaThixo esidalwe kuye. Njengokuba uYesu watshoyo:

Kuba othe wathanda ukuwusindisa umphefumlo wakhe, wolahlekelwa nguwo; ke othe wawulahla umphefumlo wakhe ngenxa yam, wowusindisa lowo. (Luka 9:24)

Nangona kunjalo, kukho umxholo omangalisayo kuyo yonke le nto-leyo sinelungelo elikhulu, sisikelelekile kuba siphila ngeli lixa. Kwaye uMongameli wethu ulungiselela intsalela encinci (kwaye incinci kuphela kuba bambalwa abamameleyo) okhethekileyo intsikelelo, isipho esikhethekileyo, ngokwemiyalezo evunyiweyo kaElizabeth Kindelmann, esingazange sanikwa ngoluhlobo “okoko uLizwi waba yinyama.”Kodwa ukuze sifumane esi sipho sitsha, kufuneka sibengabo iikopi ngaye.

Umkhonzi kaThixo u-Luis Maria Martinez, u-Archbishop ongasekhoyo wase-Mexico City, wayibeka ngolu hlobo:

… Uthando olutsha, ukubangumnini omtsha, kufuna ukuba unikezele ngokutsha, ube nesisa, uthembeke ngakumbi, uthambe ngakumbi kunangaphambili. Kwaye ukunikezela okunjalo ukulibala okuyimfuneko, okupheleleyo nokugqibeleleyo. Ukuphumla entliziyweni kaKristu kukuntywila kwaye uphulukane naye. Kwezi zinto zasezulwini zifezekileyo umphefumlo kufuneka unyamalale kulwandle lokulibala, kulwandle lothando. -Isusela NguYesu kuphela ngu-Sr. Mary St. UDaniel; icatshulwe kwi Mkhulu, NgoSeptemba, 2016, iphe. 281

USteresa waseCalcutta wayedla ngokuthi ukubandezeleka "kukumanga kukaKristu". Kodwa sinokulingwa sithi, “Yesu, yeka ukundanga!” Kungenxa yokuba thina Ungaqondi ukuba kuthetha ukuthini oku. UYesu akakuvumeli ukubandezeleka ukuba kufike kuthi ngoba ukubandezeleka, kuko kukodwa kulungile. Endaweni yokuba ukubandezeleka, ukuba kuyamkelwa, kubhangisa konke oko kukuthi "mna" ukuze ndibenakho ngakumbi kuYe. Kwaye okukhona ndinoYesu, ndonwaba ngakumbi. Leyo yimfihlo yomKristu yokubandezeleka! Umnqamlezo, xa wamkelwe, ukhokelela kuvuyo olunzulu noxolo-ngokuchasene noko kucingwa lihlabathi. Yiyo leyo bulumko Emnqamlezweni.

Umyalezo weNkosazana Yethu kula “maxesha okuphela” uyamangalisa, kwaye phantse awunakuqondakala, kangangokuba iingelosi ziyangcangcazela kwaye ziyavuya. Kwaye umyalezo yile: ngokuzinikezela kwethu kuMariya (oko kuthetha ukuba sibe iikopi zakhe themba, thobeka, yaye thobela), UThixo uza kwenza umphefumlo ngamnye othembekileyo ube “sisiXeko sikaThixo” esitsha.

Lowo yayingumyalezo kwakhona yokufunda okokuqala ngaloo mini:

Kwafika ilizwi likaYehova kum lisithi, Bhinqa isinqe sakho, suka ume, ubaxelele konke endikuwisela umthetho ngako. Musa ukutyumka phambi kwabo; ngokuba ndim lo namhlanje ndikwenze isixeko esinqatyisiweyo… Baza kulwa nawe, kodwa boyise. ngokuba ndinawe ukuba ndikuhlangule; itsho iNkosi. (Yeremiya 1: 17-19)

IsiXeko sikaThixo. Yile nto umntu ngamnye wethu aza kuba yiyo ngeNkosikazi yethu uloyiso. Inqanaba lokugqibela lohambo lweCawa lokumhlambulula ukumenza abe nguMtshakazi omsulwa ongenasiphako ukuze angene kwimo yakhe eqinisekileyo ezulwini. Intombi Enyulu enguMariya yi "prototype", "isipili" kunye "nomfanekiso" wento iBandla eliyiyo, neliya kuba yiyo. Mamela ngononophelo kumazwi esiprofetho sikaSt. Louis de Montfort, kuba ndiyakholelwa ukuba aqala ukuzaliseka ngoku phakathi kwethu:

UMoya oyiNgcwele, xa efumene iqabane lakhe elithandekayo likhona kwakhona emphefumlweni, liza kuhla lingene kubo ngamandla amakhulu. Uya kubazalisa ngezipho zakhe, ngakumbi ubulumko, apho baya kuvelisa khona imimangaliso yobabalo… loo minyaka kaMariya, xa imiphefumlo emininzi, ekhethwe nguMariya kwaye yamnikwa nguThixo Osenyangweni, iya kuzifihla ngokupheleleyo ezinzulwini zayo. Umphefumlo, waba ziikopi eziphilayo, ezithanda kwaye zizukisa uYesu.

Sinikwe isizathu sokukholelwa ukuba, esiphelweni sexesha kwaye mhlawumbi kungekudala kunokuba silindele, uThixo uya kuphakamisa abantu abazaliswe nguMoya oyiNgcwele kwaye bazaliswe ngumoya kaMariya. Ngabo uMariya, ukumkanikazi onamandla onke, uya kwenza izimanga ezinkulu emhlabeni, etshabalalisa isono kwaye amise ubukumkani bukaYesu uNyana wakhe kwi-RUINS zobukumkani obonakeleyo le Bhabhiloni enkulu yasemhlabeni. (ISityhi. 18:20) —St. ULouis de Montfort, Unyango ngokuNikela ngokuNyanisekileyo kwiNtombi Enyulun. 58-59, 217

Yiyo loo nto, ngelixesha ndisegumbini loonongendi, loo mazwi avela e-Efese uThixo asinike wonayonke intsikelelo yokomoya emazulwini ”yaphila kum. [3]cf. Efese 1: 3-4 Baphinda amazwi awathethwa kuMariya kwi-Annunciation: "Yibani, uzele lubabalo. ”

Ibinzana elithi “ugcwele lubabalo” yalatha kwinzaliseko yentsikelelo ekhankanywe kwileta kaPawulos. Ileta iqhubeka ithi "uNyana", kwaba kanye, uye wakhokela umdlalo wembali yintsikelelo. UMariya, ke ngoko, owamzala, ngenene "uzele lubabalo" -uye abe ngumqondiso embalini. Ingelosi yambulisa uMariya kwaye ukusukela ngoko kuyacaca ukuba intsikelelo inamandla kunesiqalekiso. Umqondiso womfazi uye waba luphawu lwethemba, ekhokelela kwindlela yethemba. —Khadinali Ratzinger (BENEDICT XVI) UMariya: Ewe kaThixo kuMntu, p. 29-30

Ewe, umqondiso woMfazi owambethe ilanga uye waba le “Umqondiso wamaxesha.” Kwaye, njengoko u-St. John Paul II wafundisayo…

UMariya uhlala phambi koThixo, naphambi kwabo bonke ubuntu, njengo uphawu olungaguquguqukiyo nolungenakuphepheka lonyulo lukaThixo, ekuthethwa ngayo kwileta kaPaul: “Wakhetha thina kuKristu… phambi kokusekwa kwehlabathi… Wasimisela… ukuba sibe ngabantwana bakhe” (Efese 1:4,5). Olu lonyulo lunamandla ngaphezu kwawo nawaphi na amava obubi nesono, ngaphezu kwabo bonke "ubutshaba" obuphawula imbali yomntu. Kule mbali uMariya uhlala engumqondiso wethemba eliqinisekileyo. -I-Redemptoris Mater, n. I-12

… Kungoko ethe gqolo wasibongoza ukuba “musa ukoyika.

 

UKUHAMBA EKHAYA… NANGAPHANDLE

Ixesha lam kwikhaya leemonki yayingamava aphilayo ngamazwi kaKristu kwiVangeli likaYohane:

Lowo ukholwayo kum, njengoko isibhalo sithi: 'Imilambo yamanzi aphilileyo iya kumpompoza iphuma embilinini wakhe.' (UYohane 7:38)

Ndisele kula manzi kumanqanaba amaninzi, kwimiphefumlo eyahlukeneyo kunye namava. Kodwa ngoku, uYesu uyayithetha loo nto wena nam Kufuneka sizilungiselele ukuba sibe yile mithombo iphilileyo yobabalo-okanye sikhukuliswe kunogumbe kaSathana otyhutyha ilizwe lethu, urhuqa imiphefumlo emininzi ukuya entshabalalweni. [4]cf. ITsunami Yokomoya

Kungekudala ndishiye i-monastery ndaza ndaqala ukuziva ubunzima benyama, ubunzima behlabathi esiphila kulo. Kodwa yile nto kanye ndayibonayo, okokugqibela, umzekeliso wayo yonke into endiyifundisiweyo…

Endleleni ebuyela kwisikhululo seenqwelomoya, safika kumda waseMexico / waseMelika kumgca omde weemoto. Yayiyimini enomswakama eshushu nefumileyo eTijuana xa imeko yomoya yayinokubunciphisa ubushushu. Ukuhamba ecaleni kweemoto zethu yayiyindawo eqhelekileyo yabathengisi abathengisa yonke into ukusuka kwicookies ukuya iminqamlezo. Kodwa amaxesha ngamaxesha, ipani yokubamba izakudlula kwizithuthi ngethemba lengqekembe okanye ezimbini.

Xa sasiza kudlula emdeni, kwathi gqi indoda ehamba ngesitulo esinamavili ngaphambili. Iingalo nezandla zakhe zazikhubazeke kabukhali kangangokuba ziphantse zazenza ukuba zingabinamsebenzi. Babencamathele ecaleni komzimba wakhe njengamaphiko kangangokuba ekuphela kwendlela awayenokuhamba ngayo phakathi kweemoto kwisihlalo sakhe esinamavili yayiziinyawo zakhe. Ndambukela njengoko wayehamba ngokungxolayo epavumente eshushu phantsi kwelanga elitshisayo emini emaqanda. Okokugqibela, kwavulwa ifestile yeveni, kwaye sabukela xa umntu ebeka imali esandleni sendoda elihlwempu, wabeka iorenji ecaleni kwakhe wafaka ibhotile yamanzi epokothweni yehempe yakhe.

Ngesiquphe, intombi yam yashiya imoto yethu yaya kule ndoda isisiqhwala, eyayiseza ngaphambili izithuthi ezininzi. Ufike wachukumisa isandla sakhe wathetha amazwi athile kuye, emva koko wafaka into epokothweni. Ubuyele kwiveni yethu apho abanye bethu, bebukele konke oku kusenzeka, bahlala bethe cwaka. Njengoko umgca wemoto uqhubeka, ekugqibeleni sabamba le ndoda. Xa wayekufutshane nathi, umnyango wavuleka kwakhona, kwaye intombi yam yaya kuye kwakhona. Ndazicingela, "Wenza ntoni emhlabeni?" Ufake isandla epokothweni yale ndoda, wakhupha ibhotile yamanzi, waqalisa ukuyisela.

Okokugqibela eMexico, iinyembezi bezizakugcwalisa amehlo am ngeli xhego lisina indlebe. Kuba wayemthanda ukuya kutshona okokugqibela, kwaye, okomzuzwana, wafumana indawo yokusabela kwisiXeko sikaThixo.

 

  

Enkosi ngokuxhasa olu kholo.

 

Ukuhamba noMark kwi The Ngoku iLizwi,
cofa kwibhena engezantsi ukuya rhuma.
I-imeyile yakho ayizokwabelwana naye nabani na.

NgokuIgama leBanner

 

  

 

Print Friendly, PDF & Email

Imihlathi

Imihlathi
1 cf. Bawo Oyingcwele ... Uyeza!
2 Omnye wemithandazo endiyithandayo ngu I-Litany yokuthobeka.
3 cf. Efese 1: 3-4
4 cf. ITsunami Yokomoya
exhonyiweyo EKHAYA, IXESHA LOXOLO, APHO KUTHINJELWA IZULU.