Apho izulu lichukumisa umhlaba

INXENYE I
yinyusaI-Monastery yoBathathu Emnye kaMariya, Tecate, eMexico

 

NYE unokuxolelwa ngokucinga ukuba iTecate, eMexico "yikhwapha lesihogo." Emini, amaqondo obushushu anokufikelela phantse kuma-40 degrees celcius ehlotyeni. Umhlaba uzaliswe ngamatye amakhulu enza ukuba ezolimo ziphantse zibe yinto engenakwenzeka. Nangona kunjalo, kunqabile ukuba imvula ityelele lo mmandla, ngaphandle kobusika, kuba iindudumo ezikude zihlala zihlekisa elundini. Ngenxa yoko, yonke into igqunywe ngothuli olungapheliyo olubomvu. Kwaye ebusuku, umoya uzaliswa livumba elibi letyhefu leplastiki njengoko izityalo zorhwebo zitshisa iimveliso zazo.

Lilonke, isixeko saseTecate sinemvakalelo yeghettoish, ebekwe kwiindawo ngamatyotyombe entlupheko egqithisileyo apho izinto ezilahliweyo zifihla iifestile kunye neengcango, zingagqumanga isidima semiphefumlo ehlala apho. Nkqu neevenkile ezinkulu zebhokisi ziphethe iqhezu leempahla ezifumaneka kumgama oziikhilomitha kuphela, kwelinye icala lomda, apho ithemba lekamva elingcono lihlala litsala umdla. Kwaye kukho ukuxinana okubonakalayo emoyeni… a ngokomoya Unxunguphalo… njengoko ubuKatolika kunye neenkolelo zixubana oku komdiliya ujija indlela yawo etyholweni. Akunto ingaqhelekanga ukubona iminqamlezo nemifanekiso yeNenekazi Lethu laseGuadalupe lihleli ecaleni kwamakhubalo, amakhubalo nemizobo engandilisekanga. Eli yayililizwe elathi laguqulwa lisuka kubuhedeni nasekubingelelweni kwabantu kwiinkulungwane ezingaphambili nge-tilma engummangaliso eyayinomfanekiso weNenekazi Lethu… kodwa ngokucacileyo idabi phakathi koMfazi nenamba lisabonakala.

 

UMHLABA ONGCWELE

Esazulwini sale ntlango, inyukela phezulu eTecate kwicala lentaba, kukho indlu yeemonki yohlelo looSista ababizwa ngokuba ngamaBathathu Emnye kaMariya. Yasekwa kuphela ngo-1992, ungacinga ukuba lo myalelo wasekwa kumashumi eminyaka eyadlulayo unikwa inani lezakhiwo, iindonga zamatye, iigadi ezihonjisiweyo kunye nemifanekiso eqingqiweyo egxininisa imonki ebanzi. Umseki uMama uLillie uthi, “Asifuni amadolo asele, kodwa sinelali ngoku!” Kanjalo, yonke into, uthi, ilungiselelwe ngomthandazo nangoBonelelo olungokobuthixo.

Umama uLillie ngumfazi waseMelika, mhlawumbi ukwiminyaka yakhe yokugqibela. Umama wabantwana ababini kunye nomakhulu wabantwana abane, wawushiya umtshato wokuphathwa gadalala kwasekhaya okwaqala eneminyaka elishumi elinesixhenxe. Emva kokuba iCawe ikhuphe ngokukhawuleza ukupheliswa, wakhokelelwa kuhambo ngezonqulo Fatima apho umnxeba uqala khona a wazalwa umyalelo wokucamngca woonongendi. Ukubuyela eMexico, wafumana isiqwenga somhlaba ecaleni kwentaba apho yena namanye amabhinqa ambalwa baqalisa ukunqula nokwenza imbuyekezo kuYesu kwiSakramente eNgcwele-ngasemva  inkampu yelori, engenawo amandla okanye umbane. Kungekudala, abanye abafazi baqalisa ukuzimanya nabo de iBandla lavuma ngokusemthethweni umanyano lwabo kunye nokukhula kothando. Ekugqibeleni uMama uLillie wadibana noSt. John Paul II, efumana iintsikelelo zakhe zikapopu.

USt. Teresa waseCalcutta naye wadibana noMama uLillie, emqinisekisa ukuba lo “ngumsebenzi kaThixo.” Ngokwenene, umyalelo ukhula ngesihlanu iziseko kulo lonke elase-United States naseMexico, kunye nenqwaba yoonongendi kunye nabaninzi abancinci abaqalayo.

 

IZULU EMHLABENI

Umntu unokuthabatheka ngokulula eyedwa bubuhle obumagqagala, ukutshona kwelanga okumangalisayo kwaseMexico, kunye nemimoya epholileyo. Kodwa akude kube ukuba umntu angene kwi-chapel ephambili yeMisa apho kuye kucace ngokukhawuleza: le yindawo apho iZulu lichukumisa umhlaba. Ngaba le monstrance enkulu emi esibingelelweni ejonge iintaba ezibukekayo (enye nje yezindlu ezininzi zokunqula apho kunqulwa ngokungapheliyo)? Ngaba lulwandle lwamaqhiya aluhlaza namhlophe olufana ngokusondeleyo “nenkangeleko” yeNtombi Enyulu uMariya? Ngaba ngamazwi amangalisayo kunye namazwi eengelosi kunye nemvisiswano evela kwaba bafazi bangcwalisiweyo, abaziwa kulo mmandla ngokuba "ngoonongendi abaculayo"?…. Kungekudala bendiza kufumanisa, kuba ibilapha, kwesi “sixeko sikaThixo”, apho iNenekazi lethu lalindibiza ngalo Mthendeleko weNgxoxo…

Ukunqula1

 

UKUBA INTOMBI YETHU IYABONAKALA...

“Ndicinga ukuba wena nabazali bakho nifanele nize eMexico,” watsho uJohn Paul, usomashishini ongumKatolika waseCalgary, eAlberta. “Ndiza kukubhabha ehle. ndiyakuvela imfuneko ukuza…” UJohn Paul, usomashishini okhaliphileyo nolumkileyo, osoloko ebonwa ephethe iRosari esandleni sakhe xa engasebenzi, wayencedisa ngenkxaso-mali kwaye eququzelela ulwakhiwo lwekhitshi lesuphu kwisiseko sendlu yeemonki eMexico (njani yaba lelinye ibali ngokwalo). Wayesimema ukuba size kunye nabanye abantu baseKhanada abasele belapho beyakha. Wayethetha nentombi yam encinane, uNicole, owayesandul’ ukugqiba iminyaka emibini kumsebenzi wobuvangeli basemazweni eNtshona Canada. Elungiselela ukuya ekholejini kule Fall, wayethandabuza ukuba uya kuba nalo na ixesha. “Ndiza kuthetha nabazali bam ndize ndithandaze ngayo,” watsho.

Xa uNicole weza nesimemo sobubele kum, ndenza uluhlu olukhawulezileyo lomsebenzi wasefama nowobufundisi kwipleyiti yam, ndaza ndatsho ndihleka, “Indlela endinokuhamba ngayo kukuba Inenekazi lethu laseGuadalupe labonakala kum!"  

Ngorhatya olulandelayo, intombi yam yathi gqi kwitafile yesidlo sangokuhlwa yaza yachaza ukuba iya kwenjenjalo hayi ukuya eMexico. “Andinaxesha,” waqukumbela ngelitshoyo, evakala edanile. Ndaphuma ndaya kuthabatha iposi, yaye xa ndibuyela ekhaya, ndavula a ikhadi elivela komnye wabafundi bam. Ngaphambili, kwakukho umfanekiso we UMama wethu waseGuadalupe zipeyintwe ngomnye wooSista boMbutho weNenekazi Lethu leYona Ngcwele kaBathathu Emnye eSan Diego. Intombi yam yagqabhuka yathi, “Linenekazi LethuTata!” Ndiye ndahleka, ndingenzi nto inkulu kakhulu (icala lam leendaba ezithandabuzayo lisabambelele kwipast yam). 

Ngentsasa elandelayo, ngoMthendeleko woNyulo lukaMariya, intombi yam yafumana umbhalo. Yayivela kunyana kaJohn uDavid, umyili oselula wekhitshi lesuphu; wayesele eseMexico. Wathumela uNicole ifoto yomzobo womfanekiso we UMama wethu waseGuadalupe wamnika ngoonongendi ngaloo mini. “Jonga tata!” Watsho ekhwaza. Ngoku, ndandiqalisa ukuzibuza, xa umfazi wam wathi: “Ufuna uphawu lwesithathu!” Ndicinge ukuba kungcono ndithandaze ngayo yonke le nto, kwaye ke ndavula ufundo lweMisa, kwaye ufundo lokuqala lwalo mhla yayisiSityhilelo 12, umfazi owambethe ilanga—leyo kanye indlela St. Juan Diego wachaza Inenekazi lethu laseGuadalupe:

… Iimpahla zakhe zazikhanya njengelanga, ngokungathi zikhupha amaza okukhanya, kwaye ilitye, ilitye awayemi kulo, labonakala ngathi likhupha imitha. -Nican Mopohua, uDon Antonio Valeriano (malunga no-1520-1605 AD,), n. 17-18

Emva koko, mna nentombi yam saya kwicawa yelizwe lethu saza sathandaza iRosari ngaphambi koMthendeleko oNgcwele. Thina Wayesazi yona: sibizelwe ukuhamba. Ukubuyela kwethu kwinqwelo-mafutha yethu, ndatyhila kunomathotholo (endidla ngokuwuyeka), yaye ingoma yokuqala eyadlalayo yayisithi “Mexico.” Ikhorasi ihambe into enje, "Kuhle ukuthatha uhambo oluya eMexico.” Ngubani othi iNenekazi lethu alinabo uburharha?

Kodwa kutheni? Kwakutheni ukuze uNkosikazi Wethu andibize ngesiquphe kule ndawo ikude ikwiintaba zaseTecate? Emthandazweni wam kusuku olulandelayo, ndeva incoko entsha iqala phakathi koMfazi, kunye nonyana wakhe, incoko eqhubekileyo ukusukela loo mini. Ndifuna ukwabelana nawe ngezinye zeengcinga, amazwi athuleyo, kunye nezimvo endamva ukuba ezishiya entliziyweni yam ngaloo mini kwaye ukusukela…

Nyana wam omncinane, ndikubizela eMexico, kwilizwe laseGuadalupe apho ndavela khona kuJuan omncinane. Apho, ndabonakalisa icebo likaThixo ngala “maxesha okuphela”, “umfazi ombethe ilanga” oya kutyumza intloko yenyoka.

Apha ndiyanibiza ukuba nize niphulaphule ilizwi lam elithambileyo, njengoko ndiya kuthetha nentliziyo yenu ediniweyo ndize ndinihlaziye ukuze nilungele idabi lokugqibela eliphambi kwenu. Uya kubakhwelisa oonyana bam abaninzi entlango, kwindawo yam yokusabela. Ufanele ukuba ulungele umsebenzi, nyana wam, kwaye ke ndikubizela umsebenzi onzima ophambi kwakho.

Ndandingazi ke ngoko ukuba le ndlu yoonongendi esasibizelwa kuyo yasungulwa eFatima, laa ndawo apho iNenekazi lethu lavela khona kwaye labhengeza ukuba iNtliziyo yakhe eNgenasiphelo iya kuba indawo yethu yokusabela. Kwakhona, ingcamango yokuhlaziya ngokomoya yayivakala imnandi, njengoko ubulungiseleli ngokufuthi buba yiGetsemane. Ndaye ndakhumbula ilizwi elinamandla iNkosi eyandinika lona kwiminyaka emininzi eyadlulayo mhla yandibiza ngokusesikweni kolu bhalo lobupostile. Yayivela eSt. John Chrysostom:

Niyityuwa yehlabathi nina. Uthi, akungenxa yenu, kodwa kungenxa yeli hlabathi, ukuba ilizwi liphathiswe kuni. Andinithumi kwizixeko ezibini kuphela okanye ezilishumi okanye ezimashumi mabini, kuhlanga olunye, njengoko ndabathumelayo abaprofeti bamandulo, ndinqumla emhlabeni naselwandle, ehlabathini lonke. Kwaye elo hlabathi likwimeko elusizi… ufuna kula madoda ezo mpawu zintle ziluncedo ngakumbi kwaye ziyimfuneko ukuba aza kuthwala imithwalo yabaninzi… bafanele babe ngabafundisi-ntsapho kungekuphela nje bePalestine kodwa behlabathi lonke. Musani ukumangaliswa, ngoko, uthi, ukuba ndithetha nani ngokwahlukileyo kwabanye kwaye ndinibandakanya kwishishini eliyingozi ngolo hlobo… okukhona nisenza umsebenzi omkhulu ezandleni zenu, kokukhona kufuneka nibe nenzondelelo ngakumbi. Xa sukuba beniqalekisa, banitshutshisa, banigxeka ngenxa yobubi bonke, banokuba noloyiko lokuvela. Ngoko ke uthi: “Ngaphandle kokuba anilungiselelanga nto injalo, ndifumana ndininyula. Iziqalekiso ziya kuba liqashiso lakho, kodwa aziyi kukwenzakalisa kwaye zibe bubungqina bokungaguquki kwakho. Ukuba ngenxa yoloyiko, nangona kunjalo, uyasilela ukubonisa amandla okufunayo, iqashiso lakho liya kuba mbi kakhulu. ” —St. UJohn Chrysostom, Ubungakanani bamaxesha eeyure, Umqu. IV, iphe. 120-122

Amazwi angaphakathi athambileyo alo Mfazi aqhubeka…

Ungaze woyike ukuphuma elukholweni, uthembele ukuba ndihlala ndibambe isandla sakho ndikukhokela. Ungaze woyike ukuphulukana nothando lwam okanye olo Nyana wam. Sikubambele kufutshane, ngathi ungumntwana okuphela kwakhe. Yiba noxolo, mncinane, njengoko ulungiselela ukuza kwilizwe lomfanekiso omangalisayo woMfazi ambethe ubukhazikhazi. Ndiyakuthanda "uJuan omncinci" wam.

Emva koko, sapakisha iibhegi zethu, saza emva kweentsuku ezintathu saya kumhlaba waseGuadalupe...

Iza kuqhubeka…

  

Inkxaso yakho iyafuneka kule nkonzo yexesha elizeleyo.
Usikelele, kwaye enkosi.

 

Ukuhamba noMark kwi The Ngoku iLizwi,
cofa kwibhena engezantsi ukuya rhuma.
I-imeyile yakho ayizokwabelwana naye nabani na.

NgokuIgama leBanner

  

Oku kuwa, uMarko uza kujoyina uSr Ann Shields
kunye no-Anthony Mullen kwi…  

 

INkomfa kaZwelonke ye

Idangatye Lothando

Yentliziyo Engafezekanga kaMariya

LWESIHLANU, SEPTEMBA 30, 2016


IPhiladelphia Hilton Ihotele
Umzila 1 - 4200 Avenue Line Avenue
IPhiladelphia, Pa 19131

UKUBONISA:
Mnumzana Ann Shields -Ukutya kuMamkeli weRadiyo yoKhenketho
UMark Mallett -Imvumi, umbhali wengoma, umbhali
UTony Mullen -Umlawuli weSizwe weLangatye loThando
UNksk. Chieffo -Umlawuli kwezomoya

Ngolunye ulwazi, nqakraza Apha

 

 

Print Friendly, PDF & Email
exhonyiweyo EKHAYA, APHO KUTHINJELWA IZULU.