Ungubani Na Wena Ukuba Ugwebe?

KHETHA. ISIKHUMBUZO SE
ABABULAWELI BOKUQALA BEBANDLA ELINGCWELE LASEROMA

 

"I-WHO ugweba na?

Izandi zilungile, akunjalo? Kodwa xa la magama esetyenziselwa ukuphambuka ekuthatheni isimilo sokuziphatha, ukuhlamba izandla zoxanduva kwabanye, ukuhlala ungazimiselanga xa ujongene nokungabikho kokusesikweni… bubugwala ke obo. Ukuziphatha ngokuzithemba bubugwala. Kwaye namhlanje, sigcwele amagwala-kwaye iziphumo azinto zincinci. UPopu Benedict uyibiza…

...olona phawu loyikisayo lwamaxesha… akukho nto inimbi njengalo okanye ukulunga kukodwa. Kukho "okungcono kunokuba" kunye "nokubi ngaphezu". Akukho nto intle okanye embi ngokwayo. Yonke into ixhomekeke kwiimeko nasekupheleni kokujonga. -UPAPA BENEDICT XVI, Idilesi kwiRomania yaseRoma, nge-20 kaDisemba ka-2010

Kuyothusa kuba, kwimeko enjalo, yindawo eyomeleleyo yoluntu ethi ibe ngabo abaza kugqiba ngokulungileyo, okungalunganga, ngubani oxabisekileyo, kwaye ngubani ongasekiyo-ngokusekwe kumgaqo wabo wokutshintsha. Abasayi kubambelela kwimilinganiselo yokuziphatha okanye kumthetho wendalo. Endaweni yoko, bamisela into "elungileyo" ngokwemigangatho engqongqo kwaye bayinike "njengelungileyo," emva koko bayinyanzelise kwabo bangenamandla. Iqala njalo…

… Uzwilakhe wobunyanzeliso obungaqwalaseli nto njengobucacileyo, kwaye obushiya njengowona mgangatho wokugqibela kuphela komntu kunye neminqweno yakhe. Ukuba nokholo olucacileyo, ngokobungqina beCawa, kuhlala kubizwa ngokuba sisiseko. Ukanti, ukuthembela kubomi obungenakuphikiswa, oko kukuthi, ukuvumela ubani ukuba aphoswe phantsi kwaye 'akhukuliswe yiyo yonke imimoya yeemfundiso', kubonakala kuphela kwesimo sengqondo esamkelekileyo kwimilinganiselo yanamhlanje. -Ukhadinali Ratzinger (UPAPA BENEDICT XVI) pre-conclave Homily, Epreli 18th, 2005

Kananjalo, ngelixa besala igunya lenkolo kunye nelabazali phantsi kwebango lokuba akufuneki "sigwebe" nabani na kwaye "sinyamezele" bonke, bayaqhubeka nokuzenzela eyabo inkqubo yokuziphatha engenabulungisa okanye inyamezelayo. Kwaye ke…

… Inkolo engeyiyo, engeyiyo yenziwe kumgangatho wobuzwilakhe ekufuneka wonke umntu awulandele… Kwigama lonyamezelo, unyamezelo luyapheliswa. -IPOPE BENEDICT XVI, Ukukhanya kweLizwe, Incoko kunye noPeter Seewald, iphe. 52-53

Njengoko ndibhalile Inkalipho… kude kube sekupheleni, xa sijamelene nobuzwilakhe obutsha, singalingeka ukuba sirhoxe sizifihle… sibe dikidiki kwaye sibe ligwala. Ke, kufuneka sinike impendulo kulo mbuzo "Ungubani na ukuba ugwebe?"

 

UYESU NGOKUGWEBA

Xa uYesu esithi, “Musani ukugweba, nani aniyi kugwetywa. Musani ukugweba, ukuze nani ningagwetywa; Uthetha ukuthini?[1]Luke 6: 37 Siyawaqonda kuphela la magama kwimeko yobomi baKhe kunye nokufundisa ngokuchasene nokukhetha isigwebo esinye. Kuba wathi, “Kutheni ningazigwebi ngokwenu ngokulungileyo?” [2]Luke 12: 57 Kwaye kwakhona, Yekani ukugweba ngokwembonakalo, kodwa gwebani ngokufanelekileyo. [3]John 7: 24 Sigweba njani na ngokusesikweni? Impendulo ilele kwikhomishini awayinika iCawe:

Hambani ngoko niye kuzenza abafundi zonke iintlanga, ... nibafundisa ukuba bazigcine zonke izinto endiniwisele umthetho ngazo. (UMateyu 28: 19-20)

Ngokucacileyo, uYesu usixelela ukuba singazigwebi iintliziyo zabanye, kodwa kwangaxeshanye, unika iBandla igunya elingcwele lokubizela abantu ekuthandweni kukaThixo, okuchazwe kwimithetho yokuziphatha kunye nomthetho wendalo.

Ndiyakuthethela emehlweni kaThixo neNkosi yethu uYesu Krestu, oza kugweba abaphilayo nabafileyo, nangokubonakala kwakhe nangamandla akhe obukumkani. uzingise nokuba oko kulungele okanye akulunganga; kholisa, yohlwaya, khuthaza ngawo wonke umonde nasekufundiseni. (2 Tim 4: 1-2)

Kuyisichizophrenic, ke, ukuva amaKristu awela kumgibe wokuziphatha okuhle esithi, "Ndingubani na ukuba ndigwebe?" xa uYesu esiyalele ngokucacileyo ukuba sibizele bonke enguqukweni kwaye siphile ngeLizwi lakhe.

Uthando, enyanisweni, lunyanzela abalandeli bakaKrestu ukuba babhengeze ebantwini bonke inyaniso esindisayo. Kodwa kufuneka sahlule phakathi kwempazamo (ekufuneka ihlale ikhatywa) kunye nomntu onempazamo, ongasoze aphulukane nesidima sakhe njengomntu nangona esiba phakathi kweembono zobuxoki okanye ezingonelanga zonqulo. NguThixo yedwa umgwebi nomgocagoci weentliziyo; uyasithintela ukuba siphumeze isigwebo kwityala labanye. -iVatican II, IGaudium et spes, 28

 

ISIGWEBO ESILUNGILEYO

Xa ipolisa litsalela umntu ngesantya, ayenzi sigwebo somntu imoto. Wenza i Injongo ukugwetywa kwezenzo zomntu: bezikhawulezisa. Kude kube kukuya kwifestile yomqhubi apho afumanise ukuba umfazi osemva kwevili ukhulelwe kwaye unemihelo kwaye uyangxama… okanye unxilile, okanye ukungakhathali nje. Kungoko kuphela apho aya kubhala khona itikiti- okanye hayi.

Ngokunjalo, njengabemi namaKrestu, sinelungelo noxanduva lokuthetha ukuba le okanye le nyathelo ilungile okanye imbi ukuze ucwangco loluntu lubekho kuluntu lwasekhaya okanye kwidolophu. Kanye njengokuba ipolisa likhomba i-radar yayo emotweni kwaye iqukumbele ngelithi ikwaphula umthetho, ngokunjalo, sinako kwaye kufuneka sijonge amanyathelo athile kwaye sithi baziphethe kakubi, xa kunjalo, ukulungelwa komntu wonke. Kodwa kuxa umntu athe wajonga "ngefestile yentliziyo" ukuba umgwebo othile wobugwenxa ungenziwa… into, inene, nguThixo kuphela onokuyenza — okanye loo mntu angayityhila.

Nangona sinokugweba ukuba isenzo ngokwaso sisenzo esibi, kufuneka sinikezele isigwebo sabantu kubulungisa nenceba kaThixo. —Catechism yeCawa yamaKatolika, 1033

Kodwa indima yeCawa ayinciphanga.

ICawe lilungelo elisoloko likhona kuyo yonke indawo ukwazisa ngemigaqo yokuziphatha, kubandakanya naleyo inento yokwenza nentlalo, nokwenza izigqibo ngayo nayiphi na imicimbi yoluntu ukuya kuthi ga apho ifunwa ngamalungelo asisiseko obuntu okanye usindiso lwemiphefumlo. . -Katekisiki yeCawa yamaKatolika, n. I-2246

Umbono “wokwahlulwa kweCawe noRhulumente” okuthetha ukuba iCawa ayinandlela yakuthetha kwiindawo zikawonke-wonke, bubuxoki obuyingozi. Hayi, indima yeCawa ayikokwakha iindlela, ukuqhuba umkhosi, okanye ukumisela umthetho, kodwa kukukhokela nokukhanyisela imibutho yezopolitiko kunye nabantu ngesityhilelo esingcwele kunye negunya elinikwe yena, nokwenza oko bexelisa iNkosi yakhe.

Ewe, ukuba amapolisa angayeka ukunyanzelisa imithetho yendlela ukuze angonzakalisi mntu, izitrato zinokuba yingozi. Ngokukwanjalo, ukuba iCawa ayiliphakamisi ilizwi layo ngenyaniso, imiphefumlo yabaninzi iya kuba sengozini. Kodwa kufuneka athethe ngokulingisa iNkosi yakhe, esondela kumphefumlo ngamnye ngentlonelo efanayo kunye nokutya okuboniswe yiNkosi yethu, ngakumbi bethuna aboni. Wayebathanda kuba wayeqonda ukuba, nabani na owonileyo ulikhoboka lesono [4]Yoh 8:34; ukuba balahlekile ukuya kwinqanaba elithile,[5]Mat 15:24, LK 15: 4 kwaye ufuna ukuphiliswa.[6]UMk 2:17 Ayisithi sonke apha?

Kodwa oku akuzange kuyidambise inyaniso okanye kucime unobumba omnye womthetho.

[Isikhubekiso] sihlala singekho ngaphantsi kobubi, ukuswela, isisiphithiphithi. Umntu ke kufuneka asebenze ukulungisa iimpazamo zesazela sokuziphatha. -Katekisiki yeCawa yamaKatolika, 1793

 

SUKUTHI Cwaka!

Ungubani na wena ukuba ugwebe? NjengomKristu kwaye njengommi, unelungelo kunye nomsebenzi wokugweba iinjongo ezilungileyo okanye ezimbi.

Musani ukugweba ngokwembonakalo; gwebani ngomgwebo olungisayo. (UYohane 7:24)

Kodwa kolu lawulo lobuzwilakhe olukhulayo lobunyani, wena ngeke ukuhlangabezana nobunzima. Wena ngeke tshutshiswa. Kodwa nantsi apho kuya kufuneka uzikhumbuze ukuba eli hlabathi ayilo khaya lakho. Ukuba singabaphambukeli nabaphambukeli kwindlela yethu eya kwilizwe lakowethu. Ukuba sibizelwe ukuba sibe ngabaprofeti naphina apho sikhona, sithetha "ngoku ilizwi" kwisizukulwana esidinga ukuva iVangeli kwakhona-nokuba bayayazi okanye abayazi. Akuzange ngaphambili imfuneko yabaprofeti bokwenyani ibaluleke kangaka…

Abo bacela umngeni kobuhedeni butsha bajongene nokukhetha okunzima. Enoba avumelana nale ntanda-bulumko okanye ajongane nethuba lokufel 'ukholo. —UMkhonzi kaThixo Fr. UJohn Hardon (1914-2000), Unganyaniseka njani kwiKatolika namhlanje? Ngokunyaniseka kwiBhishophu yaseRoma; http://www.therealpresence.org/eucharst/intro/loyalty.htm

Ninoyolo nina xa bathe abantu baningcikiva ngenxa yam, benitshutshisa, bethetha zonke izinto ezikhohlakeleyo ngani bexoka. Vuyani nigcobe, kuba umvuzo wenu mkhulu ezulwini. Babatshutshisa ke abaprofeti ababekho phambi kwenu. (UMateyu 5: 11-12)

Ke wona amagwala, abangathembekanga, abagwenxa, ababulali, abangenabunyulu, nabakhafuli, nabanquli-zithixo, nabakhohlisi bazo zonke iintlobo; iqashiso labo lik echibini elivutha umlilo nesalfure. Oko kukufa kwesibini. (ISityhilelo 21: 8)

 

KUFUNDWA NGOKUBA

Kwiphepha likaPapa Francis: Ngubani Ndiya kugweba na?

AbaXolelanisi abasikelelekileyo

Isihendo sokuba siqheleke

Ilixa likaYudas

Isikolo sokuLungisa

Ukuchaneka kwezopolitiko kunye nowexuko olukhulu

Ulwaphulo-mthetho

 

  
Uyathandwa.

 

Ukuhamba noMark kwi The Ngoku iLizwi,
cofa kwibhena engezantsi ukuya rhuma.
I-imeyile yakho ayizokwabelwana naye nabani na.

Print Friendly, PDF & Email

Imihlathi

Imihlathi
1 Luke 6: 37
2 Luke 12: 57
3 John 7: 24
4 Yoh 8:34
5 Mat 15:24, LK 15: 4
6 UMk 2:17
exhonyiweyo EKHAYA, UKHOLO NOKUZIPHATHA, BONKE.