Kutheni le nto ooPopu bengekhwaza?

 

Uninzi lwababhalisi abatsha abaza kukhwela ngoku veki nganye, imibuzo yakudala iyavela njengale: Kutheni le nto uPapa engathethi ngamaxesha okuphela? Impendulo iyakothusa abaninzi, iqinisekise abanye, kwaye icele umngeni kwabanye abaninzi. Ukupapashwa kokuqala ngoSeptemba 21st, 2010, ndihlaziye lo mbhalo ukwipapa yangoku. 

 

I bafumana iileta amaxesha ngamaxesha bebuza, "Ukuba kungenzeka ukuba siphila" kumaxesha okuphela, "kutheni ke oopopu bengazukukhwaza oku beseluphahleni?" Impendulo yam ithi: "Ukuba bakho, ngaba ukho umntu omameleyo?"

Inyani yile, yonke le bhlog, yam incwadi, yam Kwiwebhu-Ezenzelwe ukulungiselela umfundi kunye nombukeli kumaxesha alapha nangoku azayo-asekwe kwintoni oobawo abangcwele besishumayela ngaphezu kwekhulu leminyaka. Kwaye bebesoloko belumkisa, ngokuvama nangaphezulu, ukuba indlela yoluntu ikhokelela “entshabalalweni” ngaphandle kokuba siphinda samkele iindaba ezimnandi naLowo ulungileyo: UYESU khristu.

Ayindim, kodwa nguPaul VI owathi:

Kukho ukungonwabi okukhulu ngeli xesha emhlabeni naseCaweni, kwaye into ekuthethwa ngayo lukholo. Kuyenzeka ngoku ukuba ndiphindaphinde ibinzana elingaqondakaliyo likaYesu kwiVangeli ka-St. Luke: 'Xa uNyana woMntu ebuya, ingaba usaya kufumana ukholo emhlabeni?'… Ngamanye amaxesha ndifunda isicatshulwa seVangeli sesiphelo Amaxesha kwaye ndiyangqina ukuba, ngeli xesha, ezinye iimpawu zesi siphelo ziyavela. —UAPOPE PAUL VI, Imfihlo Paul VI, UJean Guitton, iphe. 152-153, Imbekiselo (7), iphe. ix.

Exhasa amazwi ka-St. Paul ukuba 'uwexuko', ukuwa okukhulu elukholweni kuya kwandulela uMchasi-Kristu okanye "unyana wentshabalalo" (2 Tes 2), uPaul VI wathi:

Umsila womtyholi usebenza ekuphelisweni kwehlabathi lamaKatolika. Ubumnyama bukaSathana bangene buze banwenwela kwiCawe yamaKhatholika yade yafikelela encotsheni yayo. Uwexuko, ukulahleka kokholo, kuyasasazeka kwihlabathi liphela nakwezona nqanaba ziphezulu ngaphakathi kweCawa. —Intetho yeSikhumbuzo seMinyaka engamashumi amathandathu yeFatima Apparitions, Oktobha 13, 1977; ingxelo kwiphepha lesiTaliyane Corriere della Sera kwiPhepha 7, kaOktobha 14, 1977; QAPHELA: ngelixa oku kucatshulwe ngababhali abaninzi beli xesha, kubandakanywa nabafundi bezakwalizwi abanolwazi nge-patrisitics, andikwazanga ukubuyisela umthombo wale ngxelo, ebinokuba ngesiTaliyane okanye isiLatini. Oovimba be Corrieree della Sera ungasibonisi esi sicatshulwa. 

Olu wexuko belusenzeka kangangeenkulungwane. Kodwa ibikwinkulungwane edlulileyo okanye apho uBawo Oyingcwele eqale ukuyifanisa ngokuthe ngqo njenge "uwexuko" lwe amaxesha okugqibela. Ekuqaleni kwenkulungwane ye-19, uPopu Leo XIII wathi kwincwadi yakhe yokubhala ngoMoya oyiNgcwele:

… Oyichasayo inyaniso ngobubi aze ayishiye, wona ngokunzulu ngokuchasene noMoya oyiNgcwele. Ngemihla yethu esi sono siye saxhaphaka kangangokuba la maxesha obumnyama abonakala ngathi afikile axelwa kwangaphambili ngu-St. Paul, apho abantu, bemfanyekiswe ngumgwebo olungileyo kaThixo, kufuneka bathathe ubuxoki benyani, kwaye bakholelwe "kwinkosana weli hlabathi, ”olixoki noyise walo, njengomfundisi wenyaniso:“ UThixo uya kubathumela ukusebenza kwesiphoso, ukuze bakholelwe ubuxoki. (2 Tes. Ii., 10). Ngamaxesha okugqibela abanye baya kuphambuka elukholweni, bethobela oomoya abalahlekisayo, neemfundiso zeedemon ” (1 Tim. Iv., 1). -I-Divinum Illud Munus, n. I-10

UPopu Francis uchaza uwexuko njengo “thethwano” kunye “nomoya wehlabathi”:

… Ukuthanda ihlabathi yingcambu yobubi kwaye kungasikhokelela ekubeni sizilahle izithethe zethu kwaye sithethathethane ngokunyaniseka kwethu kuThixo osoloko ethembekile. Oku kubizwa ngokuba kukuwexuka, okuthi… luhlobo “lokukrexeza” olwenzekayo xa sithetha-thethana ngobume bobuntu bethu: ukunyaniseka eNkosini. —UPOPA UFRANCIS ovela kwikhaya, I-Vatican Radio, nge-18 kaNovemba ka-2013

UFrancis, enyanisweni, akazange abe nazintloni ukukhankanya ubuncinci kabini ngoku incwadi ebhalwe ngaphezulu kwekhulu leminyaka eyadlulayo ibizwa INkosi yeHlabathi. Yincwadi eyaziwayo ngokumangalisayo malunga nokuvuka komchasi-Kristu ehambelana namaxesha ethu. Yiyo le nto mhlawumbi ephefumlele uFrancis kangangezihlandlo ezininzi ukuba alumkise ngokufanelekileyo “ngezikumkani ezingabonakaliyo” [1]cf. Idilesi kwiPalamente yaseYurophu, eStrasbourg, eFrance, nge-25 kaNovemba ka-2014, Zenit  abakhohlisa nokunyanzela amazwe ukuba abe yiparadigm enye. 

Ayilulo ubumbano oluhle lomanyano lweZizwe zonke, ngasinye sinamasiko aso, endaweni yoko kukudityaniswa kwehlabathi ngokufana, yinto ingcinga enye. Kwaye le ngcinga iyodwa sisiqhamo sobuzwe. —UPOPA UFRANCIS, eHomily, nge-18 kaNovemba, 2013; Zenit

Izazi zesazela… Kweli hlabathi lanamhlanje, zininzi kakhulu. -Ikhaya laseCasa Santa Martha, Meyi 2, 2014; Zenit.org

Oku kwavela ngokucacileyo xa wayelumkisa ngokuchasene nokuzibandakanya kwabantwana:

Izinto ezoyikisayo zokukhohliswa kwemfundo esiye sahlangabezana nayo kulawulo olukhulu lozwilakhe lwenkulungwane yamashumi amabini khange anyamalale; bakugcinile ukubaluleka okukhoyo ngoku phantsi kweendlela ezahlukeneyo nezindululo kwaye, ngokuzenzisa kwale mihla, batyhala abantwana nabantu abatsha ukuba bahambe kwindlela yobuzwilakhe "yendlela enye yokucinga". —UPOPA FRANCIS, umyalezo oya kumalungu eBICE (International Catholic Child Bureau); Irediyo yaseVaticanNge-11 ka-Epreli ngo-2014

Ukuthetha ngomchasi-Kristu, iimeko zokuvela kwakhe ayizizo izinto zeenoveli nje. KwakunguPius X owacebisa ukuba lo mntu ungenamthetho angaba semhlabeni ngoku:

Ngubani onokuthi asilele ukubona ukuba eli xesha likhoyo ngoku, nangaphina ixesha elidlulileyo, elihlaselwa sisifo esibi nesendeleyo, ethi ikhule yonke imihla kwaye itye ngaphakathi, idonse intshabalalo? Niyasiqonda ke, Bawo aqondayo, esi sifo sisifo -owexuko oluvela kuThixo… Xa yonke le nto ithathelwa ingqalelo sikhona isizathu sokoyika ukuba hleze obu buphawu bungangokuba bekuko noko, kwaye mhlawumbi sisiqalo sezinto ezimbi ezigcinelwe imihla yokugqibela; kwaye kunokuba kubekhona emhlabeni 'unyana wentshabalalo' athetha ngaye uMpostile. —IIPOPE ST. IPIUS X, E Supremi, I-Encycology on the Return of zonke Izinto kuKristu, n. 3, 5; Ngomhla we-4 ku-Okthobha 1903

Ejolise kwizidubedube zasekuhlaleni, umlandeli wakhe, uBenedict XV, wabhala kwi-Encyclical Letter, Intengiso ye-Beatissimi Apostolorum:

Ngokuqinisekileyo loo mihla ibiya kubonakala ngathi iyasifikela awathi uKristu iNkosi yethu waxela kwangaphambili esithi:Niya kuthi ke nive iimfazwe namarhe eemfazwe; kuba uhlanga luya kuvukelana nohlanga, nobukumkani buvukelane nobukumkani" (Mat 24: 6-7). —Novemba 1, 1914; www.vatican.va

UPius XI uphinde wasebenzisa ixesha lokuphela kukaMateyu 24 kumaxesha ethu:

Yiyo ke loo nto, nangokungahambisani nentando yethu, ingcinga ivuka engqondweni yokuba ngoku ezo ntsuku zisondele apho iNkosi yethu yaprofeta yathi: “Kwaye ngenxa yobuninzi bobugwenxa, luya kuphola uthando lwabaninzi” (Mat. 24:12). —I-POPE PIUS XI, I-Miserentissimus Redemptor, Encyclical on Revenue to the Sacred Heart, n. 17 

NjengoPius X, naye wabona kwangaphambili, ngakumbi ekusasazeni kobuKomanisi, imiboniso yokuza kuka-Antichrist:

Ezi zinto ngokwenyani zibuhlungu kangangokuba ungathi ezi ziganeko zifanekisela kwaye zibonisa "ukuqala kweentlungu," oko kukuthi ngabo baya kuziswa yindoda yesono,Ngubani ophakanyiswe ngaphezu kwayo yonke into ebizwa ngokuba nguThixo okanye enqulwayo" (2 Thes 2: 4). -Umkhululi we-Miserentissimus, Ileta ye-Encyclical on Reparation to the Sacred Heart, nge-8 kaMeyi, 1928; www.vatican.va

YayinguJohn Paul II owayemi kwi-Divine Mercy Basilica ePoland, wacaphula kwidayari yaseSt. Faustina:

Ukusuka apha [ePoland] kufuneka kuphume 'intlantsi eya kuthi lungiselela ihlabathi ukuza [kukaYesu] okokugqibela(jonga iDiary, 1732). Le ntlantsi kufuneka ikhanyiswe ngobabalo lukaThixo. Lo mlilo wenceba kufuneka udluliselwe kwihlabathi. —UPOPE JOHN PAUL II, ngexesha lokumiselwa kwe-Divine Mercy Basilica eCracow, ePoland, ngo-2002.

Kwiminyaka emibini ngaphambi kokuba abe ngupopu, wachaza imida yeli dabi libalaseleyo phambi kwethu:

Sijongene nokugqibela ukungqubana phakathi kweCawa nabachasene necawa, phakathi kweVangeli kunye ne-anti-gospel, phakathi kukaKristu nomchasi-Kristu. Olu ngquzulwano luphakathi kwezicwangciso zikaThixo; luvavanyo ekufuneka lulandelwe yiCawe iphela, kunye nePoland, ngokukodwa. Olu luvavanyo lwesizwe sethu kunye neCawa kuphela, kodwa ngandlela-thile kuvavanyo lweminyaka engama-2,000 XNUMX yenkcubeko kunye nenkcubeko yobuKristu, nazo zonke iziphumo zayo kwisidima somntu, amalungelo abantu, amalungelo oluntu kunye namalungelo ezizwe. -Ukhadinali Karol Wojtyla (JOHN PAUL II), kwi-Eucharistic Congress, ePhiladelphia, PA kumbhiyozo weminyaka emibini wokutyikitywa kwesibhengezo senkululeko; Ezinye zezicatshulwa zale ndawo zibandakanya amagama athi "uKristu nomchasi kristu" njengasentla. Umdikoni Keith Fournier, obekho, unika ingxelo ngolu hlobo lungentla; cf. Katolika kwi-Intanethi; Nge-13 ka-Agasti ka-1976

“I-anti-Church” kunye ne "anti-Gospel" isenokuba 'ngamagama ekhowudi athi "anti-Kristu,"' - ke, kuyabonakala ukuba, watsho umfundi wezakwalizwi odumileyo ongumKatolika, uGqirha Peter Kreeft, kwintetho abafundi bam abaya kuyo . Ngapha koko, uJohn Paul II waya kwinqanaba lokuba acebise nje ukuba "amaxesha okuphela" akhangeleka njani: Idabi phakathi "kwenkcubeko yobomi" kunye "nenkcubeko yokufa":

Lo mzabalazo uhambelana nomlo we-apocalyptic ochazwe ku [Rev 11: 19-12: 1-6, 10 kwidabi phakathi "komfazi owambethe ilanga" kunye "nenamba"]. Ukulwa amadabi okuBulala uBomi: "inkcubeko yokufa" ifuna ukuzinyanzela kumnqweno wethu wokuphila, kwaye siphile ngokugqibeleleyo… Amacandelo amakhulu oluntu axakanisekile malunga nokulungileyo nokungalunganga, kwaye bakwinceba yabo amandla "okudala" uluvo kunye nokunyanzelisa abanye.  -UAPOPE JOHN PAUL II, Cherry Creek State Park Homily, eDenver, eColorado, ngo-1993

Kunyaka olandelayo, wakhupha lo mfanekiso weBhayibhile kwakhona:

… Umfanekiso, othetha ngawo nakumaxesha ethu, ngakumbi kuNyaka woSapho. Xa enyanisweni ngaphambi kokuba umfazi aqokelele konke izoyikiso ebomini ukuba izakusizisa emhlabeni, kufuneka sibuyele kumfazi owambethe ilanga [uMama oSikelelweyo]… -URegina Coeli, Epreli 24h, 1994; evatican.ca

Emva koko wabiza iCawe ukuba ikhumbule umthandazo ku-Ingelosi eyingelosi enkulu, eyabhalwa ngo-1884 ngu-Leo XIII, owathi weva incoko engaphaya kwendalo apho uSathana wacela inkulungwane ukuvavanya iBandla. [2]cf. Aleteia

Nangona namhlanje lo mthandazo ungasaphindaphindwa ekupheleni kombhiyozo we-Ekaristi, ndimema wonke umntu ukuba angakulibali, kodwa awucengceleze ukuze afumane uncedo kwidabi lokulwa nemikhosi yobumnyama kunye nomoya weli hlabathi. —Ibhidi. 

Ndiphinda ndibuze, ingaba ukho umntu omameleyo? Ngaba ukho umntu okhathalayo ukuba uthini umlandeli kaPeter? Kuba ungumalusi onguKrestu omiselwe phezu kweegusha zaKhe emhlabeni (Yoh 21:17). U-Kristu wayeza kuthetha ngaye ukuba wayezimisele ukuthetha. Kwaye ukuba upopu ebethetha ngokwendlela yakhe njengomalusi nomfundisi, uYesu ebeya kuthi kwakhona:

Lowo umamelayo nina uyamamela. Nabani na onigatyayo uyandigatya. (ULuka 10:16)

Kwintetho nabahambi ngezonqulo eJamani, uPopu John Paul wanika esona silumkiso siphambili nesichazayo malunga nembandezelo ezayo:

Kuya kufuneka sikulungele ukujamelana novavanyo olukhulu kwixesha elizayo elingekude kakhulu; izilingo eziya kufuna ukuba sikulungele ukunikezela nangobomi bethu, kunye nesipho esipheleleyo sokuzinikela kuKristu nakuKristu. Ngemithandazo yakho kunye neyam, kunokwenzeka ukunciphisa le mbandezelo, kodwa akusenakwenzeka ukuyinqanda, kuba kungale ndlela kuphela apho iBandla linokuhlaziywa ngokufanelekileyo. Kukangaphi na, ewe, apho kuhlaziywa iCawa kwenziwe egazini? Ngeli xesha, kwakhona, ngekhe ibe njalo. Simele somelele, kufuneka sizilungiselele, kufuneka sizinikele kuKristu nakuMama wakhe, kwaye kufuneka sinikele ingqalelo, sinikele ingqalelo kakhulu kumthandazo weRosari. —UPOPE JOHN PAUL II, udliwano-ndlebe namaKatolika eFulda, eJamani, ngoNovemba 1980; www.ewtn.com

 

IXILONGO LENZELELO

Vuthelani isigodlo eZiyon, nihlabe umkhosi entabeni yam engcwele. Bayagubha bonke abemi belizwe, ngokuba isiza imini kaYehova. (Yoweli 2: 1)

Ngokwenkcazo yebhayibhile, iZiyon luphawu okanye uhlobo lweCawa. UPopu Benedict ebesoloko engaguquguquki kwaye ngokukhawuleza ukuvuthela ixilongo kwingqungquthela yayo kangangexesha elithile, njengaxa wayeye eBritane:

Akukho mntu ujonga ngokwenyani kwihlabathi lethu lanamhlanje onokucinga ukuba amaKristu anokukwazi ukuqhubeka neshishini njengesiqhelo, engayihoyi intlekele enkulu yokholo eye yafikela kuluntu lwethu, okanye athembele nje ukuba ubutyebi beemfundiso ezisisiseko obuziswe ziinkulungwane zamaKristu buya kuthi siqhubeke ukukhuthaza nokubumba ikamva loluntu lwethu. —UPOPE BENEDICT XVI, eLondon, eNgilani, nge-18 Septemba 2010; Zenit

Ngoku, andiqinisekanga ngento eyenzekayo xa umKatolika ophakathi efunda ingxelo enjalo. Ngaba siyalityhila iphepha siqhubeke siphunga ikofu yethu, okanye ngaba sima kancinci okomzuzwana ukuze sicinge nzulu kwaye siqu biza la magama avuse? Okanye ngaba iintliziyo zethu zenziwe buthuntu ngumoya weli xesha, sithe cwaka ngenxa yokuchaneka kwezopolitiko, okanye mhlawumbi senziwa lukhuni sisono, ubutyebi, kunye nentuthuzelo yomhla wethu kangangokuba isilumkiso esiqatha kangaka sijonge imiphefumlo yethu njengotolo oluvela kwintsimbi?

Waqhubeka wathi:

… Ubukrelekrele bengqondo nokuziphatha okusemngciphekweni kusongela ukusiphula esona siseko soluntu lwethu. —UPOPE BENEDICT XVI, eIbid.

Asithethi apha ngengxaki yaseBritane okanye umba waseMelika okanye wasePoland, kodwa nge jikelele isiseko. Kuluvavanyo oluthi lonke Icawe kufuneka ithathe inxaxheba, utshilo uJohn Paul II, "… uvavanyo lweminyaka engama-2,000 XNUMX yenkcubeko kunye nempucuko yobuKristu… namalungelo iintlanga. "

NoPope Benedict wayebonakala ebhekisa kubukho buzwilakhe xa wayesithi iyakhula…

… Ulawulo lobuzwilakhe oluye lwangqina ukuba akukho nto iqinisekileyo, kwaye eshiya njengoyena ndoqo womntu kunye neminqweno yakhe. Ukuba nokholo olucacileyo, ngokobungqina beCawa, kuhlala kubizwa ngokuba sisiseko. Ukanti, ukuthembela kubukho babantu, oko kukuthi, ukuvumela ubani ukuba aphoswe phantsi kwaye 'akhukuliswe yiyo yonke imimoya yeemfundiso', kubonakala kuphela kwesimo sengqondo esamkelekileyo kwimilinganiselo yanamhlanje. -Ukhadinali Ratzinger (UPAPA BENEDICT XVI) pre-conclave Homily, Epreli 18th, 2005

Inxulumene noku, uPopu Benedict ngokuthelekisa ngokuthe ngqo iSityhilelo Ch. 12 ekuhlaselweni kwenyaniso ngamaxesha ethu.

Lo mlo sizifumana kuwo… [ngokuchasene] namagunya atshabalalisa umhlaba, kuthethwa ngawo kwisahluko se-12 seSityhilelo… Kuthiwa inamba ikhokelela kumjelo omkhulu wamanzi ngokuchasene nomfazi obalekayo, ukumtshayela… ndicinga ukuba Kulula ukutolika ukuba lo mlambo umeleni: yile misinga ilawula wonke umntu, kwaye ifuna ukuphelisa ukholo lweCawa, olubonakala ngathi alunandawo yokuma phambi kwamandla alomsinga azinyanzelisa njengeyona ndlela yokucinga, ekuphela kwendlela yobomi. —UPOPE BENEDICT XVI, iseshoni yokuqala yesinodi ekhethekileyo kuMbindi Mpuma, nge-10 ka-Okthobha ka-2010

UYesu walumkisa abaninzi “Kuya kuvela ooMesiya bobuxoki nabaprofeti ababuxoki, benze imiqondiso nemimangaliso emikhulu yokulahlekisa, ukuba bekunokwenzeka, kwanabanyuliweyo.”(Mat. 24:24). Ukuvela kubukrelekrele bengqondo nokuziphatha kuvela phi ngaphandle kwabaprofeti ababuxoki — abo profesa baseyunivesithi, abezopolitiko, ababhali, abangakholelwayo kubukho bukaThixo, abavelisi baseHollywood, ewe, nkqu neenkokeli zecawa eziwayo ezingasayihloneliyo imithetho engaguqukiyo yendalo noThixo? Kwaye ngoobani ooMesiya bobuxoki ngaphandle kwabo bazityeshelayo izibhengezo zoMsindisi baze babe nguMsindisi wabo, umthetho kubo?

Ethetha ngemeko esasazeka kwihlabathi liphela, uPopu Benedict wabhala ileta ecacileyo nengathandabuzekiyo eya koBhishophu behlabathi:

Kwimihla yethu, xa kwiindawo ezinkulu zehlabathi ukholo lusemngciphekweni wokufa njengelangatye elingasenayo ipetroli, eyona nto iphambili kukwenza uThixo abekhona kweli lizwe nokubonisa amadoda nabafazi indlela eya kuThixo… Ingxaki yokwenyani ngalo mzuzu wembali yethu kukuba uThixo uyanyamalala ebantwini, kwaye, ngokufiphala kokukhanya okuvela kuThixo, uluntu luphulukana nokuthwala, kunye neziphumo ezibonakala zonakalisayo. -Incwadi Yobungcwele Bakhe uPapa uBenedict XVI oya kubo bonke oBhishophu beHlabathi, NgoMatshi 10, 2009; AmaKatolika kwi-Intanethi

Iziphumo, njengokukhupha isisu, ukugwetywa, kunye nokuchazwa ngokutsha komtshato, utshilo owandulelayo, kufuneka abizwe ekhaphethini malunga nokuba ayintoni: ukubulala, ukungabi nabulungisa, nokungakhathali.

Ngenxa yemeko enje, kufuneka ngoku kunakuqala ukuba nesibindi sokujonga inyaniso emehlweni kwaye sibize izinto ngegama labo, ngaphandle kokunikezela kwisilumko esilungileyo okanye kwisilingo sokuzikhohlisa. Kule meko, ungcikivo loMprofeti luthe ngqo: “Yeha ke abo bathi okubi kulungile okulungileyo nokubi, abathi ubumnyama bube kukukhanya nokukhanya endaweni yobumnyama” (Is 5:20). —UAPOPE JOHN PAUL II, IVangelium Vitae "IVangeli yoBomi", n. I-58

UBenedict waphinda wathi "yeha" emva nje kokuba ngupopu:

Isoyikiso somgwebo sikwasichaphazela, iBandla laseYurophu, iYurophu kunye neNtshona ngokubanzi… INkosi iyakhala nasezindlebeni zethu… “Ukuba awuguquki ndiza kuza kuwe ndisuse isiphatho sezibane sakho endaweni yaso.” Ukukhanya kungasuswa kuthi kwaye senza kakuhle ukuvumela esi silumkiso ukuba siphume kunye nokuzimisela okupheleleyo ezintliziyweni zethu, ngelixa sikhala eNkosini: "Sincede siguquke!" —UPopu Benedict XVI, Ukuvula iHomily, ISinodi yoBhishophu, nge-2 ka-Okthobha ka-2005, eRoma.

Nguwuphi lo mgwebo? Ngaba ziindudumo ezivela ezulwini? Hayi, "iziphumo ezonakalisayo" yilento ilizwe liza kuzihlisela yona ngokungazihoyi izazela zethu, ukungathobeli ilizwi likaThixo, nokwenza umhlaba omtsha kwisanti etshintshayo yokuthanda izinto eziphathekayo kunye nokuzithemba njengeziqhamo inkcubeko yokufa-Iziqhamo ezimbalwa abalindileyo.

Namhlanje ithemba lokuba umhlaba unokutshiswa luthuthu lulwandle lomlilo alusabonakali njengephupha elisulungekileyo: umntu ngokwakhe, ngezinto azenzileyo, uzenzele ikrele elidangazelayo [Yengelosi yobulungisa eyavela eFatima]. -Khadinali uJoseph Ratzinger, (UPAPA BENEDICT XVI), Umyalezo weFatima, isuka e Iwebsite yeVatican

Benedict zeros ngaphakathi iteknoloji, Ukusukela kwitekhnoloji yokuzala kunye novavanyo ukuya emkhosini nakwindalo:

Ukuba inkqubela phambili yezobugcisa ayihambelani nenkqubela ehambelana nayo ekumisweni komntu, ekukhuleni komntu ngaphakathi (cf. Efe. 3:16; 2 Kor 4: 16), emva koko ayiyinkqubela phambili konke konke, kodwa isisongelo emntwini nakwihlabathi. -POPE BENEDICT XVI, Incwadi Encyclical, Thetha uSalvi, n. I-22

Nabani na ofuna ukuphelisa uthando ulungiselela ukuphelisa umntu enjalo. -POPE BENEDICT XVI, Incwadi Encyclical, Deus Caritas Est (UThixo Uluthando, n. 28b

Ezi zizilumkiso ezingafihlisiyo ezifumana indawo yazo kwimeko “yokudityaniswa kwehlabathi” kunye noko uBenedict wakubiza ngokuba “ngumkhosi wehlabathi” osongela inkululeko. 

… Ngaphandle kwesikhokelo sothando lwenene, lo mbutho wehlabathi ungadala umonakalo ongazange ubonwe kwaye udale iyantlukwano entsha kusapho loluntu…… ubuntu buqhuba imingcipheko emitsha yobukhoboka nokuphathwa gadalala.  -IPOPE BENEDICT XVI, ICaritas eVeritate, n. I-33

Ukunxibelelana nesiTyhilelo 13 kucacile. Kuba irhamncwa elivelayo lifuna ukongamela nokugqilaza ihlabathi. Malunga noku, uPopu Benedict wayechaza nje uloyiko lwabandulelayo ababachonga ngokuthe ngqo abo babonakala beqhuba eli rhamncwa ngaphambili:

Ngeli xesha, nangona kunjalo, abathathi-nxaxheba bobubi babonakala bedibanisa kunye, kwaye bezabalaza kunye ne-vehemence emanyeneyo, ekhokelwa okanye encediswa ngumbutho olungelelaniswe ngokudibeneyo nobandileyo obizwa ngokuba yiFreem times. Engasenzi mfihlakalo yeenjongo zabo, ngoku bavukela uThixo ngenkqu ... eyinjongo yabo ephambili iyazinyanzela ngokwayo-oko kukuthi, ukubhukuqwa kwalo lonke ucwangco lwenkolo nolwepolitiki lwehlabathi olunemfundiso yobuKristu. ukuveliswa, kunye nokufakwa endaweni yelizwe elitsha izinto ngokweembono zabo, apho iziseko kunye nemithetho ziya kuthi zithathwe kwindalo iphela. —I-POPE LEO XIII, Uhlobo lomntuEncyclical on Freemasonry, n. 10, Apri 20, 1884

Ukubonisa ukuba oku 'kubhukuqwa' kwezizwe kuhambele phambili kakhulu, uPopu Benedict uthelekise amaxesha ethu nokuwa koBukhosi baseRoma ejonga indlela ububi obenzeka ngayo engathintelwanga nje ukuba iziseko zokuziphatha zidilike-eyona njongo yokuqala yezi zikhankanywe ngasentla Imibutho efihlakeleyo. 

Ukwahlulwa kwemithetho-siseko ephambili yezomthetho kunye nemo yokuziphatha esisiseko esiyixhasayo yawavula amadama kude kube lelo xesha ayekhusela ukuhlalisana ngoxolo phakathi kwabantu. Ilanga lalitshona kwihlabathi liphela. Rhoqo iintlekele zendalo ziyonyusa ngakumbi le meko yokungazithembi. Kwakungekho gunya libonakalayo elinokuphelisa oku kwehla. Eyona nto yayinyanzeliswa, yayikukucela amandla kaThixo: isicelo sokuba aze kukhusela abantu bakhe kuzo zonke ezi zisongelo.. —UPOPE BENEDICT XVI, Idilesi kwiRomania yaseRoma, nge-20 kaDisemba ka-2010

Ewe wayethetha kuphela into awayeyithethile ngelaxesha wayesenguKhadinali, ukuba isimilo sokuziphatha kakuhle sasisoyikisa ikamva lehlabathi elingenakho ukusebenza ngokungakhathali kwimithetho yendalo yokuziphatha.

Kuphela kuxa kukho ukuvumelana okunje ngezinto eziyimfuneko apho imigaqo-nkqubo kunye nokusebenza komthetho. Esi sivumelwano sisisiseko esivela kwilifa lobuKristu sisemngciphekweni… Ngokwenyani, oku kwenza ukuba isizathu singaziboni izinto ezibalulekileyo. Ukuchasana noku kusithwa kwesizathu nokugcina amandla okubona okubalulekileyo, ukubona uThixo nomntu, ukubona okulungileyo nokuyinyani, ngumdla oqhelekileyo ekufuneka umanyanise bonke abantu benentando elungileyo. Ikamva lehlabathi lisemngciphekweni. —Ibhidi. 

Ukubuyela kwakhona kuPapa Francis, uthathe eli nyathelo ngokubhekisele phambili ekuphathweni kwezoqoqosho, kwizizwe nakubantu uthixo omtsha. 

Ubuzwilakhe obutsha ke buyazalwa, abubonakali kwaye buhlala bubonakala, obunyanzelisa ngokungathandabuzekiyo kwaye ngokungathandabuzekiyo bunyanzelise eyabo imithetho nemigaqo… Kule nkqubo, ethande ukuba ginya Yonke into emi endleleni yengeniso eyandisiweyo, nokuba yintoni ethe-ethe, njengommandla, ayinakuzikhusela phambi komdla a senziwe isithembiso imarike, eba ngumgaqo kuphela. —UPOPA UFRANCIS, IVangelii Gaudium, n. I-56 

Ewe, kwisiTyhilelo 13 sifunda ukuba irhamncwa elinyukayo, eli gunya lezoqoqosho nezopolitiko, linyanzela wonke umntu ukuba alinqule kwaye "abangele ukuba abo bangawunquliyo umfanekiselo werhamncwa babulawe." [3]cf. ISityhi 13:15 Iindlela zolawulo "luphawu" ekufuneka wonke umntu abenalo ukuze athathe inxaxheba kulo myalelo wehlabathi. Kubalulekile ukuba uqaphele, ke ngoko, into eyathethwa ngu-Pope Benedict njengo Khadinali:

I-Apocalypse ithetha ngomchasi kaThixo, irhamncwa. Esi silwanyana asinalo igama, kodwa inombolo. [Ezoyikisayo zeenkampu zoxinaniso], bayaburhoxisa ubuso kunye nembali, beguqula umntu ukuba abe linani, bemnciphisa kwi-cog kumatshini omkhulu. Umntu akakho ngaphezu komsebenzi. Ngemihla yethu, akufuneki silibale ukuba bamisela kwangaphambili ikamva lehlabathi elinomngcipheko wokwamkela ulwakhiwo olufanayo lweenkampu zoxinaniso, ukuba umthetho womatshini wamkelekile. Oomatshini abakhiweyo banyanzelisa umthetho omnye. Ngokwalo mgaqo, umntu kufuneka atolikwe ngu ikhompyutha kwaye oku kunokwenzeka kuphela xa kuguqulelwa kumanani. Irhamncwa linani kwaye iguqula ukuba ngamanani. UThixo, nangona kunjalo, unegama kwaye ubiza ngamagama. Ungumntu kwaye ujonge umntu. -Khadinali Ratzinger, (UPAPA BENEDICT XVI) Palermo, Matshi 15th, 2000 (akekeliswe sithi)

Njengokubuyela kule ngcinga, uPopu Benedict wathi:

Sicinga ngamagunya amakhulu omhla wangoku, wezinto ezingaziwayo zemali eziguqula abantu babe ngamakhoboka, ezingasekhoyo izinto zabantu, kodwa ngamandla angaziwayo asebenza ngabantu, abathi abantu bangcungcuthekiswe bade babulawe. Bona zingamandla atshabalalisayo, amandla awoyikisa umhlaba. -BENEDICT XVI, Ukucamngca emva kokufundwa kwe-ofisi yeyure yesithathu, kwisiXeko saseVictoria, nge-Okthobha ye-11,
2010

 

ULWIMI

Ukupheliswa kothando… lomntu… lukaThixo. Singahluleka njani ukuva ukuba la asingomaxesha aqhelekileyo? Mhlawumbi umba apha ngolwimi. AmaKatolika ayekhe athetha kakhulu malunga namaxesha "okuphela" ngenxa yokoyika ukugculelwa kangangokuba le ngxoxo siyishiye phantse kuwo onke amahlelo e-apocalyptic avakalisa ukuphela kwehlabathi kusondele, eHollywood nakwimiboniso yabo ebaxiweyo yokuphelelwa lithemba, okanye abanye abathi, ngaphandle kokukhanya kweNkcubeko eNgcwele, bacebise ukutolikwa okungathandabuzekiyo kweZibhalo ezibandakanya iimeko ezinje ngeuxhwilo.

Ukuthandabuza okuxhaphakileyo kwicala labanye abacinga ngamaKatolika ukuba bangene kuvavanyo olunzulu lwezinto ezingabalulekanga ebomini, ndiyakholelwa, yinxalenye yengxaki abafuna ukuyiphepha. Ukuba ukucinga kwe-apocalyptic kushiywe ubukhulu becala kwabo baye baxhotyiswa okanye abaye baba ngamaxhoba othuselo lwe-cosmic, ke uluntu lwamaKristu, ngokwenene uluntu luphela, luhlwempuzeke kakhulu. Kwaye loo nto inokulinganiswa ngokubhekisele kwimiphefumlo yabantu elahlekileyo. -Author, Michael D. O'Brien, Ngaba siphila kumaxesha eApocalyptic?

Ngokwenyani, oopopu baye bendithetha-hayi, ekhwaza-Ngamaxesha esiphila kuwo, nangona, sihleli ngamanye amaxesha ngamagama ahlukeneyo (nangona ukusetyenziswa kwegama elithi 'uwexuko', 'unyana wentshabalalo,' kunye 'nemiqondiso yesiphelo' akucaci kwaphela.) amaKristu evangeli ahlala esebenzisa igama elithi "amaxesha okuphela" ahlala egxile "ekusindisweni" ngaphambi "koxhwilo." Kodwa oobawo abangcwele, batsalela kuyo yonke idipozithi yokholo, ngelixa bebiza imiphefumlo ukuba ibe ubudlelwane bomntu noYesu, bebejolise ngqo kwiziseko zopolitiko-zefilosofi ezijongela phantsi ixabiso nesidima somntu, ubuthixo bukaKristu, nobukho boMdali. Ngelixa bebiza umphefumlo ngamnye ukuba uhlangane noKristu, baye baphakamisa ilizwi labo ngenxa yokulunga okuqhelekileyo beqonda ukuba yomibini imiphefumlo kunye neqela elipheleleyo lifikelele kwinqanaba eliyingozi. Kwaye kuba asiwazi "umhla okanye iyure," oobawo abangcwele babelumke kakhulu ukunqanda ukubhengeza ukuba esi sizukulwana siso esiza kudibana nemihla yokugqibela yeli xesha.

Ngaba sisondele esiphelweni? Le asisoze siyazi. Kufuneka sihlale sizibambile silungile, kodwa yonke into ingahlala ixesha elide kakhulu okwangoku. —UAPOPE PAUL VI, Imfihlo Paul VI, UJean Guitton, iphe. 152-153, Imbekiselo (7), iphe. ix.

 

UXANDUVA lwethu

Alisekho ixesha lokuthabathela kubo abo bacebisa ukuba ukuvavanywa kwamaxesha ethu ngokubhekisele kwinto esandula ukuthethwa, okanye imiqondiso yeZibhalo echaza ukuphela kwexesha, kukoyikisa, yinto engafanelekanga yokuphila ngaphambili, okanye Ndiyoyikisa kakhulu. Ukungahoyi oopopu nokudlulisa izilumkiso ezinzulu ngolo hlobo ngokomoya kukungakhathali kwaye kuyingozi. Imiphefumlo isemngciphekweni apha. Imiphefumlo isemngciphekweni! Impendulo yethu mayingabi yeyokuzikhusela, kodwa yimfesane. Inyaniso iyacinywa emhlabeni, inyani eya kukhulula imiphefumlo. Iyathuliswa, igqwethiwe kwaye iguqulwe. Ixabiso loku imiphefumlo.

Kodwa ndithini? Nokuba ukukhankanya "isihogo" namhlanje kubangela ukunikina intloko phakathi kwamaKatolika achanekileyo kwezopolitiko. Ke ndiyabuza, senza ntoni? Kutheni sizikhathaza ngokucebisa ngenyaniso, ukuya kwiiMisa zethu zeeveki, nokukhulisa abantwana bethu njengamaKatolika? Ukuba wonke umntu uphelela ezulwini, kutheni sizikhathaza ngokubulala iinkanuko zethu, ukuthambisa inyama yethu, kunye nokuzonwabisa okuphakathi? Kutheni oopopu bejikeleza umhlaba, becela umngeni koorhulumente, kwaye belumkisa abathembekileyo ngolwimi olunamandla kangaka? [4]cf. Isihogo siyinyani

Impendulo imiphefumlo. Njengokuba ndibhala, abanye bangena kulomlilo unaphakade kwaye ulusizi ukuba bohlukane noThixo, nothando, ukukhanya, uxolo kunye nethemba, ngonaphakade. Ukuba oku akusiphazamisi, ukuba akusishukumiseli kwisenzo sovelwano singasathethi ke ngokusishukumisela esonweni sethu, ke njengamaKristu, ikhampasi yethu yangaphakathi ihambe ngendlela engalunganga. Ndiva kwakhona ngamandla amakhulu amazwi kaYesu: [5]cf. Uthando Lokuqala Lulahlekile

… Ulahlekelwe luthando owawunalo ekuqaleni. Qaphela ukuba uwe kude kangakanani. Guquka, kwaye wenze imisebenzi owawenza ekuqaleni. Kungenjalo, ndiya kuza kuwe ndize ndisuse isiphatho sezibane sakho endaweni yaso, ngaphandle kokuba uyaguquka. (ISityhi. 2: 2-5)

Phakathi kwamaKatolika ngubani are ngokwazi kwamaxesha esiphakathi kuwo, zininzi iingxoxo ngee refuges, ukutya kunye nokuphila kwigridi. Sebenzisa, kodwa wenze imiphefumlo yeprojekthi yakho, yenza imiphefumlo ibe sisikhalo sakho sedabi!

Othe wafuna ukuwugcina umphefumlo wakhe, wolahlekelwa nguwo; ke othe wawulahla umphefumlo wakhe ngenxa yam, wowufumana. (Luka 17:33, 10: 39)

Kufuneka sibeke izinto eziphambili ngokubaluleka endaweni yazo: ukuthanda iNkosi uThixo wethu ngentliziyo yethu yonke, ngomphefumlo wethu wonke, nangamandla ethu onke, nangommelwane wethu njengoko sizithanda ngako. Oko kubonisa inkxalabo enzulu kwaye ephambili kwisindiso lommelwane wethu.

[ICawe] ikho ngenjongo yokuhambisa ivangeli… —UAPOPE PAUL VI, Evangelii nuntiandi, n. I-24

Ukungqina uYesu kummelwane wethu, ukuthetha inyani namhlanje kuyakubiza, njengoko uBenedict wasikhumbuza eBritane:

Ngexesha lethu, ixabiso eliza kuhlawulwa ngokunyaniseka kwiVangeli alisekho ukuxhonywa, ukutsalwa kunye nokuhlulwa-hlulwa kodwa kuhlala kubandakanya ukugxothwa ngaphandle kwesandla, ukugculelwa okanye ukufaniswa. Kwaye ke, iBandla alinakho ukurhoxa kumsebenzi wokubhengeza uKristu kunye neVangeli yakhe njengenyaniso esindisayo, umthombo wolonwabo lwethu lokugqibela njengabantu nanjengesiseko sebutho elinobulungisa nelinobuntu. —UPOPE BENEDICT XVI, eLondon, eNgilani, nge-18 Septemba 2010; Zenit

Oopopu bayakhwaza kwiimbombo zone zomhlaba ukuba iziseko ziyangcangcazela kwaye izakhiwo zamandulo sele ziza kuwa; ukuba sisemngceleni wokuphela kwexesha lethu-kunye nokuqala kwexesha elitsha, ixesha elitsha. [6]cf. Iipopu, kunye neXesha lokuKhangela Impendulo yethu mayingabi yinto emfutshane kule icelwa yiNkosi ngokwayo: ukuthwala umnqamlezo wethu, ukulahla izinto esinazo, simlandele. Umhlaba ayilo khaya lethu; ubukumkani esibufunayo ayibobethu kodwa bobakhe. Ukuzisa imiphefumlo emininzi kunye nathi kuyo njengoko sinako ukuthunywa kwethu, ngobabalo lwaKhe, ngokwecebo laKhe, ukutyhila ngoku phambi kwamehlo ethu kwezi zinto, amaxesha okugqibela.

Zilungiselele ukubeka ubomi bakho emgceni ukuze ukhanyisele umhlaba ngenyaniso kaKrestu; ukuphendula ngothando kwintiyo kunye nokungakhathaleli ubomi; ukubhengeza ithemba likaKrestu ovukileyo kuzo zonke iimbombo zomhlaba. -IPOPE BENEDICT XVI, Umyalezo kubantu abancinci beWorld, uSuku loLutsha lweHlabathi, ngo-2008

 

Enkosi ngenkxaso yakho
Obu bulungiseleli bexesha elizeleyo!

Ukubhalisa, cofa Apha.

 

Chitha imizuzu emi-5 ngosuku kunye noMarko, ucamngca mihla le Ngoku iLizwi kufundo lweMisa
ezi ntsuku zingamashumi amane zeLente.


Idini eliza kondla umphefumlo wakho!

BHALISA Apha.

NgokuIgama leBanner

Print Friendly, PDF & Email

Imihlathi

Imihlathi
1 cf. Idilesi kwiPalamente yaseYurophu, eStrasbourg, eFrance, nge-25 kaNovemba ka-2014, Zenit 
2 cf. Aleteia
3 cf. ISityhi 13:15
4 cf. Isihogo siyinyani
5 cf. Uthando Lokuqala Lulahlekile
6 cf. Iipopu, kunye neXesha lokuKhangela
exhonyiweyo EKHAYA, UVAVANYO OLUKHULU noqhotyosho , , , , , , , , , , , , , , , , , .