Isizathu sokuba umhlaba uqhubeke Ubuhlungu

 

… NGENXA yokuba khange simamele. Khange sithobele isilumkiso esingaguquguqukiyo esivela ezulwini sokuba umhlaba udala ikamva ngaphandle koThixo.

Ndothukile xa ndibona ukuba iNkosi indicela ukuba ndibekele bucala ukubhala ukuthanda kukaThixo ngale ntsasa kuba kufanelekile ukukhalimela ukugxeka, ukuba lukhuni kweentliziyo kunye nokuthandabuza okungafanelekanga amakholwa. Abantu abanalo nofifi lokuba yintoni elindele eli hlabathi linjengendlu yamakhadi asemlilweni; ezininzi zilula Ukulala njengoko iNdlu ishushuINkosi ibona ezintliziyweni zabafundi bam ukuba zingcono kunam. Uyayazi into ekufuneka ithethiwe. Kwaye ke, amazwi kaJohn uMbhaptizi avela kwiVangeli yanamhlanje ayam:

… [U] vuya kakhulu lilizwi loMyeni. Ngoko olu luvuyo lwam luzalisekile. Umelwe kukwanda. Ndimele ukunciphisa. (UYohane 3:30)

 

ABAQONDA IZULU

Ndifuna ukuthetha nabantakwethu noodade wethu eCaweni abanezi zikhundla zilandelayo: “Andifanelanga ukuba ndikholelwe kwisityhilelo sabucala kuba akukho sidingo sosindiso.” Oku kuyinyani kuphela. Ngamazwi kaPopu Benedict XIV:

Umntu angala ukwamkela "ukutyhilwa ngasese" ngaphandle kokulimala ngokuthe ngqo kwiNkolo yamaKatolika, okoko nje esenza njalo, "ngokuthozama, ngaphandle kwesizathu, nangaphandle kokudelela." -IPOPE BENEDICT XIV, UbuGcisa bobuNtu, Umqu. III, iphe. 397; Isityhilelo sabucala: Ukuqonda ngeCawa, iphepha 38

Oko kukuthi, ukuba "sinesizathu" sokukholelwa ukuba uThixo ngokwakhe uthetha nathi, sinoxanduva lokuyivuma, ngakumbi xa ibandakanya imiyalelo ngokokuthanda kwakhe okungcwele:

Lowo ke kutyhilwe kuye eso sambulo sabucala, emelwe kukukholelwa, athobele lo mthetho, nomyalezo, ukuba ubonakalisiwe kuye, enobungqina obucokisekileyo. Kuba ke uThixo uyathetha nomnye, aze ke amfune. ukukholwa; ngenxa yoko, ukuba uyakholelwa kuThixo, lowo ufuneka ukuba enze njalo. —UBENEDICT XIV, UbuGcisa bobuNtu, V. III, iphe. 394

Ke, le nto ithethwa ngokuxhaphakileyo yokuba umntu unokulahla nje "isityhilelo sangasese" ngaphandle ayichanekanga. Ngapha koko, luvo olungeyonyani lokuba uThixo wayeka ukuthetha kwiCawe okoko kwaswelekayo uMpostile wokugqibela. Endaweni yoko, kuyekile "ukutyhilwa esidlangalaleni" kukaKristu ngokubhekisele kuko konke okufunekayo kusindiso. Kuko konke. Akuthethi ukuba iNkosi ayisenanto ingathetha ngayo malunga nokuba lusenzeka njani olo sindiso, ukuba zisetyenziswa njani iziqhamo zeNtlangulo, okanye ukuba ziya koyisa njani eCaweni nasehlabathini.

… Nokuba isiTyhilelo sele sigqityiwe, asicaciswanga ngokucacileyo; Ihlala ikukholo lobuKristu ngokuthe ngcembe ukuze ikubambe ngokupheleleyo ukubaluleka kokuhamba kweenkulungwane. -IKatekism yeCawa yamaKatolika, n. I-66

UYesu wazifundisa ngokwakhe oku!

Ndisenezinto ezininzi zokunixelela, kodwa aninako ukuzithwala ngoku. (UYohane 16:12)

Singatsho njani, ke, ukuba le "nto ingaphezulu" uThixo ayithethayo ayibalulekanga? Singamhoya njani ngoku athethayo ngabaprofeti baKhe? Ngaba ayisiyongqondo le? Ayisiyongqondo nje kuphela, yiyo nobungozi. Ubuntu buhleli kummango ngokuchanekileyo kuba siphulukene namandla afana nomntwana okuva ilizwi lakhe kwaye sithobele. Isikhalo seNkosi yethu eGetsemane yayingengoba yayisoyika ukubandezeleka; Kwakungenxa yokuba wayebona ngokucacileyo kwikamva ukuba, ngaphandle kokuKhathazeka kwakhe, imiphefumlo emininzi yayiya kumlahla-kwaye ilahleke ngonaphakade.

 

INDEBE YEKOMI NOMAMA?

Kutheni le nto uThixo ethumela umama wakhe emhlabeni ukuba athethe nathi ukuba akubalulekanga? Ngaba ufike wasela ikomityi yeti kunye nabantwana bakhe okanye waqinisekisa amanenekazi amancinci amancinci anerosari indlela entle ngayo ukuzinikela kwabo? Sele ndiluvile olu hlobo lokuzithoba iminyaka.

Hayi, uMama wethu uthunyelwe nguBathathu Emnye oyiNgcwele ukuba axelele umhlaba ukuba uThixo ukhona, kwaye ngaphandle kwaKhe, akukho kamva. NjengoMama wethu, uza kusilungiselela kungekuphela nje iintlekele esihamba kuzo ngokungaboniyo kwaye sizenze ngezandla zethu, kodwa uloyiso olusilindeleyo ukuba siyazinikezela apha izandla. Ndiza kunika imizekelo emibini yokuba kutheni ukungakhathaleli "eso sityhilelo sabucala" ayibobudenge kuphela, kodwa kukungakhathali.

Uvile ngeFatima, kodwa phulaphula ngenyameko kwakhona kwinto ethethwa liLady lethu:

Ubonile isihogo apho imiphefumlo yaboni abangamahlwempu iya khona. Ukubasindisa, uThixo unqwenela ukuseka ukuzinikela kwehlabathi kwintliziyo yam engafakwanga. Ukuba le ndiyitshoyo kuwe yenziwe, imiphefumlo emininzi iyakusindiswa kwaye kuya kubakho uxolo. Imfazwe [iMfazwe Yehlabathi I] izakuphela: kodwa ukuba abantu abayeki ukukhubekisa uThixo, eyona imbi iya kuqhambuka ngexesha loPopu kaPius XI. Xa ubona ubusuku obukhanyiselwe kukukhanya okungaziwayo, yazi ukuba lo ngumqondiso omkhulu owunikwe nguThixo ukuba sele eza kulohlwaya ilizwe ngezenzo zalo zolwaphulo-mthetho, ngemfazwe, yindlala, nangentshutshiso yeCawe neNgcwele. Utata. Ukuthintela oku, ndiza kuza kucela ukungcwaliswa kweRashiya kwi-Intliziyo yam engenasiphelo, kunye noMthendeleko wokuhlawuliswa ngeMigqibelo yokuQala. Ukuba izicelo zam ziyathotyelwa, iRashiya iya kuguqulwa, kwaye kuya kubakho uxolo; ukuba akunjalo, uya kusasaza iimpazamo zakhe kulo lonke ihlabathi, ebangela iimfazwe kunye nokutshutshiswa kweCawa. Okulungileyo uza kubulawa; uBawo Oyingcwele uya kuva ubunzima obukhulu; izizwe ezahlukahlukeneyo ziya kutshatyalaliswa. -Kusuka kwi "Memoir yesithathu" ka-Sr. Lucia, nge-31 ka-Agasti, 1941, eyenzela u-Bhishophu wase-Leiria-Fatima kumyalezo ovela kwiNkosazana yethu ngo-1917; "Umyalezo kaFatima", IVatican.va

Ngaphandle kwe "ummangaliso welanga”Ukuqinisekisa amazwi kaMongameli wethu, iCawe yathatha iminyaka elishumi elinesithathu ukuvuma ukubonakala, emva koko kwagqitha amashumi eminyaka emva koko phambi kokuba“ kungcwaliswe iRussia ”(kwaye nangoko, abanye baphikisana nokuba yenziwe ngokufanelekileyo ekubeni iRashiya yayingakhankanywanga ngokucacileyo kwi "Act of Entrustment" kaJohn Paul II.[1]cf. "Umyalezo weFatima"Inqaku yile: ukulibaziseka okanye ukungaphenduli ngokuqinisekileyo kukhokelele kwiMfazwe yesibini (II) yeHlabathi kunye nokusasazeka kweempazamo zaseRussia- ubuKomanisi-obungekasuki kuphela kwizigidi zabantu emhlabeni wonke, kodwa ukulungele ukusirhuqa ukuya kwiMfazwe yesibini yeHlabathi njengoko izizwe zikhombisana ngezixhobo zazo (yabona IYure yeNkemba).

Umzekelo wesibini useRwanda. Kwimiboniso evunyiweyo yeemboni zaseKibeho, babona imibono ngokweenkcukacha zomzabalazo ozayo—kwiminyaka eli-12 ngaphambi kokuba yenzeke. Bawugqithisile umyalezo kaNkosikazi wethu ubizela izizwe enguqukweni ukuthintela intlekele… kodwa umyalezo wawusithi hayi ithotyelwe. Eyona nto yoyikisayo, iimboni zaxela ukuba isibheno sikaMariya…

… Ayibhekiswa kumntu omnye kuphela kwaye ayichaphazeli kuphela ixesha langoku; ijolise kuye wonke umntu kwihlabathi liphela. -www.kibeho.org

 

INTSHUKUMO NENDAWO?

Konke oku kuthetha ukuba ukwala kwethu ukumamela ilizwi loMalusi Olungileyo-nokuba kungenxa yeNkosazana Yethu, okanye ngabaprofeti baKhe abekwe kwihlabathi liphela-kwenziwa kwingozi yethu. Uyabona, abaninzi bayawagxotha la madoda nabafazi “njengabaprofeti besithokothoko.” Inyaniso yile: asithi, ingengabo, abachazayo ukuba bangabaprofeti abanjani. Ukuba siyabamamela, ngabaprofeti bethemba, uxolo nobulungisa. Kodwa ukuba asibahoyi, ukuba siyabagxotha ezandleni, ngenene ngabaprofeti bentshabalalo nesithokothoko.

Senza isigqibo.

Ngapha koko, ndiyaphinda: ucinga ukuba yintoni eyona “intshabalalo nesithokothoko” —ukuba iNkosi yethu iza kuphelisa le ntlungu ikhoyo izise uxolo nobulungisa… okanye siqhubeke nokuphila phantsi kokubethwa kwamagubu emfazwe? Ngaba abo bakhupha isisu bayaqhubeka nokuqhekeza abantwana bethu kwaye ke ikamva lethu? Ngaba abezopolitiko bakhuthaza ukubulawa kweentsana kwaye bancedisa ukuzibulala? Ngaba isibetho esingamanyala siqhubeka nokutshabalalisa oonyana neentombi zethu? Ngaba izazinzulu ziyaqhubeka nokudlala ngemfuza yethu ngelixa oosomashishini benetyhefu emhlabeni wethu? Ngaba izityebi ziyaqhubeka ziba sisityebi ngelixa abanye bekhula ngakumbi ematyaleni ukuze baphile? Ukuba amandla aqhubeke nokuzama ngesini kunye neengqondo zabantwana bethu? Ngaba onke amazwe ahlala engondlekanga ngelixa abaseNtshona bekhula betyebile? Ngaba amaKristu ayaqhubeka nokuxhelwa, ukubekelwa bucala, nokulityalwa kwilizwe liphela? Ngaba abefundisi bayaqhubeka bethula okanye bangcatshe ukuthembela kwethu ngelixa imiphefumlo ihlala isendleleni yentshabalalo? Yintoni enye into ebubumnyama nesigwebo-Izilumkiso zeNkosikazi yethu okanye abaprofeti bobuxoki bale nkcubeko yokufa?

 

LUNGISA INDLELA YENKOSI

Ngaphezulu kweKrisimesi, sasiqhele ukuva iindaba ezilungileyo zisithi:

Izwi lodandulukayo entlango, lisithi, Wulungiseni umendo weNkosi; Zityenenezeni iindlela zayo! (Mat 3: 3)

Ukuba uhamba kwiiNtaba zeRocky zaseKhanada, kukho iindlela ezininzi. Indlela esemazantsi inomoya kakhulu, inyibilika kwaye iyacotha. Indlela esembindini ithe tye kwaye inqanaba. Kukwanjalo nakwikamva leli hlabathi. Nguwe-impendulo "yenkululeko" yoluntu-oya kugqiba ukuba sidlule kwiindlela ezichanekileyo zoxolo nemvisiswano, okanye kwintlambo yethunzi lokufa. UMongameli wethu waseFatima wathembisa, "Ekugqibeleni, Intliziyo yam engafezekanga iya koyisa. UBawo Oyingcwele uya kuyingcwalisela iRussia kum, kwaye uya kuguqulwa, kwaye nexesha loxolo liya kunikwa kwihlabathi.”Kodwa akakhange aqinisekise ukuba sizothatha yiphi indlela ukuya apho, kuba kuxhomekeke kuthi.

… Isiprofetho ngokwendlela yebhayibhile asithethi ukuxela kwangaphambili ikamva kodwa kukuchaza ukuthanda kukaThixo okwangoku, kwaye ke sibonisa indlela elungileyo ekufuneka siyithathile kwikamva. -Khadinali Ratzinger (UPAPA BENEDICT XVI), "Umyalezo kaFatima", iNkcazo yeTheological, www.v Vatican.va

Okwangoku, kwiindawo ezahlukeneyo zehlabathi, uMama wethu uyaqhubeka nokuthetha neCawe imiyalelo ethe ngqo kwinto esiza kuyenza ngale yure. Okwangoku, kukulungiselela ukufumana isipho esingaqhelekanga sokuPhila kwintando kaThixo. Kodwa ngubani ophulaphuleyo? Ngaba siyaqhubeka noku zilinganise kude ukuba aligculeli ilizwi lakhe, yeyiphi "intonga" kunye "nomsimelelo" apho uMalusi Olungileyo akhokela izimvu zaKhe? Kuya kubonakala ngathi, njengoko imiyalezo yakhe, ngelixa iqhubeka inika ithemba, ikwalumkisa ngoku malunga neengozi ezinkulu zokomoya apha kunye nokuza. Kananjalo, silungiselela ukumilisela (kwi-2020) iwebhusayithi entsha apho abantu banokufumana ifayile ye- Ethembekileyo Ilizwi likaMama wethu. Kuba uqalile ukulumkisa ukuba umhlaba ungena kwisigaba esiya kuthi, ngelixa ekugqibeleni, sibone uloyiso lwentliziyo yakhe engafezekanga, siyakuza ngendlela enzima, ejijekileyo, kunye neendlela ezibuhlungu esingavumanga ukuzilungisa.

Wonke umntu owamameleyo la mazwi am, angawenzi, woba njengesidenge esakha indlu yakhe phezu kwentlabathi. (UMateyu 7:26)

Ukuthatha ifoto ngeli nqaku kwakunzima. Ukubona iinyembezi zootata, oomama nabantwana emhlabeni wonke kwakubuhlungu. Izihloko eziphambili namhlanje zifundeka njengesimbonono, isililo esibuhlungu sehlabathi esinenkani kakhulu, esinekratshi, okanye esingaboniyo ukubona ukuba, emva kwamawaka eminyaka yempucuko, nangona "sinolwazi" kunye "nenkqubela phambili" yethu, ngumntu ongaphantsi kunakuqala. Izulu liyalila nathi, ubukhulu becala, kuba ukubakho kovuyo noxolo kuhlala kusemandleni ethu-kodwa kungekho sezandleni zethu.

Owu, hayi indlela inkululeko yokuzikhethela yoluntu eyiyeyona iyinto emangalisayo kodwa eyoyikisayo! Inamandla okuzibandakanya kuThixo, ngoYesu Krestu, nokuvumisa umphefumlo… okanye ukwala intando kaThixo kwaye uhlale uzulazula kwintlango yokomoya engenamanzi kunye ne-oases engeyonyani yokulinga ukunxanelwa kwayo.

Bantwana, zilindeni kuzo izithixo. (Ufundo lwanamhlanje lokuqala)

KwiFundo ehambelana apha ngezantsi kukho amanye amakhonkco okucela umngeni kwabo baseCaweni abakholelwa ngobuxoki nangokuzithemba okungaphaya ukuba sinokulihoya ilizwi laseZulwini- kubandakanya nalo

Bantwana abathandekayo, ndinguMntwana ongenasono. Ndivela ezulwini ndizokukhuthaza kwaye ndenze amadoda nabafazi bokholo. Vula iintliziyo zakho eNkosini kwaye umenzele ityeya encinci apho inyani iya kugcinwa khona. Ngeli xesha likhulu ukudideka ngokomoya kuphela ngabo bahlala enyanisweni abaya kusindiswa kwisoyikiso esikhulu sokwaphukelwa yinqanawa yokholo. NdinguMama wakho Olusizi kwaye ndihlupheka ngenxa yento ezayo kuwe. Mamela uYesu kunye neVangeli yakhe. Ungalibali izifundo zexesha elidlulileyo. Ndiyakucela kuyo yonke indawo ukuba ufune ukungqina ngothando loNyana wam uYesu. Bhengeza kubo bonke ngaphandle koloyiko inyaniso ebhengezwe nguYesu Wam kunye neMagisterium eyiyo yeCawe yakhe. Musa ukurhoxa. Usaya kubona izinto ezoyikisayo kuyo yonke indawo. Uninzi olukhethwe ukukhusela inyaniso luya kurhoxa ngenxa yoloyiko. Uya kutshutshiswa ngenxa yokholo lwakho, kodwa yima inyaniso. Umvuzo wakho uya kuba uvela eNkosini. Gobisa amadolo akho emthandazweni kwaye ufune amandla kwi-Ekaristi. Sukutyhafiswa zizilingo ezizayo. Ndiya kuba nawe.—Inenekazi lethu “uKumkanikazi Woxolo” kuPedro Regis waseBrazil; Ubishophu wakhe uyaqhubeka nokuqonda imiyalezo yakhe, kodwa uvakalisile, ngokwembono yobufundisi, ukoneliseka kwakhe ziziqhamo ezilungileyo ezivela kwimimangaliso yalapho. [2]cf. leya.net

Ndiva ubukrakra kwilizwi leNkosi njengoko ndibhala oku; Yintlungu engathethekiyo evela eGetsemane yokuba emva kwezicelo ezininzi zothando nemfesane yaKhe, imimangaliso nemisebenzi emininzi kangangeenkulungwane, ubungqina obuninzi kunye nemimangaliso engaphaya kokuchazwa (oko kukukhangela kukaGoogle kude), sihlala sivaliwe, singashukumi, sinenkani. 

Ukufudumala

Ndikunika, Nkosi yam uYesu, igama lokugqibela, kuba nam ndingumoni ongafanelekanga. 

Ndiyayazi imisebenzi yakho. Ndiyazi ukuba akubandi, akushushu. Akwaba ububanda okanye ushushu. Ke, ngenxa yokuba udikidiki, ungashushu ungabandi, ndiza kukuhlanza uphume emlonyeni wam. Kuba uthi, Ndisisityebi, ndizityebisile, andiswele nto; ukanti akuqondi ukuba uludwayinge, ulusizana, ulihlwempu, uyimfama, uhamba ze; Ndikucebisa ukuba uthenge kum igolide esulungekiswe ngomlilo ukuze ube nobutyebi, neengubo ezimhlophe zokunxiba ukuze ubuze bakho obulihlazo butyhileke, kwaye uthenge ioyile yokuthambisa emehlweni akho ukuze ubone. Abo ndibathandayo ndiyabohlwaya ndibohlwaye. Qiniseka, ke ngoko, uguquke. (ISityhi. 3: 15-19)

 

Ekuqaleni kwapapashwa ngoDisemba 11, 2017; ihlaziyiwe namhlanje.

 

 

KUFUNDWA NGOKUBA

Ngaba uyakwazi ukutyeshela isityhilelo sangasese?

Ukulala Ngelixa Indlu Itshisa

Ukuthulisa Abaprofeti

Xa Amatye Adanduluka

Ukuvula iIlights

Ukuhlengahlengiswa, kunye nokufa kweMfihlakalo

Xa Babephulaphule

 

Ukuba ungathanda ukuxhasa iimfuno zosapho lwethu,
Cofa nje kwiqhosha elingezantsi kwaye ubandakanye amagama
"Kwintsapho" kwicandelo lokuphawula. 
Ndikusikelele kwaye ndiyabulela!

 

Ukuhamba noMark kwi The Ngoku iLizwi,
cofa kwibhena engezantsi ukuya rhuma.
I-imeyile yakho ayizokwabelwana naye nabani na.

Print Friendly, PDF & Email

Imihlathi

Imihlathi
1 cf. "Umyalezo weFatima"
2 cf. leya.net
exhonyiweyo EKHAYA, UVAVANYO OLUKHULU.