Ufanele ube ngumntwana!

 

ISKANDALI, iintsilelo, nokuba nesono.

Xa abantu abaninzi bejonga amaKatolika kunye nobubingeleli ngokukodwa (ngakumbi ngokusebenzisa i-lens ekhethiweyo yeendaba zosasazo), iCawa ibonakala kubo nantoni na kodwa UmKristu.

Inyaniso, iCawe inezono ezininzi kwisithuba sayo seminyaka engamawaka amabini ngamalungu ayo-amaxesha apho izenzo zayo beziyimbonakaliso yeVangeli yobomi nothando. Ngenxa yoku, abaninzi baye benzakala ngokunzulu, bangcatshwa yaye bonzakala ngokweemvakalelo, ngokomoya, kwanasemzimbeni. Kufuneka sikuvume oku, kwaye singakuvumeli nje kuphela, kodwa siguquke kuyo.

Kwaye oku koko uPope John Paul II wakwenza ngendlela engaqhelekanga njengoko wayehamba kwiintlanga ezininzi zehlabathi ecela amaqela athile kunye nabantu ukuxolelwa kwiintlungu ezibangelwa zizono zeCawe, ezadlulayo nezangoku. Yile nto kanye abayenzile oobhishophu abaninzi abalungileyo nabangcwele ukwenza imbuyekezo, ngakumbi, ngenxa yezono zabefundisi abaxhaphaza abantwana ngokwesini.

Kodwa kukho abantu abaninzi abangazange beve amazwi athi “Ndiyaxolisa” avela kumfundisi, ubhishophu, okanye irhamente eye yabenzakalisa. Ndiyiqonda kakuhle intlungu enokubangelwa.

 

UGQIRHA onoBUMKO

Ukanti, njengoko ndicinga ngako oku, ndizibuza umbuzo othi: Ukuba kuye kwafunyaniswa ukuba ilungu lomzimba womntu, masithi isandla, loyiswe sisilonda esiqhenqethayo, ngaba ubani unqunyulwa ingalo yonke? Ukuba umlenze wonzakele yaye awusalungiseki, ngaba omnye uyawuqhawula nomnye umlenze? Okanye ngokuchanekileyo, ukuba i-pinky yomnwe iyanqunyulwa, ngaba umntu uya kutshabalalisa wonke umzimba?

Kanti ke, xa umntu efumana umfundisi apha, okanye ubhishophu phaya, okanye ozibiza ngokuba ngumKatolika apho “ogulayo” kutheni iBandla liphela likhutshelwa ngaphandle? Ukuba kukho i-leukemia (umhlaza) wegazi, ugqirha uphatha umongo wethambo. Akayinqumli intliziyo yomguli!

Andisinciphisi isigulo. Iyingozi, kwaye kufuneka inyangwe. Kwezinye iimeko, i abagulayo ilungu kufuneka linqunyulwe! Ezona zilumkiso ziqatha zikaYesu zazigcinelwe, kungekhona aboni, kodwa kwiinkokeli zonqulo nabafundisi ababengaphili oko bezikufundisa!

Ngenxa yokuba udikidiki, ungeshushu, ungabandi, ndiza kukuhlanza uphume emlonyeni wam. (Izityhilelo 3:16)

 

UMDLALO WENTLIZIYO

Ngokwenene, xa ndithetha ngeCawa yamaKatolika njengaleyo Nye IBandla elasekwa nguKristu; xa ndithetha ngaye njengoMthombo weNceba, uMthendeleko wosindiso, okanye uMama okanye uMongikazi, ndithetha kuqala. weNtliziyo-Intliziyo eNgcwele kaYesu ebetha embindini wakhe. Kulungile. Inyulu. Ingcwele yona. Ayisayi kungcatsha, yenzakalise, yenzakalise, okanye yonakalise nawuphi na umphefumlo. Yi ngokusebenzisa Le Ntliziyo yokuba ilungu ngalinye lomzimba wonke liphile kwaye lifumane isondlo kunye nokukwazi ukusebenza ngokufanelekileyo. Nokuphiliswa kwabo.

Ewe ukuphilisa, kuba ngubani na kuthi, ngakumbi abo bagatya iBandla likaKristu esekiweyo, onokuthi oko we zange walimaza omnye? Ngoko ke masingabalelwa ndawonye nabahanahanisi abo uKristu aya kuthi abatshice!

Kuba njengoko ugwebayo, uya kugwetywa kwangokunjalo, nomlinganiselo enilinganisela ngawo, niya kulinganiselwa kwangawo nani. Yini na ukuba usibone isibi esikwiliso lomzalwana wakho, kanti akuwuboni umqadi okwelakho iliso? (UMateyu 7: 2-3)

Ngokwenene, njengoko umpostile uYakobi esitsho,

Kuba yena oya kuwugcina umthetho uphela, aze asilele kwinto enye, unetyala lawo wonke.  ( Yakobi 2:10 )

USt. Thomas Aquinas uyichaza ngolu hlobo:

UYakobi uthetha ngesono, hayi ngokubhekisele kwinto esijikela kuyo nebangela ukwahluka kwezono… eso sono sisuka kuso... UThixo udelekile kuso sonke isono.  -I-Summa Theologica, Phendula kwiSichaso soku-1; Uhlelo Lwesibini noHlaziyo, ngowe-1920; 

Xa ubani esona, uyamfulathela uThixo, nokuba siyintoni na isono. Hayi indlela ekungcwaliswe ngayo kuthi, ngoko, ukukhomba ngomnwe wethu kumntu ojonge kude noThixo ngoxa sisethubeni siqu umva nawo ujikile.

Ingongoma yile: UYesu uza kuthi ngokusebenzisa iBandla. Lo yayingumnqweno wakhe njengoko Yena ngokwakhe wayalelayo kwiincwadi zeVangeli (Marko 16: 15-16). Yaye uza kwenza ntoni uYesu? Ukusindisa aboni.

Kuba wenjenje uThixo ukulithanda kwakhe ihlabathi, ude wancama uNyana wakhe okuphela kwamzeleyo, ukuze bonke abakholwayo kuye bangatshabalali, koko babe nobomi obungunaphakade. ( Yohane 3:16; Roma 5:8 )

Ukuba sithi, Asonanga, simenza ixoki; ilizwi lakhe alikho kuthi. (1 John 1: 10)

Ukuba singaboni ngoko, sibe sisonke sonke, masingazihluli ngesiphoso esisinikwe nguThixo, esingena ngalo ibandla. ngokuba elinye ilungu lingumoni. Kuba zimbini iindlela zokunqunyulwa kuKristu: enye ngoYise ngokwakhe, lowo uwathena amasebe afileyo, angavelisi siqhamo. (UJohn 15: 2). Kwaye enye kukwala kwethu ukumiliselwa kuYesu umdiliya kwindawo yokuqala, okanye okubi ngakumbi, ukukhetha ukuzisusa kuYe. 

Lowo ulifulatheleyo iBandla likaKristu akayi kuza emvuzweni kaKristu… Awunakuba noThixo njengoYihlo ukuba awunayo iCawe kanyoko. INkosi yethu iyasilumkisa xa Isithi: “Lowo ungekho ngakum uchasene nam…” —ISt. Cyprian (wafa AD 258); Umanyano lweCawa yamaKatolika.

Kuba iCawe ingumzimba ofihlakeleyo kaKristu-ubethwa, utyunyuziwe, uphuma igazi, kwaye uhlatywe ngezikhonkwane nangameva esono. Kodwa kusenjalo yakhe umzimba. Kwaye ukuba sihlala siyinxalenye yawo, sinyamezela ngomonde ukubandezeleka kunye nentlungu ngaphakathi kwayo, sixolela abanye njengoko uKristu wasixolelayo, nathi siya kuba namava ngenye imini ngonaphakade. ukuvuka kwayo.

 

 

Print Friendly, PDF & Email
exhonyiweyo EKHAYA, KUTHENI UNKATHOLIKI?.