Ekukhululweni

 

ONE "kwamazwi manje" iNkosi ewabeke uphawu enhliziyweni yami ukuthi ivumela abantu Bayo ukuthi bavivinywe futhi bacwengwe ngohlobo "ucingo lokugcina” kwabangcwele. Uvumela "imifantu" ezimpilweni zethu zomoya ukuba zivezwe futhi zixhashazwe ukuze sinyakazise, njengoba asisekho isikhathi sokuhlala ocingweni. Kungathi yisixwayiso esimnene esivela eZulwini ngaphambili the Isexwayiso, njengokukhanya okukhanyayo kokuntwela kokusa ngaphambi kokuba iLanga liphume emkhathizwe. Lokhu kukhanyisa kuyi-a isipho [1]KumaHeberu 12:5-7 : “Ndodana yami, ungadeleli ukulaya kweNkosi, ungadangali lapho isolwa yiyo; ngoba iNkosi iyamlaya emthandayo; ushaya yonke indodana ayivumayo.” Bekezela ukulingwa kwakho “njengesiyalo”; UNkulunkulu uniphatha njengamadodana. Ngoba iyiphi “indodana” uyise angayilaya?' ukusivusa kwabakhulu izingozi ezingokomoya esibhekene naso njengoba sesingene oguqukweni lwe-epochal - the isikhathi sokuvunaQhubeka ukufunda

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 KumaHeberu 12:5-7 : “Ndodana yami, ungadeleli ukulaya kweNkosi, ungadangali lapho isolwa yiyo; ngoba iNkosi iyamlaya emthandayo; ushaya yonke indodana ayivumayo.” Bekezela ukulingwa kwakho “njengesiyalo”; UNkulunkulu uniphatha njengamadodana. Ngoba iyiphi “indodana” uyise angayilaya?'