Imephu yaseZulwini

 

NGAPHAMBI Ngibeka ibalazwe lalemibhalo engezansi njengoba yenzekile kulo nyaka odlule, umbuzo uthi, siqala kuphi?

 

Ihora LAPHA, LIYEZA…

Sekukaningi ngibhala ngithi iBandla "lisensimini yaseGetsemane."

ISonto elakhiwe ngentengo yegazi lakho eliyigugu selifana nePassion yakho manje. —Umthandazo weHubo, Umbhalo wamahora, IVol III, ikhasi 1213

Kepha futhi ngibhalile ngithi silindele i- “Ukuguqulwa kokuguquguquka umzuzwana ”lapho sizobona isimo semiphefumulo yethu ngendlela uNkulunkulu ayibona ngayo. EmBhalweni, ukuguqulwa isimo kwandulela iNsimu. Nokho, ngomqondo othile, usizi lukaJesu Waqala ngokuguqulwa isimo. Ngoba kulapho uMose no-Eliya bayalela khona uJesu ukuthi ehle aye eJerusalema lapho ayeyohlupheka futhi afe khona.

Ngakho-ke njengoba ngizokwethula lapha ngezansi, ngibona i- Ukuguqulwa kokuguquguquka futhi Insimu yaseGetsemane ukuze iSonto njengezehlakalo ezenzekayo, kepha kusalindelwe. Futhi njengoba ubona ngezansi, umvuthwandaba walokhu kuguqulwa isimo kwenzeka lapho uJesu ehlela eJerusalema ekungeneni Kwakhe kokunqoba. Ngiqhathanisa lokhu nenani eliphakeme lokuKhanya lapho kukhona ukubonakaliswa kweSiphambano emhlabeni wonke.

Impela, imiphefumulo eminingi isivele ikuleso sikhathi sokuguqulwa kukaJesu isimo manje (le nkathi ye- ukulindela kokubili ukuhlupheka futhi inkazimulo). Kubukeka sengathi kukhona ifayela le- Ukuvuka Kakhulu lapho imiphefumulo eminingi ibona inkohlakalo ngaphakathi komphefumulo nasemphakathini wayo kunanini ngaphambili. Bathola kabusha uthando olukhulu nesihe sikaNkulunkulu. Futhi banikezwa ukuqonda kwezivivinyo ezizayo, nobusuku iSonto okufanele lidlule kulo lube ngukuqala okusha kokuthula.

Njengoba nje uMose no-Eliya baxwayisa uJesu, nathi siye saba nelungelo lokuthola lokho amashumi ambalwa eminyaka ukuvakashelwa nguMama kaNkulunkulu ukulungiselela iSonto ngezinsuku ezizayo. UNkulunkulu usibusise ngo-Eliya abaningi abakhulume amazwi okukhuthazwa nawokukhuthaza.

Ngempela, lezi ziyizinsuku zika-Eliya. Njengoba nje uJesu wehla intaba yokuGuqulwa Kwakhe wangena esigodini sosizi lwangaphakathi ngenxa yentshiseko yaKhe ezayo, nathi siphila kulokho Ingaphakathi Ingadi yaseGetsemane njengoba sisondela ehoreni lesinqumo lapho abantu beyobalekela ukuthula nokuphepha kwamanga kwe "New World Order," noma bahlale ukuphuza inkomishi yenkazimulo… futhi bahlanganyele kwaphakade Uvuko leNkosi uJesu Kristu.

Siphila ezweni le- Ukuguqulwa kokuguquguquka njengoba amaKrestu amaningi evuselwa ukuthunywa okuphambi kwawo. Ngempela, amaKrestu emhlabeni wonke ngasikhathi sinye adlula ebhabhadisweni, enkonzweni, entshisekelweni, ethuneni nasekuvukeni kweNkosi yethu.

Ngakho-ke, lapho sikhuluma ngemephu noma ukulandelana kwezikhathi zezehlakalo lapha, ngikhuluma ngemicimbi eyi indawo yonke futhi kubaluleke kakhulu eBandleni nasesintwini. Ngikholwa wukuthi umlingiswa othile wale mibhalo osembuliwe yilokho babeka imicimbi engokwesiprofetho ngaphandle komongo kanye nendlela yePassion yeNkosi yethu.

Ngaphambi kokuza kwesibili kukaKristu iBandla kumele lidlule esivivinyweni sokugcina esizonyakazisa ukholo lwamakholwa amaningi. Ushushiso oluhambisana nokuhambela kwakhe emhlabeni luyoveza “imfihlakalo yokungalungi” ngendlela yenkohliso yenkolo enikeza abantu isisombululo sezinkinga zabo ngenani lokuhlubuka eqinisweni. Inkohliso enkulu yezenkolo ileyo yoMphikukristu, umbono-mbumbulu wobuMesiya umuntu azikhazimulisa ngaye esikhundleni sikaNkulunkulu nangoMesiya wakhe eze enyameni. -Ikhathekizimu yeSonto LamaKatolika, n. 675  

Imicimbi elandelwa lapha-ke, ilandela ukukhathazeka, ukufa, ukuvuka, nokuphakama kweNkosi yethu: Umzimba ulandela iNhloko nomaphi lapho iya khona.

 

IMephu ESEZULWINI

Nakhu ukulandelana kwezenzakalo njengoba kuqondakala ngemibhalo yoFata beSonto Lokuqala, iCatechism, kanye noMbhalo Ongcwele, nokuqhubeka kukhanyiswa ngesambulo sangasese esivunyiwe sezimfihlakalo, abangcwele, naboni. (Uma uchofoza amagama abhalwe ngesihloko, bazokusa kwimibhalo efanele). 

  • UKUGUQUKA: Lesi sikhathi samanje lapho uMama kaNkulunkulu ebonakala khona kithi, esilungiselela, futhi esiholela ekungeneleleni okuphawulekayo kwesihe sikaNkulunkulu ku "UKUKHANJISWA KONembeza”Noma“ isexwayiso ”lapho umphefumulo ngamunye uzibona ekukhanyeni kweqiniso sengathi ukwahlulela okuncane (kwabaningi, inqubo esevele isiqalile; bheka uJohane 18: 3-8; IsAm 6: 1). Kungumzuzu lapho imiphefumulo izobona ngezinga elithile noma enye indlela yayo yokujeziswa okuphakade, noma indlela yenkazimulo, ngokwendlela abaphendule ngayo phakathi nalokhu ISIKHATHI SOMUSA (Isamb. 1: 1, 3)… njengoba noJesu waguqulwa waba yinkazimulo, kepha ngasikhathi sinye wabhekana “nesihogo” esasiphambi Kwakhe (Math 17: 2-3). Ngikholwa ukuthi lokhu futhi kuhambisana nesikhathi sangaphambilini nangesikhathi lapho uJesu athi sizobona ukuphazamiseka okukhulu emvelweni. Kepha lokhu, wathi, kwakumane “kuyisiqalo se UBUHLUNGU BOKUSEBENZA. ” (bheka uMathewu 24: 7-8). Ukukhanya kuzophinde kulethe iPhentekoste elisha phezu kwensali yeSonto. Inhloso enkulu yalokhu kuthululwa kukaMoya oNgcwele ukushumayela ivangeli lomhlaba ngaphambi kokuba lihlanzwe, kepha futhi nokuqinisa insali yezikhathi ezizayo. Ekuguqulweni isimo, uJesu walungiselelwa nguMose no-Eliya ngeNtshisekelo Yakhe, Ukufa, kanye Nokuvuka Kwakhe.
  • UKUNGENA KOKUNQOBELA: Okuhlangenwe nakho komhlaba jikelele kwe-Illumination. UJesu wamukelwa ngabaningi njengoMesiya. Kugeleza kusuka ku-Illumination nePentekoste elisha, kuzolandela isikhathi esifushane se- UKUVANGELWA lapho abaningi bazobona uJesu njengeNkosi noMsindisi. Ngalesi sikhathi, kuzoba nokuhlanzwa kweBandla njengoba noJesu wahlanza ithempeli masinyane ekufikeni kwakhe eJerusalema.
  • UPHAWU OLUKHULU: Ngemuva kokuKhanya, kuzonikezwa isibonakaliso saphakade emhlabeni wonke, isimangaliso sokuletha ukuguqulwa okuqhubekayo, nokuphulukiswa nokuqinisekiswa ku abaphendukayo imiphefumulo (Luka 22:51). Izinga lokuphenduka ngemuva kwe-Illumination and Sign lizoba yizinga okulandelayo ukujeziswa ancishisiwe. Lesi sibonakaliso empeleni singaba uMthendeleko ngokwemvelo, okungukuthi, uphawu lwe ISONDLO LOKUGCINA. Njengoba nje ukufika kwendodana yolahleko kwaphawulwa idili elikhulu, kanjalo noJesu wasungula umkhosi woMthendeleko oNgcwele. Lesi sikhathi sokushunyayelwa kwevangeli sizophinde sivusele abaningi ebukhoneni bukaKristu ngoMthendeleko njengabo HLANGANA NAYE UBuso. Kodwa-ke, kwakungemuva kwesidlo seNkosi lapho akhashelwa khona ngokushesha…
  • The IZINSUKU EZINTATHU ZOBUMNYAMA: kulandela "isikhathi sethuna" (Wis 17: 1-18: 4), okungenzeka kukhiqizwe yinkanyezi enomsila, njengoba uNkulunkulu ehlanza umhlaba ngobubi, ephonsa uMprofethi wamanga neSilo "echibini lomlilo," futhi ebopha uSathane ngamaketanga. isikhathi esingokomfanekiso "seminyaka eyinkulungwane" (IsAm 19: 20-20: 3). [Kunokuqagela okuningi kokuthi lokho okuzobizwa ngokuthi “Izinsuku Ezintathu Zobumnyama” kuyokwenzeka nini, uma kukwenza konke, ngoba kuyisiprofetho esingahle sigcwaliseke noma singafezeki. Bheka Izinsuku ezintathu zobumnyama.]
  • The UVUKO LOKUQALA kwenzeka (IsAm 20: 4-6) lapho abafel 'ukholo "bevuswa kwabafileyo" kanye nensali esindile BUSA no-Christ Eucharistic (Rev 19: 6) ngesikhathi sokuthula nobunye (Rev 20: 2, Zec 13: 9, Is 11: 4-9). Kuyinto engokomoya INKATHI YOKUTHULA nobulungiswa, okufanekiselwa inkulumo ethi "iminyaka eyinkulungwane" lapho iSonto lenziwa ngokuphelele futhi langcweliswa, limlungiselela njengomakoti ongenabala (IsAm 19: 7-8, Efe 5:27) ukwamukela uJesu UKUGCINA KUZA NGENKAZIMULO.
  • Ngasekupheleni kwaleNkathi Yokuthula, uSathane uyakhululwa futhi UGOGO NOMAGOGO, izizwe ezingamaqaba, zihlangene ukulwa neBandla laseJerusalema (IsAm 20: 7-10, Ez 38: 14-16).
  • UKRISTU UBUYELA ENKazimulweni (Math 24:30), abafileyo bayavuswa (1 Thes 4:16), futhi iSonto elisindayo lihlangana noKristu emafwini ngokwawo UKWANDA (Mat 24:31, 1 Thes 4:17). Isigwebo Sokugcina siyaqala (IsAm 20: 11-15, 2 Pt 3:10), futhi kungeniswa amazulu amasha nomhlaba omusha (Rev 21: 1-7), lapho uNkulunkulu ezobusa khona phakade nabantu baKhe eJerusalema Elisha (Isamb. 21:10).

Ngaphambi kokuKhuphuka kwakhe, uKrestu wakuqinisekisa ukuthi ihora belingakafiki lokusungulwa okukhazimulayo kombuso wobuMesiya obulindelwe ngabakwa-Israyeli ngokwabaprofethi, okwakungukulethela bonke abantu uhlelo lobulungiswa, uthando, nokuthula. Ngokusho kweNkosi, isikhathi samanje yisikhathi soMoya nesokufakaza, kodwa futhi nesikhathi esisagcwele “usizi” nokulingwa kobubi okungalisindisi iSonto futhi kungenisa izingqinamba zezinsuku zokugcina . Yisikhathi sokulinda nokubuka. 

ISonto lizongena enkazimulweni yombuso kuphela ngaleli Phasika lokugcina, lapho lizolandela iNkosi yalo ekufeni nasekuvukeni kwalo. Umbuso uzogcwaliseka-ke, hhayi ngokunqoba kweSonto ngokwenyuka okuqhubekayo, kepha kuphela ngokunqoba kukaNkulunkulu ekuqedeni ububi bokugcina, obuzobangela ukuba uMlobokazi wakhe ehle ezulwini. Ukunqoba kukaNkulunkulu ekuvukeleni kobubi kuzothatha isimo Sokwahlulela Kokugcina ngemuva kwesiyaluyalu sokugcina sasemhlabeni saleli zwe elidlulayo. --CCC, 672, 677 

 

UKUHLAKANIPHA OKUVELA NGAPHANDLE

Kubukeka njengokugabadela kimi ukusikisela ukuthi le mephu iyi kubhalwe ngamatshe nokuthi impela kuzoba njani. Kodwa-ke, kubekiwe ngokwezibani uNkulunkulu anginike zona, izikhuthazo eziholele ocwaningweni lwami, ukuholwa ngumqondisi wami wezomoya, futhi okubaluleke kakhulu, ibalazwe lapho uBaba waseSonto Lokuqala avele abambelela khona .

Ukuhlakanipha kukaNkulunkulu kudlula—kude ngaphezu kokuqonda kwethu. Ngakho-ke, yize lokhu kungaba yindlela iBandla elibekwe phezu kwayo, masingalokothi sikhohlwe indlela eyodwa eqinisekile uJesu asinike yona: ukuba njengabantwana abancane. Ngikholwa ukuthi igama eliqinile lesiprofetho leBandla njengamanje yigama elivela kumprofethikazi waseZulwini, uMama wethu Obusisiwe — igama engimuzwa likhuluma kahle kakhulu enhliziyweni yami:

Hlala mncane. Yiba omncane njengami, njengesibonelo sakho. Hlala uthobekile, uthandaze iRosari yami, uphile isikhathi ngasinye ngoJesu, ufuna intando Yakhe, futhi wenze intando Yakhe kuphela. Ngale ndlela, uzophepha, futhi isitha ngeke sikwazi ukukudukisa.

Thandaza, thandaza, thandaza. 

Yebo, bhekisisa, futhi uthandaze.

 

 IZWI LESIPROFETHO ELITHUNYELWE 

Njengoba ngishilo kuwe, uma abantu bengaphenduki futhi bazenze ngcono, uBaba uzokwenza isijeziso esibi kuso sonke isintu. Kuzoba isijeziso esikhulu ukwedlula uzamcolo, njengaleso ongeke wasibona ngaphambili. Umlilo uzokuwa esibhakabhakeni futhi uzosula ingxenye enkulu yesintu, enhle nengalungile, kungasindisi abapristi noma abathembekile. Abasindile bazozithola bengamanxiwa kangangoba bazomonela abafileyo. Izingalo kuphela ezizosala kuwe kuzoba yiRosari nePhawu elishiywe yiNdodana Yami. Usuku ngalunye yisho imithandazo yeRosari. NgeRosari, thandazela uPapa, ababhishobhi nabapristi.

Umsebenzi kasathane uzongena ungene eSontweni ngendlela yokuthi umuntu abone amakhadinali aphikisana nokhadinali, ababhishobhi abamele ababhishobhi. Abapristi abangikhonzayo bazodelelwa futhi baphikiswe ngemihlangano yabo… amasonto nama-altare [azoxoshwa]; iSonto lizogcwala labo abamukela ukuyekethisa futhi idimoni lizocindezela abapristi abaningi nemiphefumulo engcwelisiwe ukuba bashiye inkonzo yeNkosi.

Idemoni lizoba namandla ikakhulukazi emiphefumulweni ebekelwe uNkulunkulu. Umcabango wokulahleka kwemiphefumulo eminingi kangaka uyimbangela yokudabuka kwami. Uma izono zanda ngesibalo namandla adonsela phansi, ngeke kusaba khona ukuthethelelwa.

… Thandaza kakhulu imithandazo yeRosari. Mina ngedwa ngiyakwazi ukukusindisa ezinhlekeleleni ezisondelayo. Labo ababeka ithemba labo kimi bazosindiswa.  —Umyalezo ovunyelwe weNcasakazi uMariya Obusisiwe ku-Sr. Agnes Sasagawa , Akita, eJapane; Umtapo wolwazi we-EWTN online. Ngo-1988, uKhadinali uJoseph Ratzinger, oyiPrefect for the Congregation for the Doctrine of the Faith, wahlulela imiyalezo ka-Akita ukuthi ithembekile futhi ifanele ukukholwa.

  

Phrinta Friendly, PDF & Imeyili
Posted in IKHAYA, IMephu ESEZULWINI, IZILINGO EZINKULU.