Ngemuva Kokukhanyisa

 

Konke ukukhanya ezulwini kuzocinywa, futhi kube khona ubumnyama obukhulu phezu komhlaba wonke. Lapho-ke isibonakaliso sesiphambano sizobonakala esibhakabhakeni, kuthi lapho kuvuleka khona izandla nezinyawo zoMsindisi kuphume izibani ezinkulu ezizokhanyisa umhlaba isikhathi esithile. Lokhu kuzokwenzeka ngaphambi nje kosuku lokugcina. -Isihe Saphezulu Emphefumulweni Wami, UJesu kuya eSt Faustina, n. 83

 

NGAPHAMBILI Uphawu lwesiThupha luphuliwe, umhlaba ubhekana “nokukhanyiselwa kukanembeza” —umzuzu wokubala Izimpawu Eziyisikhombisa Zenguquko). U-St. John wabe esebhala ukuthi uPhawu lwesiKhombisa luphuliwe futhi kunokuthula ezulwini “cishe isigamu sehora.” Kuyikhefu ngaphambi kwe- Iso Lesiphepho idlula, bese i- imimoya yokuhlanzwa aqale ukushaya futhi.

Thula phambi kweNkosi uJehova! Ngoba luseduze usuku lukaJEHOVA… (Zef 1: 7)

Kuyikhefu lomusa, le Isihe Saphezulu, ngaphambi kokufika koSuku Lwezobulungisa…

 

USUKU LOBULUNGISA

In IDayari kaSt Faustina, uMama Obusisiwe uthi kuye:

… Kufanele ukhulume nezwe ngesihe Sakhe esikhulu futhi ulungiselele umhlaba ukuBuya kwesiBili kwaLowo ozayo, hhayi njengoMsindisi onesihe, kodwa njengoMahluleli olungile. -Isihe Saphezulu Sou Myl, n. 635

Lapho kubuzwa umbuzo muva nje wokuthi ngabe "siphoqelekile ukukukholelwa yini lokho," uPapa Benedict uphendule wathi:

Uma umuntu ethatha lesi sitatimende ngomqondo wokulandelana kwezikhathi, njengomyalo wokuzilungiselela, kunjengokungathi, ngokushesha ukuza kwesibili, kungaba ngamanga. —UPOPE BENEDICT XVI, Ukukhanya Kwezwe, Ukuxoxisana noPeter Seewald, ikhasi. 180-181

Ukulandela izimfundiso zoFata beSonto Lokuqala ezikhathini zokugcina, umuntu angaqonda kangcono ukuthi kungani kungewona umyalo wokuzilungiselela “ngokushesha Kokuza Kwesibili, ”kodwa kunalokho amalungiselelo enkathi eholela kukho. [1]bheka Ukulungiselela Umshado Sisondela ekupheleni kwalesi sikhathi, hhayi ukuphela komhlaba. [2]bheka UPapa Benedict Nokuphela Kwezwe Futhi oFata babekwenza kucace ukuthi kuzokwenzekani ekuguqulweni kusuka kulesi sikhathi kuye kwesilandelayo.

Bahlukanisa umlando waba yiminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha ngokususelwa ezinsukwini eziyisithupha zokudalwa, kwalandelwa usuku lwesikhombisa lokuphumula. [3]“Kepha ninganaki leli qiniso elilodwa, bathandekayo, lokuthi eNkosini usuku olulodwa lunjengeminyaka eyinkulungwane neminyaka eyinkulungwane injengosuku olulodwa.” (2 Pet. 3: 8) Bafundisa ukuthi ekupheleni “konyaka weshumi nesithupha,” kuzoqala inkathi entsha lapho iSonto lizojabulela khona “ukuphumula kwesabatha” ngaphambi kokuphela komhlaba.

… Ukuphumula kwesabatha kusasele kwabantu bakaNkulunkulu. Futhi noma ngubani ongena ekuphumuleni kukaNkulunkulu, uphumula emisebenzini yakhe njengoNkulunkulu kweyakhe. (Heb 4: 9-10)

Futhi njengoba uNkulunkulu asebenza ngalezo zinsuku eziyisithupha ekwakheni imisebenzi emikhulu kangako, ngakho-ke inkolo neqiniso Lakhe kufanele kusebenze kule minyaka eyizinkulungwane eziyisithupha, ngenkathi ububi busabusa futhi bulawula. Futhi, njengoba uNkulunkulu, eseqedile imisebenzi yaKhe, waphumula usuku lwesikhombisa walubusisa, ekupheleni konyaka wezinkulungwane eziyisithupha bonke ububi buzosuswa emhlabeni, nokulunga kubuse iminyaka eyinkulungwane; futhi kufanele kube nokuthula nokuphumula emisebenzini umhlaba osekuyisikhathi eside uyibekezelele. - UCaecilius Firmianus Lactantius (250-317 AD; umbhali Wabefundisi), Izikhungo Zaphezulu, Umq. 7

Le nkathi entsha, lokhu kuphumula, bekungeke kube yilutho ngaphandle koMbuso kaNkulunkulu obusa kuze kube semikhawulweni yomhlaba:

Siyavuma ukuthi umbuso sathenjiswa umhlaba phezu komhlaba, yize wawungakabi khona ezulwini, kuphela kwesinye isimo sokubakhona; ngoba kuzoba njalo emva kovuko lweminyaka eyinkulungwane edolobheni laseJerusalema elakhiwe ngokwaphezulu… —UTertullian (155-240 AD), Ubaba weSonto laseNicene; U-Adversus Marcion, Ubaba ka-Ante-Nicene, Abashicileli bakaHenrickson, 1995, Vol. 3, kk. 342-343)

AbaFata BeSonto bafundisa ukuthi, okokuqala, kuzofika ukuhlanzwa komhlaba — okuyilona “usuku lweNkosi” —lapho uKristu ezofika “njengesela ebusuku” njengo “Mahluleli olungileyo” ezokwahlulela “Abaphilayo nabafileyo.” [4]Esivumweni Sokholo Lomphostoli Kodwa-ke, njengoba usuku luqala ebumnyameni luphela ebumnyameni, kanjalo noSuku Lwezobulungisa noma "usuku lweNkosi."

… Lolu suku lwethu, oluboshwe ekuphumeni nasekushoneni kwelanga, luyisibonakaliso salolo suku olukhulu umjikelezo weminyaka eyinkulungwane uncike ngalo emikhawulweni yawo. —ULactantius, Obaba beSonto: I-Divine Institutes, iNcwadi VII, Isahluko 14, Catholic Encyclopedia; www.newadvent.org

Usuku luqala ebumnyameni: ukuhlanzwa nokwahlulelwa kwe ophilayo:

… Lapho iNdodana yaKhe izofika izobhubhisa isikhathi somuntu ongenamthetho futhi yahlulele abangamhloniphi uNkulunkulu, futhi iguqule ilanga nenyanga nezinkanyezi — khona-ke izophumula ngosuku lwesikhombisa… ngemuva enikeza ukuphumula kuzo zonke izinto, ngizokwenza ukuqala kosuku lwesishiyagalombili, okungukuthi, ukuqala komunye umhlaba. -Incwadi kaBarnaba (70-79 AD), eyabhalwa nguyise Weminyaka Eyesibili Yabaphostoli

Sifunda ngalesi sahlulelo se- uyaphila—“ongenamthetho” futhi “ongenaNkulunkulu” —ku-Apocalypse yaseSt. John kulandelwe, hhayi ukuphela komhlaba, kodwa umbuso wokuthula.

Ngasengibona amazulu evulekile, khangela-ke ihhashi elimhlophe; umgibeli wayo wayebizwa ngokuthi “Uthembekile, Uqinisile.” Wahlulela futhi alwe ngokulunga… Isilo sabanjwa kanye nomprofethi wamanga owayenze phambi kwaso izibonakaliso adukisa ngazo labo w
wayemukele uphawu lwesilo nalabo ababekhonze isithombe saso. Laba bobabili baphonswa bephila echibini lomlilo elivutha isibabule. Abaseleyo babulawa ngenkemba eyaphuma emlonyeni walowo owayegibele ihhashi, zonke izinyoni zazigcoba ngomzimba wazo… Ngabe sengibona izihlalo zobukhosi; labo ababehlala phezu kwabo babephathiswe ukwahlulelwa… Baphila futhi babusa noKristu iminyaka eyinkulungwane. (IsAm 19: 11-21; IsAm 20: 4)

Lokhu “kuza” kukaJesu akusikho ukubuya kwakhe kokugcina enkazimulweni. Kunalokho, kungukubonakaliswa kwamandla Akhe:

...ngomqondo wokuthi uKristu uyoshaya Umphik'ukristu ngokumkhazimulisa ngokukhanya okuzoba njengebika nesibonakaliso sokuza kwakhe kwesibili. —Fr. UCharles Arminjon, Ukuphela Kwezwe Lamanje Nezimfihlakalo Zempilo Yesikhathi Esizayo, ikhasi 56; ISophia Institute Press; isib. 2 Thes 2: 8

Isahlulelo se Ufile, ukwahlulelwa kokugcina, kwenzeka ngemuva ukuphumula kwesabatha ngaphambi 'kosuku lwesikhombisa.' Lokho kwehlulela kuqala "ngolaka lukaNkulunkulu lokugcina," kuphele ngokuhlanzwa ngomlilo komhlaba wonke.

Ngakho-ke, iNdodana kaNkulunkulu oPhezukonke nonamandla… izokuqeda ukungalungi, futhi ikhiphe ukwahlulela Kwayo okukhulu [kwe Ukuphila], futhi uzokwenza sikhumbule empilweni abalungileyo, abazo ... bazibophezela kubantu iminyaka eyinkulungwane, futhi bazobabusa ngomyalo olunge kakhulu… Futhi inkosana yamademoni, engumphelelisi wabo bonke ububi, izoboshwa ngamaketanga, futhi uboshwe phakathi neminyaka eyinkulungwane yokubusa kwasezulwini… Ngaphambi kokuphela kweminyaka eyinkulungwane udeveli uzokhululwa kabusha futhi abuthele zonke izizwe ezingamaqaba ukulwa nomuzi ongcwele… “Lapho-ke intukuthelo kaNkulunkulu yokugcina izokwehlela izizwe , futhi uyobabhubhisa ngokuphelele ”futhi umhlaba uzoshona phansi ngomlilo omkhulu [kulandele ukwahlulelwa kweNkosi Ufile]. —Umlobi wezenkolo wangekhulu le-4, uLactantius, “Izikhungo Zaphezulu”, The ante-Nicene Fathers, Umq. 7, k. 211

ISt. John ichaza lesi sahlulelo "sokugcina" futhi:

Lapho sekuphele iminyaka eyinkulungwane, uSathane uzokhululwa etilongweni lakhe… Uzophuma ayodukisa izizwe emagumbini amane omhlaba, uGogi noMagogi, ukuze abaqoqele impi… Kepha kwehla umlilo uvela ezulwini. … Ngokulandelayo ngabona isihlalo sobukhosi esikhulu esimhlophe nalowo owayehlezi kuso. Umhlaba nezulu kwabaleka ebusweni bakhe futhi kwakungekho ndawo yazo. Ngabona abafileyo, abakhulu nabaphansi, bemi phambi kwesihlalo sobukhosi, futhi imiqulu yavulwa. Kwase kuvulwa omunye umqulu, incwadi yokuphila. Abafileyo bahlulelwa ngokwezenzo zabo, ngalokho okwakulotshwe emiqulwini. Ulwandle lwakhipha abafileyo balo; khona-ke uKufa neHayidese kwakhipha abafileyo babo. Bonke abafileyo bahlulelwa ngokwezenzo zabo. (IsAm 20: 7-13)

 

UKUKHANYA: ISEXWAYISO NESIMEMO

The Isivunguvungu Esikhulu okukhona nalokhu okuzayo, ngakho-ke, akuyona into enqunyelwe ukwahlulela lapho uNkulunkulu ezohlanza umhlaba futhi amise ukuBusa kwakhe koMthendeleko kuze kube semikhawulweni yomhlaba, njengoba kwaprofethwa ngu-Isaya nabanye abaprofethi beTestamente Elidala, futhi-ke, iSt. . Kungakho uJesu esitshela:

Ngandisa isikhathi somusa ngenxa [yezoni]. Kodwa maye kubona uma bengasiboni lesi sikhathi sokuhanjelwa Kwami… ngaphambi kokuba ngize njengoMahluleli olungile, ngiza kuqala njengeNkosi Yomusa… ngiqala ngivule kakhulu umnyango wesihe Sami. Lowo onqaba ukudlula emnyango womusa Wami kumele adlule ngomnyango wobulungiswa Bami…. —UJesu kuya eSt Faustina, Isihe SikaNkulunkulu Somphefumlo Wami, n. 1160, 83, 1146

Elinye igama lalo Khanyiso “yisixwayiso.” Umusa woPhawu lwesiThupha uhloselwe ukulungisa onembeza bemiphefumulo. Kepha kungaphezu kwalokho: kuyithuba lokugcina lokugibela i- “Ark”Ngaphambi kokuba kudlule imimoya yokugcina yeSiphepho Esikhulu.

Lokhu “kubizwa kokugcina” kukaNkulunkulu kuzoletha ukuphulukiswa okukhulu emiphefumulweni eminingi. [5]bheka Ihora Lolahleko Izibopho ezingokomoya ziyonqamuka; amademoni azoxoshwa; abagulayo bazophulukiswa; futhi ulwazi lukaKristu olukhona kuMthendeleko oNgcwele luzokwambulelwa abaningi. Lokhu, ngiyakholelwa bafowethu nodadewethu, yilokho iningi lenu eliyikho ufunda lamagama ziyalungiselelwa. Kungakho uNkulunkulu athulule uMoya waKhe nezipho kuKuvuselelwa Okumangazayo; kungani sibone ukuvuselelwa okukhulu "kokuxolisa" eSontweni; nokuthi kungani ukuzinikela kukaMarian kusabalale emhlabeni wonke: ukulungiselela ibutho elincane [6]bheka Impi Yethu ukuba ngofakazi kanye nezikhonzi zeqiniso nomusa ngemuva kokuKhanya. Njengoba umqondisi wami wezomoya asho kahle, "Akunakubakhona" inkathi yokuthula "uma ingekho" inkathi yokuphulukiswa "kuqala.” Ngempela, amanxeba angokomoya alesi sizukulwane adlula kude kakhulu endulo njengoba izwe lingakaze lisuke enkambweni yalo efanele. I- Ukugcwala Kwesono kuholele ku- ukugcwala kosizi. Ukuze sibe nokuthula noNkulunkulu futhi sithandane, kufanele sifunde futhi ukuthi siyathandwa, nokuthi sithanda kanjani. UNkulunkulu uzosinqoba ngesihawu ngendlela i ndodana yolahleko, ekugcwaleni kwesono sakhe, wakhungatheka ngentethelelo kayise, futhi wamukelwa ekhaya. Kungakho singeke siyeke ukuthandazela abantu esibathandayo abahlubukile nemiphefumulo ekude kakhulu noNkulunkulu. Ngoba kuzoba khona i- ukukhipha amadlozi kweSilo, ukwephulwa kwamandla kaSathane ezimpilweni eziningi. Futhi yingakho uMama Obusisiwe ebelokhu ebiza izingane zakhe ukuba zize fast. Ngoba uJesu wafundisa, mayelana nezinqaba ezinamandla, ukuthi…

… Lolu hlobo aluphumi ngaphandle komkhuleko nokuzila ukudla. (Math 17:21)

Kwase kuba khona impi ezulwini; UMikayeli nezingelosi zakhe balwa nodrako. Udrako nezingelosi zakhe balwa nabo, kepha abaphumelelanga futhi ayisekho indawo yabo ezulwini (bheka umbhalo waphansi 7 “ezulwini”). Udrako omkhulu, inyoka yasendulo, obizwa ngokuthi nguDeveli noSathane, owakhohlisa umhlaba wonke, waphonswa phansi emhlabeni, nezingelosi zakhe zaphonswa phansi kanye nawo. Ngabe sengizwa izwi elikhulu ezulwini lithi: “Manje seyifikile insindiso namandla, nombuso kaNkulunkulu wethu negunya loGcotshiweyo wakhe. Okwe-acc
umsebenzisi wabazalwane bethu uxoshiwe, obamangalela phambi kukaNkulunkulu wethu imini nobusuku ... Kepha maye kuwe, mhlaba nolwandle, ngoba uDeveli wehlele kuwe ngokufutheka okukhulu, ngoba uyazi ukuthi unesikhathi esifushane .. Khona-ke udrako wathukuthelela owesifazane futhi wahamba wayokulwa nabaseleyo benzalo yakhe, labo abagcina imiyalo kaNkulunkulu futhi abafakaza ngoJesu. Sema esihlabathini solwandle… Ngabe sengibona isilo siphuma olwandle… Bakhonza udrako ngoba wanika isilo igunya laso. (IsAm 12: 7-17; IsAm 13: 1-4)

Ukubusa kukaSathane phezu kwabantu ngamanga nenkohliso kuyobe kuphuliwe “emazulwini” [7]Yize lo mbhalo ungachazwa futhi njengobhekisa empini enkulu phakathi kukaSathane noNkulunkulu, umongo kumbono kaSt. kwalasha. USt. Paul ubhekise esizindeni semimoya emibi njengokuthi "kusezulwini" noma "emoyeni": , nemimoya emibi emazulwini. ” (Efe 6:12) nasemiphefumulweni eminingi. Ngakho-ke, ngokwazi ukuthi “unesikhathi esifushane”, udrako uzogxilisa amandla akhe “esilwaneni” —Umphikukristu — ukuze abuse futhi abhubhise amandla omashiqela nokukhohlisa.

 

IZINHLELO ZE-ORDO AB—UKU-ODA IZIPHAMBANO

Ukukhanya kuza phakathi kweziyaluyalu ezinkulu emhlabeni. Lokhu Isiphithiphithi asipheli ngoPhawu lwesiThupha. Imimoya enamandla kakhulu yesiphepho isemiphethweni “yeso.” Lapho i-Eye of the Storm idlula, kuzoba nezinxushunxushu eziningi, imimoya yokugcina yokuhlanzwa. [8]bheka amacilongo nezitsha zeSambulo ezifana nemijikelezo ejulile yeziMpawu; isib. Isambulo, izahluko 8-19.

Udrako unikeza amandla akhe phezu "kwesilo," Umphik'ukristu, ozovuka ezinxushunxushwini alethe ukuhleleka komhlaba. [9]bheka I-Global Revolution! Ngike ngabhala ngalokhu phambilini, futhi ngifisa ukukuphinda ngikumemeze ngakho konke okukhona kwami: kuyeza a i-tsunami engokomoya, ukukhohlisa ngemuva kokuKhanya Konembeza ukushanela labo abenqaba ukukholelwa iqiniso. Ithuluzi lale nkohliso “isilo”…

… Lowo okufika kwakhe kuvela emandleni kaSathane kuzo zonke izenzo ezinamandla nangezibonakaliso nezimangaliso ezinamanga, nakuzo zonke izinkohliso ezimbi kulabo ababhubhayo ngoba abalwamukelanga uthando lweqiniso ukuze basindiswe. Ngakho-ke, uNkulunkulu ubathumela amandla akhohlisayo ukuze bakholwe ngamanga, ukuze bonke abangakholwanga eqinisweni kepha bavume ukwenza okubi bagwetshwe. (2 Thes. 2: 9-12)

Le nkohliso izozama ukusonteka umusa woMkhanyiso ngemiqondo “yeNkathi Entsha”. AmaKristu akhuluma 'ngenkathi yokuthula' ezayo. Abasha abasha bakhuluma "ngeminyaka ezayo ye-Aquarius". Sikhuluma nge Umgibeli wehhashi elimhlophe; bakhuluma ngoPerseus egibele ihhashi elimhlophe, uPegasus. Sihlose ukuba nonembeza ohlanzekile; bahlose “isimo esiphakeme noma esishintshile sokwazi.” Sikhuluma ngesikhathi sobunye kuKristu, kuyilapho bona bekhuluma ngenkathi “yobunye” yendawo yonke. UMprofethi Wamanga uzozama ukwehlisa zonke izinkolo ziye “enkolweni” yendawo lapho sonke singafuna khona "ukristu ongaphakathi" - lapho sonke singaba onkulunkulu futhi sizuze ukuthula komhlaba wonke. [10]bheka Umgunyathi Ozayo

[i] New Age yabelana ngenombolo ye- amaqembu anethonya emhlabeni jikelele, umgomo wokuthatha isikhundla noma ukwedlula izinkolo ezithile ukuze wakhe isikhala se- inkolo yendawo yonke engahlanganisa isintu. Okuhlobene kakhulu nalokhu kungumzamo ohlangene kakhulu ohlangothini lwezikhungo eziningi ukusungula i- Isimilo Somhlaba Wonke. -UJesu Kristu, Umphathi Wamanzi Okuphila, hhayi. 2.5 , Imikhandlu Yapapa Yezamasiko Nezingxoxo Ezingokwenkolo

Akukhona kuphela lokhu kuphendukezelwa kweqiniso okuzogcina kukhiqize ukwahlukana okuvulekile [11]bheka Usizi Losizi eSontweni, ukuhlukunyezwa kukaBaba Ongcwele nawo wonke amaKrestu athembekile, kodwa futhi kuzoguqula umhlaba ngendlela yokuthi ngeke kusabuywa. Ngaphandle kwesayensi nobuchwepheshe kusebenza ngesisekelo "sokuvumelana kokuziphatha," ukuhlonishwa komthetho wemvelo, umhlaba uyobe usuyisilingo esikhulu lapho umuntu, ekuzameni kwakhe kokuqhosha ukuthatha indawo kaNkulunkulu, ezolimaza umhlaba ngendlela engalungiseki.

Lapho izisekelo zichithwa, abaqotho bangenzani? (IHubo 11: 3)

Ukungcola, ukuguqulwa kofuzo kwezinhlobo zokudla nezilwane, ukuthuthukiswa kwezikhali zebhayoloji nezobuchwepheshe obuphezulu, kanye nezibulala-zinambuzane nezidakamizwa ezingene emhlabathini nasekunikezelweni kwamanzi, sekuvele kusilethile onqenqemeni lwale nhlekelele.

Lokhu kuvumelana okuyisisekelo okuvela efeni lobuKristu kusengcupheni… Empeleni, lokhu kwenza isizathu singaboni ukuthi yini ebalulekile. Ukumelana nalokhu kusitheka kwesizathu nokugcina amandla aso okubona okubalulekile, ukubona uNkulunkulu nomuntu, ukubona okuhle nokuyiqiniso, intshisekelo evamile okumele ihlanganise bonke abantu benentando enhle. Ikusasa lomhlaba lisengozini.—UPOPE BENEDICT XVI, Ikheli Elibhekiswe Kumkhosi WaseRoma, ngoDisemba 20, 2010

A Ukuhlinzwa Kwezimonyo kuzodingeka, okulethwa ngamandla kaMoya oNgcwele…

 

UMBUSO OHLANJISIWE

Ngokuthobeka sinxusa uMoya oNgcwele, uPacaclete, ukuze “ngokunika isisa izipho zobunye nokuthula,” futhi uvuselele ubuso bomhlaba ngokuthululwa okusha kothando lwakhe lokusindisa bonke. —UPOPE BENEDICT XV, I-Pacem Dei Munus Pulcherrimum, NgoMeyi 23, 1920

Moya Ongcwele, vuselela izimangaliso zakho kulesi sikhathi sethu njengePentekoste elisha, futhi unikeze iSonto lakho, likhuleka ngokubekezela nangokuphikelela ngenhliziyo nangengqondo eyodwa kanye noMariya, uMama kaJesu, futhi liholwa nguPetru obusisiwe, linganda umbuso woMsindisi oNgcwele, umbuso weqiniso nobulungiswa, umbuso wothando nokuthula. Amen. —U-POPE JOHN XXIII, emhlanganweni we-Second Vatican Council, UHumanae Salutis, I-December 25th, i-1961

Ukuthi lokhu kuvuselelwa kweplanethi kuzokwenzeka kanjani kungumthombo wokuqagela okuningana kwesiprofetho nesayensi. Okungaqageli ngamazwi eMibhalo noBaba weSonto abathi izofika: [12]bheka Ukudalwa Okusha

Futhi kulungile ukuthi uma indalo ibuyiselwa, zonke izilwane kufanele zithobele futhi zithobele umuntu, futhi zibuyele ekudleni okwanikwa uNkulunkulu ekuqaleni… okungukuthi, imikhiqizo yomhlaba. —St. U-Irenaeus waseLyons, uBaba weSonto (140- 202 AD); U-Adversus Haereses, u-Irenaeus waseLyons, odlula uBk. 32, uCh. 1; 33, 4, Obaba beBandla, I-CIMA Publishing Co

Kepha ukuhlanzwa akukhawulelwe, kunjalo, ekuhlanzweni komhlaba. Ngaphezu kwakho konke a okungokomoya ukuhlanzwa komhlaba, kuqala ngeSonto. [13]isib. 1 Petru 4:17 Mayelana nalokhu, Umphik'ukristu uyithuluzi elizoletha "inkanuko" yeSonto ukuze nayo ithole "uvuko." UJesu wathi wayengeke Athumele uMoya aze Ahambe emhlabeni. [14]isib. Johane 16:7 Kuyokwenzeka kanjalo ngomzimba waKhe, iSonto, ukuthi emva “kokuvuka” kwalo, [15]I-Rev 20: 4-6 kuzoza ukuthululelwa okusha kukaMoya, kulokhu hhayi kuphela “ekamelweni eliphezulu” lensali, kepha konke kwendalo.

ISonto lizongena enkazimulweni yombuso kuphela ngaleli Phasika lokugcina, lapho lizolandela iNkosi yalo ekufeni nasekuvukeni kwalo. -Catechism weSonto LamaKatolika, 672, 677

Njengoba inkemba yahlaba enhliziyweni kaMariya, ongumfanekiso weSonto, kanjalo neSonto "lizohlatshwa ngenkemba." Ngakho-ke, i- Isizathu sokuthi uMoya oNgcwele uthuthele ikakhulukazi oPhapha banamuhla ukungcwelisela iSonto kuMariya ezikhathini zethu.

Sikholwa ukuthi ukuzinikezela kuMariya kuyisinyathelo esibalulekile esenzweni sobukhosi esidingekayo ukuletha iPhentekoste elisha. Lesi sinyathelo sokungcweliswa kungukulungiselela okudingekayo eKalvari lapho ngendlela yokubambisana sizokuzwa ukubethelwa njengoba kwenza uJesu, iNhloko yethu. Isiphambano singumthombo wamandla wokuvuka nawasePhentekoste. Kusuka eKalvari lapho, njengoMlobokazi emunye noMoya, "kanye noMariya, uMama kaJesu, futhi siholwa nguPetru obusisiwe" sizokhuleka, "Woza, Nkosi Jesu!" (IsAm 22:20) -UMoya noMlobokazi bathi, “Woza!”, Indima kaMariya ngePentekoste Elisha, Fr. UGerald J. Farrell MM, noFr. UGeorge W. Kosicki, CSB

Ukuza kukaMoya oNgcwele ngeNkathi Yokuthula, ngakho-ke, kunjalo Ukuza KoMbuso KaNkulunkulu. Hhayi ukubusa okucacile kukaKristu, kepha ukubusa kobulungiswa baKhe nokuthula nokuba khona kweSakramente kuzo zonke izizwe. Kuzoba, kusho uPapa Benedict, ukunqoba kwe-Immaculate Heart of Mary.

Kwangathi iminyaka eyisikhombisa esehlukanisa neminyaka eyikhulu yemibukiso [kaFatima] ingasheshisa ukugcwaliseka kwesiprofetho sokunqoba kweNhliziyo Engcwele kaMariya, kube yinkazimulo kaZiqu-zintathu Ongcwele… Lokhu kulingana ngokufana nokuthandazela kwethu ukuza koMbuso kaNkulunkulu. —I-POPE BENEDICT XVI, Ukukhanya Kwezwe, Ukuxoxisana noPeter Seewald, ikhasi. 166; ukuphawula maqondana noFatima kwenziwa emndenini, ngoMeyi 13, 2010, eFatima: www.v Vatican.va

Yilokho esinethemba futhi sikuthandazela manje… nangemva kokukhanya.

 

----------

 

Amagama alandelayo anikezwa umpristi e-United States lapho isithombe sikaJesu sivela ngokungaqondakali odongeni lwendlu yakhe (futhi mhlawumbe noJohn Paul II ngenhla?) Emthandazweni, indinyana evela kwiDayari kaSt Faustina nokulandelayo amazwi afika kuye, umqondisi wakhe wezomoya amcela ukuba awasakaze kuwo wonke umuntu amaziyo. Ngokwazi ukwethembeka kwabo bobabili umpristi nomqondisi wakhe ongcwele, ngibabeka lapha ukuze bazindle ngomkhuleko:

Ngo-March 6, 2011

Umfana wami,

Ngifisa ukuvezela imfihlakalo iNhliziyo yami Engcwele eyazisa ngayo. Lokho okubonayo okuboniswa odongeni lwe-Adoration Chapel yakho yiNkazimulo evela esithombeni seNhliziyo Engcwele elenga odongeni esontweni. Lokho okubonayo ekubonisweni nguMusa othululela enhliziyweni Yami emakhaya nasezimpilweni zabantu bami ababeke lesi sithombe esihlalweni futhi bangimeme ukuthi ngibe yiNkosi yezinhliziyo zabo. Ukukhanya okukhanyayo futhi okukhombisa isithombe sami odongeni kuyisibonakaliso esikhulu, ndodana yami, sokukhanya uBaba akulungele ukukuthumela phezu kwaso sonke isintu kusuka eNhliziyweni Engcwele yeNdodana yaKhe ezelwe yodwa. Lokhu kukhanya kuzongena kuwo wonke umphefumulo ophilayo futhi kuveze isimo sempilo yabo phambi kukaNkulunkulu. Bazobona lokho akubonayo, futhi bazi ukuthi Wazini ini. Lokhu kukhanya kufanele kube yiMusa kubo bonke abangakwemukela futhi baphenduke kuzo zonke izono ezibaqhelisa kuYise obathandayo nabafisa ukuthi beze kuye. Lungisa ndodana yami, ngoba lo mcimbi useduze kakhulu kunalokho noma ngubani okholwayo, uzofika kubo bonke abantu ngomzuzwana. Ungabanjwa ungazi ukuze ungalungiseleli inhliziyo yakho kuphela kepha nesifunda sakho.

Namuhla ngibone inkazimulo kaNkulunkulu egeleza isuka emfanekisweni. Imiphefumulo eminingi ithola umusa, yize ingakhulumi ngakho obala. Noma ihlangabezane nazo zonke izinhlobo zezimo, uNkulunkulu uthola inkazimulo ngenxa yayo; futhi imizamo kaSathane neyabantu ababi iyabhidlizwa ize ibe yize. Ngaphandle kwentukuthelo kaSathane, iThe Divine Mercy izonqoba umhlaba wonke futhi izokhulekelwa yiyo yonke imiphefumulo. -Isihe Saphezulu Emphefumulweni Wami, UJesu kuya eSt Faustina, n. 1789

 

Ishicilelwe okokuqala ngoMashi 9, 2011. 

 

KUFUNDWA OKUFUNDILE

Izahlulelo Zokugcina

Umphik'ukristu Ngezikhathi Zethu 

Isambulo Khanyisa

IPentekoste nokuKhanya

 

 

 
Phrinta Friendly, PDF & Imeyili

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 bheka Ukulungiselela Umshado
2 bheka UPapa Benedict Nokuphela Kwezwe
3 “Kepha ninganaki leli qiniso elilodwa, bathandekayo, lokuthi eNkosini usuku olulodwa lunjengeminyaka eyinkulungwane neminyaka eyinkulungwane injengosuku olulodwa.” (2 Pet. 3: 8)
4 Esivumweni Sokholo Lomphostoli
5 bheka Ihora Lolahleko
6 bheka Impi Yethu
7 Yize lo mbhalo ungachazwa futhi njengobhekisa empini enkulu phakathi kukaSathane noNkulunkulu, umongo kumbono kaSt. kwalasha. USt. Paul ubhekise esizindeni semimoya emibi njengokuthi "kusezulwini" noma "emoyeni": , nemimoya emibi emazulwini. ” (Efe 6:12)
8 bheka amacilongo nezitsha zeSambulo ezifana nemijikelezo ejulile yeziMpawu; isib. Isambulo, izahluko 8-19.
9 bheka I-Global Revolution!
10 bheka Umgunyathi Ozayo
11 bheka Usizi Losizi
12 bheka Ukudalwa Okusha
13 isib. 1 Petru 4:17
14 isib. Johane 16:7
15 I-Rev 20: 4-6
Posted in IKHAYA, IZILINGO EZINKULU futhi umake , , , , , , , , , , , , , , , , .

Amazwana zivaliwe.